POSELSTVÍ DUCHOVNÍHO VELIKÁNA

JÁNA MALIARIKA (KJM)

SOUČASNÉMU SVĚTU A LIDSTVU

   

Vydání: 10.11.2019                                                                                                                                                                Poslední  Aktualizace: 29. 03. 2022

 


JÁN MALIARIK (KJM)

Významný slovenský spisovatel, filozof, světový reformátor, indolog, sociolog, evangelický farář Ján Maliarik je dnes více znám a oceňován za hranicemi než u nás, a to hlavně jako velký bojovník za mír.

I za jeho života byli jeho skuteční ctitelé na Slovensku i v našich zemích omezeni na užší kruh ušlechtilých příslušníků stavu uměleckého, vědeckého, filozofického a politického.

Kdyby duchovně probuzení Indové, Angličané, Němci měli ve svém středu vznešeného veleducha, jakým byl Ján Maliarik, věřím, že by si jeho moudrosti vysoce vážili a oddaně rozšířili  jeho dílo po celé zemi.

 

   Životopis: zivotopis-jana-maliarika

   Televizní film ze života KJM: Prokletý služebník lásky  zde

Motto:

"... to všechno jsou jednotlivé svíce, jednotlivá světla, kterými osvětlujeme chrám ducha našeho."

Ján Maliarik

Duchovní velikán slovenských dějin

A. Vzdělání a kompetence

Ján Maliarik patřil k nemnoha evropským vzdělancům ovládajícím jeden z nejstarších jazyků– sanskrt (v přibližném překladu znamená sanskrt dokonale složený). Aby lépe pochopil a poznal Boží hlubiny, studoval a překládal řadu posvátných védantických textů.  Protože toužil po sjednocení člověka pod vládou ducha, doporučoval, aby kvůli dorozumění ovládal každý člověk kromě své mateřštiny i univerzální jazyk esperanto. Pro podporu této vize sepsal učebnici esperanta. Kromě sanskrtu a esperanta ovládal Ján Maliarik latinu, řečtinu, hebrejštinu, maďarštinu, němčinu, angličtinu a řadu slovanských jazyků

B. Průkopník ekumenismu a mezináboženského dialogu

Ján Maliarik usiloval o smíření  a harmonii všech náboženství a filozofií neboť ze strany svého hlubokého poznání to vše poznal jako různý projev Boha. Konfesionální příslušnost považoval za nepodstatnou, zásadní pro něj byl rozvoj mravnosti a spirituální praxe. To se také stalo základem jeho originálního Díla.

C. Mírové působení KJM - „evropský  Gándhí Mírotvorce

Ján Maliarik byl pacifistou a mírotvorcem soucítícím s veškerým životem. Nedbaje osobní bezpečnosti usiloval po celý život o světový mír, což dokazují jeho výzvy, politická memoranda, osobní dopisy a knihy. První známým adresátem byl uherský ministerský předseda Tiszo a někteří církevní činitelé což mělo za následek, že církevní vedení přinutilo Jána Maliarika požádat o penzionování. Memorandum zaslané ministerskému předsedovi monarchie obsahovalo čtrnáct zásadních bodů vyslovujících svobodnou nezávislost               a samostatnost národa slovenského, polského a všech ostatních. Dále obsahovalo zásady nejnutnější mravní očisty, jako podmínky a požadavky, bez nichž světový mír není možný.

D. Milovník veškerého života

Ján Maliarik miloval člověka a přírodu, která mu byla stálou připomínkou zdroje všeho bytí– Boha. Byl vegetarián a zastával se nejen člověka, ale i zvířat, s nimiž člověk nešetrně či hrubě zacházel. V jeho přítomnosti nebylo možno ublížit ani komárovi, neboť i on je součástí Stvoření a má své místo v řádu Bytí Kdo život nestvořil, život neber ....

E. Vizionář a učitel světa

Ján Maliarik při svých studiích náboženství i směrů a proudů dospěl k názoru, že je pouze jedna univerzální Pravda, k níž náboženství i filozofie směřují To se stalo základem jeho velkolepé syntézy filozofie a teologie, kterou nazval Celo-Zemský Univerzální Stát (dále CZUS). Osou tohoto Díla je přesně stanovená v celé historii filozofie ojedinělá hierarchie hodnot, od nejnižší- hmoty až po tu absolutní– samotného Boha.                          

CZUS bude řízen skutečnýimi duchovními autoritami, žijících i dle Skutečných zásad Pravdy a Lásky zahrnující všechny projevy života.

Odkaz Jána Maliarika je aktuální i nadčasový- k jeho realizaci je třeba svobodné rozhodnutí člověka a odvaha vědomě se podrobit vedení duchovního světa.

F. Veřejná angažovanost

Ján Maliarik intenzivně sledoval taktéž politický život, vyjadřoval se k němu a nebál se jako kněz oslovovat či kázat význačné domácí a světové politické osobnosti, pokud se k tomu cítil vnitřně povolán. Jeho výjimečně rozsáhlá  a zachovaná korespondence o tom zanechala výmluvné a téměř prorocké svědectví, které svědčí o jeho mimořádné schopnosti číst          v lidské i kosmické duši.

G. Hlas z Veľkých Levár zněl do celého světa

Ján Maliarik, jehož život je neoddělitelně spjat s obcí Veľké Leváre, hluboce miloval Slovensko a slovanské národy, které však jako moudrý Otec neupřednostňoval před ostatními. Právě naopak – právě z vroucí Lásky k nim byl také kritický a přísný a zachoval si nadhled       a nepřipoutanost. Jeho spisy a dopisy se v různých podobách přímo či zprostředkovaně dostaly do celého světa k osobnostem, které svým myšlením přispěly k obohacení duše Lidstva.


Ke 150 výročí narození KJM

se  v Bratislavě  9. 11. 2019  uskutečnil  Seminář a Slavnostní večerProgram

ke

150 výročí narození KJM

 

A. Seminář 13.00 – 17.30 hod

 První část - Duchovní velikán slovenských dějin

 Druhá část - Přínos Jána Maliarika pro dnešek

o Celo-Zemský  Univerzání Bratro-Stát

o Pravidla Jána Maliarika uskutečnitelná již dnes

B. Slavnostní večer – 18.00 – 21.00 hod.

 Kruh Jána Maliarika

 Umělecký program – výběr z díla a korespondence

 Přínos Otcovské  Lásky Jána Maliarika pro člověka a Matku ZemProgram Slavnostního večera

A. Ján Maliarik – Učitel Lásky a Pravdy

Osobní výpověď Jána Maliarika v citacích z jeho Díla a rozhovory s osobnostmi, s nimiž si dopisoval č jim zaslal své významné epištoly (Mahátma Gándhí , islandský spisovatel Ingvar Sigurdsson, indický král Mahendra Pratap, osobní lékař L. N. Tolstého, spisovatelka                a překladatelka Pavla Moudrá, Alice Masaryková, filozofka Anna Pamrová a další

B. Kruh Jána Maliarika

 O Jánu Maliarikovi

 Osobní vztah k Jánu Maliarikovi a jeho dílu – inspirace a motivace

C. ZávěrVideozáznamy ze semináře

Duchovní slavnost on Vimeo

01_Život Jana Maliarika on Vimeo

02_Cesta ke spolupráci on Vimeo

03_Mravní úrovně on Vimeo

07_19 svatých slov Petr on Vimeo

08_Propojení konvenční a duchovní vědy on Vimeo

10_Vzor muže a ženy on Vimeo

11_Jak vytvářet společenství on Vimeo

12_Unie Slov-Pol-Čes on Vimeo

13_Potřebnost vize Jana Maliarika pro dnešek on VimeoKniha CELO – ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÝ ŠTÁT

Kniha

Kňaz Ján Maliarik:

 „CELO – ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÝ ŠTÁT“

2020, UNUECO, pevná vazba, 26 x 20 x 4,5 cm,

522 str.

Jedná se o třetí vydání.

První vydání bylo v roce 1925.

Druhé vydání vydání bylo v roce 1997.

Přepis: Kruh žáků a přátel K. J. Maliarika podle původního vydání.

 

 

Výjimečně Vše-obsažné dílo K.J. Maliarika daleko přesahuje běžné lidské chápání  Života. Popsat tento Ideál je podobné, jako popsat Nekonečno - obsahuje a postihuje totiž zákonitosti BOŽSKÉHO VŠE-BYTÍ. Vědom si temného zabarvení pojmu stát používal  později KJM spojení Cslo - Zemský Univerzální Bratro-Stát, aby bylo hned na první pohled jasné, že zde se jedná o novou duchovní i hmotnou kvalitu a organizaci vztahů v rámci celé  Planety.

Shodneme-li se na tom, že LÁSKA je základní hybnou a tvořivou silou VESMÍRU, daleko niterněji pochopíme moudrost a sdělení muže, který se stal Vědomou součástí světové i kosmické DUŠE  tajemného vanutí Vše-prostupujícího DUCHA. Jan Ámos Komenský proslul jako Učitel Národů, KJM jde dále. Tento Učitel Světa svou "Vše-Nápravou" (CZUS) vede veškerý lidský rod na planetární dráze do kosmické oblasti Božské Harmonie, do oblasti Bytí, kde je vše omezené a pomíjivé rozptýleno Jasným Světlem Poznání.

Mírotvorce Ján Maliarik, Kňaz Boha Nejvyššího, přesáhl hranice veškeré náboženské, filosofické i sociální omezenosti a stal se Mistrem nitřní i nější esty, což je, se vší hlubokou úctou k ostatním velikánům Ducha, zcela ojedinělé. Stejně tak jako všichni, kdož o světový Mír vážně usilují, dobře věděl, že řešení problému světového Míru a Sbratření všeho lidstva je otázkou vnitřního života a že světový Mír nikdo nevymudruje, ani žádnávnější mocnenadiktuje, aleten že se zjeví v nitru člověka jako Slavného vítězství sama nad sebou.

Být samostatně myslící lidskou bytostí je v této době velmi obtížné. Otázkou je, zda hmotou, demokracií, falešnou svobodou a technickými"vymoženostmi" omámený člověk má dostatek duševních sil a schopností, aby pronikl hloubku Ideálu, jenž bez sebemenšího etického, náboženského i filosofického kompromisu nastavuje zrcadlo jakémukoliv hnutí mysli.

V tomto duchu hovořil na počátku dvacáteho století také Rudolf Steiner:

"V dobách, kdy nebyly žádné elektrické proudy, kdy vzduch nebyl plný elektrických vlivů, bylo snazší být člověkem. Z toho důvodu, abychom dnes vůbec byli lidmi, je nezbytné vynaložit mnohem silnější duchovní kapacitu, než co bylo nezbytné před stoletím."

Jak zaujmout člověka pro skutečné univerzálně platné hodnoty a podnítit v něm touhu po vymanění se z nadvlády hmoty? - Nic není tak účinné jako moudrá výchova, vzdělání a pravdivý osobní příklad.....

Je třeba odstranit osobní, národní a rasový fanatismus, egoismus a posedlost hmotou. Vědomý Člověk má zbořit zotročující mýty a vystavět Duchovní Chrám Lidství na poli Boží Vše-Jsoucnosti.

Bez  Tepla Lásky a Světla Poznání to však nepůjde.Nechejme se inspirovat přítomným Dílem, které osvětluje tak vysoké  Ideály a Zákonitosti, že se zdají neuchopitelné a nedosažitelné. Dosažitelné však jsou.

Potřebujeme je jako poušť déšť, jako člověk lásku, neboť nás volají a provázejí Domů...

Začněme pozorně "naslouchat" a potvrďme svou velikost a nezávislost, jsme přeci děti Otce Světel.

Hledejme člověka v sobě samém a nalezněme bratra v druhých. Potřebujeme to nejen my, naše děti a Matka Zem....

Nalezněme Cestu probuzeného lidství člověka, v němž se má po mnoha bojích a zkouškách rozhostit BOŽSKÝ KLID.

Ideál CZUS budeme vždy posuzovat dle své osobní zralosti, chápání a vidění světa.

Co je pro jednoho utopií, pohádkou či naivním obrazem, je pro druhého reálnou možností jak dosáhnout nejen vnitřní, ale také vnější harmonie. A ta bez Míru v celo-světovém rozsahu není možná.

Je mnoho lidí, mistrů, učitelů, mnoho forem a úrovní poznání. Kam a proč směřuje CZUS, k čemu vyzývá a vede, prociťte sami...

Výše uvedené vybrané citáty jsou z předmluvy ke knize, kterou za Kruh Jána Maliarika

napsal Petr Chelčický Hradil                                                                                                                                      

Přínos Jána Maliarika pro dnešek

          Celo-Zemský Univerzální Bratro-Stát

A. Cesta ke spolupráci

Nástrojem ke sjednocení je definice vývojových a mravních úrovní Definice paradigmatu duchovní vědy.

1. Podpora spolupráce mezi duchovními směry

a) Definování jednoduchého paradigmatu pro chápání a zkoumání duchovních oblastí

b) Vytvoření překladového slovníku různých názvů pro stejné vývojové úrovně

    Doložení jednoty v chápání podstaty vývojových úrovní a způsob jejich definice KJM.

c) Definování hlavních pojmů které obsáhnou chápání skutečnosti různými duchovními směry

d) Ideální náboženská společnost pro dnešní dobu

Vznik a zánik potřeby náboženství. Co nejvíce dnešní doba potřebuje od poskytovatelů náboženství

2. Mravní úrovně a jejich definice jako základ společné vize pozitivní budoucnosti lidstva

a) Vysvětlení rozdílu mezi pojmy mravnost, morálka a etika

b) Důležitost chápání významu těchto pojmů v mravní výchově dětí a mládeže.

c) Základní hlediska k posuzování významu slov dobro a zlo

3. Nalezení společného cíle jako začátek spolupráce na nové  budoucnosti

a) Hodnocení cílů pomoci rozlišování časného od věčného

b) Osobní cíle jako cesta, pravidla Univerza jako směr

B. Cesta rovnovážného rozvoje

Rozvoj lidstva se dnes dostal do nerovnovážné polohy, kdy hrozí sebezničení lidstva.        KJM navrhuje pravidla pro rovnovážný rozvoj.

1. Podstata rovnovážného a nerovnovážného vývoje

a) Zákon cykličnosti

b) Vývojové etapy, kterými právě procházíte a jejich požadavky na lidstvo

c) Rozdíl mezi udržItelným a rovnovážným rozvojem

2. Pravidla pro Celo-zemský univerzální stát

a) Pojem stát a jeho možné kvality

b) Hlavní zásady CZUS, které zaručují rovnovážný rozvoj

c) Pravidla pro rovnováhu mezi úrovní osobnostního rozvoje a společenským postavením

d) Nacionalismus jako nástroj pro rozvoj osobnosti

e) Nové uspořádání společnosti vzhledem ke stupni v současnosti dosaženého vývoje

3. Pravidla pro rovnováhu mezi „elitou“ a „davem“

a) Vývoj způsobů řízení civilizací

b) Dva hlavní typy civilizací na Zemi

c) Způsob uplatňování moci – klíč k harmonické budoucnosti lidstva

d) Obraz politického subjektu nového ty

C. Znovuzrození slovanské duše

    - hybná síla přerodu celého lidstva

Co je podstatou změny, jaký je její konečný výsledek.

1. Hlavní hybné síly vývoje – na oběti stojí tento svět

a) Karma – změna či oběť z donucení bez plného chápání smyslu úpornosti prožívané situace

b) Oběť pro uskutečnění vyššího ideálu (např nasazení života př. obraně vlasti, Jan Hus – oběť pro projevení pravdy)

c) Oběť motivovaná pro žíáí sounáležitosti

2. Vzory, které pomohou vybudovat novu společnost

a) Nový ideál ženy a muže

b) Nový ideál rodinného soužití

c) Nový ideál pro žíáí sounáležitosti – lásky

3. Vlastnosti slovanské duše, které mohou vyvést lidstvo z dnešní krize

a) Síla a pozitiva z úzkého spojení jednotlivce s rodem – národem

b) Podvědomá potřeba pro žíáí  sounáležitosti

c) Schopnost obětovat se vyšším cílům

                                                                                                                                     


CELKOVÝ OBSAH KNIHY CZUS:

Úvodom

I. Část Předpokladů

II. Část Výkladů

III. Část Základů (Sám Univerzání Stát)

IV. Část Dokladů

Doslov


Objednávka knihy

 Výše uvedenou knihu můžete získat

      * zdarma, po dohodě při osobním převzetí v Praze , nebo na naší akci

      * za poštovné : a) nižší, při platbě předem na náš účet

                              b) vyšší, za dobírku

              Vybranou variantu pořízení knihy pak uveďte v objednávce

Objednávat můžete zde --->>  

 DALŠÍ ZDROJE VĚNOVANÉ JÁNU MALIARIKOVI

 

1. Prekliaty služobník lásky (sk dabing) Film

Ján Maliarik, ktorý pôsobil v okruhu Veľkých Levárov na prelome 19. a 20. storočia, bol veľkým humanistom, filozofom a autorom diel o nevyhnutnosti zbližovania európskych národov. Bol presvedčeným pacifistom a bojovníkom proti nespravodlivosti.
VIDEO: https://gloria.tv/post/e7nEHU4rwvDP2HfkqxUGS6Wwd#1170

 

2. Ján Maliarik (K.60. výročí úmrtí v roce 2006) prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr

 Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2006, roč. 61, č. 7, s. 569-579.

  Text v Pdf i ke stažení   http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2006/7/569-579.pdf

 

3. Večera s Havranom (Havran na ceste: Ján Maliarik) RTVS SK Dvojka 6.9. 2022

      Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.

      Hosty Michala Havrana jsou: Roman Holec - historik a Petr Jemelka - historik.

Video: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/352626           Rozdělte se o své poznatky s  přáteli i dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

 Jsme v roli Davida bojujícího proti Goliášovi. Goliáš má zatím moc, finance, media a profesionály.

My Davidové máme „ jen“ oblázek a prak. „Oblázkem“ je pravda=informace, které media odmítla sdělit. Naším “ prakem“ je princip POŠLI TO DÁL.

Předám INFO alespoň třem přátelům a kamarádům, ti pak zase každý pošlou dál alespoň dalším třem, a tak dál …..

 Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.

*********************************************************************************************

Pokud se vám naše činnost líbí a chcete ji podpořit,  můžete:

1. zaslat libovolnou částku   - dobrovolný   finanční příspěvek - DAR na číslo účtu 11747011/0100,

                                                             s variabilním symbolem 123456 a jménem dárce

           
 2. zakoupit DÁRKY  z naší nabídky   zde                             

 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

                          © 2022 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,