PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ

                  - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR.

 

  

 

              

ING. RUDOLF VONDŘICH - AGENTURA HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM 

             PROGRAM HARMONIE -  Program k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich životního  

                                                                            prostředí a jejich sídel  * SLUŽBY PRO VOLNÝ ČAS * http://rozkvet.cz  

  

 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ

NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ

- PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro kulatý stůl pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr.Soni Markové

na téma "Problematika očkování"  14.4.2015

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing.Rudolf Vondřich

V Praze, dne 13. 4. 2015


PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ

NEVINNÝCH DĚTÍ  A BEZBRANNÝCH SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR.

 

Motto: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.“

                                                                     – Jan Hus,   kostnické vězení, 1415

 

 

Základní myšlenka Národních slavností k 600. Husovu jubileu v roce 2015: „Vnímáme Jana Husa jako celoevropsky známou osobnost. Jan Hus svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho pravdy. Doby, jež se postupem staletí proměnila v demokracii,“ říká Petr Hušek, hlavní manažer Národních slavností. „Právě na příkladu Jana Husa můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou zásadní a v současné době tolik potřebné: individuální odpovědnost, citlivé svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, víru, přemýšlivost, pracovitost, hrdinství. Oslavy Jana Husa budou prostě oslavou lidského charakteru. Nepřipravujeme Národní slavnosti v duchu pouhého vzpomínání na Jana Husa, právě naopak. Ukážeme, že v mnoha ohledech by Jan Hus mohl být naším velmi inspirativním současníkem.“

 

 

OBSAH

ÚVOD - JSOU TO NAŠE DĚTI A BUDOUCNOST JEJICH DĚTÍ

1. KAPITOLA -"UPÁLENÍ" Prof. RNDr.Anny Strunecké = mediální válka proti ní

2. KAPITOLA - NEDŮVĚRYHODNÝ VÝKON FUNKCE HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR

3. KAPITOLA - DŮSLEDKY PRIVATIZACE DISTRIBUCE VAKCÍN

4. KAPITOLA - VEŘEJNÁ DISKUSE K OČKOVÁNÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A                       

                  BEZBRANNÝCH SENIORŮ

5. KAPITOLA - ZÁVĚR

Přílohy

PŘÍLOHA č. 1 Dopis rektora UK  HH

PŘÍLOHA č. 2 Dopis   od Prof.MUDr.RNDr.Jiří Beneš,CSc 

PŘÍLOHA č  3 Dopis od prof MUDr.Štěpán Svačina, DrSc. předseda ČLS JEP

PŘÍLOHA č.  4 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

PŘÍLOHA č.  5 Seznam očkovacích center Avenier a.s. a jejich vedoucích

PŘÍLOHA č.  6 Základní údaje o AVENIER a.s.

PŘÍLOHA č.  7 Anotace k článkům z analýzy Lidských Práv

                    "VLIV FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, OČKOVÁNÍ, REKLAMA"


"Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře".

                                                           - Johan Wollfgang Goethe

 

ÚVOD -  JSOU TO NAŠE DĚTI A BUDOUCNOST JEJICH DĚTÍ

 Nálezy Ústavního soudu ČR z 23. 2. 2015 a 2. 3. 2015 a projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb., dne 10. 3. 2015 v poslanecké sněmovně vyvolaly zvýšený zájem široké veřejnosti o problematiku očkování, zejména však ve věci povinného očkování dětí a s tím souvisejících represivních opatření. Demonstrace proti represivnímu přístupu státu ve věci očkování dne 9. 3. 2015 vznikla jako spontánní reakce rodičů na tyto události. Videozáznam zde https://www.youtube.com/watch?v=9SglV0109bo

Novela zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterou předložila Vláda ČR do Poslanecké sněmovny PČR nereflektuje řadu dlouhodobých připomínek odborné veřejnosti, lékařů či pedagogických pracovníků nebo rodičů. Je více než vhodné, aby stát spolupracoval s rodiči jako s plnohodnotnými partnery v péči o zdraví dítěte.

Přílišný paternalistický přístup státu vede k rozmělnění odpovědnosti a vyvolává přirozený odpor.

Současné sankční nastavení norem vede lékaře k minimální komunikaci v podobě vysvětlování potřebnosti i možných komplikací očkování, což podlamuje přesvědčení rodičů.

Je také důležité, aby stát nenarušoval důvěru obyvatel v lékaře. Jeho jednání by měla vést Hippokratova přísaha, ne obava z milionových pokut. Stát nemá zatěžovat organizace věnující se dětem zbytečným strachem z pokut. Odpovědnost je především na rodičích.

Očkovací politika vzbuzuje pochybnosti z hlediska zájmu dětí a seniorů.

Třicet povinných očkování do dvou let věku proti devíti nemocem je asi příliš.

Musí to být? Nestojí za takovým rozsahem očkování i nějaká farmaceutická lobby, které jde o jistý zisk?

 Zákonodárci by měli od ministerstva tvrdě vyžadovat zdůvodnění (podklady, analýzy a studie) ke všem návrhům týkajícím se povinného očkování a s tím spojenou represí a nenechat se "opít rohlíkem" a opakovanými ničím nepodloženými mantrami o proočkovanosti a ochraně veřejného zdraví. A to zvlášť v případě, kdy se praxe u nás diametrálně liší od našich západních sousedů. Zákonodárci by měli odmítnout ničím neodůvodněné snahy zavádět likvidační pokuty v souvislosti s povinným očkováním. Dále by měli vyžadovat zákonné zakotvení možnosti výjimek z povinného očkování a okamžité převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky povinného a státem doporučovaného očkování.

 

1. Kapitola "UPÁLENÍ" Prof. RNDr.Anny Strunecké = mediální válka proti ní

 Mediální válka, represe, nátlak, urážky, snahy o  podrytí autority vůči  Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc  byly iniciovány na základě impulzu vydaného hlavním hygienikem ČR  MUDr.Vladimírem Valentou, Ph.D v březnu 2015. Důkazy jsou uvedeny níže.

 DOŠLO NA SLOVA DANIELA SOLISE O INFORMAČNÍ VÁLCE, přednesená v proslovu na demonstraci 9.3. 2015. (zde http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/svobodne-rozhodujme-o-zdravi-nasich-deti.html )

Dne 20.3.2015 jsem se telefonicky dozvěděl přímo od pani Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc, že ve čtvrtek (19. 3. 2015) ve večerních hodinách bylo na jejím e-mailovém účtu strun@natur.cuni.cz (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) změněno heslo, ačkoliv si ona heslo k e-mailu neměnila. Následně byl její e-mailový účet úplně zablokovaný.

Stalo se tak nedlouho po tom, když rozeslala různým významným lidem (poslancům, senátorům, novinářům, atp.) její novou E-knihu 

"OČKOVÁNÍ - OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny" (viz zde

http://www.svobodaVockovani.cz/news/otazky-a-odpovedi-k-projednavane-novele-zakona-c-258-2000-sb-z-pohledu-biomediciny-nova-e-kniha-prof-rndr-anny-strunecke-drsc/ 

 Více zde: http://www.svobodavockovani.cz/news/big-pharma-utoci-aneb-proc-vlastne-it-oddeleni-prf-uk-zablokovalo-prof-strunecke-fakultni-e-mailovy-ucet/ a také zde v papírové formě http://www.rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/dobajedova.htm

Autorka E- knihu vypracovala zdarma k informaci poslanců,  poslankyň, novinářů a novinářek,  jako stručné podklady a informace k otázkám, které v současné době hýbou společností. Nyní je k dostupná i jako brožura ( http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/dobajedova.htm )

 Na základě provedeného zjišťování vyplynulo, že jde o jednoznačnou časovou souslednost s rozesláním E-knihy.

Příčinná souvislost neoprávněného zásahu do jejích základních lidských práv a svobod vyplynula ze získané korespondence mezi rektorem University Karlovy Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.  a hlavním hygienikem ČR  MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D (dále jen HH).

Z dopisu rektora adresovanému HH ze dne 27.3. 2015 (jde o odpověď k čj. MZDR 14326/2015-1/OVZ)  plyne, že na základě   upozornění  HH ve věci distribuce výše uvedené E-knihy za útokem na základní lidská práva a svobody a svobodu projevu stojí děkan Přírodovědecké fakulty UK Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., který vydal pokyn k zablokování emailové adresy a zároveň  Prof. Strunecké  zrušil statut "externí spolupracovník".

Dopis rektora UK HH je přiložen jako. PŘÍLOHA 1. Další urážlivé dopisy jsou v přílohách 2 a 3.    

Je zajímavé, že ve  výročních zprávách o hospodaření  Přírodovědecké fakulty UK  se mimo jiné uvádějí mezi dary příspěvky od  fy MERCK spol.s r.o.  a studenti se účastní soutěží o cenu této firmy ( viz https://www.natur.cuni.cz/fakulta/search?web=1&osoba=1&SearchableText=merck&livesearch=1  )

 

KDYŽ NEJSOU ARGUMENTY, KTERÉ BY OBHÁJILY STANOVISKO, PAK REPRESE  JE VŽDY ZNÁMKOU SLABOSTI.

 K DEMONSTRACI SÍLY SE UCHYLUJE TEN, KDO NEDOKÁŽE DEMONSTROVAT ROZUM!    

 Zjišťuji, že za 600 let nedošlo v myslích (ne) mocných k pokroku. Dnes jako před šesti sty lety člověk hlásající pravdu je nemilosrdně dostupnými technologiemi "upálen".        .

 Dnes řev vakcinologů  věřících ve svatost svého poslání  "církve vakcinologické" z velice zainteresovaných zájmových skupin (Česká vakcinologická společnost , Národní imunizační komise, atp.) dosahuje  až hysterických výšin.

 Tyto skupiny využívají výhodu schopnosti používat odborný jazyk k tomu, aby z pozice „hlav pomazaných“ nevybíravě smetli každý nevyhovující argument ze stolu s poukazem na jeho nízkou odbornou úroveň.  

Stát ani tyto „odborné skupiny“ pak s oponenty nediskutují, nýbrž jim vyhrožují a přikazují, což logicky vyvolává odpor.

Vakcinolog má zájem (ekonomický, profesní – pořadí lze libovolně zaměnit) na tom, aby se očkovalo, a bude mít proto logickou tendenci rizika očkování (vědomě či nevědomě) bagatelizovat.

Tento stav je obzvláště žalostný v případě, že se jedná o aplikaci látek s málo pochopeným dlouhodobým účinkem  veškeré nevinné dětské populaci a bezbranným seniorům v domovech důchodců.

 Vracíme se zpět do totality? 

Návrhy zákonů připravené Ministerstvem zdravotnictví ČR např. Zákon č, 372/2011- Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou totalitní.

Tentokrát nikoli pod taktovkou ideologie, ale zřejmě pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

 . Současný občan ČR se stává obětí vrcholné manipulace, přivedené  k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánu tmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem.

Z hlediska vývoje se občan ČR již dostal do doby před vydáním Tolerančního patentu (1781), kterým Josef II. přiznal nekatolíkům základní lidská práva a občanské svobody.

 

Je to další příklad toho, že v současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a "pštrosí politika" k odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v ČR i EU a USA, tak v Číně, Vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu odvozenou i z pozemské moudrosti.

Ti, kdo sedí na správných místech v medicínském provozu, mohou hrát na klávesnici strachů svých bližních všelijaké melodie, pro něž dostávají noty od politicky mocných!

Vytváření strachu je vůbec tím nejmocnějším mocenským nástrojem, který vede lidi k tomu, že dělají něco, co je proti jejich vlastním zájmům. A strach o zdraví a o život stojí přirozeně na prvním místě, se strachem o hospodářskou existenci v těsném závěsu.

Lze tedy konstatovat, že očkování je manipulativní ideologie. V  evropském prostředí má  výraz "ideologie"  častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy názorů, postojů, hodnot  a idejí.

Stav naplňování Základní listiny práv a svobod v denním životě občana ČR, garantovaných Ústavou ČR ( http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html ) je zatím žalostný přesto, že text zní

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

 Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Je třeba uvést do života základní principy demokracie:

Majiteli země jsou občané.

Demokracie není vláda, ale služba občanům.

Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů.

Předmětem demokracie je péče o společenskou infrastrukturu, o „věci veřejné", tedy veřejná služba.

Veškeré vztahy musí být neseny vzájemnou úctou.

Znemožnění svobodné volby alternativní zdravotní péče, vyžadování povinného očkování (z 31 států Evropy má 25 států očkování nepovinné), atp. staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu a vybízí použít

Článek 23 Ústavy ČR
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

2. Kapitola  NEDŮVĚRYHODNÝ VÝKON FUNKCE HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR

 2.1.HH ve své funkci nahradil korupčníka Michaela Víta a původní očekávání veřejnosti bylo, že konečně své funkci dodá důvěryhodnost.  

Ještě před nástupem do funkce HH však  byl prošetřován a zpochybněn již ve funkci krajského hygienika a ředitele Krajské hygienické správy Liberec , kdy byl vyšetřován  po 2 roky kanceláří Veřejného ochránce práv.

V Souhrnné zprávě o činnosti VOP za rok  2009 je uvedeno mimo jiné, že :"zejména letech 2001–2005 byla skutečně v distribuci zařízení na doúpravu pitné vody, která nebyla řádně schválena.

Současně dospěl k názoru, že se orgány ochrany veřejného zdraví dopustily řady pochybení. Krajská hygienická stanice selhala především jako dozorový orgán, neboť dostatečně nevyužila právní nástroje, které měla k dispozici. Ačkoliv měla množství indicií svědčících o prodeji „závadných“ zařízení na doúpravu pitné vody, nezahájila správní řízení, v němž by celou záležitost prověřila (namísto toho se s odkazem na nedostatečnost shromážděných podkladů řešením problému nezabývala)". Podrobnosti viz PŘÍLOHA č. 4.

 

2.2. Do právě projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví  Ministerstvo zdravotnictví vsunulo změny přitvrzující represi k vymáhání povinného očkování, poslanci zdravotního výboru ovšem chtějí přitvrdit ještě více a pokoutně zavést očkování bez informovaného souhlasu, tedy očkování proti vůli rodičů. Nenápadně a bez jakékoliv veřejné diskuze do návrhu vsunuli možnost očkovat děti bez souhlasu a proti vůli rodičů. Stalo se tak usnesením výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 a jeho krátkým posledním odstavcem. Návrh ve znění „bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho základě“ by znamenal vynětí pravidelného očkování z režimu svobodného informovaného souhlasu a možnost provádět očkování bez informování a souhlasu (při nepozornosti) a dokonce i proti vůli rodičů.  Lize lidských práv se podařilo dokonce zjistit, kdo za tímto pozměňovacím návrhem stojí – je jím samotné ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik Valenta.

Pokud by se vynutitelnost péče měla rozšiřovat na péči na zdravých dětech, je to věc, která vyžaduje důkladnou veřejnou diskuzi a ne pokoutný návrh s matoucím odůvodněním. Podrobnosti zde http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63794820-kdo-stoji-za-navrhem-ockovani-bez-souhlasu

 

2.3. HH při výkonu své funkce porušuje, podle mého názoru, mezinárodní Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny" stručně Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. kterou vyhlásila Rada Evropy. (Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři této Úmluvy)

Úmluva o lidských právech a biomedicíně  byla otevřena k podpisu dne 4. dubna 1997 ve španělském Oviedu, 1. prosince 1999 vstoupila v platnost. Česká republika ji podepsala 24. června 1998. Vláda ČR uložila Ministerstvu zdravotnictví usnesením č. 403 ze dne 10. června 1998 předložit Úmluvu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu. Proces ratifikace byl dokončen podpisem prezidenta. Ratifikačni listiny byly 22. června 2001 uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, smlouva vstoupila v platnost 1. října 2001.  Ve Sbírce mezinárodních smluv byla vyhlášena 2.10. 2001  v částce 44 pod číslem č.96/2001Sb.

Ratifikací této mezinárodní úmluvy se Česká republika zavázala  k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány,  nerespektovány  i Ústavním soudem ČR.

Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví v Kapitole I. Obecná ustanovení  v  článku

*  1 - Účel a předmět : :"Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Každá smluvní strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení této Úmluvy.

*  2 - Nadřazenost lidské bytosti: "Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Obecné pravidlo uvedené v článku 5. Kapitoly II - Souhlas zní: "Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku,  jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat".

Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu, - to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu

 

2.4. HH činností ve své funkci  od roku 2012 poškozuje zájem  a zdraví dětí.

     Jen namátkou:

  • je neschopný zajistit bezpečné očkování – aby se řádně hlásily nežádoucí účinky a byla vyhodnocována bezpečnost současného očkovacího schématu a vakcín, aby pediatři byli vzděláváni v otázce bezpečného očkování a vyhodnocování kontraindikací, aby existovala možnost individuálních očkovacích plánů,
  • je neschopný vyjít vstříc a zajistit úhradu vakcíny i rodičům, kteří očkovat chtějí, ale šetrněji, než hexavakcínou v nesmyslném schématu 3+1,
  • toleruje stav jednostranného a podjatého obsazení Národní imunizační komise, kde jsou zastoupeni spolupracovníci farmaceutického průmyslu, privátního distributora vakcín, atp.v konfliktu zájmů, ale chybí odborníci, kteří se zabývají závažnými nežádoucími účinky po očkování,
  • nepřipravil převzetí odpovědnosti státu za újmu způsobenou očkováním, přestože se o této nutnosti diskutuje už roky, bývalý šéf pediatrické společnosti Janda mu před několika lety zprostředkoval informace od rakouských kolegů o jejich modelu odškodňování a v roce 2011 odpovědnost státu doporučila i Národní imunizační komise.

2.5. HH je také  ve střetu  zájmů  neboť pod jeho vedením Ministerstvo schvaluje jednostranné a manipulativní reklamy na vakcíny v rozporu s legislativou EU, v rozporu se zájmy spotřebitele, ale v zájmu výrobců vakcín

2.6. HH je také  ve střetu  zájmů  jelikož toleruje umístění Očkovacích center soukromé akciové společnosti AVENIER v budovách Krajských hygienických stanic např. České Budějovice a Znojmo

2.7. HH toleruje skutečnost, že pracovníci KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC (což jsou ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. správní úřady působící ve správním obvodu......, který jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu) jsou zároveň vedoucí soukromých Očkovacích center soukromého distributora vakcín Avenier.

Příklad : MUDr. Alena Dvořáková   je vedoucí Očkovacího centra AVENIER Jihlava a zároveň vedoucí Protiepidemického odboru  Krajské Hygienické Stanice Jihlava https://www.ockovacicentrum.cz/cz/jihlava-ordinacni-hodiny a http://www.khsjih.cz/odbor-epid.php

Více viz Příloha  č.5 Seznam očkovacích center Avenier a.s. a jejich vedoucích

2.8. HH vytváří a připravuje Provakcinační strategie, které se týkají zdraví nevinných dětí, vnuků, vnuček a dokonce bezbranných seniorů. Jedná se o nejslabší skupiny obyvatel, které se nemohou direktivním nařízením bránit.

Nabízí se úvaha o motivaci těchto záměrů např. stát pro seniory nemá dostatek zařízení poskytujících potřebnou péči. Proč je nezlikvidovat vakcinami.

Z okolí mých přátel mohu doložit 2 skutečné případy seniorů, kteří byli v domově důchodců proti jejich vůli i jejich příbuzných očkováni a v důsledku toho zakrátko zemřeli.

Co se chystá, můžeme nazvat chemickou válkou proti vlastnímu obyvatelstvu.

.Podle sdělení poslance Kasala: "v současné době existuje  program očkování 65+ je ( na něj vyčleněno 35 mil.Kč), neví se, jaký bude zájem a jaké budou celkové náklady. Vznik pracovní skupiny pro očkování, zřízené ministrem nebude řešit jen očkování dětí, ale očkování celkově".(viz Zápis z 18.schůze výboru pro zdravotnictví ze dne 19.3.2015)

 

3. Kapitola 

 DŮSLEDKY PRIVATIZACE DISTRIBUCE VAKCÍN.

V letech 2009 – 2012 se uskutečnila divoká privatizace očkování a dodávky očkovacích látek. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 pod vedením ministryně Juráskové svévolně a protiprávně, v rozporu s tehdy platným zákonem o ochraně veřejného zdraví, změnilo systém distribuce očkovacích látek. Ministerstvo v létě 2009 zastavilo distribuci očkovacích látek přes krajské hygienické stanice a předalo ji kompletně konsorciu firem Phoenie-Avenier.                                                          

Následně ministerstvo prosadilo povinný nákup očkovacích vakcín lékaři od distributora a zrušilo výhodný systém financování nákupu očkovacích látek ve velkém s množstevní slevou ze státního rozpočtu. Nákup vakcín byl uložen zdravotním pojišťovnám na náklady zdravotního pojištění.

Zpráva ČTK ze dne 7.6. 2012 potvrzuje obrovskou aroganci moci v České republice a postupnou systematickou privatizaci a přeměnu veřejného zdravotnictví na soukromé se všemi dopady na občany.

Podrobněji viz články

a) "Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém"           http://www.tribune.cz/clanek/27041-jak-se-s-prispenim-politiku-dela-zdravotnicky-byznys-ve-velkem 

b) "Výrobci vakcín platí komisaře pro očkování"    http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411058330809/obsah/213635-vyrobci-vakcin-plati-komisare-pro-ockovani/

Stát v současné době na privatizaci tvrdě doplácí. Připravil se o stamiliony do státní pokladny za nepovinné očkování.

Stát si pořádně zavařil. Tím, že se vzdal distribuce vakcín a také kontroly nad nimi, zbavil se jak stamilionových příjmů z nepovinného očkování, tak přesné evidence a dohledu nad proočkovaností dětské populace," kritizuje rozhodnutí předchozích tří vlád lidovecký poslanec Ludvík Hovorka.

Zatím co dřív nakupoval vakcíny pro obyvatelstvo stát, dnes má látky zajistit soukromá firma, kterou vybralo ministerstvo zdravotnictví.

Konkrétně jde o společnost Avenier ze zdravotnického koncernu Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Vedení resortu vybralo původní konsorcium firem Phoenix-Avenier podle hlavního hygienika Michaela Víta v soutěži, která se odehrála v roce 2009. Očkování firmě svěřilo i přes to, že společnost žádné zkušenosti s distribucí vakcín do té doby neměla.

"Vakcíny se navíc přestaly hradit ze státního rozpočtu, místo toho je pacientům začaly platit pojišťovny. Ministerstvo v té době nabídku hrazených očkovacích látek také rozšířilo. Nově měli mít pacienti zdarma třeba očkování proti pneumokoku," doplňuje bývalý šéf České lékárnické společnosti Stanislav Havlíček.

Ve skutečnosti ale změna přinesla něco úplně jiného: výdaje za očkování začaly raketově stoupat. Zatímco před změnou zaplatil stát za vakcíny podle současného HH kolem 800 milionů korun, v loňském roce už se suma, kterou musely najít na účtech zdravotní pojišťovny, vyšplhala k jedné miliardě. Tedy o čtvrtinu víc. 

"Číslo přitom zahrnuje jen náklady na očkování povinné," upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Právě jeho pojišťovna poslala na látky hrazené ze zákona asi 580 milionů korun. Odhady na letošní rok podle něj hovoří dokonce o 600 milionech.

Další peníze padly na vakcíny, které si lidé museli zaplatit sami - například proti chřipce, žluté zimnici nebo klíšťové encefalitidě. Podle odhadů lékárníků se tak mohla částka za očkování vyšplhat až na 1,6 miliardy korun.

Zisky přitom sčítá soukromá společnost Avenier. Podle výroční zprávy z roku 2013 utržila za prodej zboží téměř 1,5 miliardy korun. Ještě v roce 2009, když distribuci vakcín na starosti neměla, nepřesahovaly její tržby 71 milionů korun.

Další peníze si firma vydělá díky svým devatenácti očkovacím centrům, kde si lidé mohou nechat vakcínu i vpíchnout. "Centra se ale věnují výlučně očkování na žádost klientů a cestovní medicíně," přibližuje Jitka Novotná, která firmu Avenier zastupuje.

 Další praktiky v oboru očkování v ČR  jsou také popsány v již zmiňovaném rozsáhlém materiálu vypracovaném Ligou lidských práv v roce 2012, nazvaného "Analýza -Vliv farmaceutických firem, očkování a reklama" ( dále jen "Analýza".) Základní informace o této publikaci naleznete v "  v PŘÍLOZE č. 7 .- dozvíte se to co media tají a nesděluji! 

4. Kapitola VEŘEJNÁ DISKUSE K OČKOVÁNÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A                       

                      BEZBRANNÝCH SENIORŮ

 Je nezbytné uskutečnit veřejnou odbornou diskusi, aby voliči měli možnost se svobodně vyjádřit. Tedy i ti, kterým je tato možnost HH upírána.

K zahájení veřejné odborné diskuse může posloužit kniha Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc., zmíněná v první kapitole.

Můžeme ji považovat za metodiku jak chránit nevinné děti i voliče. Příručka byla vypracována zdarma. Může pomáhat poslancům při jejich práci. Stát by tak mohl ušetřit za poradce.

K veřejné diskusi je možno  také použít Analýzu „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“, vypracovanou Ligou lidských práv v roce 2012. Analýza odhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejména vakcín.  Volba konzumentů zdravotní péče v České republice není ovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazným způsobem též farmaceutickým průmyslem.

Cílem sborníku "Analýzy..." je podpořit veřejnou diskuzi o těchto opomíjených otázkách a také navrhnout možná řešení i příklady dobré praxe ze zahraničí. Více PŘÍLOHA č. 7

K veřejné odborné diskusi navrhuji přizvat kromě Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc  http://www.rizikaockovani.cz  a http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/strunecka.htm  ještě

- pediatra MUDr.Tomáše Lebenharta http://www.homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

 - MUDr. Juditu Hofhanzlovou http://www.calendula.cz/komplikace%20po%20ockovani.htm .

- MUDr. Ludmilu Elekovou  http://www.lecivacesta.cz/  a další představitele celostní medicíny.

Ve většině západoevropských zemí, kde je ochrana lidských práv a respekt ke svobodě a autonomii jednotlivce na nejvyšší úrovni (např. Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Norsko, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie, Kanada) není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost.

Dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě děti očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých i ostatních dětí.

Podle stávající právní úpravy  v ČR však neodpovídá lékař ani výrobce vakcíny za důsledky lege artis provedeného očkování, nový občanský zákoník a zákon o zdravotnických službách správně omezil odpovědnost za lékařské úkony, při nichž škoda na zdraví vznikne z důvodů aplikace nějaké chemické látky, nicméně u negativních důsledků očkování jde o jakousi "expropriaci" zdraví jednotlivce ve prospěch veřejného zájmu, která by měla být vždy plně odškodněna. 

 Zahraniční úpravy tuto výslovnou odpovědnost za újmu upravují, standardní občanskoprávní náhrada škody totiž v těchto případech není použitelná, neboť újma ve výjimečných (ale experty připouštěných) případech vznikne i při zachování všech povinností, tudíž dojde k újmě, aniž by ji však způsobil jakýkoli protiprávní krok poskytovatele zdravotnické péče, výrobce vakcíny či státu. 

 Například v USA již od roku 1986 zákon stanoví povinnost státu odškodnit za nežádoucí účinky vakcíny bez ohledu na zavinění a to i u očkování, která jsou pouze doporučována. Zákon dokonce uznává těžkosti s prokazováním příčinné souvislosti, a proto u stanovených účinků prokázání jejich příčinné souvislosti s očkováním nevyžaduje. Tabulka, která je součásti zákona, stanoví výčet nežádoucích účinků a doby od očkování, do kterých musí nastat. Za splnění těchto podmínek automaticky náleží odškodnění bez dalšího dokazování (viz 42 U.S. Code, Sec. 300aa-14). Více viz Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 19/14

Je žádoucí vytvořit prostor ke svobodné výměně názorů všech zainteresovaných odborníků.

Jako příklad svobodné výměny názorů mohu uvést dokument Mezinárodní lékařské rady o očkování, shrnující nejasnosti a kontroverze očkování.

V této otevřené zprávě podepsané 83 lidmi (pediatry, neurochirurgy a dalšími lékařskými pracovníky) upozorňují na souvislosti mezi očkováním a autismem, alergiemi, astmatem, ADHD a mnohých dalších nemocí. Též upozorňují na všeobecně známý střet zájmů mezi zdravou společností a výdělkem farmaceutických firem. Dokument se mimo jiné odkazuje na studie Fourteen Studies, kde se uvádí např. výsledek výzkumu, který našel u vakcinovaných chlapců věkové kategorie 11- 17 let o 317 procent. Úplné znění dokumentu zde: http://www.scribd.com/doc/92679649/Leka%C5%99i-v%C4%9Bdci-a-zdravotni-sestry-radi-neo%C4%8Dkovat-VaccineReport-CZ

Zrůdné na stávajícím systému očkování v ČR je to, že se týká nevinných dětí a hlavně bezbranných starých lidí, kteří život a práci odevzdali republice, platili daně, slušně žili a stát se o ně zatím nedokáže odpovídajícím způsobem postarat a rozhodne se pro jejich likvidaci. Jsou to nejslabší skupiny společnosti.

Ve veřejné diskusi doporučuji položit následující otázky:

 * Proč se předkládají Provakcinační strategie tak, jak se předkládají? Musí to tak být? Nestojí za takovým rozsahem očkování i nějaká farmaceutická lobby, které jde o jistý zisk?

* Pod vlivem koho a čeho pracují lobby farmaceutických firem?

* V jakých souvislostech je HH spojen s farmaceutickými firmami?

 * Proč se přípravy strategií dějí v utajení za zády veřejnosti.?

V diskusi je třeba také hledat odpovědi i na otázky.

*  KDE JSOU K DISPOZICI  SOUDNÍ (ZÁKONNÉ) STUDIE O ÚČINNOSTI  OČKOVÁNÍ?

 * KDE JSOU STUDIE O VEDLEJŠÍCH ÚČINCÍCH A NEBEZPEČNOSTI  OČKOVÁNÍ?

 *  KDE JSOU STUDIE O SOUVSTAŽNOSTI  MEZI  IMUNITOU A PROTILÁTKAMI?

 Vyzývám pracovníky nezávislých medií, novináře, atp. ke spuštění nezávislé a nestranné veřejné diskuse k tématu očkování dětí a seniorů, k přípravě koncepcí  ke zlepšování jejich zdraví, aby posléze bylo známo kam spěje vývoj a proč, s přihlédnutím ke zkušenostem v zahraničí  včetně odškodnění za nežádoucí účinky vakcín.

5. Kapitola  ZÁVĚR

 Tento "PŘÍSPĚVEK..." jsem napsal jako občan, děda tří vnuček, kterému záleží na jejich zdraví  i zdraví všech občanů ČR. Věřím, že poslouží k nastartování nezávislé a nestranné veřejné diskuse za účasti všech odborníků, která přinese světlo do dosud tajemných a temných zákoutí praktik očkování v  ČR. 

K základní orientaci v problematice očkování jsem vypracoval také " ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ "
Cílem Zpravodaje je pomoci rodičům, kteří se zajímají o politiku plošného očkování a o jeho účinek na dítě.
Úplný text zde http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm

 Jsem připraven v případě potřeby doplnit další skutečnosti a náměty ke prospěchu všech..

 S přáním VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM !

                                                                 Ing. Rudolf Vondřich     Praha, 13.4.2015

 Seznam příloh:

 

PŘÍLOHA č. 1 Dopis rektora UK  HH

PŘÍLOHA č. 2 Dopis   od Prof.MUDr.RNDr.Jiří Beneš,CSc 

PŘÍLOHA č  3 Dopis od prof MUDr.Štěpán Svačina, DrSc. předseda ČLS JEP

PŘÍLOHA č.  4 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

PŘÍLOHA č.  5 Seznam očkovacích center Avenier a.s. a jejich vedoucích

PŘÍLOHA č.  6 Základní údaje o AVENIER a.s.

PŘÍLOHA č.  7 Anotace k článkům z analýzy Lidských Práv

                    "VLIV FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, OČKOVÁNÍ, REKLAMA"

 


    

                        

                              Příloha 1.

 


Vážená paní profesorko,                                                                            Příloha č. 2

jsem rád, že v knize určené pro poslance píšete, že jste jediná zatím, která pochopila lidské tělo, mne se toto ještě nepodařilo.

cit.:

rozumím tomu, jak funguje lidské tělo a co mu škodí. Za 45 let, která jsem strávila na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF  UK“

            Principy rozhodování nad postupem terapie i prevence mají stejnou filozofii v medicíně. Vyjdeme-li z názoru, že lékaři škodí, pak platí, že lékař musí vědět, že je tato škoda nelepším řešením ze všech dalších možných horších špatných variant.

            Moje matka mne aktivně tlačila k očkování, protože viděla následky nemocí, proti kterým jsme byli očkováni. Dnes toto již lidé nevidí, a proto lze dávat prostor takovýmto nebezpečným hlasům. I moje dcera přes očkování měla černý kašel, takže nemusíte lékařům popisovat nedostatky očkování. O toto přeci nejde. Podstatné je, že imunologové a infekcionisté mají postupy, které dokazují, že očkování je zatím nejmenší zlo (pro společnost), než neočkovat. Je možné, že se toto obrátí, ale na to jsou nutné faktické poznatky i výsledky a ne psát knihy cílené na duševně méně zdatnou skupinu v parlamentu.

            Jistě se svět mění a je to dobře. Když jsem se připravoval na 1. atestaci z interny v roce 1988, tak jsem se učil antiarytmika (nikdy jsem to neuměl) a musel jsem se učit i marxismus. Na druhou atestaci bylo vše jinak a vše zakázané. Antiarytmika zvyšovala riziko a byla nedoporučena. Planetě „Země“ (alespoň na jménu planety bude shoda) trvalo roky, než přišla na to, že nemocní mající sinusový rytmus, dříve umírají. Medicína důkazů je těžká a často i z hlediska etiky ani nelze použít.

            Jsem dost překvapen z Vašeho postupu a názorů. Přitom jsem ještě před hodinou nevěděl nic o Vašem jménu i o Vašich názorech. Otevřel pouze maily s Vašimi názory. Když vidím Vaši presentaci o riziku očkování na stránkách internetu, tak bych Vám doporučil učebnici infekce pro mediky, kde je toto co píšete uvedeno podobně.

            Takováto naprosto žurnalistická presentace neprokazuje vědecký postoj. I věda (v medicíně) má jasná pravidla a nikdo netvrdí, že se může něco zcela obrátit a po čase očkování možná dopadne jako již citovaný marxismus. Váš postup presentace tlakem na politiky a poslance prokazuje zcela nevědecký přístup. Odborně lze jakkoliv diskutovat, a pak zcela přerovnat zažitá pravidla. Pokud se cítíte jako vědecká pracovnice a ne politik, pak názory a argumenty směřujete na lékařské společnosti a odborný tisk, a ne mezi 200 poslanců, kteří objektivně často škodí této zemi a to někdy dosti vydatně.

            Při očkování se hodnotí bezpečnost populace a její prospěch. Pokud s tímto nesouhlasíte, pak doporučím další zaměření a to na ministerstvo dopravy s cílem zrušit kolová vozidla. Je zde vysoké riziko úmrtí (je jich 1000 ročně). Doprava se ale nezastaví, protože těch stovky mrtvých jsou bohužel vedlejším působením, jistě špatným a stále je snaha omezit tato úmrtí, ale bohužel lidé mají nejen různé myšlení při řízení vozu, ale i imunitní reakci na očkování.

            Jsem překvapen, jak dokáže akademická osobnost škodit, myslím, že by bylo dobré provedení jisté decentní Vaší omluvy společnosti. Nemyslím nikomu z konkrétních osob, ale „vědeckým postupům“. Z výroků, které doporučuji (sám se jím i řídím) „především neškodit“. To u Vás není a to je mne moc líto.

S uctou Prof.MUDr.RNDr.Jiří Beneš,CSc

gastroenterolog a fyzik

IV.interní klinika VFN a 1.LF UK a Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK

člen předsednictva ČLS JEP      v Praze 6.4.2015      


                                                                                                   

From: Prof. Anna Strunecka [mailto:anna.strunecka@gmail.com]                                                 Příloha č 3
Sent: Friday, April 03, 2015 12:09 AM
To: 'Štěpán Svačina'
Subject: RE: očkování

 

Vážený pane profesore,

 

Velice si vážím toho, že Vám Strunecká stála za odpověď. Asi jste ve své povýšenosti vůči přírodním vědám jaksi nepostřehl, že mým životním oborem byla fyziologie a vývojová biologie (včetně imunologie, kterou jsem při svém nástupu do funkce vedoucí katedry v roce 1981 na katedře zavedla jako specializaci), že dnešní medicína se zakládá na poznatcích z buněčné a molekulární biologie, že jsem obhájila svoji kandidátskou práci v oboru normální a patologické fyziologie, vyučovala jsem po 30 let regulace metabolismu živočišných tkání a také patofyziologii a že naši absolventi se dobře uplatnili a uplatňují na mnoha lékařských pracovištích. Ujišťuji Vás, že bych skutečně i po své sedmdesátce studium lékařské fakulty zvládla, ale obávám se, že bych se tam toho moc ze současné biomedicíny nenaučila. Patrně jste nepostřehl ( a proč také), že jsem po svém odchodu do penze po několik let pracovala na částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie 1. LF UK.

Domnívala jsem se, že patříte mezi kolegy, se kterými je možné vést důstojné debaty právě na úrovni toho, čemu říkáte EBM, ale sami patrně nevíte, o co jde. Jinak byste nemohl reagovat na můj článek pro MT tak, jak reagujete. Na rozdíl od vašich arogantních výpadů vám já můžu veškerá svoje tvrzení doložit čísly a tabulkami, čili EBM důkazy.

 

V úctě Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 Vaši obsáhlou recenzi v rozsahu samostatné kapitoly, kterou jste přidal do Doby jedové 2, knížky, kterou jsme napsali s prof. Jiřím Patočkou a čtyřmi dalšími MUDry, jsem ocenila jako rozumnou a přínosnou. Prosím, nezveličujte můj vliv na širokou veřejnost. Přece snad jedna neschopná ženská, která nerozumí odborným článkům k lékařským tématům, nemůže zblbnout český národ a ohrozit zdraví občanů a hlavně dětí!

 Pokud to snad nevíte, absolventy naší katedry jsme zásobovali mnohé lékařské a zdravotnické ústavy, např. ústav sér a očkovacích látek, SZÚ, SÚKL, můj diplomant byl ředitelem továrny na výrobu vakcín, (nakonec i minulý rektor UK byl diplomantem naší katedry, ale nepletl se do očkování, že?) takže je zřejmě logické, že Strunecká z PřF UK, která tu katedru 9 let vedla, je úplně pitomá a o vakcínách nic neví. Kde berete tu svoji nadutost? Kdybyste byl schopen racionálně a na základě EBM důkazů zhodnotit emocionální projevy prof. Jandy, nevím, jaké EBM důkazy byste tam nalezl. Zkuste si ho poslechnout v jeho posledním rozhlasovém vystoupení na rádiu Impuls.

Neočekávám vaši odpověď a omlouvám se, že Vás ochuzuji o Váš vzácný čas. I ve Vašem věku už si člověk musí vážit každé minuty.

From: Štěpán Svačina [mailto:stepan.svacina@lf1.cuni.cz]
Sent: Thursday, April 02, 2015 10:52 PM
To: 'Prof. Anna Strunecka'; svacinas@lf1.cuni.cz
Cc: 'Benesji'
Subject: RE: očkování

 

Vážená paní profesorko,

Musím říci, že sice stejně jako vy nejsem odborník na očkování ale vím, co je medicína založená na důkazech.

Vaše postoje zcela jistě mohou závažně poškozovat zdraví občanů. Mrzí mne, že jsem tehdy dr. Juhaňákovi odsouhlasil vydání Doby jedové 2, protože většina čtenářů je popletena Vašimi názory a hezký komentář prof. Jandy o očkování nestačil odvrátit dopad Vašich problematickcý názorů. Věc by se byla zarazit hned na začátku.

Mohu-li Vám poradit, věnujte se přírodním vědám a pokud Vás medicína baví, tak se můžete i i ve vašem věku přihlásit ke studiu a změnit obor. Pak byste i mohla i porozumět odborným článkům k lékařským tématům.

Zdraví

štěpán Svačina

                                                                                                      


 Příloha č. 4

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného

ochránce práv

2009

V předkládané souhrnné zprávě JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv (dále též „ochránce“) provádí bilanci svého kontrolního působeni v oblasti veřejné správy v roce 2009

 Výňatek ze stran 118 a 119

o činnosti

ochrance prav 2009

 Podnět sp. zn.: 2341/2007/VOP/MP

 

Jestliže Krajská hygienická stanice má na základě shromážděných písemností podezřeni, že mohlo dojít ke spácháni správního deliktu, měla by provést správní řízení a v jeho rámci využít vhodné důkazní prostředky (např. výslech svědka) tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

V uplynulém roce ukončil ochrance šetřeni podnětu pani V. B., ve kterém si stěžovala na postup Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a hlavního hygienika České republiky.

Stěžovatelka zejména namítala, že společnost A. B. dodává na trh výrobky na doúpravu pitné vody, a to bez tzv. by-passu, jejichž závadnost byla opakovaně prohlášena Státním zdravotním ústavem v Praze.

 Ochrance zahájil ve věci šetřeni a zjistil, že zejména v letech 2001–2005 byla skutečně v distribuci zařízení na doúpravu pitné vody, která nebyla řádně schválena.

 Současně dospěl k názoru, že se orgány ochrany veřejného zdraví dopustily řady pochybení.

Krajská hygienická stanice selhala především jako dozorový orgán, neboť dostatečně nevyužila právní nástroje, které měla k dispozici.   

 Ačkoliv měla množství indicií svědčících o prodeji „závadných“ zařízení na doúpravu pitné vody, nezahájila správní řízení, v němž by celou záležitost prověřila (namísto toho se s odkazem na nedostatečnost shromážděných podkladů řešením problému nezabývala).

 Na straně hlavního hygienika byla shledána nečinnost. Přestože i on měl informace o prodeji zmiňovaných zařízení, nebylo z jeho strany přijato žádné odpovídající opatřeni k nápravě.

 Po vydání zprávy o šetření a závěrečného stanoviska byla přijata opatřeni k nápravě (hlavni hygienik přislíbil metodicky vést ostatní krajské hygienické stanice tak, aby se pochybeni v budoucnu neopakovala).

V současné době ochránce ověřuje, jak jsou přijatá opatření k nápravě plněna.


                                                                                                                       Příloha č.5

Seznam očkovacích center Avenier a.s. a jejich vedoucích

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/kde-ockujeme

Do očkovacích center Avenier se na očkování nebo konzultaci objednávejte online, nebo na bezplatné lince 800 123 321 (v pracovní dny od 6,30 do 17,00 hod).

1.Očkovací centrum Ostrava - Hrabůvka Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

2. Očkovací centrum Ostrava Hornická  MUDr. Hana Ševčíková

3. Očkovací centrum Ústí nad Labem  MUDr. Josef Trmal, Ph.D

4. Očkovací centrum České Budějovice budova KHS MUDr. Dagmar Benešová

5. Očkovací centrum Jihlava MUDr. Alena Dvořáková  a vedoucí Protiepidemického    

     odboru na Krajské Hygienické Stanici https://www.ockovacicentrum.cz/cz/jihlava-ordinacni-hodiny       

     a  http://www.khsjih.cz/odbor-epid.php

6. Očkovací centrum Hradec Králové   MUDr. Marta Tmějová

7. Očkovací centrum Olomouc MUDr. Olga Gazárková

8. Očkovací centrum Kladno  MUDr. Miroslava Halwigerová

9. Očkovací centrum Plzeň MUDr. Dagmar Turková

10. Očkovací centrum Pardubice  MUDr. Marta Tmějová

11. Očkovací centrum Praha 1 MUDr. Ilona Kochová

12. Očkovací centrum Praha 2 MUDr. Alena Slámová, Ph.D.

13. Očkovací centrum Praha 4 MUDr. Květuše Bartošová

14. Očkovací centrum Praha 6 MUDr. Eva Pernicová

15. Očkovací centrum Zlín        MUDr. Marta Orolinová

16. Očkovací centrum Znojmo budova KHS MUDr. Václav Řehka

17. Očkovací centrum Brno  MUDr. Ivan Bakoss

18. Očkovací centrum Břeclav MUDr. Jana Laštovičková

19. Očkovací centrum Karlovy Vary MUDr. Zuzana Ambrožová


Příloha č. 6

 Základní údaje o AVENIER a.s.

           Obchodní firma: Avenier a.s.

Sídlo: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno

Identifikační číslo: 262 60 654

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Poskytování zdravotních služeb

Distribuce léčivých přípravků

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

*******************************************************************

člen dozorčí rady a  VEDOUCÍ Očkovacího centra Avenier Ostrava - Hrabůvka

Doc.MUDr. RASTISLAV MAĎAR, Ph.D., dat. nar. 3. května 1973

                                         Bořivoje Čelovského 847/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava

        **********************************************************************

VÍCE O FIRMĚ

Obrat: 1 - 1,5 mld Kč

Veřejné zakázky:celkem 7 v hodnotě 83 219 622,-Kč

https://www.distribucevakcin.cz

https://www.distribucevakcin.cz/cz/o-nas-c1

 


                                                                                                                    Příloha č. 7 

Anotace k článkům z analýzy Ligy lidských práv „Vliv farmaceutických společností, očkování, reklama“

23. dubna 2012 

 1. Očkování dětí v ČR pod taktovkou farmaceutické lobby

 Mgr. Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv

 Očkování dětí v České republice vykazuje řadu zásadních nedostatků z hlediska zájmu očkovaných dětí. Stát na sebe například nepřebírá odpovědnost za případné závažné nežádoucí účinky vakcín a vedlejší účinky ani nejsou dostatečně monitorovány. Článek se ovšem zaměřuje na jinou závažnou oblast, a to na netransparentní způsob rozhodování  o očkování, obsazení klíčových rozhodovacích funkcí osobami s významnými vazbami na výrobce vakcín. Upozorňuje též na podezřelé rozhodování pod vlivem těchto osob, které se zdá být vedeno více zájmem výrobců vakcín nežli zájmem očkovaných dětí.

 Hlavní hygienik Michael Vít, který je v současnosti trestně stíhán pro korupci, byl po více než deset let byl odpovědný za očkovací politiku, která ovšem vzbuzovala pochybnosti z hlediska zájmu dětí. Článek pojednává o tom, jak hygienik netransparentně a bez náležitého odborného zdůvodnění zaváděl do  očkovacího kalendáře nová povinná očkování. Dlouhá léta ignoroval volání odborníků po zrušení nebezpečného plošného očkování novorozenců proti tuberkulóze, a nepřímo tak podle nich zavinil závažné následky. Dále odmítal věcnou diskuzi na téma závažných vedlejších účinků vakcín a opomíjel nutnost zavést odpovědnost státu za nežádoucí účinky pravidelného očkování dětí.

 Od roku 2010 má významné slovo v otázce očkování Národní imunizační komise na Ministerstvu zdravotnictví, poradní orgán, kterému předsedá hlavní hygienik. Komise byla ovšem obsazena jednostranným způsobem, a to příznivci očkování (někdy až nekritickými). V komisi například vůbec nejsou zastoupeny odborné lékařské společnosti v oblasti imunologie a neurologie, které by mohly přinést více zdrženlivosti. Při činnosti komise též není odpovídajícím způsobem řešen konflikt zájmů a část členů intenzivně spolupracuje s výrobci vakcín, zejména se společností GlaxoSmithKline, která dodává státu většinu vakcín:

 -Dětská lékařka a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a zároveň členka České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová je místopředsedkyní Národní imunizační komise. Přitom není zřejmé, na základě jakého kritéria zastává tuto významnou funkci – na rozdíl od mnoha dalších členů komise nevykazuje této funkci odpovídající odbornou publikační činnost. Na druhou stranu jsou v článku podrobně zmapovány její vysoce nadstandardní vztahy s výrobcem vakcín GlaxoSmithKline, pro kterého provádí řadu propagačních aktivit a vystupuje při nich z pozice nezávislé odbornice, ovšem po bližším zkoumání mají některé její výstupy s objektivitou jen málo společného.

 -Dalšími problematickými členy Národní imunizační komise jsou uznávaní experti v oblasti očkování a epidemiologie Roman Prymula a Roman Chlíbek, kteří na rozdíl od Hany Cabrnochové vykazují řadu vědeckých publikací včetně zahraničních. Co je o nich již méně známo a co oni sami od sebe při svých veřejných výstupech rozhodně neprezentují, je skutečnost, že jsou úzkými spolupracovníky výrobců vakcín – pobírají od nich odměny, provádí pro ně výzkum a působí jako jejich poradci.  

Na domácí scéně přitom poskytují odborná vyjádření a vystupují v médiích z pozice nezávislých expertů a představitelů České vakcinologické společnosti, naposledy zrovna dne 23. 4. 2012 v rámci Evropského vakcinačního dne v Senátu.

 -Uvedení odborníci v rámci svých odborných společností vystoupili ve prospěch společnosti GlaxoSmithKline v době jejího nepříznivého mediálního obrazu na tiskové konferenci „Jakou cestou se ubírá povinné očkování“, a to opět z pozice nezávislých odborníků České vakcinologické společnosti. Přestože oficiálním organizátorem byla PR společnost AMI Communications a bylo utajeno, kdo byl jejím skutečným zadavatelem, lze poměrně spolehlivě dovodit, že za ní stála právě polečnost GlaxoSmithKline.

Odborná společnost praktických dětských lékařů a její předsedkyně navíc propaguje tohoto a některé další výrobce vakcín a jejich produkty soustavně a při různých příležitostech. Na webu společnosti je uvedeno, že společnost GlaxoSmithKline je jejím generálním partnerem.

 Z celkem 13členné Národní imunizační komise je šest členů zároveň členy a představiteli České vakcinologické společnosti.

Když se podíváme blíže na doporučení a stanoviska komise, některá z nich mohou vyvolávat dojem, že jsou přijímána v zájmu farmaceutických společností a zároveň v rozporu se zájmem očkovaných dětí. Nekřiklavějším příkladem je kritika důkladného oznamování nežádoucích účinků po očkování, kdy podle komise by se měla hlásit jen část skutečných vedlejších reakcí. Článek ovšem uvádí řadu dalších sporných příkladů.

Článek přichází i s doporučeními k řešení – jednak by Národní komise měla být obsazena vyváženým způsobem a osobami s morálními kvalitami. Měl by být adekvátně vyřešen střet zájmů – lidé významně placení farmaceutickým průmyslem by neměli být jmenováni stálými členy komise s rozhodovacím právem vůbec, ostatní by měli veřejně deklarovat své vztahy k výrobcům vakcín.

Stejně jako v řadě západních zemí by stát měl v zájmu omezení korupčního prostředí a v zájmu ochrany očkovaných dětí stanovit srozumitelná kritéria pro zavádění očkování do pravidelného očkovacího kalendáře, měl by převzít odpovědnost za nežádoucí účinky a měl by přenést více rozhodovacích pravomocí ohledně očkování na rodiče.

 2..Vakcinační akce: ochrana veřejného zdraví nebo jen reklama?

Mgr. David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv

 U propagace léčiv vázaných na lékařský předpis platí v rámci Evropské unie zákaz reklamy zaměřené na veřejnost.

1 Účelem právní úpravy, která je obsažena v čl. 88 směrnice 001/83/ES, je ochrana veřejného zdraví. Léčiva na lékařský předpis totiž obecně slouží k léčbě závažnějších nemocí a vyznačují se vyšší mírou toxicity a obtížněji srozumitelným profilem rizik a přínosů. Stimulovat poptávku po takových léčivech prostřednictvím reklamy by tak mohlo mít v konečném důsledku negativní dopad na zdraví spotřebitelů.

 Přesto existuje z obecného zákazu propagace těchto léčiv výjimka. Podle § 5a odst. 3 českého zákona o regulaci reklamy, který odráží text čl. 88 odst. 4 směrnice, se uvedený zákaz nevztahuje „na vakcinační akce prováděné průmyslem a schválené Ministerstvem zdravotnictví“.

Autor se zamýšlí na smyslem této výjimky, kterou by zřejmě opět měla být ochrana veřejného zdraví. Stát zřejmě má mít možnost podpořit v odůvodněných případech (například v případě rizika epidemie určité infekční nemoci) poptávku po vakcínách tím, že povolí konkrétní propagační materiál výrobce očkovací látky.

Zde ale autor poukazuje na to, že reklama sotva může být objektivním zdrojem informací (jejím účelem je podpora prodeje) a že pokud už je dán společenský zájem na osvětě ohledně určitého očkování, mohou ji realizovat přímo státní orgány, které zajistí, aby spotřebitel byl informován nejen o přínosech očkování, ale také o rizicích s ním spojených.

 V rámci analýzy praxe schvalování vakcinačních akcí v České republice autor dospívá k závěru, že směrnice 2001/83/ES nebyla do českého právního řádu řádně provedena, neboť byl pouze převzat text směrnice, nebyly už ale stanoveny podmínky ani proces schvalování vakcinační akce. Ministerstvo zdravotnictví prakticky na jakékoli posuzování přínosnosti vakcinační akce rezignovalo a žádosti výrobců automaticky schvaluje, což jde proti smyslu celé právní úpravy. Při odůvodnění svého stanoviska ministerstvo rutinně opakuje, že „předmětem tohoto schválení je pouze vhodnost realizace vakcinační akce z hlediska časového; předmětem schválení není obsah vakcinační akce jako takový…“

 Liga lidských práv se v listopadu 2011 pokusila napadnout platnost několika stanovisek ministerstva u Nejvyššího správního soudu (NSS) a argumentovala, že se jedná o tzv. opatření obecné povahy, které vyžaduje, aby se k němu mohla vyjádřit také dotčená veřejnost.

NSS se s argumentací Ligy neztotožnil, dospěl ale k závěru, že stanovisko

1 Povolena je pouze reklama orientovaná na lékaře, kteří by měli být schopni adekvátnost poskytovaných informací lépe posoudit. I v případě reklamy zaměřené na odborníky na medicínu ale platí, že reklama musí obsahovat přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si názor o terapeutické hodnotě léčivého přípravku.

 Ministerstvo zdravotnictví by mělo „plnit funkci odborného korektivu před masovým reklamním nabízením očkovacích látek“.

Nepřímo tak přeci jen vyzval Ministerstvo zdravotnictví, aby svou praxi automatického schvalování propagace vakcín akcí změnilo.

Autor na základě uvedené analýzy a srovnání se situací v Rakousku a v Německu (kde platí, že pokud je vůbec určité očkování propagováno, je takový postup řádně odůvodněn a nejde o reklamu na konkrétní vakcínu) doporučuje přijetí několika systémových opatření, které by uvedly současnou právní úpravu a praxi v ČR do souladu s evropskou právní úpravou a také podpořily ochranu českých spotřebitelů před marketingovým tlakem ze strany výrobců vakcín.

 3.Protiprávní finanční odměny za testování vakcín na dětech

 Mgr. Zuzana Candigliota

 Testování léčiv včetně vakcín je možné provádět za přísně stanovených podmínek i na dětech a kojencích. Za splnění zákonem daných podmínek není na těchto klinických studiích nic špatného – některé poznatky zkrátka nelze ověřit jinak a testování je podmínkou toho, aby se přípravek mohl dostat na trh.

V současnosti ovšem podle názoru autorky dochází k porušování této přísné legislativy proti zájmu nezletilých – jednak jsou rodiče finančně motivování k zapojení svých dětí do výzkumu. Dále je celý proces schvalování těchto studií etickými komisemi je netransparentní a vyvstávají otázky, zda jsou rodiče objektivně informováni a zda jsou studie prováděny v souladu s principem minimalizace rizik.

Zákon přitom zakazuje u výzkumu na nezletilých poskytování pobídek a finančních částek s výjimkou tzv. kompenzací.

To je odůvodněno tím, aby se rodiče při rozhodování o zapojení svého dítěte do výzkumu řídili výhradně zájmem nezletilého a nikoliv svým zájmem na bezpracném získání finančních prostředků. Podle odborné literatury je nutné kompenzacemi chápat náhradu nákladů, tedy skutečně vynaložených prostředků nebo skutečných ztrát rodiny spojených se zapojením do výzkumu. To je ovšem možné logicky dovodit z toho, že zákon rozlišuje mezi finančními odměnami a kompenzacemi.

V nedávném výzkumu vakcíny proti meningokoku společnosti Novartis však byla rodičům vyplácena paušální částka „kompenzace“ 4.500 Kč, aniž by však rodině vznikly jakékoliv náklady. Ve skutečnosti podle názoru autorky šlo o obcházení zákona a poskytování nezákonné motivační pobídky rodičům.

Státní ústav pro kontrolu léčiv však tyto praktiky odmítá řešit a poukazuje na to, že „kompenzace“ byla řádně schválena etickou komisí. Přitom nebere v úvahu, že etická komise, která schvaluje řadu otázek spojených s výzkumem, není oprávněna povolit vyplácení finančních prostředků rodinám v rozporu se zněním a smyslem zákona.

Obecně je fungování etických komisí, jejichž činnost si platí zadavatel studie, obestřeno tajemstvím. Tyto komise fungují zpravidla u větších nemocnic a rozsah zveřejněných informací o jejich činnosti je zcela nedostatečný. Prakticky nelze získat žádné výstupy etických komisí ke konkrétní klinické studii. Nejsou dostupné ani informace, která konkrétní etická komise posuzovala určitý výzkum.  

V uvedeném případě výzkumu vakcíny proti meningokoku např. není dostupná informace, která etická komise, v jakém složení a z jakých důvodů schválila současné podání testované vakcíny spolu s hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům a nikoliv samostatné podání testované vakcíny.

To se na první pohled přitom může jevit jako nerespektování principu minimalizace rizik u nezletilých, na kterých se vakcína testuje.

 Autorka v závěru doporučuje, aby činnost etických komisí byla zákonem výrazně zprůhledněna a aby Státní ústav pro kontrolu léčiv plnil svoji zákonnou úlohu a řešil podezřelé „kompenzace“ poskytované rodičům a možné obcházení zákona a zákazu odměn za výzkum na nezletilých.

 

4. Reklama a marketing farmaceutických společností

 Ing. Mgr. Eva Kučerová, ekonomka a právnička

 Farmaceutický průmysl patří vedle průmyslu nerostného bohatství a zbrojařského průmyslu k nejlukrativnějším na světě. Od ostatních odvětví se ale výrazně odlišuje. Krom toho, že zasahuje do oblasti s výrazně etickým rozměrem, jakou je zdravotnictví, je specifický i tím, že je „financován“ v zásadě z veřejných zdrojů. Přibližně třetina finančních prostředků, které plynou do zdravotnictví, připadne na léky.

 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vyvstává řada otázek:                                                  Máme na farmaceutický průmysl pohlížet jako na kterékoli jiné průmyslové odvětví? Je možné, aby trh prostřednictvím nabídky a poptávky zaručil potřebné konkurenční prostředí?

Má veřejnost právo na regulaci? Do jaké míry je správné farmaceutický průmysl regulovat?

 Z analýzy finančních výkazů za roky 2010 a 2011 a dalších dostupných informací, které jsou společnostmi povinně zveřejňovány, vyplývá následující:

 -Farmaceutické společností jsou v České republice dlouhodobě jedním z deseti nejvýznamnějších zadavatelů reklam. 

-Ve srovnání s náklady na výzkum a vývoj jsou náklady vynaložené na reklamu, pravděpodobně, srovnatelné, připočteme-li ostatní náklady na podporu prodeje, pak náklady na prodej náklady na výzkum a vývoj převyšují.

 -Z konsolidovaných finančních výkazů mateřských společností (tedy souhrnných údajů mateřské polečnosti, včetně společností dceřiných v různých zemích) vyplývá, že finanční prostředky vynaložené na výzkum a vývoj za jeden rok se přibližně rovnají zisku, který je v témže roce rozdělen akcionářům.

 -Podle zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv se pokuty uložené farmaceutickým společnostem za porušení zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy (klamavá reklama, dary nebo jiný prospěch ne nepatrné hodnoty, odborný seminář v Egyptě, který byl reklamou apod.) v období od roku 2005 až 2011 (tedy v průběhu 6 let) pohybují v částkách, které ve většině případů v součtu za celé sledované období nepřesahují 0,1 % z ročního obratu společnosti.                        Není výjimkou, že jedna společnost byla během sledovaného období pokutována 4 – 5 krát, tedy opakovaně, nehledě na uložené pokuty.

 -Dle analýzy mzdových nákladů poboček farmaceutických společností v České republice se průměrné mzdy v jednotlivých společnostech pohybují u řadových zaměstnanců v rozmezí od cca 20 tis. Kč měsíčně po 85 tis. Kč měsíčně, u vedení společnosti pak v rozmezí od cca 80 tis. Kč měsíčně po bezmála 700 tis. Kč měsíčně! (kuriózní situace nastala v roce 2009, kdy si 23 členů vedení jedné společnosti rozdělilo na hrubých mzdách 190 558 tis. Kč za rok, zatímco zbývajícím 215 zaměstnancům bylo za stejné období na hrubých mzdách vyplaceno 193 580 tis. Kč, tedy částka v podstatě srovnatelná). Krom výše uvedeného jsou vypláceny odměny členům statutárních orgánů a dozorčích rad, které se pohybují od cca 100 tis. na osobu za rok po až téměř 1 400 tis. Kč na osobu za rok.

 Jsou sankce ukládané za porušení zákona o regulaci reklamy dostačující? Jsou účinné, přiměřené a odrazující?

Analyzované skutečnosti dokazují, že farmaceutické společnosti opakovaně porušují zákon, ačbyly v minulosti již pokutovány, neboť výše sankce pro ně vzhledem k ročním obratům nepředstavuje žádné riziko. I v případě navrhované novely zákona by se maximální výše pokuty stanovená zákonem pohybovala v rozmezí od 0,40 % do 9 % z ročního obratu analyzovaných společností. Jestliže společnost investuje ročně cca 10-20% ročního obratu do reklamy, pak navýšení těchto nákladů v řádu desetin procent je z pohledu společnosti bezvýznamné.

 Jeden z návrhů řešení této situace je omezení reklamních nákladů % z obratu (cca 3 – 4 % z ročního obratu společnosti) s argumentem, že veřejnost má právo na regulaci nákladů v případech, kdy jsou „hrazeny“ z veřejných zdrojů.

Uvedená analýza ale naznačuje, že reklamní náklady nejsou jedinou významnou položkou. Nepřehlédnutelné jsou také například finanční prostředky vynakládané na mzdy managementu či dividendy vyplácené akcionářům.

Má společnosti právo na jejich regulaci? A mají takové zákony šanci vzniknout?

S ohledem na ekonomickou sílu farmaceutických společností, jejichž roční obrat je srovnatelný s HDP některých vyspělých zemí, a s ní spojený politický vliv, který nadnárodní společnosti úspěšně uplatňují, je pravděpodobné, že faktické rozhodování se bude i nadále v čím dál větší míře přesouvat z národních ekonomik a ekonomicky velmi silné a vlivné giganty – nadnárodní korporace. Výše zmiňovaná opatření tak budou, díky lobbingu, čím dál obtížněji prosaditelná.

 Úplné znění analýzy je zde http://llp.cz/publikace/vliv-farmaceutickych-spolecnosti-ockovani-a-reklama/

 

©  2015, Ing.Rudolf VondŘich, všechna práva vyhrazena


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2015  RUDOLF VONDŘICH,

 TOPlist