SLAVNOST ODCHODU JAROMÍRA SKŘIVÁNKA DO SVĚTLA

       

 Vybraná poselství z knihy „OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA“ od Eileen Caddyové.


10.10.
1923 * Poselství, které dostal Jaromír do vínku

Vše, co je skryto hluboko v tvém nitru, se projevuje i navenek. Je-li tam pořádek, harmonie, krása a klid, projeví se také ve všem co děláš, říkáš a myslíš. Je-li tam však zmatek, nepořádek a disharmonie, nelze je skrýt a tyto vlastnosti se projeví v celém tvém životě. Změny musí začít v nitru, a potom proniknout navenek. Jen tak budou trvalé a nic je nemůže zvrátit. Nezůstávej stranou a nečekej, až se něco změní, ale začni jednat sám. Můžeš ihned začít pracovat na změně stavu svého nitra. Nečekej, až se změní někdo jiný, protože můžeš bez odkladu začít uskutečňovat vlastní změnu. Vzdávej stálé díky, že můžeš jednat bez cizí pomoci. Veškerá podpora je ve tvém vlastním nitru, a proto jsi jediný, kdo této podpory může využít.

24. 9. Poselství ke svátku Jaromíra

Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě. Jako kdyby se ohromná skládanka skládala dohromady, každý nepatrný kousek má své určené místo. Jsi ty na svém správném místě? Pouze ty to budeš vědět. Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem a že nevytváříš žádnou nelibě znějící, falešnou notu? Mír, harmonie a klid musí zavládnout v tvém nitru, aby tě upevnily a umožnily ti vyrovnat se s tím, co se má stát. Proto je nezbytné ztišit se a nalézt onen mír v nitru, aby jej nic a nikdo nemohl narušit.    Buď jako kotva, silný a pevný, aby tě žádná bouře zvenčí nemohla poškodit nebo tě vychýlit z tvého správného místa. Drž se pevně a věz, že všechno je velmi, velmi dobré a že se vše odvíjí podle Mého dokonalého plánu. Měj své srdce bezstarostné a vlož veškerou důvěru, víru a jistotu ve Mne.

4. 5. 2010 + Poselství na cestu při odchodu Jaromíra do Světla                     

Žij v dokonalém míru. Nenamáhej se porozumět tomu, co je nad tvé chápání. Až si budu přát něco ti sdělit, učiním tak nenásilně. Zjevím ti světlo pravdy a ty nebudeš mít žádnou pochybnost o jejím významu. Když říkám, že život se má žít bez úsilí, míním tím přesně toto. V životě je příliš mnoho napětí a úsilí. Jak můžeš doufat, že budeš žít v míru, když stále o něco usiluješ a namáháš se? Dovol Mému míru, který přesahuje veškeré chápání, aby tě naplnil a zahalil, protože když budeš mít mír v sobě, budeš jej odrážet i navenek a všechny duše, se kterými se setkáš, tento mír pocítí. Nedovol, aby tě něco znepokojovalo nebo rmoutilo. Jednoduše věz, že vše je v Mých rukou a že vše je velmi, velmi dobré. Povznes tedy své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a vykroč v míru do nového dne.

14. 5.2010 Poselství pro účastníky Rozloučení s Jaromírem

Hledáš-li pilně, určitě najdeš to, co hledáš - své ztotožnění se Mnou, pramenem všeho života. Ale musíš si ke svému hledání najít čas. Toto ztotožnění ti nespadne samo do klína bez hluboké vnitřní touhy po tom, abys Mne poznal, abys poznal pravdu a zjistil, co pro tebe znamená. Tato hluboká duchovní zkušenost vnitřního poznání se dostavuje jenom u těch duší, které chtějí znát, proto ji nikdy nezískáš povrchně. Je na tobě, aby ses vydal za touto zkušeností do svého nitra.Jak zcela prázdný a bezvýznamný je život, dokud jej nezačneš žít plně a zkoumat, zda je duchovní cesta v praxi možná a stojí za to po ní jít! Začni hned teď něco proto dělat.Ať není tvůj duchovní život jen životem v křesle. Ať žije a vibruje a je pro všechny zřejmý. Chci, abys konečně začal žít pravý život.***

************************************************************************************************************************** 

              Epitaf

 

Na zemi zůstalo po mně jenom jméno,

oděno pouze v prosté hadříky ctnosti,

a odneslo je jako jediné věno

do jiného světa, který mne teď hostí.

 

Pobývám teď ve velké svobodě beztělí,

zakotven v posvátném předivu ticha.

Kdo na mne vzpomene, opět se mnou dýchá

a v novou báseň mne snad znovu převtělí.

      Jaromír Skřivánek (Bludiště touhy)

 

  

 

 

S hlubokým žalem oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný

 

Jaromír Skřivánek,

malíř, grafik, spisovatel a básník.

 

 

Zemřel klidně v úterý 4. května 2010 po delší nemoci v požehnaném věku 86 let.

 

 

 

Poslední rozloučení se zesnulým bude   

v pátek 14. května 2010 v 10.00 hodin        

 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech

 

 

 

 Jménem pozůstalých

 

Marie Richtová

 

 

Dr.František Skřivánek         Ing. Jiří Skřivánek

s rodinou, bratr                            s rodinou, synovec     

 

 

Děkujeme všem za projevy soustrasti a tichou vzpomínku.   

 

Vojáčkova 302, 196 00 Praha 9 - Čakovice

 

************************************************************************

 

29.6. 2005  jsem dostal  od Jaromíra jeho knihu Bludiště touhy (výbor poezie) s následujícím věnováním:

 

Rudolfkovi!

Milému příteli ke společnému povznesení ducha

srdečně

Jaromír Skřivánek

 

Úvaha Milana Knížáka

Jaromír Skřivánek zasvětil život indickým mýtům, které přinášejí trvalá tajemství. I to nejpodrobnější studium je jen dotekem na povrchu. Navíc indické filozofické systémy jsou k nerozeznání promíchány s životním stylem a nelze nalézt jejich hranice.Právě příklon k životnímu stylu plnému pokory a odevzdání(což v žádném případě neznamená pasivitu, ale naopak aktivní potvrzení důležitosti životních gest)je nejpodstatnějším fenoménem Skřivánkovy existence. Básně jsou oblaka vůně jejichž jemnost je schopen rozpoznat jen ten,kdo sám je vnitřně jemný. Kdybych měl poezii označit jediným přívlastkem, použil bych právě výraz jemný. A být jemným znamená být silným.  

                           

Dvě básně z výše uvedené knihy, které mám nejraději

 

HLUBOKÁ PODSTATA KRÁSY

 

spočívá v tajemství, jež ji zakrývá.

Nepředstavitelnost dálek a růstu

rovná se nevíře.

Věřím v nejvyšší bytí,

ale nevěřím v dětskou stavebnici slov,

ve schopnost zrcadlit

nekonečnou cestu před námi.

V chatrné síťce slov

nevězněte kosmického motýla budoucnosti!

Proto nevěřte jen, ale létejte!

 

 ********

 

MY A CELÝ VESMÍR

 

My a celý vesmír máme společné věno,

které je vždy spolu vzájemně propojeno.

Když zachvěješ třeba jen drobounkou květinou,

pohneš i hvězdou, a nejenom jedinou.

 

Myšlenkou i slovem žehnej všem živým tvorům,

rostlinám, květům i všem stromům na planetě!

S úsměvem objímej a vyhni se všem sporům,

jen láskou ochráníš všechno na tomto světě!

Potichu a soucitně vyslov požehnání.

Je tvým ochranným štítem a všemocnou zbraní!

 

***********************************************************

Portrét autora lidskosti a absolutna  

naleznete zde

......................................................................................................................

Nabídku díla ak.mal. Jaromíra Skřivánka

naleznete zde

Na památku vzácného přítele a staršího duchovního bratra vypracoval 10.5.2010 Ing.Ruda Vondřich


 

OTEVŘENÉ DVEŘE

 

Končí všechno smrtí?        

       Pokud ne, jak asi vypadá život po smrti? Setkáme se pak se svými blízkými? 

       Můžeme se již na tomto světě přimlouvat za rozvoj a odpuštění pro člověka, který je již po smrti?       

       Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se nacházejí v této krátké sbírce citátů z Písma.

Všechno v životě se mění, někdy pomalu a někdy rychle. Postupných změn si nevšimneme, ale náhlá změna přichází jako velký šok. Často jsme ohromeni nebo naplněni žalem.

Smrt přichází náhle, ale stejně jako narození je smrt jen otevřenými dveřmi do nového lepšího života.

Víra znovu učí věčnou pravdu o nesmrtelnosti.  V tom, že byla osvobozena z tohoto místa stíhaného trápením a že obrátila svou tvář ke Království….., spočívá útěcha našich srdcí.

V takovýchto bolestných okamžicích se ve skutečnosti skrývá nevyzpytatelná božská moudrost. Je to jako by laskavý zahradník přesadil svěží a útlý keřík z uzoučkého záhonku na velké prostranství. Toto přemístění není příčinou vadnutí, odumírání a zkázy tohoto keře, naopak mu umožní růst a vzkvétat, získat svěžest a jemnost, zelenat se a nést ovoce. Toto skryté tajemství je zahradníkovi dobře známé, zatímco duše, které si tuto štědrost neuvědomují, se domnívají, že zahradník ve zlosti a hněvu keř zničil. Pro ty však, co vědí, je tato skrytá skutečnost zjevná a tento předurčený osud považují za laskavost. Nebuďte proto zarmoucení a zoufalí……

Myslet si, že po smrti těla zahyne i duch, je jako představovat si, že pták, jenž byl v kleci, zahyne, když se klec rozbije, třebaže pták se zničení klece nemusí vůbec obávat. Naše tělo se podobá kleci a duch ptáku.                                                                       …když se tedy klec rozbije, pták bude i nadále žít a existovat. Jeho cítění se dokonce stane mnohem silnějším, bude pronikavěji vnímat a stane se šťastnějším. Proč bys měl být smutný a sklíčený žalem? Toto odloučení je dočasné, tato vzdálenost a zármutek se budou počítat pouze na dny. Nalezneš jej v Královstvím Božím a dospěješ k věčnému spojení. Život, který s někým na tomto světě sdílíme je pomíjivý, ale nebeské spojení je věčné. Pokaždé když si vzpomeneš na věčné a nikdy nekončící spojení, utěší tě to a oblaží.

Co se týká otázky, zda se duše v duchovním světě navzájem poznají: Toto je jisté, neboť Království je světem zření, kde budou všechny skryté skutečnosti odhaleny. O kolik více se projeví ony známé duše. Záhady, které člověk nepostřehne, objeví se v nebeském světě, a tam se dozví tajemství pravdy. O kolik více pozná či objeví osoby, se kterými se stýkal. Nepochybně ty svaté duše, jejichž zrak je čistý a jsou obdařeny viděním, seznají v království světel  všechna tajemství, a budou usilovat o dar vhledu do skutečnosti každé velké duše. Dokonce v onom světě jasně spatří Krásu Boha. …láska, kterou člověk komukoliv prokázal, nebude ve světě Království zapomenuta. Podobně (tam) nezapomeneš na život, který jsi měl v materiálním světě.

Tato duše s nimi (Proroky Božími a Jeho vyvolenými) bude volně rozmlouvat a vyprávět jim o tom, co byla nucena vystát na stezce Boha, Pána všech světů. Kdokoli by se dozvěděl, co je pro takovou duši ve světech Boha… určeno, celá jeho bytost by v tom okamžení vzplanula velikou touhou dospět do onoho nanejvýše velebného, svatého a zářivého postavení.

Věz, že lidská duše je povznesena nad všechny neduhy těla i mysli a není na nich závislá. Vykazuje-li nemocná osoba známky slabosti, způsobují to zábrany, jež se staví mezi jeho duši a tělo, protože duše sama zůstává tělesným churavěním nedotčena. Pomysli na světlo lampy. Ač do její záře může vstoupit vnější předmět, světlo samo září neustále a nezmenšenou silou. Stejně tak je každý neduh stihnuvší lidské tělo překážkou bránící duši projevovat její vnitřní sílu a moc. Když však duše tělo opustí, prokáže takovou převahu a projeví se takovým vlivem, že se jí žádná pozemská síla nevyrovná. Každá ryzí, každá jemná a svatá duše bude obdařena obrovskou silou a zajásá převelikou radostí.

Vpravdě věz, že až se duše rozloučí s tělem, bude pokračovat ve svém postupu a rozvoji, dokud nedosáhne přítomnosti Boží ve stavu a podmínkách, kterých se ani běh staletí a věků, ani nahodilosti a změny tohoto světa nedotknou. Přetrvá tak dlouho, jak přetrvá Království Boha a Jeho svrchovanost., Jeho panování a Jeho moc. Bude zjevovat znamení Boží a Jeho vlastnosti a prokazovat Jeho milující laskavost.

Prorokové a Poslové Boží byli sesláni pouze za účelem přivést lidstvo na přímou Stezku Pravdy. Záměrem jejich zjevení bylo vychovávat všechny lidské bytosti k tomu, aby posléze v hodině smrti mohly v naprosté čistotě, svatosti a odpoutání vzlétnout k trůnu Nejvyššího. Světlo, jímž tyto duše září, vyvolává pokrok ve světě a způsobuje, že jeho národy prospívají. Jsou jako kvas, kterým svět bytí narůstá a kypí, a jsou životadárnou silou, prostřednictvím níž se projevují umění a divy světa….Onen druhý svět se od tohoto světa liší tak, jako se odlišuje od světa dítěte  nalézajícího se v mateřském lůně. Když duše dosáhne přítomnosti Boží, zaujme podobu nejlépe odpovídající její nesmrtelnosti a hodnou svého nebeského příbytku.

Nermuťte se, byly-li v těchto dnech na této pozemské pláni Bohem ustanoveny a projeveny věci, jež jsou opakem vašich přání, neboť jsou pro vás zajisté přichystány dny blahé radosti a nebeského potěšení. Vašim očím budou odhaleny svaté, duchovně slavné světy. On pro vás určil, že budete v tomto světě i v příštím zakoušet jejich dobrodiní, účastnit se jejich radosti a že se vám dostane dílu z jejich posilující milosti.

Smrt nabízí každému přesvědčenému věřícímu pohár, jenž jest vskutku životem. Obdařuje radostí a přináší štěstí. Uděluje dar života věčného.

Stejně jako má duch člověka po odložení této materiální podoby věčný život, nepochybně je i jakákoli existující bytost schopna se vyvíjet, proto je dovoleno žádat o pokrok, odpuštění, milost, blaho a požehnání pro člověka po jeho smrti, protože bytí je schopno růstu. Proto je v modlitbách obsažena prosba za odpuštění a prominutí hříchů těm, kteří zemřeli.Stejně jako máme sílu modlit se za tyto duše zde, budeme mít též stejnou sílu modlit se na onom světě, jenž je Královstvím Božím. Nejsou snad všichni lidé v onom světě stvořeními Božími? Proto se i v onom světě mohou rozvíjet.

Modlitba za zemřelé

 Ó můj Bože! Ó Ty, jenž odpouštíš hříchy! Ty, jenž propůjčuješ dary! Ty, jenž zbavuješ utrpení!  Vpravdě, vroucně Tě prosím, odpusť hříchy těm, kteří odložili pozemské roucho a vystoupili do duchovního světa. Ó můj Bože! Očisti je od provinění, rozptyl jejich zármutek a změň jejich temno ve světlo. Dej, ať vejdou do zahrady blaženosti, omyj je nejčistší vodou a dovol jim spatřit Tvou slávu a nádheru na nejvznešenější hoře. 

Smrt, něžný posel radosti, otevírá dveře k věčnému životu ve všech světech Boha

Ó synu Nejvyššího! Učinil jsem ze smrti posla,   

Který ti zvěstuje radost.

Proč se rmoutíš?

Způsobil jsem, aby tě světlo zalévalo září.

Proč se tedy skrýváš?


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena