LÍLA - cesty k sebepoznání  

 

2000 let stará indická stolní hra o člověku a jeho cestě k poznání sebe sama, života a okolního světa.

"Nechte tanec života, ať se projeví po svém. Přestaňte prosazovat svou vůli násilím. Nechte se tancem unést a dovolte mu, aby nastal. Přestaňte brát všechno zbytečně vážně a prostě si hrajte. Pohrejte si se svou životní energií a otevřete ji dveře, ať plyne vlastní cestou. Život přece není výrobní proces, nýbrž Událost. Tak jako vítr vane a řeka plyne i vy se nechte vést svou vlastní přirozeností. Vnímejte to. A hrajte si. Pamatujte, že hravost je základ, a nedovolte, aby vás opustila. U nás nazýváme akt stvoření božskou Lílou, boží hrou. Bůh nestvořil svět, je to jeho hra".

                                                                                                          (Osho)

"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Běh světa je komedií či

 divadelní hrou, kterou hraje s člověkem Boží moudrost v divadle světa.

Život je škola Boží moudrosti. Vše ať plyne samo,nechť dalek věcí je nátlak.

Moudrost je Světlo mysli, jasně svítící na cestu lidskému rozumu, aby všechno úplně prohlédl, lidské vůli, aby

dobře volila dobro, a lidským silám, aby správně jednaly.

Školou v obecném smyslu toho slova se nazývá buď dům, nebo společnost, kde se lidé učí v každém druhu umění

věci znát, jim rozumět a jich užívat. Člověk se rodí schopný ke všemu, ale ve skutečnosti nezná nic, leda čemu

 zvykne, když mu byly jednotlivé úkony napřed ukázány a když se o ně sám často pokusí; proto se musí všemu učit

 a proto musí být posílán do dílny, kde se cvičí takové věci.

Jest žádoucí. aby škola byla hrou.

Život je proces v němž se musí duše naučit milovat".

                                                                                       (Jan Amos Komenský)

************************************************************************************************************

Cíl vydání hry Líly

Cílem je přiblížit hru co nejširšímu okruhu zájemců. To znamená i těm, kteří nejsou zběhlí v učeních východních filosofií či jiných "duchovních nauk, avšak mají zájem se pobavit a zábavnou formou se něco nového o sobě dozvědět.

Ve skutečnosti je jen jediná hra, ta hra, ve které je každý z nás hercem a hraje svou roli. Je to Líla, božská hra, ve které se projevuje přirozená hravost Nejvyššího. Líla je život sám, je to energie projevená v nesčetných formách, divadlo, předváděné nepřetržitě vnitřním já.

Každý hráč má schopnost přijmout roli, něčím se stát. To, co je podstatou hráče, může vstoupit do jakékoli role, jakmile ji však přijme a ztotožní se s ní, stráví pohled na svou pravou přirozenost, na podstatu, která vstoupila do hry. Jeho další cestu určuje kostka karmy.

Tento stav zapomenutí však není trvalý. Tak jako jsou chvíle, kdy se Slunce zablýskne na rozvlněné hladině, tak také přicházejí chvíle, kdy se rozjasní hráčův pohled a on pak vidí celý svůj život zasazený do souvislostí většího celku, vidí jeho smysl a cíl. Tehdy také ztrácí připoutanost ke své roli, protože vidí svou pravou přirozenost, jasně vystouplou, jako když se ze změti čar vynoří obrazec.

Smyslem této hry je pomoci hráči nalézt způsob, jak hrát hru lépe a dokonaleji, jak poodstoupit od své

připoutanosti.

Protože tato hra je jen zmenšením velké, skutečné hry. 72 polí na hrací desce je plodem tisíciletého zkoumání nitra člověka. Je to srdce indické tradice.

Hráč se pohybuje při hře z jednoho pole na druhé a začíná vidět struktury své vlastní existence, které se vynořují a rozjasňují podle toho, jak roste jeho poznání hrací desky. Vzrůstá jeho schopnost odpoutání a vidí každý stav jako pomíjivý, pohybující se oproti nehybnému pozadí. Jakmile se pro něho tato pomíjivost stává realitou, je s to se od těchto změn odpoutat, neboť usiluje o to, aby se dozvěděl něco více o zázraku Bytí.

Jako ve všech hrách i zde je cíl. Hra se končí, až se podstata hráče znovu ztotožní se svým Zdrojem, odkud vyšla. Ten Zdroj - to je Kosmické vědomí, ryzí Bytí, nepodléhající prostoru ani času, ničím neomezeno, nekonečné, absolutní, věčné, neměnné, velké Všechno, bez vlastností a přívlastků, za jménem a formou. Hra se končí, až se hráč stane sám sebou.

Světci, kteří vymysleli tuto hru, ji používali k rozpoznání současného stavu bytí. Při hře pozorně sledovali svou pouť a zjišťovali, kteří hadi se stahují dolů a které šípy je povznášejí. Kostka karmy jim určovala cestu, odrážela jejich vlastní vnitřní stav a současně ukazovala jejich další vývoj. Hráli tu hru znovu a znovu, s plným vědomím sledovali svou cestu a zaměřovali se na své reakce, když narazili na hada nebo na šíp. Po tomto sledování souvislostí vnitřních hnutí a cestou na hracím poli mohli říci, že něčemu opravdu porozuměli bez zkreslení. Současně jim struktura hry umožnila hlouběji proniknout do principů božského vědění, na kterém je hra založena.

Vedle poznávání sebe sama i ostatních umožňuje nahlédnout zábavnou formou na lidské a morální hodnoty. Kdo chce, najde v ní mnohem více, než se na první pohled zdá. Líla může navíc stejně jako jiné systematické mantické metody (i´ťing, tarot apod.) posloužit i k věštění. Stačí zformulovat otázku, připravit si drobný osobní předmět (prsten, kamínek, pamětní minci), hrací kostku a hrát. Posun po hrací desce nám pak napoví, jaké kvality jsou pro budoucí situaci příznivé (šípy) a čeho je lepší se vyvarovat (hadi). V tom spočívá jedinečnost Líly - hry sebepoznání.

Líla se dá využít mnoha způsoby. Může hrát jednotlivec sám, pomalu a v poklidu se zamýšlet nad tím, co mu pohyb po hrací desce říká. Může to být také forma zklidnění mysli a odpočinku. Na základě zkušeností lze hru také použít k řešení aktuálních problémů. Např. pokud si položíme konkrétní ( nebo i obecnější) otázku, cesta po hrací desce nám může říci, na co je třeba dát si pozor nebo co je vhodné použít.

Pokud Lílu hraje skupina lidí (počet hráčů je omezen v podstatě pouze velikostí hrací desky), lze sledovat vlastní cestu jako v prvním případě. Zajímavé je však také též sledovat, jak se hráči pohybují vzhledem k sobě. Tam vznikají často neobvyklé situace - vytvářejí se skupinky, které jdou velmi podobnou cestou, pak se rozpadají a znovu spojují, někdo se přidá a další odpadnou, apod. Každý si může vybrat co chce.

******************************************

Texty vysvětlující principy hry a komentáře k jednotlivým polím jsou zpracovány ve trojí podobě

1. Karty k základní orientaci, která je koncipována tak, aby byla prakticky a jednoduše použitelná při hře.Každé řadě odpovídá jedna karta, kde jsou stručné komentáře k jednotlivým polím, barevně odlišené podle barvy příslušné úrovně. Na dalších kartách jsou pak vysvětlující texty- o hře, pravidlech atp.

2. Kniha, poskytující podrobný výklad

3. Kniha, poskytující podrobný výklad spolu s herním plánem

********************************************************************************************************

1. LÍLA - cesty k sebepoznání - herní plán + karty  se   stručnými komentáři


 
2019, Labrix, oboustranný hrací plán 31,5 x 31,5 cm a brožura 24 stran – karty 21,5 y 16 cm v pevné obálce, barevné provedení,                                                                           

Líla je psychologická hra, hra s náhodou, která navazuje na tradici starých deskových her. Má charakter jak individuální, tak společenské hry: může ji hrát člověk sám, nebo s větším počtem protihráčů.

Grafické provedení hrací desky je zpracováno tak, aby barvy odpovídaly významu jednotlivých psychických úrovní (řad) hry. Hrací deska je tak zároveň mandalou a může být použita i k meditaci (její možno zavěsit také jako obraz).

Proč je Líla hra psychologická, proč je hrou poznání? K čemu nám pomáhá, čemu nás učí?  

 Hrací deska se skládá z osmi řad a devíti sloupců, celkem tedy ze 72 polí. Každá řada představuje určitou úroveň vědomí a políčka v té které řadě tvoří různé  podrobnější aspekty této úrovně

Každá úroveň má své centrální (prostřední) pole, ke kterému se ostatní v této řadě vztahují (jako okresy ke kraji nebo kraje k zemi).

Tato struktura základních stavů bytí byla sestavena někdy před 2000 lety indickými mudrci a filosofy. Bývá také nazývána analogicky k Mendělejevově  periodické tabulce chemických prvků jako "Peroidická tabulka vědomí".

Úrovně vědomí vědomí jsou uspořádány vzestupně

první představuje úroveň fyzickou materiální,

druhá úroveň představivost (astrální),

 třetí úroveň myšlení,

čtvrtá rovnováhu,

pátá je úrovní lidství, atd. 

 Tato" tabulka" pomáhá naznačit určitou cestu duševního ývoje jednotlivce, který s použitím svého osobního předmětu (prsten, talisman apod.) a hrací kostky postupuje po hrací desce - prochází určitými stavy vědomí.

Ale protože to není zase tak jednoduché - jako v životě - na své cestě se setkává s překážkami (hady na hrací desce), které ho srážejí dolů, stejně jako potkává "pomocníky" (šípy na hrací desce), kteří mu pomáhají stoupat nahoru.

Opakováním hry hráč obvykle zjišťuje, že se na některých polích vyskytuje častěji než na ostatních a také, že na některé hady nebo šípy naráží mnohem častěji než na jiné. Poznává tak své charakteristické rysy, zjišťuje, které stránky své osobnosti by měl a na které si dát pozor, nebo se nad nimi důkladně zamyslet.

Staří indičtí světci a mudrcové prý hráli Lílu tak, že si zapisovali své cesty po hrací desce (políčka jsou očíslována) a pozorovali změny svého vědomí. Mniši v klášterech tak sledovali svůj duševní vývoj.

Cílem hry (i když do jisté míry symbolickým) je dosáhnout pole, které představuje  Vesmírné universální vědomí -

Nejvyšší inteligenci /Jednotu/.

 Pravidla hry

Potřebujeme hrací desku, kostku, vlastní předmět jako symbol hráče (má jeho vibrace např. prstýnek, kamínek, atp.)

Pravidla jsou jednoduchá. Každý hráč umístí svůj symbol na čtverci Kosmického vědomí (68). Jeden po druhém hází hráči kostkou a předávají ji hráči po pravici. První hráč, který hodí šestku, posune se na genezi (1) a odtud na šesté pole sebeklamu. (Nelze tedy na počátku hry přistát na čtverci s nižším číslem než 6). Sem se člověk dostane jen s pomocí hadů. Dokud hráč nehodí šestku, čeká nenarozen v Kosmickém vědomí. Kdykoliv během hry padne šestka, hází hráč ještě jednou. Výjimka je tehdy, jestliže hráč hodil tři šestky za sebou a posunul se o 18 polí a čtvrtým hodem padlo jiné číslo než šestka. V tom případě se vrací na pole, kde byl před první šestkou a postoupí jen o tolik polí, kolik mu padlo při čtvrtém hodu. Jestliže např. hráč na počátku hry hodí tři šestky a jiné číslo při čtvrtém hodu, postoupí z geneze jen o počet polí odpovídající čtvrtému hodu. Ale naproti tomu hodí-li čtyři i více šestek, pokračuje v dalších hodech, dokud nepadne jiné číslo než 6 a postoupí o celkový počet polí.

Když se symbol hráče dostane na bázi šípu, přemístí svůj symbol k jeho hrotu. Jestliže přistane na hlavě hada, tam ho zhltne a hráč se dostane na špičku ocasu. Např. egoismus vede k hněvu a duchovní oddanosti povznáší přímo ke Kosmickému vědomí. Takto se hráč pohybuje tam, zpět, nahoru a dolů po hrací desce a dbá n na to, aby se pohyboval na polích správným směrem dle numerického pořádku (pohybuje se vždy k vyšším číslům, nikdy naopak).

Cílem hry je návrat na pole 68. Jestliže hráč dosáhl osmé úrovně, ale prošel mimo Kosmické vědomí na 69, 70, 71 musí házet tak dlouho, až se dostane přímo na 72 políčko, odkud se vrací zpátky na Zemi. Např. je-li na poli 69 a hodí čtyři a výše musí stát tak dlouho až hodí tři, vrací se na zem 51. Je-li na 71, musí čekat na jedničku. Hra končí pouze tehdy, když se hráč dostane na 68. pole, ať už šípem duchovní oddanosti nebo numerickým postupem.

V průběhu hry hráč obvykle zjistí, že se na některé hady a šípy dostává častěji, poznává "své" charakteristické cesty. Hra bude mít plný význam tehdy, když bude hráč chápat obsah pojmu.

Hráč by si měl poznamenávat průběh své cesty po hrací desce, chce-li mít ze hry plný užitek. V sérii několika takových záznamů může objevit některé jejich společné rysy, některé přátelské hady a pomáhající šípy. To ho přinutí zjišťovat souvislosti mezi vnitřními a vnějšími skutečnostmi.

Světci užívali tuto metodu na objevování svého charakteru - toto činí Lílu hrou sebepoznání.

************************************************************************

2. Lenka Flášarová  LÍLA - SEBEPOZNÁVÁNÍ JAKO NEKONEČNÁ HRA - kniha

    2020, Labrix, 2. rozšířené vydání, 159 stran, 11 obr. + Líla formulář záznamu hry,

Tato kniha je věnována všem těm, které přitahují témata jako sebepoznávání, náhoda či hra a zajímá je možnost poznávat vlastní nitro prostřednictvím hry založené na hlouběji chápaných principech náhody. Ti, kdo Lílu již znají, zde najdou rozšířené komentáře k hracímu plánu, nová pravidla pro pokročilejší hráče a další informace, které jsme v průběhu let nashromáždili. Novinkou jsou také dvě další výtvarné varianty hracího plánu.

Kdo se s Lílou setkává poprvé, může se seznámit s prastarou hrou vzniklou asi před dvěma tisíci lety v Indii. Její původní autoři - indičtí mystikové a světci - ji kdysi dávno vytvořili jako originální nástroj umožňující formou hry poznat lépe sebe sama a sledovat vlastní psychický vývoj. Přes značné stáří kouzlo této hry přetrvalo až do dnešních dní a líla nám má neustále co sdělit. Její podstata, stejně jako mnohé další zkušenosti a principy vyplývající z indické a východní filozofie obecně, nalézají čím dál více paralel s mnohými poznatky současné psychologie a přírodních věd, obzvláště fyziky.

Hra Líla je názorným vyjádření rčení, že život je jeviště, na kterém hrajeme danou roli osudem. Systém této hry vymysleli před tisíciletími osvícení Indové, kteří tak sestavili názorný přehled o vzestupech a pádech, které člověka čekají na cestě životem, na cestě k duchovnímu poznání a k osvobození.

Cílem hry je splynutí s Vesmírným vědomím, božským principem, pravou podstatou skrývající se v lidském nitru.    Na cestě však číhají překážky v podobě hadů, kteří nás mohou spolknout a navrátit na začátek hry. Ale jsou tu i šípy, které hráče povznesou do vyšších sfér a přiblíží ho k cíly. Na polích hry se setkáváme s kladnými i zápornými stránkami své povahy a je jen na nás, jak se s nimi vypořádáme.

Líla je zrcadlo nastavené hráči života a umožňující pravé sebepoznání a nalezení vnitřního klidu a stavu blaženosti. Stačí jen vstoupit do hry a hodit si karmickou kostkou.

V této hře neexistuje smrt. Jsou tu vzestupy a pády a změny vibračních úrovní, ale žádná smrt. Duch, jímž je individuálním já je částí Boha, vymezeným projevem Vesmírného vědomí, Nejvyššího Já.

V samotném nitru člověka se skrývá božskost, a ta nemůže vyhasnout. V člověku je životadárné spojení duše a těla, stejně jako je spojení mezi symbolem a hráčem. Konec nastává jen tehdy, když hráč dosáhne Vesmírného vědomí, věčného stavu, cesty, z níž není návratu.

Tam se hráč stane božskou existencí mimo veškeré způsoby jednání a vlastnosti. Tohle je osvobození. Smrt je změna podoby, nikoli ducha. Neexistuje dokonce ani na hmotné úrovni, protože ani hmotu nelze stvořit nebo zničit, ale je možné jí jen měnit.

Změna podoby není skutečná, je to přechodná fáze ve světě jevů, který je také aspektem Nejvyššího já, odrazem Nejvyššího Já. Vesmírný proces je interakcí mezi dvěma principy bytí a nebytí.

OBSAH KNIHY

Předmluva

1. Kapitola O původu a historii her.....................................................str.11

2. Kapitola O Líle, věštění a náhodě..................................................str. 28

3. Kapitola Základní koncepce a význam Líly, hrací plán

       a jeho symbolika.........................................................................str. 45

4. Kapitola Pravidla hry ......................................................................str. 67

5. Kapitola Komentáře k jednotlivým polím ........................................str. 71

    Fyzická, materiální úroveň. Emoční -úroveň představivosti. Úroveň  myšlení  a rozvíjení ega ve smyslu moci a ztotožňování. Úroveň rovnováhy, cítění a hodnocení. Úroveň lidství, člověk se stává sám sebou. Úroveň sebeovládání, sebekázně. Úroveň pravé skutečnosti. Úroveň kosmických sil, absolutna a vesmírného vědomí.

6. Závěr  Informace o hracích plánech................................................str. 141

Stručný výkladový slovník...................................................................str. 144

Literatura a použité prameny.............................................................str. 154

Příloha - Záznamový list .....................................................................str. 158

******************************************************************************************************************

3. Harish Johari: JÓGA HADŮ A ŠÍPŮ / Líla - Cesta k sebepoznání

 2008, Pragma, brožovaná, 152 stran, formát 14x 20, 10 obr. + Líla herní plán

Anotace
Hra Líla je názorným vyjádření rčení, že život je jeviště, na kterém hrajeme danou roli osudem. Systém této hry vymysleli před tisíciletími osvícení Indové, kteří tak sestavili názorný přehled o vzestupech a pádech, které člověka čekají na cestě životem, na cestě k duchovnímu poznání a k osvobození. Cílem hry je splynutí s Vesmírným vědomím, božským principem, pravou podstatou skrývající se v lidském nitru. Na cestě však číhají překážky v podobě hadů, kteří nás mohou spolknout a navrátit na začátek hry. Ale jsou tu i šípy, které hráče povznesou do vyšších sfér a přiblíží ho k cíly. Na polích hry se setkáváme s kladnými i zápornými stránkami své povahy a je jen na nás, jak se s nimi vypořádáme. Líla je zrcadlo nastavené hráči života a umožňující pravé sebepoznání a nalezení vnitřního klidu a stavu blaženosti. Stačí jen vstoupit do hry a hodit si karmickou kostkou.

OBSAH KNIHY

Předmluva

1. Kapitola Pravidla hry..................................................str.19

2. Kapitola Význam hry..................................................str. 22

3. Kapitola Numerologie hry...........................................str. 34

4. Kapitola První řada: Základy bytí .............................str. 38

5. Kapitola Druhá řada: Říše fantazie ..........................str. 54

6. Kapitola Třetí řada: Divadlo karmy............................str. 65

7. Kapitola Čtvrtá řada: Dosažení vyrovnanosti.................str. 78

8. Kapitola Pátá řada: Člověk se stává sám sebou..........str. 92

9. Kapitola Šestá řada:  Období pokání .........................str. 106

10. Kapitola Sedmá řada: Sféra skutečnosti..................str. 122

11. Kapitola Osmá řada:  Samotní bohové......................str. 137


Objednávka

 V současné době je možno zakoupit pouze výše uvedené položky 1 + 2

Nákup je možný jak  osobně v Praze i poštou na dobírku (k cenám se pak připočítá poštovné podle platného tarifu České pošty)

Objednávat můžete zde --->>
 

 ***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006- 2022 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,