NÁVRAT SVĚTLA PO 500 LETECH TEMNOTY


Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca, Peru 19. - 23. března 2007 

Nejsilnějším momentem Shromáždění byl den jarní rovnodennosti – 21. března 2007

21. březen 2007 na jezeře Titicaca, byl mimořádným okamžikem pro lidstvo. Inkové nazývají tento okamžik „Pachakuti“ – návrat Světla po 500 letech Temnoty. Duchovní stařešinové domorodých národů Ameriky prorokují, že toto je Čas znovu sjednocení všech národů v moudrosti a harmonii s Matkou Zemí a lidí mezi sebou.

21. března 2007 v 7 hodin odpoledne tamějšího Času byla podle proroctví otevřena Brána Trvajícímu Míru. (vzhledem k 6 hodinovému časovému posunu v ten moment byl u nás 1 hodina ráno dne 22. března)

Duchovní stařešinové domorodých národů Ameriky prorokují, že toto je Čas znovu sjednocení všech národů v moudrosti a harmonii s Matkou Zemí a lidí mezi sebou. Nikdy nebyl vhodnější čas pro všechny lidi sjednotit se v lásce, míru, harmonii a porozumění.

 

Drazí Přátelé,

Jsem poctěn oznámit Vám, že jsem byl opět požádán, abych se účastnil Rady starších, konající se na jezeře Titicaca a na Machu Pichu v Peru. Den jarní rovnodennosti - 21. březen 2007 - na jezeře Titicaca, bude mimořádným okamžikem pro lidstvo. Inkové nazývají tento okamžik „Pachakuti“ – návrat Světla po 500 letech Temnoty. Duchovní stařešinové domorodých národů Ameriky prorokují, že toto je Čas znovu sjednocení všech národů v moudrosti a harmonii s Matkou Zemí a lidí mezi sebou. Nikdy nebyl vhodnější čas pro všechny lidi sjednotit se v lásce, míru, harmonii a porozumění.

V Míru a Porozumění Gil Aguilera, PO Box 518, Mimbres, NM 88049-0518 ,Telefon: 001 505 536 9802

********************************************************************************************************

 Shromáždění rady starších u jezera Titicaca, Peru, 19. – 23. března 2007

 Neuvěřitelná událost se  konala za jarní rovnodennosti roku 2007. Stařešinové domorodých národů Severní a Jižní Ameriky se shromáždili u jezera Titicaca, aby se radili a naslouchali naší Matce Zemi, Pachamama, a vykonali obřad a rituál, který přivábí prorokovaný Věk Míru, 500 let jednoty a sdílené vize mezi lidmi, kteří byli během posledních 500 let rozehnáni a utlačováni. Až se národy Severní a Jižní Ameriky opět sjednotí, říká proroctví, vytvoří to celosvětovou transformaci, která dovolí všemu lidstvu pohnout se z hlubin Války do světla Míru.

 Stařešinové z Peru, strážci této incké vize, říkají, že je čas pro Kondora (Jižní Amerika), aby se opět sjednotil s Orlem (Severní a Střední Amerika). Jejich posláním je formálně a rituálně spojit dohromady domorodé národy napříč Amerikami, neboť v okamžik, kdy tito strážci naší země promluví jako Jeden, energie jejich sdílené vize se rozprostře do všech kmenů a rodů na Zemi.

 Rituály a obřady za uzdravení od Utrpení neseného lidmi a národy je zásadní aspekt tohoto díla, neboť pouze skrze odpuštění a hluboké léčení může Věk Temnoty být propuštěn a Věk Míru může být přivítán na jeho místo. Až toto bude dokonáno, odměnou bude mír, hlubší a déle trvající, než mnozí z nás kdy mohli poznat. Je to okamžik měnící svět, když bariéry oddělení padnou, minulost je odpuštěna a Lidé stojí jako Jeden. Je osudem Amerik začít tuto požehnanou transformaci za jarní rovnodennosti 2007.

 Stařešinové všech kmenů byli voláni, aby se účastnili této mimořádné, historické a vážné události. Někteří přicestovali v březnu do Peru na shromáždění a obřad osobně, jiní zůstanou ve své zemi a použijí rituál a obřad k ukotvení energií léčení a jednoty na všech místech Síly na Zemi. Mnozí nabídnou spojenectví naplňujíce tak proroctví jejich vlastních kmenů a slibujíce jednotu s těmi v Peru, kteří přináší tuto vizi k životu. Všechny národy, všichni lidé jsou zváni k modlitbě a k tomu, aby se uzdravili během této události – ať budou kdekoli.

 Stařešinové, ochránci a držitelé moudrosti, Medicínmani a znalci nauk a starých proroctví potřebují naší podporu, aby dosáhli / přivodili tuto duchovní přeměnu pro Zemi a Lidstvo. Modlitby a záměr jsou nejdůležitějším přínosem, jaký může každý dát a tyto jsou zároveň žádány od každého, kdo touží po míru a jednotě. Shromáždění bylo podporováno účastníky z celého světa a  zároveň sloužilo jako fórum k výměně kulturních poznatků a učení stejně tak, jako kulturní umělecké projevy jako Tanec Orla a Tanec Kondora.

 Na organizaci Shromáždění rady starších u jezera Titicaca, Peru, 19. – 23. března 2007 se podílela Earth Works for Humanity – nezisková organizace poskytující bezpečné a zdravé prostředí pro kulturní výměnu a Medicínu.

Přichází Čas Činů a skutečného vzájemného Propojení a Porozumění!
Zvu tedy a volám Vás všechny:

Pojďme vytvořit mosty pro Energie Jednoty a Míru
A ukotvěme tyto Energie na místech Síly,
ve svých Domovech, v Přírodě, ve Městech
- začněme u Sebe samých

S pokorou

Michal Medvěd Kubasa

Pro více informací:
www.cestasrdce.cz
kubasa@seznam.cz
tel:  736 510 394       

Nebo přímo ke zdroji:
www.earthworksforhumanity.org
kde najdete podrobné informace
info@earthworksforhumanity.orgkde o konkrétní informace můžete požádat

Adresa organizace:     POB 1502, Cornville, AZ 86325    (Arizona), USA,

 Adam "Yellowbird" DeArmon
earthdance8@yahoo.com
Tel: 
            0019286463000       

Poselství Stařešinů.
http://www.earthworksforhumanity.org/pages/elders.shtml

Setkání Orla s Kondorem
 

Sdělená poselství ze Shromáždění Rady Starších:

 • Jsme součástí všeho a vše je součástí nás. Od této chvíle se již neptejte jiné dvounohé bytosti, co a jak máte dělat. Vše je v nás.
 • Přicházíme z hvězd (toto ví všechny domorodé národy na světě.
 • Jak uctít naší Matku Zemi? Našlapuj lehce a Vědomě (tanči, zpívej, žádej, děkuj)
 • Dělejte Obřady, promlouvejte s Matkou Zemí, omluvte se jí, žádejte a děkujte – ona potřebuje opět s Vámi mluvit.
 • Při každém obřadu by měla být přítomna žena – ona je Mystérium stvoření.
 • Muži, Poslouchejme ženy, poslouchejme hlas ženy, poslouchejme slova ženy
 • Ženy, noste sukně – sukně svým posvátným medicínským kruhem dává ženě Vědomí a zároveň Ochranu
 • Hledejte posvátná místa Vašich předků, kam chodili Promlouvat s Duchovním světem, kam chodili žádat a děkovat – a mějte na paměti, že každý kousek naší Matky Země je posvátný, že každičký kousek nás je posvátný
 • Hledejte posvátné zpěvy Vašich předků
 • Učte své děti dobrému životu – oni jsou naše budoucnost
 • Buďte Bdělí
 • Každý z nás zde na Zemi má svůj Úkol
Bubnovani

******************************************************************************************************************************************************** 

Ještě několik slov: 

Moji dva přátelé a já jsme na účet organizace Earth Works for Humanity* přispěli na transport a náklady spojené s touto Událostí a podpořili stařešiny přicházející na Shromáždění dohromady částkou 1000 USD (příspěvky jsou samozřejmě dobrovolné), zároveň se Shromáždění Rady Starších zúčastníme i fyzicky jako podpůrci.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně a rozhodnete se zúčastnit se této Události duchovně, napojit se v Duchu na obřad konaný na jezeře Titicaca, bude to obrovským přínosem pro toto Dílo a pro Matku Zemi. V tomto případě budu moc rád, když kontaktujete Adama nebo mne, abychom mohli sdělit Vaší duchovní účast v Čase shromáždění a v Čase obřadu přítomným stařešinům, aby se i oni mohli propojit na duchovní úrovni s Vámi a s místy, na kterých budete vykonávat obřady přijímání a ukotvování Energie Vy.

 Vaše laskavé přispění bude velkou podporou našemu usilování.

V Míru a Porozumění  Michal Kubasa, Medvěd

 *Bankovní informace organizace Earth Works for Humanity:

Adresa banky: Bank of America, 611 S Main Street Cottonwood, AZ 86326 Telephone: 928 634 4293

 *Earth Works for Humanity Account Info:Číslo účtu: 457001044508 International Routing: 026009593 (Clearingový kód)

Swift Code: BOFAUS3N (BIC kód)

***********************************************************************************************************************

Mayské orákulum - Mytické volání

 Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.

Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužící galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova:

            „Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká transformace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformovali její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, skutečnosti nové oktávy.“               

            Velký Duch pak pokračoval: „Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schopnost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokázali, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkarnaci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při transformaci.“

            „Součásti tohoto plánu je, že budete zahaleni závojem zapomnění,“ pokračoval Velký Duch. „Až se však rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvěcení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, často v oblastech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity beznaděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude povzbuzením pro ostatní.

            Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vědět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnací byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!“

            Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spolků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohli při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán probuzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslání budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vybavily různými kódy – zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symboly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách: ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech – ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky.

            A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, roztahujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, která po nich dychtivě touží. Objevíte-li své poslání v této době, probudí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, písně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou transformační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a oddělení a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi.

            Své vlohy používejte ve prospěch Gaie. V prudkém výbuchu světla vystoupí Gaia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala. Probuďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktických aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Pochybnosti nechte stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouzlu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce.

************************************************************************************************************************ 

Zdravím Vás Lidské Bytosti,

 Na základě žádosti některých z Vás o vytvoření a zaslání „návodu“, jak se zúčastnit na duchovní úrovni na dálku Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca, Peru 19. - 23. března 2007, se pokusím shrnout a popsat myšlenku:

 Celá událost se bude konat od 19. do 23. března 2007. Myšlenkou můžeme podpořit dění kdykoli během těchto dnů. Nejsilnějším momentem Shromáždění je den jarní rovnodennosti – 21. března 2007

21. březen 2007 na jezeře Titicaca, bude mimořádným okamžikem pro lidstvo. Inkové nazývají tento okamžik „Pachakuti“ – návrat Světla po 500 letech Temnoty. Duchovní stařešinové domorodých národů Ameriky prorokují, že toto je Čas znovu sjednocení všech národů v moudrosti a harmonii s Matkou Zemí a lidí mezi sebou.

21. března 2007 v 7 hodin odpoledne tamějšího Času má být podle proroctví otevřena Brána Trvajícímu Míru. (vzhledem k 6 hodinovému časovému posunu v ten moment bude u nás 1 hodina ráno dne 22. března)

 Jak se napojit na toto Dílo?

 Jde o provedení jednoduchého Obřadu / Rituálu, kterým se ta Lidská Bytost, která Obřad provádí, myšlenkově napojí na Obřad a na Lidské Bytosti, které Obřad provádějí na jezeře Titicaca a zároveň na ty, kteří se také současně napojují.

 Forma je volná, důležitý je obsah: Napřená a Vědomá Myšlenka a Vize Propojení veškerého Bytí v Porozumění, Harmonii a Lásce – přilákání a přivítání Nové doby - návratu Světla po 500 letech Temnoty.

Nemohu a ani nechci nikomu z Vás dávat pokyny, jak při obřadu postupovat – jste Svobodné Lidské Bytosti a každý z Vás komunikuje s duchovním světem jiným způsobem a na jiné úrovni. Někdo tančí, někdo zpívá písně, jiný sedí a mlčí… Nic není špatně, pokud je Záměr jasný a čistý.

 Jedná se o dvě základní fáze: - přilákání a přivítání Nové doby „Pachakuti“ – návrat Světla po 500 letech Temnoty

                                               - ukotvení energií léčení a jednoty na místech Síly

Obecně:

-        Vědomé konání (rozhodně neznamená vážnost až za hrob!!!)

-        Je dobré zapálit svíčku nebo více svíček, pokud je to možné (symbol Vědomí)

-        Je dobré zapálit bílou šalvěj nebo jinou bylinku (kouř je komunikátor s duchovním světem a zároveň očišťuje)

-        Vizualizace přicházejícího okamžiku a napojení na Obřad vykonaný na jezeře Titicaca

-        Tanec, Zpěv, Hudba, Pokřik, vnitřní Vhled za klidu,

-        Rozhovor s blízkými Bytostmi

-        Smích, radost, hry, Děti (velmi často jsou to děti, kdo provádí nejčistší a nejpřímější obřady a rituály)

-        Procházka, Vzpomínka, Myšlenka

 Michal Kubasa, Medvěd


  říjen 2009

Milí přátelé,

Stařešina kmene Hopiů svolal v Praze Galaktické shromáždění ke transformaci. Stala se velmi neočekávaná a významná událost.

Stařešina kmene Hopiů, Roy Littlesun, přiletěl v pondělí 19.10. 2009 do Prahy na avizovaný víkendový seminář. Jeho pobyt zde se však do několika hodin zcela zvrtl. Roy začal přijímat poselství pro Čechy, pro poslání Slovanů a Keltů, kteří žijí na tomto území.  Jde o velmi zásadní poselství pro Českou zemi.

Vzhledem k důležitosti tohoto poselství se musel rozhodnout odvolat avizovaný víkendový seminář.    Místo semináře nás proto  volá ke Galaktickému shromáždění Bytostí země České. Česko má velmi silnou úlohu v Transformačním procesu Země. Máme si co říct a máme se o čem rozhodnout.Jeho poselství je aktuální. Kdo můžete, přijďte, jde o historický okamžik. Společně se v lásce propojíme a budeme pracovat pro transformaci

Roy si je vědom, že toto shromáždění je náhlé a bez dlouhodobé přípravy, říká k tomu: "Byl mi dán "vyšší pokyn".

Roy přináší silné poselství českému národu, toto jsou jeho slova:

"Každý okamžik má svou naprosto jasnou úlohu ve vývoji Vesmíru. Přišli jsme na planetu Zemi jako nejlepší z nejlepších bojovníků, abychom vytvořili ze Země bránu Míru. Byli jsme obdařeni silnými dary, abychom tohoto cíle dosáhli. Jsou zde vždy dvě strany, které mají tendenci rozštěpit naši vnitřní jednotu. V současnosti probíhá na celé Zemi velmi významná změna. Nyní je na nás, abychom svedli tu nejzásadnější bitvu, která se odehraje v našem Nitru.

Se stařešinou kmene Hopi je v dlouhodobém kontaktu Michal Kubasa, který Roye do ČR pozval, v Orlických horách pořádá také semináře s ním viz www.cestasrdce.cz

dne 22.10. 09 jsem se na základě e-mailové výzvy zúčastnil KD Vltavská v Praze čtyřhodinovéhového setkání se stařešinou Hopiů (Hopiové, Poslové Dávného vědění, jsou jedním z původních národů Severní Ameriky- patří mezi Mayské kmeny).

Poselství, které  Roy jako posel  na setkání předal se týkalo jednak Duchovní cesty stravování, jednak úlohy lidí  České země v Transformačním procesu Země.

PŘEDÁVám toto upozornění vzhledem k tomu, že na setkání byly předány klíčové informace o dalším vývoji  probíhající Transformace planety Země, které se velmi  a zásadně dotýkají všech i našeho projektu "Cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života"  (o něm více na stránkách cesta.csvv.cz )

********************************************************************************************************************************

 

Myšlenky a informace předané na setkání přibližuje jednak  Níže uvedený text , jednak rozhovor na

 

http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/404.html  .

Poselství Hopiů - Duchovní cesta stravování

 

Hopiové, Poslové Dávného vědění, jsou jedním z původních národů Severní Ameriky. Tím, že žili většinou vysoko v horách, v nehostinných podmínkách, byli relativně dlouho nedotčeni těžkou rukou industrializované civilizace bílého člověka.

V posledních staletích však neúprosná expanze pronikla až na jejich území a od té doby byli krutě “zkoušeni” novodobými kolonizátory.

Mužové a ženy bezdůvodně oddělováni a týráni, děti odváděny na převýchovu do bělošských škol.

Těch málo, kteří přežili, nesou přesto přese všechno dávné poselství. V tomto článku promlouvá Roy Littlesun (75 let), který byl v mládí adoptován stařešinou kmene Hopiů, Titem Quomayumptewa.

 

O Hopiích je známo, že se těší výbornému zdraví a dožívají se vysokého věku. Vám je 75 let a jste jak fyzicky

tak mentálně velmi vitální. Je v tom nějaký fígl?

Naše tradice I praktické žití říká, že kvalita našeho života a světa odvisí od kvality naší krve. Neboli to, co jíme a jak to jíme tvoří a ovlivňuje kvalitu naší krve a od té potom odvisí náš způsob vnímání, prožívání a tvoření světa.

To zní blízce a vzdáleně zároveň, mohl byste to vysvětlit podrobněji?

Principy alchymie byly kdysi známy ve všech domácnostech. Na Zemi bylo praktikováno poznání, že Potrava je jedním ze silných aspektů našeho života, skrze kterou jsme spojeni se vším Stvořením. Hlavním Centrem společnosti byla odedávna Kuchyň!. Byla prvním léčitelským centrem, prvním chrámem, laboratoří (centrem alchymie), první školou i bankou. Ten, kdo měl nad tím vším svrchovanou kontrolu, byla Žena, a to nikoli náhodou. Právě Žena rozuměla původnímu umění Přeměny JÍDLA na KREV. Krví můžeme přirozeně KONTROLOVAT tělní funkce jako cítit, myslet, rozeznávat, rozhodovat se a tvořit.

Způsobem výživy můžeme obnovit přímé a úplné spojení s veškerým Stvořením. A vzhledem k tomu, že Stvoření a Stvořitel jsou Jedno, můžeme způsobem stravování, tedy skrze Krev, dosáhnout toho nejužšího vztahu se Stvořitelem, s Bohem. Tato schopnost a přirozenost nám byla vždy vlastní, avšak v minulosti nám byla postupně “vzata” - přišli jsme o ni – často násilím, neboť jsou zde síly, které mají potřebu ovládat ostatní.

V současnosti to již není Stvořitel, kterému dovolujeme, aby nás ovlivňoval, ale “jídlo a léky” Konglomerátů a nadnárodních korporací Potravinářského a Farmaceutického průmyslu. Nyní je čas opětovně probudit přirozený proces Alchymie – tedy Vědění ne pouze o tom, Co jíme, ale také hlavně Jak jíme… a jak to, co jíme, Vědomě Pěstovat. Pokud chceme napravit náš vztah ke Stvoření tak, abychom přinesli na Zemi Mír, musíme být schopni naplnit naši Krev Vědomím.

Abychom změnili současné “naočkované” nastavení, musíme začít u sebe. Je potřeba znát proces, jak změnit kvalitu naší krve.

Pravdou je, že přibývá různých alergií a připadá mi, že jsme stále náchylnější k nemocem místo toho, aby to bylo naopak. Myslím, že většina lidí už si toho všímá a snaží se něco měnit. Ale jak z této patologické situace ven?

Můžeme to změnit ZEVNITŘ skrze stravu, která umí Léčit, a začíná to tím, že vytvoříme z Kuchyně opět Střed Vlády - centrum správy. Je potřeba, aby byl Ženě navrácen Oheň (nikoli elektřina a mikrovlnky). Je to její odvěké, Bohem dané právo. V současnosti je to I její velká odpovědnost pomoci Lidstvu osvobodit se od způsobu života, ve kterém bují korupce, nemoc a válka.

Vzhledem k tomu, že naši realitu tvoříme sami, je to velká výzva pro nás všechny, neboť nikdo “zvenčí” za nás tento návrat k přirozenosti neudělá. Jsme si vědomi toho, že pro každou změnu je zapotřebí konkrétního objemu energie, proto jsme tento počin pojmenovali “Revoluce Deseti Tisíců Kuchyní”. Tato Vlna návratu k Vědomí započala před několika lety ve Španělsku, následně přešla do Chile, kde byly požádány tamější ženy o probuzení svého potenciálu, aby pomohly ukončit dlouhodobý proces poroby ze strany Systému.

Odtud pokračuje tato aktivita po celém světě, aby tak mohl být naplněn Dávný Velký Obraz – a to vytvořit z planety Země bránu Míru. Učení “Revoluce Deseti Tisíců Kuchyní” je pro ty, kteří rezonují s Mírem, jenž má vzejít ze Srdce.

Oproti tomu Systém se ještě snaží o poslední marnivý pokus vytvořit ze Země bránu Válek a Destrukce. Je důležité, abychom si uvědomili, že svět v současnosti čelí “kosmickým extrémům” – Tvoření a Antitvoření. Toto jsou dvě strany Brány.

To je velmi zajímavé poselství, jedná se tedy o spojení duchovního života s vědomým způsobem stravování?

Ano, s celkovým pochopením toho, co je to Krev a jak můžeme změnit její kvalitu skrze duchovní způsob stravování, dostává život opět zcela nový rozměr a význam. Toto poselství je také o tom, že Mír a Svoboda musí přijít Zevnitř – ne tak, jak to nabízí dnešní svět na úrovni výzkumu, politiky i vědy, když ve jménu „jediného řešení“ zdůrazňuje „vnější“ nad „vnitřním“.

Moderní věda nás učí, jak „žít“ s problémem. Nemoc, bezpráví, války a chudoba vzrostly do alarmujících rozměrů s více léky, zákony, zbraněmi a penězi. To by neměla být naše cesta. 

Hovoříte také často o Jednotě a o tom, že my všichni jsme propojeni. Jak nebo skrze co si toto propojení

 můžeme uvědomit?

V celém vesmíru – uvnitř i mimo náš sluneční systém - se vesmírné energie soustředí okolo hvězd. Všechny hvězdy jsou propojeny navzájem svými světelnými paprsky. Slunce, které je propojené s naším Srdcem, je naší nejbližší hvězdou a skrze jeho světelné paprsky přijímá planeta Země nebeskou Energii. Skrze toto propojení a sjednocení Nebe a Země ze semínek vyrůstají rostliny - jídlo.

Když jíme jídlo, přetransformují se částečky hvězd „vnějších“ v částečky hvězd „vnitřních“ – v buňky lidského těla. Každá hvězda ve vesmíru je tedy obsažena v našem těle - každá buňka v našem těle komunikuje s jednou hvězdou.

A podobně jako Slunce je propojené se všemi ostatními Slunci, naše srdce hledá spojení neboli jednotu se všemi vnitřními slunci skrze cirkulaci „tekutého slunečního paprsku“, neboli Krve. Poživatel (jídla) se stává potravou, kterou vytvořil a tím se vrací k vnějšímu projevu skrze vědomí o tom, kdo jsme. Tímto uzavřeným kruhem je vytvořen „hologram“, ve kterém můžeme tvořit svou vlastní realitu / skutečnost.

Všichni jsme přišli na tuto planetu jako bojovníci a pouze nejlepší z bojovníků mohou vyhrát poslední bitvu. Tato bitva je uvnitř nás. Pokud je bojovník schopen dosáhnout vnitřního Míru, může se opět propojit s celým Vesmírem. K tomu je zapotřebí mimo jiné vyčistit tělo.

Jak dlouho může taková „očista“ trvat a v čem spočívá?

Každý den, skrze biologickou transmutaci ve vnitřnostech, měníme přibližně 10% naší krve. V deseti dnech můžeme skrze jídlo dosáhnout základní změny naší krve. Celková přeměna je pak dlouhodobější vědomý proces. Je třeba si uvědomit, že obecný koncept stravování je v dnešní době v zásadě o tom, „jak uspokojit naše potřeby“. Většina dětí neví, jak jídlo vzniká, ani jak roste.

Každé semínko ve skutečnosti obsahuje Paměť a skrze „proces růstu“ ji může opět uvolnit. Princip vědomé setby je následující: Matka Země je lůno, do kterého vsazujeme semínko. Semínko je „Klíčem spojení“ se vším Stvořením. Když vědomě zasadíme, pěstujeme a sklidíme semínko a to, co ze semínka vyrostlo, můžeme se vědomě propojit se Stvořením.

Je důležité, abychom naslouchali přírodě, protože vyrůstá skrze vesmírné zákony. My často říkáme, že jsme individua – individuum znamená také „nedělitelný“ neboli „nerozdělitelný“. Všichni jsme Jedním, jsme zároveň specialisti sami o sobě. Když budeme naslouchat sami sobě a přírodě, rozpomeneme si na Stvořitelův zákon a podstatu věcí. Uvnitř víme, co je pro nás i pro Zemi nejlepší.

Pilíře světla:


- nejsilnější pilíř Světla, jaký může pozemšťan přijímat, prozařuje ze středu Země, z jejího Jádra.

- Lidé mohou rozšířit toto světlo skrze své tělo do Vesmíru, neboť jejich krev má stejné jádro (železo)

- Můžeme znásobit toto Světlo až trilionkrát, neboť jsme Mikrokosmem Stvoření, což nám umožňuje rozšiřovat

  Stvoření skrze nás.

- Vzhledem k tomu, že Stvoření a Stvořitel jsou jedním… je tím dáno, že Stvořitel je take uvnitř nás.
- Máme tedy sílu tvořit

- Jinými slovy: vše začíná u Krve, která je Světlem jež propojuje a dává seminku růst.

- Sebe-realizace je Vědění, jak dát semínku růst ze svého Středu, což formuje esenci Tvořivé Síly, kterou Krev 

  obsahuje: “semínko je ve stromu a strom je v semínku”.

S pokorou napsal

Michal Kubasa převzato z webu  www.cestasrdce.cz

*********************************************************************************************************************************

Další Reakce na setkání

Stařešina Roy Littlesun v Praze Včera, 22. října 2009 jsem dostal několik mailů o mimořádné přednášce tohoto stařešiny kmene Hopi, přináší prý Čechům nějaké důležité poselství. Tak jsem se do Prahy s několika přáteli vypravil.

Přednáška probíhala v několika informačních vrstvách, vedle překladu z angličtiny bylo na podkladu známých vět o potřebě začít u sebe (naladit své vnímání na vstřícnost k novému pohledu na svět) také zaznělo několik podstatných informací, které by snad stály za širší zveřejnění.

Stařešina Roy byl podle dostupných údajů (www.cestyksobě.cz ) do kmene adoptován, není tedy s Hopii vázán geneticky, ale informačně. To pak umožňuje jeho slova vnímat i ve zcela jiné rovině – v takové, kdy lze vnímat tep srdce jako ozvěnu potřeb vesmíru. A potravu a kuchařské umění ženy můžeme vnímat jako produkty širších, ale aktuálních potřeb vesmíru. Naše vnímání a myšlení pak může snáze hledat rovnováhu mezi informacemi, které přijímáme vědomím – a těmi, které známe jako „chuť“ dobře či špatně připraveného jídla. Tím „jídlem“ je tak i „potrava“, připravená medii, vědou a různými vrstvami duchovního poznání.

Ano, naše tělo a naše myšlení jsou nerozlučně propojené, pod slovem „krev“, které Roy velmi často v přednášce používal. Zjišťujeme, že krev je distribučním „polem“ toku informací, které přijímáme s potravou, ale i s dýcháním. Míra propojení těchto dvou informačních okruhů určuje naší pozici ve společnosti.

Dýcháním a potravou přijímáme svá informační pole bez prostředníka, kterým je zvuk slov – to Roy neřekl. Také neřekl, jak probíhá v těle člověka souboj (= prolínání) informací „ze vzduchu“ a z potravy. O tom budu asi někdy vykládat zas já nebo ti, co to budou umět lépe.

Roy a další lidé už ví, že se tohle všechno dozvíme, doložil to způsobem, který asi některým lidem unikl.
V našem poznání se traduje, že veškerá hmota, její nejmenší částice, se pohybuje doprava, „elektrony“ mají pravotočivý spin. Tuto tezi zřejmě převzal i duchovní svět – v podobě vět, že „pravý směr“ (k právu a pravdě) nutně tuto spodobu směru podporuje.
Roy ale namaloval schéma vývoje poznání lidí, které mělo levotočivou charakteristiku. Na videu, bude-li nějaké na webu, je to vidět. A druhé, klíčové a potvrzující sdělení o levotočivosti vývoje lidstva přišlo až v závěru, kdy „tanec Hopiů“ vytváří „ČTYŘLÍSTEK“.


Představte si pohyb do čtverce, začínající směrem „nahoru“. Tento pohyb pak za zvuku nějakého rytmu (do kroku či poklusu) představuje řada za sebou jdoucích lidí. Když dojdou do „rohu čtverce“, zatočí se řada lidí doleva a opíšou necelé „kolečko“ tak, aby další směr vedl z takto vytvořeného „levého rohu čtverce“ doprava. V pravém horním rohu se „kolečko doleva“ opakuje zas o své tři čtvrtiny – a výsledný směr vede dolů, do pravého dolního rohu. Zde opět točením doleva dostaneme poslední směr – k výchozímu bodu, který byl „vlevo dole“. Zde je poslední otočka „ČTYŘLÍSTKU“ a taneček pokračuje v opakování „dalšího prvního“ směru = „nahoru“.

Esoterický nebo selský výklad toho tanečku je shodný. Levá strana, směr doleva, vždy představuje směr „do práce“, nejen naše „levicové strany práce“ to potvrzují. A přitom v pohledu na celek „tanečku“ vidíme, že proud lidí, opakujících v každém rohu „kolečko doleva“ (jeho tři čtvrtě) vytvářejí formu doprava směřujícího čtverce - doprava, k právu, k pravdě.
V nenápadném rytmickém pochodování tak můžeme vidět, jak roste poznání lidí pomocí práce (kolečko vlevo) + užití výsledků té práce (chvíli rovně) k další práci (doleva) a zas rovně (odpočinek). A cyklus – výsledný tvar čtverce (anebo i složitějšího tvaru pěti, šesti a mnohoúhelníka) tak představuje názorně růst poznání a možností člověka.
A že tyto pohyby jsou zcela přesně zaznamenány ve tvaru a významu písmen a číslic – to můžete zjistit ihned. Kolečko „doleva“ vytváří tři čtvrtiny potřebného „okruhu“. Tu zbývající čtvrtku, otočku o úhel 90 stupňů, známe v „ZÁZRAČNÉ“ přeměně písmene „N“ (negace) na písmeno „Z“ (začátek). Spočítejte si pak možné asociace, které z téhle „proměny“ vzejdou. A hledejte třeba souvislost, proč je devítka v označení „pravého úhlu“. Ano, začneme se učit „lidštinu“, vrstvu dalších významů, schovaných v samotných písmenech a číslicích. Písmena a číslice jsou také „jen“ zápisem vykonaných „směrů pohybů“.


A vyjádření změny („směru pohybu poznání“) pomocí tance bylo asi hlavním poselstvím stařešiny Roye. Události, které prožíváme fungují jako průsečíky možného. Lidé, znající skutečnou historii člověka a jeho prostoru, ti mají (mnohdy i nevědomě) schopnost rozeznat a ukázat dalším, kudy povede vývoj.

Čtyřlístek tance Hopiů, předvedený nám v této době, symbolizuje další mezník ve vývoji našeho poznání. V příštím roce si začneme uvědomovat, PROČ je program pro lidstvo přesně definovaný našimi pohyby a směrem, kterým zapisujeme své poznání. Arabština a její esence – hebrejština, směřují doleva, ale latina a z ní rostoucí vědecké poznání nastavila směr zápisu doprava jako určující. Proč asi? Proč věda došla zkoumáním hmoty k „pravotočivosti spinu“ elektronů? Proč krystal křemene – křišťál – se stal v minulosti paměťovou komoditou pro svou schopnost čerpat a vysílat „informační energii“ (skrze doržet) – a jak asi souvisí s Doržetem schopnost křemenných (křemíkových) destiček tyto informace poskládat do virtuálních realit – to si nejspíš budeme vykládat už v příštím roce.

Je potěšující, že paní Alžběta Šorfová, moderátorka přednášky, popisuje program pro nejbližší roky v podobném objemu a pořadí, jaké vnímám i já. Ona a Michal Kubasa, tlumočník a organizátor tří akcí s Royem, způsobili, že se setkal včera „směr s protisměrem“, - že pomocí nenápadného tanečku se potvrdilo mnoho vjemů nemnoha lidí o možném a dnes i pravděpodobnějším POZITIVNÍM vývoji lidstva na téhle planetě.

Rozpoznat důležitost „mezníků ve vývoji“ patří k základům vzdělanosti, pro kterou věda nemá nástroje, ale ani pochopení. Proto trochu zamrzí, když šéfredaktor Osudu.cz vystoupení Roye Littlesuna podcenil (viz jeho článek na www.osud.cz). Nejen že nevydržel do konce přednášky, ale – což je podstatné – si nevšiml druhé,
skryté roviny „výkladu krve a potravy“, ani klíčové „změny směru“ vývoje (spinu), kterou přestavuje budoucí polemika mezi vědeckým a duchovním poznáním.

Krev je nosičem informací, které přijímáme z velmi „blízkého prostoru“ – z potravy. Tenhle okruh hmotného „nosiče“ doplňuje naše „dýchání + myšlení“, nerozlučná dvojice pro přijímání informací z velmi vzdáleného prostoru = „srdcem“. Srdce je přijímačem „dat z prostoru“ - v duchovním jazyce „duše a ducha“. Pochopit souvislosti osobní aury s „duší“ a vrstev atmosféry Země s „duchem“ – to jsou také témata pro příští rok. K nim patří i poznání „kmitu prostoru“, který probíhá nepřetržitě v každém z nás. Jde o popis SPOJITÉ „rotace“ informací v prostoru + „kmitu“ informace mezi dolní a horní soustavou mozků v těle člověka.

Rád bych poděkoval Royovi i organizátorům za tuto akci, nový pohled na fyziku prostoru i fyziku člověka dostává stále přesnější obrysy, i když jsou zatím čitelné pro nevelkou (anebo nereagující) skupinu lidí. A moje poděkování patří i serverům, které tento článek zveřejní.

J. Koňas, Vlašim 23.10.2009 (
převzato z www.osud.cz)

*******************************************************************************************************************

VIDEOZÁZNAMY Z NÁVŠTĚVY ROYE V ČR - ŘÍJEN 2009:

VideoZÁZNAM  Č.1       Rozhovor http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/404.html

VIDEOZÁZNAM Č.2      Roy Littlesun, Pozvánka na tanec srdce Ohlédnutí po čtyřech dnech přednášek a pozvánka na tanec srdce.

 

Spustit video

Roy Littlesun, Pozvánka na tanec srdce

Ohlédnutí po čtyřech dnech přednášek a pozvánka na tanec srdce.

VIDEOZÁZNAM Č.3      Stařešina kmene Hopiů tančí v Praze - http://www.youtube.com/watch?v=ZyKcGnnn2vA

 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2007 - 2009 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing.Rudolf Vondřich, všechna práva vyhrazena