PROGRAM HARMONIE

                                                                                                                             Poslední aktualizace: 1. 3. 2020 Ing. Rudolf Vondřich

       "PROGRAMU HARMONIE",

                          tj. programu k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich sídel a životního prostředí.

        BUNĚK ROZKVĚTU HARMONIE

jako zařízení pro volný čas se specifickou náplní činností, která umožní

 - rozvoj tvořivých schopností, vnitřního a vnějšího míru,

-  rozvoj duchovna a lásky,

 - rozvoj pozitivního myšlení při současné péči o zdraví každého jednotlivce společnosti,

 - rozvíjet harmonická obydlí(sídla),

 - rozvíjet harmonické mezilidské vztahy 

-  rozvíjet harmonické životní prostředí.


 


Možná, že máte podobnou zkušenost. Určitá myšlenka se neodbytně vrací v časové periodě. Znovu a znovu  se připomíná.

Při každém jejím návratu je obohacená o minulé prožité skutečnosti.

Jako by podávala ruku k tomu, aby mohla  navázat dlouhodobý kontakt.

Vybízí k jejímu uchopení.

Již po dlouhý čas, v rozpětí více jak třiceti let se mi vrací myšlenka spojená s představou čtyřlístku jako symbolu štěstí

zároveň s potřebou hledat a nalézt činnosti, které podstatně ovlivňují pocit harmonie života člověka. Podrobněji zde

Starověká filosofie chápala harmonii jako organizovanost světa v protikladu k chaosu.

Dialektické pojetí vyjádřil Herakleitos jako skrytou harmonii protikladů.

Ideál  harmonického rozvoje osobnosti obsahoval renesanční humanismus.

Osvícenství a utopický socialismus rozvíjely ideje harmonie ve vztahu k poznání člověka i uspořádání společnosti.


Jaká je naše současnost? Jaká bude naše  budoucnost?

Odpověď na tyto otázky zejména v současné době hledá jistě každý z nás, kdo žijeme na této planetě.

Domnívám se, že charakteristika současného období vývoje lidstva je velmi trefně a přesně popsána zejména v  literatuře /1/ a /2/.

Následující text vychází z uvedených pramenů.
 

                *************

V současné době lidstvo čelí pěti krizím:

1. KRIZI PROSTŘEDÍ - způsobenou nadměrnou spotřebou energie, živí  tvorové jsou vystavováni stále více znečištěnému prostředí.

2. KRIZI EKONOMICKÉ - kterou charakterizují zdánlivě protikladné jevy:


3. KRIZI ENERGETICKÉ - stále vzácnější a dražší energie si  vynucuje zavádění nových strojů,velmi kapitálově náročných a  snižujících podíl člověka na práci.

4. KRIZI SUROVIN, VČETNĚ POTRAVIN / HLADOVĚNÍ - která těsně  souvisí s energetickou krizí. Jako řešení se navrhuje  zrychlit trvale přírůstek ročního výnosu výrobního  systému / nejméně o 4% /. Není to iluze? Je opravdu možné růst neustále zvyšovat?

5. KRIZI MORÁLNÍ či PSYCHOLOGICKÉ - která je vyvolávána  nedostatečným ziskem, růstem nezaměstnanosti, nebezpečnou nebo  nezdravou prací, nejistotou v zaměstnání, destrukcí  prostředí, včetně znečištění všeho druhu, tendencí ke  gigantismu, zneužíváním masových sdělovacích prostředků.

Tato  krize plodí čtyři další zla: gangsterismus, sebevražednost, narkomanii, dopravní nehody. Je to důsledek citových poruch,které jsou základem postoje  většiny lidí:"JÁ", nejdříve "JÁ" a "PO MNĚ POTOPA", o nic není  lepší nové heslo "JÁ a MOJE PARTA".

Fyzikální síla energie a sociální bohatství jež z ní vyplývá je dnes v rukou málo početných skupin, které vládnou systémem  nezaměstnanosti a chudoby, deformovanému a znečištěnému  prostředí a morální situaci lidstva, které nepřetržitě  degraduje.

Znalost biosféry, založená na obecných ekologických  poznatcích se stala nutností pro všechny zodpovědné lidi. Lidé musí využívat poznatky odborníků v každodenním  životě, musí si být vědomi že převaha života nad neživým  prostředím závisí jednak na rozmanitosti živých organismů a na jejich vzájemných vztazích, jednak na koordinaci  biologických jevů.

Podobně bohatství lidského společenství  spočívá v rozmanitosti osob, kapacit a zájmů, spojených v jednotu společným údělem.

Zachování lidského druhu je  neoddělitelné od zachování prostředí, jež z lidí učinilo to, čím jsou.

Moderní ekologie nás učí na základě rozvoje poznání ekosystémů znovu nalézt princip syntézy, který je dnes téměř  ztracen. Výuka by měla být integrovaná  a interdisciplinární.

Veškerou výuku by měly prostupovat  problémy prostředí.

K pochopení současného světa musí široká biologická tvořivost  pomoci dostatečně poznat živé bytosti fyzické prostředí, vztah prostředí k těmto bytostem a naopak, dynamiku  biosféry, biologickou realitu života ve městě i na venkově, které působí při udržení a přežití druhů a zákony lidské genetiky.

Na druhé straně je třeba znát obecné ekonomické zákony i dílčí mechanismy lidské společnosti a uspořádání prostoru  v prostředí města a venkova.
 

 
Vývoj dnešního světa je žádoucí objasňovat z dvojího hlediska:


Tyto všestranné poznatky umožní pochopit různé typy  ekosystémů, více či méně přeměněných přítomností  člověka.

Dovolí předvídat - interdisciplinárně, aktivními  metodami /ankety, výjezdy a exkurse do terénu/, problémy  vznikající z přelidnění a nedostatku surovin, problematiku  obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, uspořádání  území, zajištění potravin, odklízení odpadků a jejich nového  využití, sociálních styků, dopravy a volného času.

Je třeba rozvíjet u mládeže nejen touhu a schopnost se  zajímat o problémy prostředí, ale současně i snahu aktivně se  podílet na jejich řešení.
 

Jde o nás, naši planetu,naší budoucnost.

Jde o cestu z industriální éry do éry komunikační.

Každá krize,které musíme čelit,je jakousi křižovatkou,na  které nás čeká výjimečná příležitost zrovna jako velké  nebezpečí.Naše kultura se v současné době soustřeďuje jen na ono nebezpečí.

Potřebujeme silné, tvůrčí vůdce a vedení na  všech úrovních společnosti, abychom svou pozornost přesunuli  od negativního přístupu k více pozitivnímu pohledu na  budoucnost.

Naše znalost reality a vize o budoucnosti určují  co je důležitější.

Jakou budoucnost si budeme  představovat, tak budeme jednat.

Jak budeme jednat, takovými se staneme.

Je v našich silách a schopnostech se změnit, odhalit  nové směry a dosáhnout jich.

Stále rozšířenější nezaměstnanost např. také naznačuje, že lidstvo se může zbavit opakující se fyzické a mentální  dřiny.

Můžeme rozvinout sociální systémy, které poskytnou  dostatek příležitostí pro smysluplnou a tvůrčí práci a přiměřenou  ekonomickou podporu pro každého.

Rychle rostoucí ceny zdravotnických služeb a naproti tomu  rozšiřující povědomí o tom jak zůstat zdravý, poskytují  příležitost dosáhnout správného a zdravého života změnou  životního stylu.

Zásoba nukleárních zbraní a rostoucí odpor proti totální  destrukci s sebou přináší příležitost,soustředit se na  přesun náší aktivity k mezinárodním diskusím při úplném vyloučení možností války.

Každá krize, které musíme čelit v sobě nese problém, ale i  naději, výzvu i příležitost. Je na nás,jestli dokážeme  realizovat rostoucí touhu lidstva po tvořivé a "lidštější" existenci.

Existuje stále více důkazů o tom, že lidé na celém  světě registrovali touhu po základních změnách.

Je čas přejít  od debat a diskusí na vnitřní úrovni k diskusím politickým, akademickým, ve sdělovacích prostředcích.

Každý  začátek takového dialogu už v sobě obsahuje onu příležitost  k vytvoření opravdu pozitivní budoucnosti .

Vydáme se na cestu.

 Je to cesta ke vzájemným spojením  a kooperaci k lidské rovnováze a osobnímu uspokojení.

 Je to  cesta od "učení" k naučení se učit, od zaměstnání k tvůrčímu  životu.

 Je to cesta k novým řešením sporů a krizí, k novým strukturám.

Doba změny, ve které nyní žijeme, je unikátní ze dvou  hledisek.

Za prvé,rychlost změny probíhající prakticky v délce lidského života - naše dosavadní vzory jednání  a reakcí už neplatí.

               Poprvé v průběhu existence lidí na této  planetě musíme hledat a nalézt nové cesty jak porozumět  světu a sami sobě, abychom přežili.

Za druhé, ničivé síly jsou tak účinné, že hrozí totální destrukce.

               Musíme tedy vyloučit  dosavadní způsoby "Buď my nebo oni" vzorů, které doposud  ovládají naše myšlení a nahradit je takovými řešeními,

                při  kterých  budeme mít na paměti, že jsme všichni obyvateli jedné malé planety a jde o všechno.

Rychlost změn, které nás očekávají, je podivuhodná.

To, jak  žijeme, pracujeme a trávíme volný čas, bude v krátké době  dramaticky přeměněno.

Musíme pochopit příčiny těchto  změn, musíme toho všeho tvořivě využít, abychom si uspořádali svět podle  našich tužeb a přání.

Kapitalismus, socialismus a komunismus, společenské řády  založené na zastaralých předpokladech industriální éry, již  nejsou schopny adekvátně využít produktivní kapacitu  světa.

Dosáhli jsme fyzikálních i ekologických limitů naší  planety.

Existence těchto a dalších kriticky důležitých sil, které  vyžadují radikální změnu již nemůže být nikým  popřena.

Biologické a mikroelektronické technologie  radikálně změnily naši definici "práce".

Výzvou pro nás  všechny,  obyvatele této planety, je využít těchto přeměn  k tvorbě a přestavbě světa.

Přesun z industriální ke komunikační éře vyzdvihuje do  popředí řadu hodnot minulých i nových.

Musíme se znovu  naučit, že cena cti, odpovědnosti, tolerance a lásky je  neohraničená a po přežití současného světa produkce  a politiky násilí nezbytná.

Musíme si znovu uvědomit, že jsme  vzájemně propojení a na sobě závislí.

Víme už, že každá akce ovlivní naše okolí, naše postoje ke světu komplexně  a nepředpověditelně.

Všechny akce mají své následky.

Potřebujeme se naučit žít v osobním i společenském  životě rovnováhy, při respektování krátkodobých  i dlouhodobých efektů naší činností  zapříčiněných.

Potřebujeme kooperaci a bez ní to  nepůjde.

Půjde také o různorodost. Úzká specializace  a metafora"tavicí pánve" už neplatí.

V budoucnu půjde o pestrý koberec nejrůznějších činností, síly a moudrosti  mužů i žen, různých národů a ras, všech společenských  tříd.     

         Autorita bude založena na vědomostech a moudrosti, ne na síle.

        Hlavní lidskou aktivitou bude celoživotní učení  a duchovní růst.

Už jsme zjistili,že náš způsob "dobytí a ovládnutí" přírody  z nás udělal spíše oběti než vítěze.

Přírodní systémy jsou  komplexnější a nádhernější, nádherněji produktivní.

Musíme se  toho hodně naučit.

Struktury založené na kooperaci s přírodními systémy se ukazují jako jediné možné budoucí  řešení.

Už teď je jasné, že můžeme /a musíme/ vyvinout  reprodukující se zdroje energie, obnovující se cykly  průmyslové výroby, soběstačnou ekonomiku.

Musíme přejít od medicínské péče od nemoci ke zdraví.

Musíme přejít od právnických a ekonomických sporů ke  zprostředkování, k dohodám ke spolupráci.

Od policejního  dohledu k občanské a blokové pořádkové službě.

Musíme přejít  od hierarchického stylu řízení k aktivnímu manažeringu, od  obchodního bankovnictví k bankám, které by pomáhaly novým  tendencím a směrům.

 Musíme přejít od školení k umění učit se  a to vyžaduje naprosto odlišný přístup k problému vzdělání  vůbec.

Tvůrčí myšlenka a umění bude hrát stále významnější  roli. V tomto směru vzroste význam rodičovské formy  vzdělávání nové generace.

Události posledních čtyřiceti let nás přesvědčily o tom, jak  rychle a neočekávaným směrem se naše názory mění. Naše postoje k problémům války, odzbrojení, životního prostředí, ekonomické produktivity, energie a zdrojů energie  se drasticky změnily zvláště v posledních letech.

Doposud si  vládu představujeme jen jako superstát byrokracie, ale jak  budeme postupně více a více žít v éře komunikací,

vlády budou založeny na systému vzájemného propojení.

Globální  kooperace a nadnárodní společnosti jsou naprosto nezbytné.

Základní změna ale začíná u každého z nás. Na osobní úrovni.

Musíme čelit problémům, nalézt řešení a jednat, ale hlavně musíme uvěřit, že změna je možná. Je. My jsme jejím nástrojem.

První věcí, kterou si vy, my, já musíme uvědomit, je to, že  můžeme  jednat.

Je třeba přejít od pasivní resistence, od negativního nazírání na současné problémy k aktivnímu  přístupu a jednání.

Začněme dialogem s přáteli, příbuznými, kamarády, kolegy.

O světě a o tom, co se děje.

Podívejme se na  naše problémy jinak, obchvatem, chytřeji.

Každý z nás hraje v  životě mnoho rolí: jsme žáky i učiteli, rodiči i dětmi, spotřebiteli i výrobci, pragmatici i snílci.

Každý můžeme dosáhnout  významné osobní změny na každém z těchto polí.

Existují  stovky možností jak pomalu, od základů,zdola, změnit  společnost.

 A při takovémto jednání si začneme uvědomovat, že  nejsme sami.

 Že posun myšlení a chápání světa a jeho problémů je všeobecný, viditelný.

 Že život nabízí tolik vzrušujících alternativ a výzev, které všechny můžeme využít.

Jsme na cestě do budoucnosti,jejíž útržky někteří z nás vidí.

Musíme naslouchat jeden druhému, s humorem a tolerancí  pracovat sami na sobě,a využít tak potencionálních  možností,

které nám poskytuje příroda,planeta,a náš mozek.


Jako východisko ze krizové situace lidstva umožňující od základu, zdola, postupně změnit společnost byl již v roce 1989 navržen

PROGRAM HARMONIE,
tj. PROGRAM  K OBNOVĚ A HARMONICKÉMU ROZVOJI ŽIVÝCH BYTOSTÍ, JEJICH SÍDEL
A JEJICH  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

CÍLEM PROGRAMU HARMONIE   je výchova jednotlivců, výměna zkušeností, výuka příslušných dovedností a tím vytvoření podmínek ke vzniku osvícené společnosti, založená na předpokladu, že existuje základní lidská moudrost, která může pomoci rozřešit světové problémy.

Jde o dosažení HARMONIE,  tj.souměrnosti / souladu částí a celku, proporcionality, spojení  jednotlivých složek světa v organický celek.

Jde o to, aby  HARMONIE byla výrazem zákonitosti a míry ve světě.

Jde tedy  o dosažení souměrnosti mezi např. lidskými  bytostmi / člověkem / jejich sídly /jeho obydlím / a životním  prostředím člověka.

* PROGRAM  předpokládá vznik

                    sítě zdrojů – míst - studánek vody živé –  pramenů poznání - BUNĚK ROZKVĚTU HARMONIE ,

                                                     ze kterých se budou myšlenky k vytváření osvícené společnosti rozvíjet a šířit.

BUŇKY ROZKVĚTU HARMONIE se mohou nazývat DOMÁCÍ  RODINNÉ WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT", KLUB, CENTRUM  ROZKVĚTU HARMONIE.

Předpokládám, že budou vznikat postupně z iniciativy občanů co nejblíže jejich bydlišti.


"DOMÁCÍ  RODINNÉ WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT" = ZÁKLADNÍ "BUŇKA" PROGRAMU HARMONIE U VÁS DOMA

                                                                              vychází z přijetí a vnímání vlastního domova jako

 SVATYNĚ, ÚTOČIŠTĚ A STŘEDOBODU SOUKROMÉHO VESMÍRU K PREVENCI A SEBELÉČENÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ A CIVILIZAČNÍCH  CHOROB.


CÍLEM  JEDNOTLIVÝCH BUNĚK ROZKVĚTU HARMONIE bude

povznesení naší osobní existence a existence ostatních lidí a tím dosáhnout světského osvícení bez pomoci jakéhokoli náboženského názoru.

Tím se budou postupně vytvářet předpoklady ke vzniku osvícené společnosti.

Zároveň budou sloužit humánním  myšlenkám, tj.podporovat rozvoj tvořivých sil a schopností,  vnitřního a vnějšího míru, duchovna a lásky i pozitivního myšlení při současné péči o zdraví každého jednotlivce  společnosti, rozvíjet harmonická obydlí /sídla/ a harmonické  mezilidské vztahy a životní prostředí.                                                                                                                                                                                            

Tato místa lze považovat za místa inspirace a pomoci k otevření bran  poznávání zákonů života.

Tj. místa místa vnitřního a vnějšího míru, lásky, přátelství, rozvoje tvořivosti, zdravého  způsobu života a mezilidských vztahů.

Budou určena k  setkávání příslušníků všech věkových kategorií, dětí, mládeže,  rodin, osamělých, zdravých i nemocných, invalidních občanů i  seniorů.

 Mohou vznikat postupně s využitím poznatků nové  vědní discipliny AUTOORGANIKY,

 která vysvětluje chování živých systémů na základě jejich zachování a rozvoje.

Jak vyplývá z cílů činnosti, které se budou nabízet  a realizovat, 

                                    budou specifické a budou vyplývat z nové filosofie a potřeb občanů.


PROGRAM HARMONIE se liší od všech podobných vznikajících  nebo již existujících skupin (jogových společností, OAZA, Domy  tvořivosti,..) tím,

že tvůrci programu přináší základní  myšlenku, filosofii (jako cíl) -

                       harmonie pro všechny  bytosti,jejich sídla i životní prostředí a směry, kterými se k tomuto cíli budeme blížit. 


Jejich konkrétní náplň budeme  hledat  a tvořit  společně.

PROGRAM HARMONIE v současné době není žádný  hotový uzavřený systém ani společnost sama pro sebe a  vlastní rozvoj svých členů, ale je příležitost,

kde ti  kteří hledají a mají již nějakou zkušenost či poznání budou hledat společně a vytvářet příležitost pro další lidi,

kteří  ještě podobnou možnost poznání neměli.

PROGRAM je  otevřený prostor k tvůrčímu uchopení vlastního života a seberealizaci ve prospěch celku.

Jde o to integrovat úsilí řady jedinců dosud roztříštěné do společného provázaného PROGRAMU na dobrovolné bázi.

PROJEKT HARMONIE je nástroj k uvedení PROGRAMU HARMONIE do denního života s využitím myšlenek obsažených v dokumentu

MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ

NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE -

+

VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE

Úplný text naleznete zde


Vlastní systém /skladba aktivit/ již vzniká postupně během delší doby.

Proto  prosíme Ty z Vás, kteří se cítí osloveni touto myšlenkou a  zejména ti z Vás

kteří  již máte zkušenosti z tvořivé práce  pro lidi,

abyste se k nám připojili a začali společně s námi  vytvářet první BUŇKY ROZKVĚTU HARMONIE.


Poznámka:  Původní myšlenka Programu vznikala v letech  1967 až 1969.

PROGRAM HARMONIE byl  na veřejnosti publikován prvně v roce 1989.

Následně pak  byla v roce 1990 založena „AGENTURA HARMONIE se čtyřlístkem “ k podpoře a propagaci PROGRAMU.


Děkuji Vám za pozornost.

Věřím že myšlenku PROGRAMU  HARMONIE bude možno společně rozvíjet a postupně uskutečnit.
 

****************************************

Literatura:

1. Paul Duvigneaud - Ekologická syntéza, 1988, Academia, 416str., 128 obr.
2. Publication of the Communication Era Task Froce, 1984, Spokane, Box 3623,WA 99220 USA
3. Chogyam Trungpa - Shambala, Posvátná cesta bojovníka, 1999 , Pragma,192 str.


 
************************************************************************************************************

 

V současné době nabízíme dílčí otevřené programy podporující NOVOU KVALITU ŽIVOTA,

 členěné do následujících skupin a realizačních projektů:

 
A. OSOBNÍ ROZVOJ JEDNOTLIVCE
1. PROJEKT OBNOVY  A ZLEPŠENÍ  ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ FYZICKÉHO TĚLA
2. PROJEKT PODPORY UCHOVÁNÍ, ZLEPŠENÍ, ZÍSKÁNÍ NEBO OBNOVENÍ KRÁSY TĚLA
3. PROJEKT PODPORY CÍLENÉHO DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO OSOBNÍHO  ROZVOJE
B. ROZVOJ OSOBNOSTI JEDNOTLIVCE VE VZTAHU k OKOLÍ
4. PROJEKT PODPORY EKOLOGICKÉ DOMÁCNOSTI
     (Mytí, čištění a úklid v domácnosti bez dopadu na životní prostředí s úsporou nákladů i  úsporou času)  
5. PROJEKT OZDRAVĚNÍ  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v DOMÁCNOSTI
     (detoxikace domácnosti)
6. PROJEKT OZDRAVĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OKOLÍ
C. ROZVOJ OSOBNOSTI VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI
7. PROJEKT VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU A HARMONICKÉMU ŽIVOTU
8. PROJEKT  NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ JAK VYDĚLAT PENÍZE NAVÍC
9. PROJEKT SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH PODPORY  ZDRAVÍ
     s využitím dílčích programů PROGRAMU HARMONIE
10. PROJEKT ODBORNÉHO PORADENSTVÍ ke tvorbě  BUNĚK  ROZKVĚTU HARMONIE.
 
 
Zájemcům o spolupráci

při dalším rozvoji PROGRAMU HARMONIE nabízíme partnerskou spolupráci výhodnou pro obě strany.

Těšíme se na Vás !


HOME  | o nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2002- 2024 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing.Rudolf Vondřich, všechna práva vyhrazena