150 výročí narození kněze Jána Maliarika (KJM)

 

 

Vydání: 10.11.2019                                                                                                                                                                Poslední  Aktualizace: 12. 12. 2019

 


Program Semináře a Slavnostního večera, Bratislava  9. 11. 2019

A. Seminář 13.00 – 17.30 hod

 První část - Duchovní velikán slovenských dějin

 Druhá část - Přínos Jána Maliarika pro dnešek

o Celo-Zemský  Univerzání Bratro-Stát

o Pravidla Jána Maliarika uskutečnitelná již dnes

B. Slavnostní večer – 18.00 – 21.00 hod.

 Kruh Jána Maliarika

 Umělecký program – výběr z díla a korespondence

 Přínos Otcovské  Lásky Jána Maliarika pro člověka a Matku Zem

 

Duchovní velikán slovenských dějin

A. Vzdělání a kompetence

Já Maliarik patřil k nemnoha evropským vzdělanců ovládajícím jeden z nejstarších jazyků– sanskrt (v přibližném překladu znamená sanskrt dokonale složený. Aby lépe pochopil a poznal Boží hlubiny, studoval a překládal řadu posvátných védantických textů.  Protože toužil po sjednocení člověka pod vládou ducha, doporučoval, aby kvůli dorozumění ovládal každý člověk kromě své mateřštiny i univerzální jazyk esperanto. Pro podporu této vize sepsal učebnici esperanta. Kromě sanskrtu a esperanta ovládal Ján Maliarik latinu, řečtinu, hebrejštinu, maďarštinu, němčinu, angličtinu a řadu slovanských jazyků

B. Průkopník ekumenismu a mezináboženského dialogu

Ján Maliarik usiloval o smíření  a harmonii všech náboženství a filozofií neboť ze strany svého hlubokého poznání to vše poznal jako různý projev Boha. Konfesionální příslušnost považoval za nepodstatnou, zásadní pro ně byl rozvoj mravnosti a spirituální praxe. To se také stalo základem jeho originálního Díla.

C. Mírové působení KJM - „evropský  Gándhí Mírotvorce

Ján Maliarik byl pacifistou a mírotvorcem soucítící s veškerým životem. Nedbaje osobní bezpečnosti usiloval po celý život o světový mír, což dokazují jeho výzvy, politická memoranda, osobní dopisy a knihy. První známým adresátem byl uherský ministerský předseda Tiszo a někteří církevní činitelé což mělo za následek, ž církevní vedení přinutilo Jána Maliarika požádat o penzionování Memorandum zaslané ministerskému předsedovi monarchie obsahovalo čtrnáct zásadních bodů vyslovujících svobodnou nezávislost a samostatnost národa slovenského, polského a všech ostatních. Dále obsahovalo zásady nejnutnější mravní očisty, jako podmínky a požadavky, bez nichž světový mír není možný

D. Milovník veškerého života

Já Maliarik miloval člověka a přírodu, která mu byla stálou připomínkou zdroje všeho bytí– Boha. Byl vegetarián a zastával se nejen člověka, ale i zvířat, s nimiž člověk nešetrně či hrubě zacházel. V jeho přítomnosti nebylo možno ublížit ani komárovi, neboť i on je součástí Stvoření a má své místo v řádu Bytí Kdo život nestvořil, život neber ....

E. Vizionář a učitel světa

Já Maliarik při svých studiích náboženství i směrů a proudů dospěl k názoru, že je pouze jedna univerzální Pravda, k níž náboženství i filozofie směřují To se stalo základem jeho velkolepé syntézy filozofie a teologie, kterou nazval Celo-Zemský Univerzální Stát (dále CZUS). Osou tohoto Díla je přesně stanovená v celé historii filozofie ojedinělá hierarchie hodnot, od nejnižší- hmoty až po tu absolutní– samotného Boha. CZUS bude řízen skutečnýimi duchovními autoritami, žijících i dle Skutečných zásad Pravdy a Lásky zahrnující všechny projevy života. Odkaz Jána Maliarika je aktuální i nadčasový- k jeho realizaci je třeba svobodné rozhodnutí člověka a odvaha vědomě se podrobit vedení duchovního světa.

F. Veřejná angažovanost

Já Maliarik intenzivně sledoval taktéž politický život, vyjadřoval se k němu a nebál se jako kněz oslovovat či kázat význačné domácí a světové politické osobnosti, pokud se k tomu cítil vnitřně povolá. Jeho výjimečně rozsáhlá  a zachovaná korespondence o tom zanechala výmluvné a téměř prorocké svědectví které svědčí o jeho mimořádné schopnosti číst v lidské i kosmické duši.

G. Hlas z Veľkých Levár zněl do celého světa

Ján Maliarik, jehož život je neoddělitelně spjat s obcí Veľké Leváre, hluboce miloval Slovensko a slovanské národy, které však jako moudrý Otec neupřednostňoval před ostatními. Právě naopak – právě z vroucí Lásky k nim byl také kritický a přísný a zachoval si nadhled a nepřipoutanost. Jeho spisy a dopisy se v různých podobách přímo či zprostředkovaně dostaly do celého světa k osobnostem, které svým myšlením přispěly k obohacení duše Lidstva.

Přínos Jána Maliarika pro dnešek

Celo-Zemský Univerzální Bratro-Stát

A. Cesta ke spolupráci

Nástrojem ke sjednocení je definice vývojových a mravních úrovní Definice paradigmatu duchovní vědy.

1. Podpora spolupráce mezi duchovními směry

a) Definování jednoduchého paradigmatu pro chápání a zkoumání duchovních oblastí

b) Vytvoření překladového slovníku různých názvů pro stejné vývojové úrovně

Doložení jednoty v chápání podstaty vývojových úrovní a způsob jejich definice KJM.

c) Definování hlavních pojmů které obsáhnou chápání skutečnosti různými duchovními směry

d) Ideální náboženská společnost pro dnešní dobu

Vznik a zánik potřeby náboženství. Co nejvíce dnešní doba potřebuje od poskytovatelů náboženství

2. Mravní úrovně a jejich definice jako základ společné vize pozitivní budoucnosti lidstva

a) Vysvětlení rozdílu mezi pojmy mravnost, moráka a etika

b) Důležitost chápání významu těchto pojmů v mravní výchově dětí a mládeže.

c) Základní hlediska pro posuzování významu slov dobro a zlo

3. Nalezení společného cíle jako začátek spolupráce na nové  budoucnosti

a) Hodnocení cílů pomoci rozlišování časného od věčného

b) Osobní cíle jako cesta, pravidla Univerza jako směr

B. Cesta rovnovážného rozvoje

Rozvoj lidstva se dnes dostal do nerovnovážné polohy, kdy hrozí sebezničení lidstva.        KJM navrhuje pravidla pro rovnovážný rozvoj.

1. Podstata rovnovážného a nerovnovážného vývoje

a) Zákon cykličnosti

b) Vývojové etapy, kterými právě procházíte a jejich požadavky na lidstvo

c) Rozdíl mezi udržtelným a rovnovážným rozvojem

2. Pravidla pro Celo-zemský univerzální stát

a) Pojem stát a jeho možné kvality

b) Hlavní zásady CZUS, které zaručují rovnovážný rozvoj

c) Pravidla pro rovnováhu mezi úrovní osobnostního rozvoje a společenským postavením

d) Nacionalismus jako nástroj pro rozvoj osobnosti

e) Nové uspořádání společnosti vzhledem ke stupni v současnosti dosaženého vývoje

3. Pravidla pro rovnováhu mezi „elitou“ a „davem“

a) Vývoj způsobů řízení civilizací

b) Dva hlavní typy civilizací na Zemi

c) Způsob uplatňování moci – klíč k harmonické budoucnosti lidstva

d) Obraz politického subjektu nového typu

C. Znovuzrození slovanské duše - hybná síla přerodu celého lidstva

Co je podstatou změny, jaký je její konečný výsledek.

1. Hlavní hybné síly vývoje – na oběti stojí tento svět

a) Karma – změna či oběť z donucení bez plného chápání smyslu úpornosti prožívané situace

b) Oběť pro uskutečnění vyššího ideálu (např nasazení života př. obraněvlasti, Jan Hus – oběťpro projevenípravdy)

c) Oběťmotivovanáprožíáí sounáežtosti

2. Vzory, které pomohou vybudovat novu společnost

a) Novýideá žny a muž

b) Novýideá rodinnéo soužtí

c) Novýideá prožíáísounáežtosti – láky

3. Vlastnosti slovanskéduš, kterémohou vyvét lidstvo z dnešíkrize

a) Sía a pozitiva z úkéo spojeníjednotlivce s rodem – náodem

b) Podvěomápotřba prožíáísounáežtosti

c) Schopnost oběovat se vyšší cíů

Slavnostní večer

A. Ján Maliarik – Učitel Lásky a Pravdy

Osobní výpověď Jána Maliarika v citacích z jeho Díla a rozhovory s osobnostmi, s nimiž si dopisoval č jim zaslal své významné epištoly (Mahátma Gándhí , islandský spisovatel Ingvar Sigurdsson, indický král Mahendra Pratap, osobní lékař L. N. Tolstého, spisovatelka a překladatelka Pavla Moudrá, Alice Masaryková, filozofka Anna Pamrová a další

B. Kruh Jána Maliarika

 O Jánu Maliarikovi

 Osobní vztah k Jánu Maliarikovi a jeho dílu – inspirace a motivace

C. Závěr


Zde budou co nevidět zveřejněny videozáznamy ze semináře a další materiály.

Stránka je ve výstavbě.

 

 

 


 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

                          © 2019 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,