ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (3)

Vydání: 2.4.2014                                                                              Poslední  Aktualizace: 4. 8.  2015

 

3. PERLIČKY ZE ZÁKULISÍ OČKOVÁNÍ A VAKCINOLOGŮ V ČR - počteníčko

  Ke zvýraznění některých skutečností v textu  perliček, jsem použil různé barvy.

3.1.  Očkování dětí v ČR pod taktovkou farmaceutické lobby (výňatky ze Shrnutí Analýzy viz kapitola č.1.)

Očkování dětí v České republice vykazuje řadu zásadních nedostatků z hlediska zájmu očkovaných dětí. Stát na sebe například nepřebírá odpovědnost za případné závažné nežádoucí účinky vakcín a vedlejší účinky ani nejsou dostatečně monitorovány. Článek se ovšem zaměřuje na jinou závažnou oblast, a to na netransparentní způsob rozhodování o očkování, obsazení klíčových rozhodovacích funkcí osobami s významnými vazbami na výrobce vakcín. Upozorňuje též na podezřelé rozhodování pod vlivem těchto osob, které se zdá být vedeno více zájmem výrobců vakcín nežli zájmem očkovaných dětí.....

Od roku 2010 má významné slovo v otázce očkování Národní imunizační komise na Ministerstvu zdravotnictví, poradní orgán, kterému předsedá hlavní hygienik. Komise byla ovšem obsazena jednostranným způsobem, a to příznivci očkování (někdy až nekritickými). V komisi například vůbec nejsou zastoupeny odborné lékařské společnosti v oblasti imunologie a neurologie, které by mohly přinést více zdrženlivosti. Při činnosti komise též není odpovídajícím způsobem řešen konflikt zájmů a část členů intenzivně spolupracuje s výrobci vakcín, zejména se společností GlaxoSmithKline, která dodává státu většinu vakcín:

- Dětská lékařka a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a zároveň členka České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová je místopředsedkyní Národní imunizační komise. Přitom není zřejmé, na základě jakého kritéria zastává tuto významnou funkci – na rozdíl od mnoha dalších členů komise nevykazuje této funkci odpovídající odbornou publikační činnost. Na druhou stranu jsou v článku podrobně zmapovány její vysoce nadstandardní vztahy s výrobcem vakcín GlaxoSmithKline, pro kterého provádí řadu propagačních aktivit a vystupuje při nich z pozice nezávislé odbornice, ovšem po bližším zkoumání mají některé její výstupy s objektivitou jen málo společného.

- Dalšími problematickými členy Národní imunizační komise jsou uznávaní experti v oblasti očkování a epidemiologie Roman Prymula a Roman Chlíbek, kteří na rozdíl od Hany Cabrnochové vykazují řadu vědeckých publikací včetně zahraničních. Co je o nich již méně známo a co oni sami od sebe při svých veřejných výstupech rozhodně neprezentují, je skutečnost, že jsou úzkými spolupracovníky výrobců vakcín – pobírají od nich odměny, provádí pro ně výzkum a působí jako jejich poradci. Na domácí scéně přitom poskytují odborná vyjádření a vystupují v médiích z pozice nezávislých expertů a představitelů České vakcinologické společnosti, naposledy zrovna dne 23. 4. 2012 v rámci Evropského vakcinačního dne v Senátu.

- Uvedení odborníci v rámci svých odborných společností vystoupili ve prospěch společnosti GlaxoSmithKline v době jejího nepříznivého mediálního obrazu na tiskové konferenci „Jakou cestou se ubírá povinné očkování“, a to opět z pozice nezávislých odborníků České vakcinologické společnosti. Přestože oficiálním organizátorem byla PR společnost AMI Communications a bylo utajeno, kdo byl jejím skutečným zadavatelem, lze poměrně spolehlivě dovodit, že za ní stála právě společnost GlaxoSmithKline. Odborná společnost praktických dětských lékařů a její předsedkyně navíc propaguje tohoto a některé další výrobce vakcín a jejich produkty soustavně a při různých příležitostech. Na webu společnosti je uvedeno, že společnost GlaxoSmithKline je jejím generálním partnerem.

Z celkem 13členné Národní imunizační komise je šest členů zároveň členy a představiteli České vakcinologické společnosti. Když se podíváme blíže na doporučení a stanoviska komise, některá z nich mohou vyvolávat dojem, že jsou přijímána v zájmu farmaceutických společností a zároveň v rozporu se zájmem očkovaných dětí. Nekřiklavějším příkladem je kritika důkladného oznamování nežádoucích účinků po očkování, kdy podle komise by se měla hlásit jen část skutečných  vedlejších reakcí. Článek ovšem uvádí řadu dalších sporných příkladů.

Článek přichází i s doporučeními k řešení – jednak by Národní komise měla být obsazena vyváženým způsobem a osobami s morálními kvalitami. Měl by být adekvátně vyřešen střet zájmů – lidé významně placení farmaceutickým průmyslem by neměli být jmenováni stálými členy komise s rozhodovacím právem vůbec, ostatní by měli veřejně deklarovat své vztahy k výrobcům vakcín. Stejně jako v řadě západních zemí by stát měl v zájmu omezení korupčního prostředí a v zájmu ochrany očkovaných dětí stanovit srozumitelná kritéria pro zavádění očkování do pravidelného očkovacího kalendáře, měl by převzít odpovědnost za nežádoucí účinky a měl by přenést více rozhodovacích pravomocí ohledně očkování na rodiče.

Zdroj: Úplný text "Shrnutí Analýzy"  je ke stažení zde  Úplný text publikace "Analýza" je ke stažení zde.

3. 2. Výňatky ze zápisů  Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM)

 a)  zápis 1.10.2013 bod 7) Reakce na antivakcinační aktivity -viz bod 7) zápisu minulé schůze:

              Předsedkyně SEM připraví jménem výboru stručnou odpověď šéfredaktorce portálu:  Výbor SEM nebude odpovídat na veřejném portálu. Pokud dr. Eleková chce diskutovat s výborem SEM, nechť tak  učiní prostřednictvím svých článků v odborných časopisech či prezentací na odborných konferencích.

 b) zápis 5.11.2013 bod 8) Předsedkyně Společnosti poslala za výbor SEM předsedovi České lékařské komory podnět k přezkoumání antivakcinačních aktivit dr. Elekové   (viz  bod 7. Zápisu ze schůze výboru 3.9.2013).                                        Dr. Kubek na dopis odpověděl a informoval, že Představenstvo ČLK přijalo v této záležitosti dne 6.9. usnesení, které je zveřejněno na webu ČLK   ve znění: bod 5)  Blok VR Problematika očkování

Představenstvo se seznámilo s materiály VR ČLK, týkajících se případů zpochybňování účinnosti a bezpečnosti očkování a na základě odborné stanoviska VR ČLK přijímá představenstvo následující usnesení:

ČLK protestuje proti zpochybňování účinnosti a bezpečnosti očkování.

V poslední době se v některých celostátních médiích určených široké veřejnosti objevila tvrzení popírající benefit povinného očkování a dokonce zdůrazňující, že nežádoucí účinky očkování údajně převažují nad těmi pozitivními.

ČLK upozorňuje, že díky povinnému očkování se v ČR již několik desítek let nevyskytují některé nemoci, které v minulosti běžně ohrožovaly zdraví a životy obyvatel.

ČLK nezastírá, že i u očkování se stejně jako u kterékoliv jiné léčby mohou vyskytnout nežádoucí účinky, avšak tyto se v případě správně indikovaného a řádně provedeného očkování vyskytují pouze v minimálním počtu a v naprosté většině se navíc jedná o méně závažné a krátkodobé změny zdravotního stavu (např. zvýšená teplota, zarudnutí v místě vpichu, bolestivost v místě vpichu…).

ČLK zdůrazňuje, že při zavádění každého očkování jsou samozřejmě výskyt a závažnost nežádoucích účinků sledovány a analyzovány, a pokud očkovací látka nesplňuje náročná bezpečnostní kritéria, pak nesmí být, obdobně jako jakýkoliv jiný lék, používána. Všechny nežádoucí účinky související s očkováním jsou důkladně sledovány a lékaři jsou s nimi seznamováni.

ČLK považuje vědeckými důkazy nepodložené zpochybňování přínosu očkování ze strany lékařů za postup „non-lege artis“. ČLK varuje veřejnost před skutečností, že odmítání povinného očkování by mohlo vést k návratu některých chorob, které se v naší zemi již několik desítek let nevyskytují, nebo vyskytují zcela sporadicky, a které přitom ještě v nedávné minulosti běžně invalidizovaly či zabíjely nemalé procento populace.

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: pro: 14    proti: 0 zdržel se: 0    Návrh byl jednomyslně přijat.

3. 3. Editorial časopisu Vakcinologie č.1/2014

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,
do řešení problematiky očkování v České republice vstoupila překvapivě ekonomická krize a výrazně promluvila do její finální podoby. Nezaujatého diváka by asi nenapadlo, že úsporný balíček, který má zavádět restrikce a stabilizovat státní rozpočet, může přinést něco pozitivního. A hle stalo se. Plošné očkování proti pneumokokům bylo v České republice konečně schváleno a nemusíme spekulovat nad tím, jestli politici finálně prozřeli a uvědomili si, že prevence je úspornější než terapie nebo byly důvodem čistě politické zájmy.

Jak už to tak ale bývá, vítězství rozhodně není absolutní, ba naopak zanechává v nás jistou pachuť skutečnosti, že odborné doporučení je něco zcela nepodstatného. Narážím tím na zpětné začlenění revakcinace BCG do našeho kalendáře. Ano¨slyšíte  dobře.

Vybraným ftizeologům (lékaři léčící tuberkulózu-pozn.RV) se podařilo vyvolat ve společnosti atmosféru strachu, s poukazem na obrovská rizika případného neočkování.

Národ vyslyšel volání a začal se pídit po důvodech, proč ho chce pravice nechat vymřít. Zejména levice využila pak příležitost získat pozitivní body a za perzekuovaný národ se postavila.

Nejzhoubnějším argumentem bylo, že vláda chce šetřit, a proto revakcinaci ruší.

V následných jednáních se těchto politických půtek zalekla bohužel i pravice a provedla zcela nesystémově zpětný krok a vrátila přeočkování zpět do kalendáře. Jedinou polehčující okolností je dobrovolnost tohoto opatření.
Druhou klíčovou otázkou je pandemie chřipky. Téma nesmírně masmediálně atraktivní, ale vzhledem k obrovské nejistotě odhadu, co vlastně v budoucnosti nastane či ne, také nesmírně výbušné.

Česká veřejnost postupně přestala řešit, jestli státem zakoupený 1 milion dávek je dostatečný nebo ne. Soustředila se na problém, zdali bude třeba jedné či dvou dávek a následně ji začala trápit bezpečnost „nepříliš vyzkoušené“ vakcíny.

Zejména odborná veřejnost vykazuje výraznou nechuť nechat se očkovat. Historicky to není nic překvapivého.

Zdravotníci, zejména střední zdravotnický personál, mají nejnižší proočkovanost i proti sezónní chřipce.

Poněkud si neuvědomují, že ohrožují nejen sebe, ale zejména své pacienty, neboť pro ně jsou jediným spojením s okolním světem.

Vakcíny byly zatím testovány řádově na tisících subjektů a prokázaly svoji bezpečnost. Reakce a komplikace s frekvencí nižší, např. 1 na 100 000 není jistě tímto způsobem prokázat.

Jsem však zcela přesvědčen, že Česká republika nebude světovou laboratoří.

V tuto chvíli již začíná očkovat Čína a USA a další státy budou rychle následovat. V době, kdy začneme očkovat my již budou vyočkovány řádově miliony dávek a my budeme přesně vědět, jestli tyto problémy budou existovat či ne. Domnívám se, že nastala doba, aby někdy až hysterické reakce byly nahrazeny zdravým rozumem.

Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD

3. 4. Zpráva o VIII. hradecké vakcinologické dny 2012 z 5.11.2012

Ve dnech 4.–6. října se v Hradci Králové konaly VIII. hradecké vakcinologické dny. Témata letošní konference zahrnovala novinky v oblasti očkování, očkovacích kalendářů a národních doporučení, jakož i řešení nestandardních situací, otázky etiky, reklamy a kontroverzí v očkování. Z pestrého programu jsme vybrali několik zajímavostí.

Antivakcinační aktivity

Aktuální poznatky na poli očkování a situaci v České republice shrnul předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. Prymula, CSc., Ph. D. Jak uvedl, v minulých letech jsme byli vystaveni různým protivakcinačním aktivitám.

Liga lidských práv například zpracovala rozsáhlý materiál sponzorovaný Sorosovou nadací „Vliv farmaceutických firem, očkování a reklama“, který sice přinesl zajímavé podněty, ale také řadu dezinformací.(Poznámka RV: info o materiálu naleznete v kapitole č. 1. )

V Hospodářských novinách zase vyšel článek poukazující na přítomnost ministerských úředníků na výplatnicích farmaceutických firem, přičemž se ukázalo, že šlo o účast těchto úředníků na farmaceutickém semináři na lékařské fakultě, kde dostali obložený chlebíček. K této situaci nemůžeme zůstat lhostejní. Pokud proti tomu nebudeme bojovat, mohli bychom mít v budoucnu vakcíny proti všemu, ale nikdo by se nenechal očkovat protože by buď očkování nevěřil, nebo se bál života ohrožujících komplikací,“ uvedl profesor Prymula.

Lékaři málo hlásí NÚ

Proti očkování se staví i někteří odborníci, například profesorka Anna Strunecká, autorka knihy „Varovné signály očkování“. „Kniha mimo jiné odkazuje na americký film, který je postaven asi na šesti kauzách a šikovně sestřihán tak, aby působil odstrašujícím způsobem. Já sám bych se po zhlédnutí takového filmu také nenechal očkovat,“ konstatoval Roman Prymula.

Jak dále uvedl, nežádoucí účinky vakcinace se nepochybně objevují a je třeba je hlásit.

V roce 2011 bylo na SÚKL hlášeno 2,5 tisíce nežádoucích účinků, z toho 35 % se týkalo vakcinace, a to především BCG vakcíny.

Na SÚKL mohou podávat hlášení nejen odborníci, ale i laici, nicméně většina jich přichází od farmaceutických firem. Je třeba apelovat na lékaře, aby byli v tomto ohledu aktivnější, neboť jsou v počtu hlášených nežádoucích účinků zastoupeni jen 1 procentem,“ upozornil profesor Prymula.

Dalším problémem je podle něj role Národní imunizační komise.

Diskutuje se, zda tento orgán má být nezávislý, jako v mnoha evropských zemích, či fungovat při ministerstvu zdravotnictví, což by bylo praktičtější, neboť přítomnost ministerských úředníků by pomohla některé věci prosadit rychleji. Mimo nezávislost se řeší i otázka konfliktu zájmů.

Pokračování zde:

3.5. Hradecké vakcinologické dny

a) Výňatek z programu IX. hradecké vakcinologické dny 2013 http://www.vakcidny.cz/program/

16.45–18.00

 

VII. Kontroverze v očkování

Předsedající: MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

PRO: Spalničky (Osýpky) – trvající význam očkování dětí v současné epidemiologické situaci Urbančíková I., Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciemi a reakciami po očkovaní, Dětská fakultní nemocnice Košice

PROTI: Spalničky (Osýpky) – „problematická“ vakcína a nejednotné vakcinační přístupy Kosina P. Klinika infekčních nemocí, Centrum pro očkování a cestovní medicínu, Fakultní nemocnice Hradec Králové

PRO: Vakcinace dětí proti VHB – kojenecký věk jako optimální pro zahájení očkování. Očkování proti pertusi – zvýšení ochrany u nejmladších dětí Dražan D. PLDD, Jindřichův Hradec

PROTI: Vakcinace dětí proti VHB – je kojenecký věk jako optimální pro zahájení očkování? Očkování proti pertusi – lze opravdu zvýšit ochranu nejmladších dětí? Rumlarová Š., Klinika infekčních nemocí, Centrum pro očkování a cestovní medicínu, Fakultní nemocnice Hradec Králové Co nového ve vakcinologii?

b) Hodnocení výsledku konference: 21.10.2013

Odborníci, které spojuje problematika očkování, se na začátku října již podeváté setkali na celostátní konferenci Hradecké vakcinologické dny. Vakcinologové, infektologové, epidemiologové, praktičtí lékaři a další si zde vyslechli, co je nového v oblasti očkování, nemalý prostor byl věnován také aktuálním problémům spojeným s odpírači očkování, kontroverzím v očkování a hledáním argumentů pro vakcinaci, s cílem udržet, případně zvyšovat proočkovanost populace.

Světová i česká vakcinologie se začíná dostávat na rozcestí. Na jedné straně dramaticky narůstá počet odpíračů očkování, narůstá demagogie a šíření lží a mýtů o očkování, na druhé straně dochází k rozšiřování portfolia stávajících vakcín a k vylepšení jejich původních formulací.

Bez účinné komunikace lékařů s pacienty a rodiči pacientů však může podle předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph. D., dojít k paradoxní situaci, kdy „bude sice čím očkovat, ale nebude koho“.

Co s odpírači očkování?

„Dostali jsme se do situace, kdy čelíme poměrně velkému tlaku ze stran odpůrců očkování,“ konstatoval v jedné z úvodních přednášek prof. Prymula a pokračoval: Musím říct naprosto tvrdě, že nemůžeme ustupovat a musíme reagovat tak, aby se to v takovéto míře u nás nedělo.

Jsem příznivcem polemik, můžeme diskutovat o různých variantách očkování, ale když někdo z lékařů neguje samotnou podstatu vakcinace, pak by měl buď vrátit diplom, nebo být hospitalizován.“

Profesor Prymula demonstroval několik grafů mapujících výskyt vybraných infekčních onemocnění (polio, hemofilové nákazy…) před zahájením očkování a několik let po něm, aby tak poskytl praktickým dětským lékařům hlavní argumenty, které jim mohou pomoci v komunikaci s rodiči.

Odpůrci očkování totiž například tvrdí, že infekční nemoci vymizely samy, případně díky lepší hygieně, přičemž očkování s tím nemá nic společného. „Zamýšlel jsem se nad tím, co motivuje tyto jedince k daným aktivitám.

Domnívám se, že v tuto chvíli ve světě neexistuje dostatek reálných stimulů, které by nás zatěžovaly, což vede k tomu, že vyhledáváme problémy v politice a společnosti. K tomu přispívají média, která chtějí konfrontaci, a roli hrají pochopitelně i ekonomické důvody, kdy odpůrci očkování vybírají peníze za své přednášky a lékaři si nechávají platit v ordinacích za alternativní postupy,“ uvedl Roman Prymula.

Pokračování zde 

c) Novinky v očkování -Poznámky z přednášek vakcinologických dnů 2011

3. 6. Výňatek ze Z á p i s u z jednání Národní imunizační komise (NIKO), konaného dne 30.10.2013 na Ministerstvu zdravotnictví.

bod č.4.Návrh dalšího postupu řešení nárůstu antivakcinačních aktivit

V současné době probíhají jednání k nepravdivým a očkování diskreditujícím informacím publikovaným Dr. Elekovou mezi právníky MZ a ČLK.

ČLK ve svém stanovisku, zaslaném MZ označila její postup jako postup „non lege artis, což v důsledku znamená postup v rozporu s etickým kodexem, zákonem č. 372/2011 Sb., a Úmluvou o lidských právech.

NIKO se shoduje v názoru nereagovat na požadavek JUDr. Ing. Dany Sárové PhD, LL.M, zaslaný MZ dne 5.10.2013, kterým žádá MZ o otištění svého článku, který hodlá zcela neodborně upozornit veřejnost na vlastní zkušenost s negativními účinky očkování.

V případě, že by byla její žádost urgována, doporučí jí MZ obrátit se na jakéhokoliv nakladatele či internetová média.

podrobněji zde: . konaného dne 30 10 2013 na MZ - Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/Soubor.ashx?souborID=18942..

3. 7. Privatizace očkování a ztráta dohledu nad proočkovaností dětí  

Citace stanoviska poslance Ludvíka Hovorky (KDÚ ČSL)

V letech 2009 – 2012 se uskutečnila divoká privatizace očkování a dodávky očkovacích látek. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 pod vedením ministryně Juráskové svévolně a protiprávně, v rozporu s tehdy platným zákonem o ochraně veřejného zdraví, změnilo systém distribuce očkovacích látek.

Ministerstvo v létě 2009 zastavilo distribuci očkovacích látek přes krajské hygienické stanice a předalo ji kompletně konsorciu firem Phoenie-Avenier. Následně ministerstvo prosadilo povinný nákup očkovacích vakcín lékaři od distributora a zrušilo financování nákupu očkovacích látek ze státního rozpočtu. Nákup vakcín byl uložen zdravotním pojišťovnám na náklady zdravotního pojištění.

 V současné době není přehled o tom, jaké jsou skutečné náklady na vakcíny a kolik dětí je přesně proočkováno. Stát se zbavil přesné evidence a dohledu na proočkovaností dětské populace.

Zbývalo již jenom jediné – změnit zákon, aby sám stát neporušoval své vlastní zákony. To se podařilo panu ministru Hegerovi. Chvíli poté, co Parlament ČR schválil novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, v němž vypadlo ustanovení, že očkovací látky mohou dodat jen orgány ochrany veřejného zdraví, antimonopolní úřad posvětil fúzi Avenieru s koncernem Agel,“ konstatoval Hovorka.

„Tím, že se změnilo financování a vakcíny jsou nyní hrazeny ze zdravotních pojišťoven a není centrální dohled hygienických stanic nad distribucí, nejsou přesná data o tom, kolik dětí je u nás ve skutečnosti proočkováno.“ řekl.

Navíc přibývá geometrickou řadou rodičů - odmítačů očkování, rodiče odmítají nebo odsouvají očkování děti.

  Zdroj

Tolik jen pár perliček ze zákulisí očkování a vakcinologů ČR. Myslím si, že další komentář netřeba. Závěry si jistě uděláte každý sám.

 

ZPĚT NA ÚVOD

POKRAČOVAT NA KAPITOLU 4.ZKUŠENOSTI RODIČŮ I LÉKAŘŮ