Zázračná voda 2. - Rozbory vody

Vydání: 3.9..2014                                                                           Poslední  Aktualizace: 3. 9.  2017

Rozsah minimálního rozboru vody k výběru vhodného typu vodního filtru

Rozbory pitné a užitkové vody na celém území ČR provádí firma Profivoda s.r.o.

Minimum rozborů pitné vody neznámého složení potřebný pro výběr Dionely:
Bakterie: escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, totéž při 36°C
Fyzika a chemie: „tvrdost“(Ca+Mg), KNK4,5 (nebo „přechodná tvrdost“), pH, CHSKMn, dusičnany-NO-3, konduktivita, železo-Fe, mangan-Mn, v případě vrtaných studní arsen - As.

Takto minimalizovaný rozbor vody je vodítkem při výběru vhodného typu filtru DIONELA® či OASA®. Cena rozboru je cca 1 240 Kč, což je 8% ceny kompletního rozboru všech 62 ukazatelů kvality vody dle vyhlášky MZ ČR 252/2004. Posudek (i u širších rozborů) nepožadujte, musí se rovněž platit. Zdarma Vám jej z předaného rozboru pořídíme sami.

Pozor: u nové studně pořizujte rozbor až po nejméně 14denním odběru, kdy už čerpáte vodu ustálené kvality! U starší studně musí předcházet vyčištění odbornou firmou a pak rovněž alespoň 14 denní provoz.

Pokyny k odběru a uchování vzorků pitné vody.

Poznámky:

  • Těžké kovy nejsou v doporučovaném min. rozboru zahrnuty. O jejich obsahu ve vodovodní vodě Vám podá informaci Vaše vodárna. V českých studnách, především vrtaných, bývá sporadicky přítomno nadlimitní množství rtuti (Hg), kadmia (Cd), častěji však bývá přítomen arsen (As). Ani přítomnost některých (z více než deseti) dalších těžkých kovů v podzemních vodách nelze vyloučit. Rozhodnete-li se po těžkých kovech či některých neobvyklých kontaminantech pátrat, informujte se napřed u odborníků znalých poměrů v regionu Vaší studny: Jsou to např. Vodní zdroje, geochemické firmy, ústavy či laboratoře, nejbližší organizace a státní orgány životního prostředí, které Vás mohou informovat i o vlivu skládek či „starého znečištění“.

  • Při zlepšování poměrů v zásobování pitnou vodou Vaší domácnosti zvažte prosím ještě instalaci mechanického filtruna vstupu vody, tedy za darlingem nebo za vodoměrem vodovodní vody. Filtry zadržující mechanické nečistoty jsou velmi potřebné zvlášť pro objekty (byty) zásobované z vodovodních sítí. Na sítích jsou běžné výluky částí řadů, poruchy a havarie. Jsou vždy provázeny průnikem pevných zplodin z koroze a dalších vrstev vnitřků potrubí, písku a částic zeminy z prováděných výkopů. Ty setrvale poškozují všechny pohyblivé součásti Vašeho vodovodního rozvodu – plovákové WC ventily, vřetena i sedla ostatních ventilů, průtokové ohřívače, myčky a další zařízení ve kterých se voda pohybuje.

Vysvětlení některých pojmů:

DH: doporučená hodnota. Vymezuje dosažení optimální hodnoty daného ukazatele z hlediska biologické hodnoty vody. Nedodržení DH není důvodem k zákazu používání vody, nebo k výzvě o nápravu příslušného ukazatele.

MH: mezná hodnota. Překročením MH ztrácí voda vyhovující jakost v tom ukazateli, jehož hodnota byla překročena. Příslušný hygienický orgán může povolit časově omezenou výjimku používání takové vody pro lidskou spotřebu.

NMH: nejvyšší mezná hodnota. Je striktně platnou obdobou MH. Překročení NMH vylučuje použití vody jako pitné v plném rozsahu.

Při zjišťování bakteriální závadnosti pitných vod se nepátrá po patogenních (choroboplodných) bakteriích, ale po bakteriích nepatogenních. Pro provozní laboratoře by bylo stanovení patogenů nejen drahé a složité, ale i nebezpečné.

Vysvětlení pojmu „voda bakteriálně závadná“, používaného při pozitivním nálezu nepatogenních bakterií: tyto bakterie slouží jako indikátor možného fekálního znečištění a tedy přítomnost patogenních bakterií není zcela vyloučena. Jako bakteriálně závadné jsou označovány i vody, obsahující větší množství nazývaných ve standardu jako počty kolonií při 22°C a dtto při 36°C, dříve označované jako „vodní bakterie” psychrofilní a mesofilní (opět nepatogenní), běžně se vyskytující v přírodních vodách, i v půdě. Výsledky se vyjadřují v KTJ/objem zkoumaného vzorku. Zkratka KTJ (Kolonii TvořícíJednotka) lze volně dešifrovat jako počet bakterií.

Reakce vody (pH): MH 6,5 – 9,5. Jedná se o číselné vyjádření kyselosti (0 – 7) či zásaditosti (7 – 14) vody. Extrémní hodnoty pH mají vliv na některé kontaminanty. Souvisí s hodnotou KNK4.5. Za běžných okolností nemá ani při nedodržení normy o desetiny pH zdravotní vliv.

Rozpuštěné látky (RL): Limit: max. 1 000 mg/l, za optimální stav se považuje koncentrace kolem 500 mg/l.

Konduktivita (elektrická vodivost, κ – čti: kapa): MH max. 125 mS/m (milisiemens na metr). Vodivost je ukazatel, nahrazující RL. Hodnota vodivosti je totiž přímo úměrná koncentraci rozpuštěných iontů a plynů. Měřením konduktivity je tedy odhadována mineralizace vody.

Amonné ionty (NH4+): MH 0,5 mg/l. V případě, že pH vody je v obvyklém rozmezí (6,5 – 9,5), nejedná se o ukazatel zdravotního významu (bylo by možno tolerovat až 30 mg/l). Spolu s dusičnany (NO3) a dusitany (NO2) se NH4+ zúčastňuje v přírodě na koloběhu dusíku.

Chloridy (Cl): MH 100 mg/l. Je–li zvýšený obsah Cl ovlivněn geologickým podložím, je hyg. orgánem tolerováno až 250 mg/l. Běžná součást přírodních vod.

Sírany (SO42–): MH 250 mg/l. Vyšší koncentrace SO42– zároveň hořčíku (Mg2+) působí průjmově. Jinak z hlediska ovlivnění zdraví jsou sírany nezajímavou běžnou makrosoučástí přírodních vod. Zřetelný je vliv SO42– na snižování kapacity vodních filtrů, určených k odstraňování dusičnanů z pitných vod. Proto je hodnota koncentrace SO42– potřebným ukazatelem pro určení kapacity denitratačního filtru. Z technického hlediska je důležitá “síranová agresivita“, v extrémech vedoucí až k rozpadu betonových základů staveb.

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn): MH: max. 3 mg/l. Slouží k nespecifickému celkovému stanovení blíže neurčených organických látek ve vodě. Chemie pitné vody nezná organické látky, které by byly lidskému zdraví prospěšné. Pitné vody nejlepší kvality mají CHSKMn menší než 1 mg/l. Pozn.: Dvojmocné železo se při stanovení CHSK oxiduje spolu s organickými látkami na trojmocné a zkresluje toto stanovení  stejně, jako jiné anorganické látky.Ty je proto  nutné před stanovením CHSK odstranit.

Kyselinová neutralizační kapacita do pH = 4,5 (KNK4.5): V současném standardu již neuváděná hodnota, součást vápeno–uhličitanové rovnováhy. Ukazatel ovlivňuje chuť vody, jinak nemá zvláštní zdravotní význam. Je však důležitý pro vodárenské technology při výpočtech a odhadech korozivních pochodů, pufrovací schopnosti vody, koagulace a čiření a  řadu dalších úpravárenských procesů.

 

 

          ZPĚT NA ÚVOD                              POKRAČOVAT  NA KAPITOLU . KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE