David SULÍK:  ZODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST -

       „Alternativní ekonomika, přímá demokracie a komunity jako 

           cesta k spravedlivější společnosti“.

   2009 (1. vydání) ,PhDr.Vladislav Stanko,145 stran,140×200 mm, Bratislava, slovensky

Anotace:

Hospodářská krize jako projev choroby světového finančního systému. Nutnost nového peněžního systému. Dát zpět penězům jejich původní význam. Přirozená ekonomika. Stárnutí peněz. Bezúročná ekonomika. Nahrazení konkurence spoluprací. Alternativní finančnictví. Základní příjem. Zastaralost a škodlivost stranické demokracie. Přímá demokracie jako skutečná demokracie. Právo veta a model samosprávné demokracie. Komunity jako cesta k nové společnosti. Hledání ideální komunity. 

Popis knihy

Autor je  přesvědčený, že v nejbližších rocích nás čekají ve světě převratné změny v ekonomice, politice a vůbec v sociálním životě. Věci, které dosud fungovaly, najednou nefungují a svět stojí před otázkou, jak dále. Světová krize hospodářství je jen obrazem krize celé společnosti, jejího uspořádání a fungování. Politici vyvolávají dojem, že hledají řešení k ozdravění ekonomiky, ale ve skutečnosti nevědí, co dělat. Kniha „Zodpovědná společnost“ vznikla jako reakce na touhu lidí zorientovat se v některých otázkách týkajících se současných ekonomických a společenských změn. Jejím cílem je  stručně ukázat, jak funguje náš současný finanční systém založený na úvěru a spotřebě, kde je podstata problému právě probíhající hospodářské krize a kam současný finanční systém směřuje. Z řešení otázky krize vyplývá nutnost zavedení nového peněžního systému, který by dal penězům a ekonomic vůbec jejich původní význam. Kniha chce čtenáře seznámit s různými podobami alternativní nebo dnes často nazývané „přirozené ekonomiky“ jako jsou stárnutí peněz, bezúročná ekonomika, základní příjem a pod., jako i s některými  nejznámějšími příklady jejího uplatnění v praxi. Další část je věnovaná politickému uspořádání a systému správy společnosti. Forma zastupitelské parlamentární demokracie založené na vládě stran se jeví pro 21. století jako zastaralá a brzdící skutečnou demokracii. Východisko vidíme v přechodu ke skutečné demokracii, a to k přímé a v jejích různých uplatněních v podobě modelu samosprávné demokracie, právu veta, referendu atd. Od alternativní ekonomiky a přímé demokracie se přesuneme ke komunitám, neboli společenstvím lidí, která se v praxi pokoušejí uskutečňovat prvky přímé demokracie jako i alternativní ekonomiky v duchu trvale udržitelného života a ekologie. Představíme si blíže několik nejznámějších komunit jak uplatňují své ideály v praxi a pokusíme se hledat model ideální komunity pro 21. století pro svět jakož i pro naše podmínky.     

 ********************************************************************************************************************

Informativní obsah knihy

Úvod...........................................................................................5

I. NESMYSLNOST SOUČASNÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU......7

Hospodářská krize......................................................................9

Pochybnost ekonomických pojmů a ukazatelů..........................17

Peníze jako dluh.........................................................................26

II. PŘIROZENÁ EKONOMIKA.....................................................33

Nutnost zavedení bezúročné ekonomiky....................................34

Stárnutí peněz.............................................................................37

Výhody zavedení stárnutí peněz.................................................42

Islámské bankovníctví.................................................................45

Alternatívní měnové systémy.....................................................49

Základní příjem a daňová  reforma............................................56

Model Joytópia...........................................................................67

Úverové družstvá........................................................................70

Mikropôžičky...............................................................................76

Etické bankovnictví.....................................................................80

III. PŘíMÁ DEMOKRACIE............................................................84

Historické pozadí přímé demokracie...........................................86

Koncept přímé demokracie..........................................................92

Příklady návrhů zavedení přímé demokracie...............................96

Bahaistický systém správy.........................................................101

Právo veta..................................................................................103

IV. KOMUNITY...........................................................................109

Komunity předcházející doby.....................................................109

Moderní duchovní komunity.................................................... ..115

Rodová osada, komunita 3. tisíciletí..........................................128

Možnosti vytváření komunit na Slovensku.................................132

Závěr - víze nové Evropy............................................................140

Zdroje..........................................................................................144

*****************************************************************************************************************

 

David SULÍK: DUCH SVĚTA

          Úvahy k současné politice a historii z pohledu antroposofie

     2009, Dolfinin, 102 stran,140×200 mm,slovensky, 2 tabulky
 

Jaké je hlubší duchovní pozadí současné politické a ekonomické situace ve světě? Jaké jsou duchovní souvislosti naší doby s dobou starého Egyptu a jak se to odráží ve společnosti vzhledem na hospodářskou krizi a boje proti terorizmu? Analýza historie USA a Ruska z hlediska působení duchovních rytmů, s prognózou budoucího možného vývoje v těchto zemích- duchovní futurologie, úloha Ruska v budoucnosti. Esoterické souvislosti vzniku Evropské unie, smysl a poslání Evropy z duchovního pohledu. V duchu antroposofie se srozumitelným a jasným způsobem autor zamýšlí nad těmito aktuálními tématy.

 ********************************************************************************************************************

Informativní obsah knihy

I. ÚVAHASpolečnost a duchovno..........................................5

II. ÚVAHASouvislost naší doby s dobou egyptskou     ..... 16

III. ÚVAHA -Analýza USA z pohledu duchovní futurologie.....33

       Minulost - vývoj do roku 1989.............................................35

       Současnost, Zachariel/Jupiter 1989 -2061..........................46

       Politika..................................................................................47

       Ekonomika............................................................................49

       Společnost a věda................................................................51

      Náboženství a kultura...........................................................60

IV. ÚVAHA

Analýza Ruska z pohledu duchovní futurologie..........................65

        Vývoj do roku 1989..............................................................65

        Současnost a možné trendy do budoucnosti.......................74

V. ÚVAHA

Duchovní pozadí procesu sjednocování Evropy......................85

        Duch Evropy.........................................................................85

        Křesťanská esoterní linie sjednocování...............................87

        Katolická linie sjednocování................................................90

        Idea sjednocené Evropy.......................................................94

         Evropa musí vládkyní svého osudu.....................................94

         Evropa kolébka demokracie, se musí stát její strážkyní.....97

         Evropa se musí znovu stát vůdkyní humanismu.................98

         Sjednocená Evropa je předzvěstí všeobecné solidarity

                                                v budoucnosti...............................99

Použitá literatura.........................................................................102

*****************************************************************************************************************

Ukázka

Umění vytváření obrazů a jeho zneužívání pokračuje a v současnosti dosahuje svůj vrchol. Čím lidé v moderní společnosti, v městech zapřáhnutí do běžného života nejvíc žijí, čím se zabývají, co řeší? Jsou to peníze, ekonomika, podnikání, nebo show byznys, celebrity, televize, zábava, Superstar, filmy, PC hry. To je reálnou myšlenkovou, pocitovou, atmosférou dneška, o tom si lidé nejčastěji rozprávějí, tím se mentálně a emocionálně zabývají. Tomu všemu kralují média, už jen ten název přesně hovoří, o čem to je. O hypnotizovaní lidí barevnými obrazy, zvuky, podsouvání falešných hrdinů a model. Nejde o lidské Já, o vlastní myšlení, o pravdu a krásu. Žádného vlastníka médií to nezajímá. Jde o pocity, vášně, sny, zapomínání, zkrátka jen o astrální tělo. Media jsou projevem vrcholného umění vytváření obrazů, umění manipulace s informacemi. A celou oblastí medií, zábavy, show byznysu se vine a dominuje jako magie magie, jako největší černé umění, reklama. Reklama, která jako most spojuje oblast médií s oblastí ekonomiky a tak vytváří plynulý přechod z jedné oblasti působení egyptských kněží médií do druhé oblasti, ekonomické.

Sféra hospodářsko-politická je velmi aktuálním realizačním polem působnosti umění obraznosti. Jak působí obrazy egyptských kněží dnes v politice a hospodářství? Kdo jsou ti, co dokáží jediným svým výrokem, jediným svým příkazem dát do pohybu velké události ve světě, jakými jsou např. vyvolání války, pád vlády, změna politického režimu, změna hranic států, ekonomický krach státu a podobně? Jsou prezidenti a členové vlád a parlamentů nejvýznamnějších zemí světa, představitelé nadnárodních politických organizací jako jsou NATO, EÚ, OECD, OSN a náboženští vůdcové největších církví, tí skuteční vůdcové lidstva?

Jaké jsou jejich mimořádné vlastnosti a schopnosti předurčující je k vládnutí? Při důkladnějším pozorovaní bychom zjistili, že většinou tito známi politici a vůdcové nevynikají nad běžnými průměrnými lidmi nějakou velkou inteligencí nebo mimořádnými schopnostmi a vlastnostmi, spíše naopak. Ve většině případů jde o běžné šedivé až nudné lidi, jejichž jedinými vlastnostmi určujícími jejich vhodnost k dosažení mocenské pozice se jeví spíše velká ctižádost spojená s absencí vlastního hlubšího uvědomělého myšlení. Nejvhodnějšími kandidáty na vysoké politické místa jsou většinou lehko manipulovatelné osoby bez kritické sebereflexe a morálky, u kterých je zaručené bezmyšlenkovité vykonávání podsunutých schémat a příkazů z pozadí, s kterými se ztotožňují jako s vlastními.
Pro většinu přemýšlejících lidí je už dnes jasné, že vykonavateli skutečné moci jsou zájmové podnikatelsko-politické skupiny v pozadí, které více nebo méně vytvářejí a dosazují politiky na jimi určené pozice tak, aby jim oni sloužili a plnili jejich egoistické mocenské a ekonomické cíle. Malá část lidí tuší, že i tyto zájmové skupinky jsou samy jen prodlouženýma rukama určitých skrytých seskupení sledujících ještě hlubší cíle. Tajné spolky v pozadí jsou ztotožňované s různými spikleneckými kruhy,  lóžemi svobodných zednářů, ilumináty a tajnými radami, jejichž hlavním cílem se jeví získávat neomezenou moc nad světem. Tak je to prezentované na veřejnosti, čímž je vytvářený a množstvím publikací také podporovaný obraz teorie světového spiknutí, které přímo nebo náznakově všechnu vinu účelově směřuje k těmto tajemstvím zahaleným tajným spolkům a sdružením. Podle mne tyto spolky samé jsou též jen nástrojem a určitým způsobem zavádějící fasádou, sloužící hlavně na odlákání pozornosti od skutečných vládců a manipulátorů světa. Skuteční tvůrcové a vládcové umělého pole "matrixu“, ve kterém je ponořená naše civilizace, existují paralelně při těchto tajných spolků a jen částečně se s nimi kryjí, popřípadě jich jen účelně využívají.Jejich líne řízení je přitom otevřená a velmi jednoduchá, bez zbytečných exotických nánosů nějaké magické tajuplnosti a právě tím, že je viditelná pro veřejnost je geniálně účinná.

Podívejme se blíže na tuto linii řízení světa. Zaměřme se hlavně na jednu takovou důležitou pozici člověka stojícího na vrchu samotné  pyramidy reálné moci a na příkladě jeho pozice si vysvětlíme fungování mechanismu ovládání světa. Nejdříve si ji definujme. Člověk na této pozici není  politikem a přeci  svými výroky ovládá politiku celého světa. Není spolumajitelem ani manažérem nějaké nadnárodní společnosti nebo soukromé banky a přeci na základe jeho výroků se vytvářejí a upravují strategie řízení nadnárodních holdingů. Nepracuje v soukromém sektoru a přeci je soukromý sektor na něm závislý. Není demokraticky zvolený voliči, ale jmenuje ho přímo prezident na návrh finančního výboru senátu. Podle něho se řídí pohyb státních financí nejsilnější velmoci světa. Tak jako se ve středověké Evropě čekalo na výroky papeže jako svaté, neomylné a závazné normy konání, tak i dnes tisíce manažérů a finančních analytiků z celého světa čekají na jeho výroky, aby mohli uvést do pohybu nikdy nekončící tok miliard virtuálních elektronických peněz. Je to pozice ředitele Amerického federálního rezervního systému (FED).
FED plní funkci centrální banky USA, má právo vydávání amerických dolarů, kontroly jejich pohybu a množství v ekonomice. Ovládání finančních trhů spočívá ve výrocích řiditele FEDu, který na základe studování různých statistik určuje trendy vývoje finančních trhů. Na základe jeho výroků okamžitě reagují finanční trhy změnou úrokových sazeb a kurzů. V závislosti od pohybu kurzu a úrokové míry dolaru se začnou v okamžiku hýbat i kurzy a úrokové míry ostatních měn celého světa a následně i kurzy cenných papírů a derivátů. Jedním svým výrokem spouští lavinovou reakci na finančních trzích světa, čímž prakticky ovládá pohyb a umísťování miliard dolarů na celém světe. Banky sledujíce pohyby měn začnou mezi sebou na základe různých finančních obchodů přesouvat miliardy virtuálních peněz. Pohyby na finančních trzích mají vždy dopad i na ostatní ekonomické ukazovatele zemí, nastávají změny v obchodní bilanci, HDP, zaměstnanosti, sociální politice, atd.
Rychlému pohybu finančních toků vydatně napomáhají Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF), které vytvářejí závazná pravidla světového finančnictví (v zájmu USA) a zároveň plní funkci administrátora globální finanční sítě, do které pod rouškou výhodnosti nutí vstoupit co nejvíc států světa. Rozvíjejícím se zemím nabízejí úvěry, které jsou však podmíněné mnohými politickými a ekonomickými podmínkami. Vytvářejí tím stále širší systém ekonomické závislosti národních ekonomik na jednom centre. Americký federální rezervní systém je ve skutečnosti důležitější jako mezinárodní finanční organizaci. Pohyby ve světové ekonomice se přímo odrážejí v mezinárodní a lokální politice. Politici ze zemí zapojených do mezinárodních hospodářsko-politických organizací, což jsou dnes hádám mimo Kuby a Severní Korey všechny, jsou chycení v síti závislosti. Jsou jen výkonými orgány pokynů nadnárodních ekonomických elit sloužících jednomu centru a zajímaví jsou pro ně jen dokud, pokud je poslušně plní. Když se vzpírají jsou odstraňovaní a na jejich místo dosazovaní loajálnější. Jsou tak manipulovanými bytostmi, přesně jako v časech Egypta. Stačí jeden správně načasovaný pokyn způsobený změnou úrokových sazeb ve světě a země se otřásají v základech. FED, který je jen tak mimochodem institucí řízenou kartelem soukromých bank, je i správcem zlatých rezerv vlády USA, které jsou v podobě zlatých cihel uschované v pevnosti Knoxville. Zlato z magického pohledu je kondenzátorem Luciferských sil.
Výroky řiditele FEDu, kterými řídi svět financí, vycházejí z jeho vypracovaných prognóz. Tajemství váhy těchto prognóz a následujících výroků nevyplývají však jen z objektivních výpočtů, ale hlavně z titulu jeho funkce. Jeho výrok nejen něco konstatuje, ale vytváří trend, který banky a státy světa musí následovat, když chtějí být zapojené v systému mezinárodních finančních toků. Skutečnost, že jeho výroky jsou vnímané jako závazné normy nikdo z ekonomů vědomě nepřizná, každý to bere jako hotovou věc, nad kterou se není třeba zamýšlet. Tu je vidět obrovskou silu obrazu, kterou představitel FEDu vytváří tak, že je nemožné pro bankovní a měnový systém světa ignorovat jeho výroky. On vlastně vytváří působivý obraz - ideu, která se opírá o obraz síly dolaru, přičemž sila dolaru je vymyšlená, neboť jeho skutečná hodnota podložená reálnými aktivy je daleko nižší. Pro zajímavost, symbol dolaru $ znamená Heremesovou hůl, neboli symbol Merkuru. Merkur, jako je známé je bohem nejen obchodu, ale i Magie. Známý obraz pyramidy s okem na vrchu na 1 dolarové bankovce byl už mnohokrát vzpomínaný, přičemž to oko spíše jako božským je Sauronovým okem střežícím a dohlížejícím na celý měnový systém světa.
Je třeba si do hloubky uvědomit, jaký je to obludný systém, když ekonomikou světa hýbou virtuální peníze produkující zisky, za kterými nejsou konkrétní hmotné nebo společenské hodnoty, jen čistá spekulace. Neexistující elektronické peníze fungují jako nosič negativní informace, jako nosič moci reagující na pokyn nejvyššího kněze. Je to opravdu geniální systém manipulace, bez toho, že by řiditel FEDu něco sám vykonal, nebo vzal na sebe nějakou karmickou zodpovědnost. On přeci jen studuje statistiky a na základe nich naznačuje ekonomické tendence. Není to vrcholná magie, jak jeden úředník dokáže svými výroky opírajícími se o mrtvá čísla statistik rozhodovat a cenách ropy, zlata, měn, kurzů a úroků ve světě a následně tím i o válce a míru ? Je to funkce, ze které vyplývá disponovaní reálné moci ve světě, větší než jakou disponuje kdokoliv jiný. Na jeho příkladě jsem chtěl ukázat jak tento systém funguje a osvětlit princip, jakým způsobem vlastně egyptští kněží v dnešní době působí.

*****************************************************************************************************************

Objednávka knih

 Knihu " Zodpovědná společnost  je možno získat za  za 226,-Kč

         "Duch Světa "  je možno získat za  za 211,-Kč

+ poštovné + balné

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,