"NEJČASTĚJŠÍ CHRONICKÉ NEMOCI ČECHŮ -

 MOŽNOSTI, KTERÉ LZE ZVAŽOVAT K POSÍLENÍ IMUNITY a UCHOVÁNÍ ZDRAVÍ  

                                                /ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 02/2016

                                                                                                       Edukační informace

Vydání: 8.7.2016                                                                                  Poslední  Aktualizace: 12.  11. 2018

Obsah:

A. Nejčastější chronické nemoci Čechů. Které to jsou?

B. MOŽNOSTI, KTERÉ LZE ZVAŽOVAT K UCHOVÁNÍ ZDRAVÍ.


A. Nejčastější chronické nemoci Čechů. Které to jsou?

Vysoký tlak (Hypertenze) a nemoci v oblasti bederní a krční páteře byly podle výsledků Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014 nejčastější chronickou nemocí u mužů i u žen v České republice. Nějaké předepsané léky užívala více než polovina respondentů.

Hypertenzí trpělo v Česku v roce 2014 přibližně 24 % respondentů(téměř shodně u obou pohlaví).

Nemoci páteře (krční či bederní) uvedlo 19 % mužů a 25 % žen. Oba tyto typy onemocnění se vyskytují zejména ve středním a vyšším věku, jejich výskyt roste po 45. roce věku.

Naproti tomu alergie, kterými trpělo 9 % mužů a 14 % žen, jsou nejčastější u mladých osob, starší respondenti je uváděli méně často.

Rozdíly v užívání léků  mezi muži a ženami

Podle výsledků šetření Evropského výběrové šetření o zdraví v České republice – EHIS ČR (European Health Interview Survey ) užívalo v posledních dvou týdnech předcházejících rozhovoru nějaké předepsané léky 55 % respondentů, nepředepsané léčivé přípravky, například bylinné, homeopatika, potravinové doplňky či vitamíny pak 46 % respondentů.
Ženy užívaly léky častěji ve srovnání s muži, zatímco předepsané léky bralo 48,8 % mužů, u žen to bylo 60,5 %. Rozdíl 12 p. b. je poměrně značný a je výrazný ve všech věkových skupinách, i když s věkem se rozdíl mezi oběma pohlavími snižuje. Zatímco ve věku
55–64 let bralo předepsané léky 73 % mužů a 80 % žen, u osob starších 74 let to už bylo 95 % mužů a 97 % žen.

Výskyt vybraných chronických nemocí v posledních 12 měsících (v % osob s nemocí)

 

U nepředepsaných přípravků je rozdíl mezi pohlavími ještě markantnější. Nějaké vitamíny, léky či potravinové doplňky užívá 37 % mužů a 55 % žen. Výrazný je rozdíl zejména v nižších věkových kategoriích, kdy například ve věkové skupině 25–34 let užívá takové přípravky třetina mužů a více než polovina žen. Zatímco u mužů se s věkem podíl osob s léky plynule zvyšuje až ke 47 % ve věku 75 a více let, u žen je již ve věku 45 let podíl zhruba 60% a výrazněji se nemění ani ve vyšších věkových skupinách.

Užívání předepsaných a nepředepsaných léků (v % osob)

 Podíl obézních osob výrazně roste

Jednou z charakteristik, které jsou v šetření sledované již od roku 1993, je výška a hmotnost respondentů, resp. index tělesné hmotnosti (BMI), který dává tyto dvě veličiny do poměru. Významnější časový trend pozorujeme zejména v zastoupení obézních osob, tedy takových, jejichž BMI dosahuje hodnoty30 avíce.
Zatímco v roce 1993 bylo obézních zhruba 10 % mužů a 12 % žen, v roce 2014 to bylo již 20 % mužů a 18 % žen. Určitou roli zde sehrálo jistě stárnutí populace, nicméně výrazný nárůst podílu obézních osob pozorujeme ve všech věkových skupinách.
Nutno dodat, že se jedná o údaje, které respondenti o své výšce a váze sami vypověděli. Tyto hodnoty nebyly tazatelem nijak ověřovány a měřeny.

Podíl osob s obezitou a nadváhou v letech 1993, 1996, 1999, 2008 a 2014 (v % osob)  

 

Objektivní hodnoty byly měřeny lékařem

Objektivní hodnoty, tedy skutečné údaje o výšce a hmotnosti respondentů, sledovalo šetření EHES (European Health
Examination Survey), které na EHIS navazovalo. Osoby ve věku 25–64 let byly pozvány na lékařské vyšetření, při kterém jim byly změřeny antropometrické parametry (výška, hmotnost, obvod pasu) a krevní tlak. Z odběru krve pak byly provedeny analýzy glykovaného hemoglobinu (HbA1c), celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. S každým účastníkem bylo na závěr vyšetření provedeno krátké zhodnocení naměřených výsledků. Takto byla získána validní data za 1 220 respondentů.

Nespornou výhodou spojení obou šetření je možnost jejich vzájemného doplnění a provázání informací. Data budou během roku 2016 analyzována a postupně uveřejňována na webových stránkách zainteresovaných institucí (www.uzis.cz/ehis, http://www.szu.cz/ehes).
Data ze šetření EHIS v mezinárodním srovnání budou uveřejněna Eurostatem ke konci roku 2016.

Výběrové šetření o zdravotním stavu populace v české republice v roce 2014

Součástí komplexu informací o zdraví populace jsou údaje z výběrových šetření. Umožňují poněkud odlišný pohled na problematiku zdraví ve srovnání s běžnou zdravotnickou statistikou z Národního zdravotnického informačního systému. Sdružují totiž širokou škálu informací nejen o zdraví respondentů a jejich využívání zdravotní péče, ale i o jejich životním stylu, což jsou informace, které nelze z registrů nebo administrativních dat získat.

V České republice jsou celo populační výběrová šetření o zdraví prováděna Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) již od roku 1993. V České republice je EHIS v gesci ÚZIS ČR jako hlavního metodika a koordinátora. Jelikož ÚZIS ČR nedisponuje vlastní tazatelskou sítí, spolupracuje na šetření s ČSÚ.
Sběr dat v terénu probíhal v období od 15. června 2014 do 30. ledna 2015.

Do EHIS byly zařazeny ty domácnosti, které byly již dotazovány v rámci 5. (čtvrtletní) vlny integrovaného šetření u domácností (IŠD) prováděného ČSÚ. V každé takové domácnosti byl při poslední návštěvě náhodně vylosován jeden její člen starší 15 let a osloven pro šetření EHIS. Do šetření takto bylo vybráno 9 561 respondentů. Rozhovory se podařilo uskutečnit s 6 737 respondenty. Míra účasti tak činila 70 % (čistá míra účasti, s odečtením zaniklých či odstěhovaných domácností pak 72 %).

 Zdroj  Autor: Šárka Daňková

SHRNUTÍ:

Vysoký tlak a bolesti v oblasti bederní a krční páteře jsou nejčastější chronickou nemocí v Česku. Hypertenzí trpí 24 procent dospělých, nemocemi páteře 19 procent mužů a 25 procent žen.

V populaci přibývá obézních, hlavně mužů,jejich podíl stoupl mezi lety 1993 až 2014 z deseti na 20 procent, informuje nejnovější číslo měsíčníku Českého statistického úřadu www.statistikaamy.cz.

Data o zdraví Češek a Čechů jsou součástí Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014. V české části bylo osloveno 9561 lidí, rozhovory se uskutečnily s 6737. Sběr dat byl od 15.června 2014 do 30.ledna 2015

Sledovali také užívání léků. Předepsané léky v posledních dvou týdnech předcházejících rozhovoru bralo 55 procent dospělých, nepředepsané přípravky, například vitamíny, homeopatika či potravinové doplňky, 46 procent dotázaných.

Ženy užívaly léky častěji než muži, předepsané léky bralo 48,8 procenta mužů a 60,5 procenta žen. S věkem počty uživatelů léků rostou a rozdíly se zmenšují. Po dovršení 74 let užívá léky 95 procent mužů a 97 procent žen.

Nepředepsané přípravky užívalo 37 procent mužů a 55 procent žen. Výrazný je rozdíl zejména v mladším věku, ve skupině 25 až34 let je užívá třetina mužů a více než polovina žen. Zatímco podíl mužů s léky se zvyšuje plynule až ke 47 procentům ve věku 75 let a více, u žen dosahuje už ve 45 letech zhruba 60 procent a výrazněji se už ve stáří nemění.

Šetření potvrdilo nárůst podílu obézních osob s BMI 30 a více. Zatímco v roce 1993 bylo obézních deset procent mužů a 12 procent žen, v roce 2014 už 20 procent mužů a 18 procent žen. Nárůst podílu obézních byl ve všech věkových skupinách.B. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI  - KTERÉ MŮŽEME AKTIVNĚ ZVAŽOVAT K POSÍLENÍ IMUNITY, 

   VITALITY, ATP., K OBNOVĚ A UCHOVÁNÍ ZDRAVÍ ?

Pokrok naší doby s sebou přináší mnoho nemocí jak ukazují výše uvedené statistiky, kterým navzdory nejmodernější medicíně mnohdy neumíme čelit. K tomu patří typické" civilizační" jako ztráta vitality, nespavost, nadváha, alergie až těžká chronická onemocnění jako je cukrovka, poruchy srdce a krevního oběhu, nemoci zažívacího traktu a celá řada autoimunitních onemocnění včetně rakoviny.

 Co bychom měli jíst, abychom vedli energetický a tvůrčí život? Je nutné přijímat patřičné živiny, které je možno rozdělit do tří skupin.

Skupina A: voda, enzymy

Skupina B: minerály a vitaminy

Skupina C: fytochemikálie, vláknina

"Dokonalými" potravinami, které obsahují tyto tři skupiny ve správném poměru, jsou zelenina, ovoce, mořské rostliny a další potraviny rostlinného původu.


Voda

Soustavný - každodenní - vliv pitné vody na vaše zdraví je tím správným zdůvodněním snahy o to, aby vaše pitná voda byla vysoce kvalitní. Pouze taková voda bude přátelská vůči Vašemu zdraví. Navíc ale Vám bude přinášet denodenní drobné radosti: je totiž chutná a nepáchne.


Co jsou enzymy?

Přední lékaři se již léta shodují na tom, že hlavními příčinami téměř všech nemocí a předčasného procesu stárnutí jsou nedostatek enzymů tělu vlastních a nedostatek buněčné energie. 

V každé buňce probíhá současně mnoho set různých chemických reakcí. Buňka ovládá tyto reakce pomocí biokatalyzátorů (enzymů). Enzymy se tedy podílejí na řízení a koordinaci vysoce integrovaného souboru chemických reakcí v organismu. Enzymy nacházíme ve všech živých systémech a předpokládá se, že i jednodušší buňky obsahují přes 3 000 enzymů, které řídí rychlosti prakticky všech reakcí v nich probíhajících. Existující počet enzymů se odhaduje na miliardy.

Enzymy jsou nazývány "stavebními kameny života. Enzymy jsou nezbytné ke správnému a normálnímu fungování všech

orgánových soustav. Svoji funkci vykonávají jedinečným způsobem, krok za krokem, vysoce účinně, bezpečně a

pozoruhodně ekonomicky.

Tento postup krok za krokem zajišťuje bezpečnost, účinnost a v terminologii energetické úspornou spotřebu.

Enzymy se uplatňují jako laboratoř, která tělu umožňuje vykonávat každou jednotlivou funkci potřebnou pro naše

každodenní aktivity, a patří tedy k základním předpokladům našeho života.

Současně mají velký význam pro obranu těla a funkci imunitního systému při ochraně zdraví před škodlivinami

a specifickými nebezpečími. Ochranné funkce imunitního systému do značné míry závisí na enzymech.

 

Jaká je funkce enzymů?

V našem těle, a to i v tomto okamžiku, je v přestavbě zhruba celá jedna miliarda buněk, některé se dělí, odumírají  a obnovují.

V každé sekundě vzniká přibližně 230 tisíc nových, buněk, tedy denně kolem 20 miliard.

K přestavbě každé buňky jsou miliony zcela samostatných biochemických kroků a reakčních pochodů, které jsou možné jen díky přítomnosti přesně přizpůsobených enzymů, což vše musí probíhat vysokými, téměř neměřitelnými rychlostmi.

Hlavní funkce enzymů je katalytická. Enzymy umožňují průběh takových reakcí, které by v lidském těle za normálních podmínek neprobíhaly, neboť většina biochemických reakcí má příliš vysokou aktivační energii EA (= minimální energie potřebná pro uskutečnění termické reakce). Probíhá-li ale  reakce s enzymem, průběh reakce je značně ulehčen, neboť katalyzovaná reakce probíhá jiným mechanizmem s podstatně nižší aktivační energií. Více zde

Energetická potřeba

Aby mohly probíhat všechny reakce a procesy spojené s živou buňkou, musí být zajištěn přísun energie. Tělo ji získává rozkladem energeticky bohatých sloučenin. Své energetické potřeby si tělo pokrývá především rozkladem tuků a cukrů obsažených v potravě. 

Potravou jsou energeticky bohaté sloučeniny přiváděny do těla nárazově. Buňky těla však musí mít zajištěný rovnoměrný přísun energie. Proto se energie uvolňovaná při rozkladu těchto látek fixuje do zvláštních sloučenin, které obsahují ve své molekule tak zvané  makroergické vazby. Jsou to chemické vazby, při jejichž rozštěpení se energie opět uvolňuje. Buňky si tak plynule odčerpávají potřebné množství energie a přísunem živin se tyto vazby opět obnovují.

Pokud přijme tělo takové množství cukrů a tuků, že to stačí nejen na obnovu všech makroegických vazeb, začne vytvářet některé zásobní sloučeniny, ve kterých si nadbytečně přijatou energii uchovává na "horší časy".

Nejdůležitějšími zásobními sloučeninami a současně nejznámějšími jsou glykogen a zejména pak tuky. Sloučenin obsahujících makroergické vazby a tedy sloužících jako jakési zásobníky energie, má tělo několik. Z biochemického hlediska je nejdůležitější adenosintrifosfát, označovaný jako ATP.

Sloučenina obsahuje 3 makroergické vazby. Jenom pro zajímavost, energie uvolněná uvnitř buňky při přeměně 1 molu ATP na ADP(obsahuje 2 makrobiotické vazby( může činit až 50,16 kJ, což je téměř trojnásobek minutové energetické potřeby dospělého může při lehké činnosti. 

Denní potřeba energie zahrnuje energii potřebnou na zajištění základních životních funkcí a energii potřebnou k výkonu jakékoliv prováděné práce. Protože je podle prováděné činnosti značně rozdílná, byl zaveden pojem bazálního metabolismu(BM). Je to nejmenší množství energie potřebné k udržení nezbytně nutných životních funkcí. Bazální metabolismus je ovlivňován celou řadou faktorů.

U novorozenců je nižší, stejně tak u žen ve srovnání s muži. V teplém podnebí a při hladovění je taktéž je hodnota nižší. Naproti tomu infekční onemocnění a horečnaté stavy jeho hodnotu zvyšují. Orientačně lze říci, že za každý rok nad 20 let se hodnota BM  snižuje u mužů přibližně o 29 kJ za 24 hodin, u že asi o 21 kJ za 24 hodin.

Hlavní příčina (bez ohledu na často nesprávné duševní zaměření) spočívá v podvýživě tělu vlastních enzymatických systémů, čímž je narušován přirozený regulační systém organismu.

Vnitřní nebo vnější aplikaci rozštěpených enzymů má člověk i zvíře možnost uvést vlastní enzymatický systém do rovnováhy během velmi krátké doby. Může se zahájit "homeostáza." Člověk a zvíře se může obsloužit z pravěké síly přírody.

 Vykolejení látkové výměny, překyselení a usazování v kloubech nebo tkáni (i usazování tuku) se prokazatelně vyřeší podáním rozštěpených enzymů v aktivované podobě.

 Studie ukázaly, že s kaskádově fermentovanými Bio koncentráty produkují mitochondrie více buněčné energie(ATP).

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ JE VYUŽITÍ ENERGIE SKRYTÉ V PŘÍRODĚ, KTERÁ JE ZDE PRO VÁS - 100% PŘÍRODNÍ NOVINKY V ČR

ENZYMOVÁ RAW STRAVA OBSAHUJE BIO PŘÍRODNÍ ROZŠTĚPENÉ A AKTIVOVANÉ ENZYMY V TEKUTÉ PODOBĚ.

ENERGIE A ROVNOVÁHA V SOULADU S PŘÍRODOU - ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

Od výrobce doplňku stravy jsme získali následující informace:

Regulatpro® Bio je tekutý biokoncentrát získaný kaskádovou fermentací z čerstvého  ovoce, ořechů, zeleniny, klíčků a bylin + přírodního vitaminu C

Přípravek obsahuje přírodní vitamín C, který přispívá ke zdravému metabolismu energie a podporuje normální fungování imunitního systému.


Bio a RAW kvalita >> proto obsahuje více živin a žádnou chemii (pesticidy)

Není pasterizován >> je syrový (živý) >> proto obsahuje enzymy a vitamíny

100% přírodní >> neobsahuje žádné přidané látky, ani žádná jiná ochucovadla

Úspora energie >> fermentovaná (přednatrávená) výživa šetří energii trávení

Posiluje imunitu >>díky přírodnímu vitamínu C podporuje normální fungování 

                               imunitního systému a rychlejší látková výměna nastartuje 

                               regenerační procesy

Upevňuje zdraví >> díky přírodnímu vitamínu C který přispívá ke zdravému

                               metabolismu  energie a tím ke zvýšení životní energie

                               a vitality

Čím se Regulatpro® Bio odlišuje

Kaskádově fermentovaný enzymový doplněk stravy Regulatpro® Bio je zcela výjimečný. Od mnohých doplňků stravy se odlišuje těmito zdravotními přínosy:

 

*  Složen je z  bio ovoce, ořechů, zeleniny a bylin.
 Fermentací rozštěpená (přednatrávená) výživa
Vstřebává se zevnitř (sliznicemi v ústech, střevem) nebo zvenku (pokožkou).
*  Není pasterizován = je syrový (živý). Proto obsahuje enzymy a vitamíny.
*
  Je v bio kvalitě >> proto obsahuje více živin a žádnou chemii (pesticidy).
*
  Čistě přírodní >> žádné přísady, žádné konzervanty ani ochucovadla.

 

Stručný popis výrobku:

   

Fermentované ovoce - Regulatpro® Bio je kaskádově fermentovaný enzymový doplněk výživy z bio ovoce, bio ořechů, bio zeleniny, bio klíčků a bio bylin >> fermentována je tak ideální výživa pro udržení nebo obnovu zdraví (živá syrová strava).

    Proces podobný trávení - Kaskádová fermentace (štěpení) za přítomnosti symbiotických mikroorganizmů a bakterií mléčného kvašení je proces podobný lidskému trávení. Kromě natrávení živin se aktivují enzymy, antioxidanty a také kyselina mléčná (probiotikum) pro lepší trávení.
   

Okamžitě se vstřebává - Enzymy, živiny a sekundární látky z ovoce, ořechů a zeleniny jsou (za 8 až 12 týdnů) rozštěpeny na malé části (molekuly). Takto rozštěpené se snadno vstřebávají a jsou buňkám ihned k dispozici (úspora energie vlastního trávení).

   

Posiluje trávení - Posílená imunita zlepšuje a urychluje látkovou výměnu. Tím nastartuje očistné, opravné a regulační procesy, které vedou ke zdraví. Výsledkem je zvýšení životní energie, výkonnosti, vitality a odolnost proti nemocem.

   

Historie Regulátu - Výrobcem je Německá Dr Niedermaier Pharma.Regulatpro® Bio je na trhu od roku 1999 a patentován byl v roce 2004. Roční nárůst prodejů v mnoha zemích světa činí průměrně 150 %, což svědčí o mimořádné účinnosti tohoto produktu.

Složení: Voda, citrony*, datle*, fíky* vlašské ořechy*, sojové boby*, kokosové ořechy*, cibule*, glycerin(rostlinný), celer*, klíčky sojových bobů*, extrakt aceroly*(17,5% vitaminu C) 0,7%, artyčoky*, hrášek*, proso*,koření*, kurkuma*,šafrán*     *složky z certifikovaného organického zemědělství

 

Kniha zkušeností s Regulatpro® Bio
 

 

KNIHA

Karl-heinz Blank + 3:   Diagnóza: KONEČNĚ ZDRÁV!"

Převratné úspěchy při léčení kaskádové fermentovanými ENZYMY

2015,  Trapez Media, brožovaná, 21 x14,8 cm, 150 str.

 

Anotace:

V knize je uvedeno, že pokrok naší doby s sebou přináší mnoho nemocí, kterým navzdory nejmodernější medicíně mnohdy neumíme čelit.

K tomu patří typické "civilizační nemoci" jako ztráta vitality, nespavost, nadváha, alergie až těžká chronická onemocnění jako je cukrovka, a celá řada autoimunitních onemocnění včetně rakoviny.

Hlavní příčina (bez ohledu na často nesprávné duševní zaměření) spočívá v podvýživě tělu vlastních enzymatických systémů, čímž je narušován přirozený regulační systém organismu.

V této knize informují lékaři a léčitelé o úspěších při léčení pomocí rozštěpených a aktivovaných enzymů  v tekuté podobě.

Vnitřní nebo vnější aplikaci rozštěpených enzymů má člověk i zvíře možnost uvést vlastní enzymatický systém do rovnováhy během velmi krátké doby

Výrobní postup rozštěpených enzymů - kaskádová fermentace - je patentován

Kniha je shrnutím 13 let zkušeností, které ve svých ordinacích při léčení s fermentovaným enzymovým Regulatpro® Bio zaznamenali němečtí lékaři a naturopaté.

V knize jsou také popsány na konkrétních příkladech klientů výsledky  terapií potíží jako například ztráta vitality, trávení, kožní problémy nebo alergie. V knize  se setkáme také s léčením civilizačních nemocí, včetně rakoviny.

Kniha v kapitole „Mikroskopie krve v temném poli“ popisuje náš vnitřní mikrokosmos, kdy se nejmenší zárodky života (enzymové fragmenty) usilují o regulaci poruch pro upevnění zdraví

V knize jsou uvedeny také následující možnosti vnitřní a vnější aplikace Regulatpro® Bio

Působí zevnitř i zvenku – Enzymy a sekundární látky z ovoce, ořechů a zeleniny jsou díky kaskádové fermentaci rozštěpeny na malé části (molekuly). Takto rozštěpené se do organismu snadno vstřebávají zevnitř (sliznicemi v ústech nebo ve střevě) a také zvenku (pokožkou).  

Vnitřní užívání je základ – Vnitřní užívání Regulatpro® Bio je základní opatření při řešení všech zdravotních potíží (zaopatřuje celé tělo). U některých kožních problémů nebo bolestí  docílíme rychlejších výsledků kombinací vnitřního užívání + vnější aplikací na postiženou oblast.

 

Ředění vodou – Pro vnější aplikaci nástřikem ředíme Regulatpro® Bio destilovanou nebo převařenou vodou v poměru 1:1. Pro namáčení obkladu můžeme Regulatpro® Bio naředit v poměru až 1:2. Obklad po namočení v roztoku Regulatpro® Bio s vodou vyždímáme a přiložíme na ošetřované místo.

 

Obsah Knihy podrobně zde

Knihu můžete objednat j zde

 

Kaskádová fermentace – postup výroby

Pečlivě vybraná kombinace čerstvého ovoce, ořechů a zeleniny z ekologického zemědělství je během několika týdnů postupně, v jednotlivých po sobě jdoucích procesech, fermentována za přítomnosti bakterií mléčného kvašení. Všechny látky jsou rozpuštěny v pravotočivé kyselině mléčné, která při kaskádové fermentaci (kvašení)) vzniká. Fermentováním se enzymy a živiny rozštěpí(podobně jako při trávení), uvolní se hodnotné sekundární rostlinné látky a z kultur kyseliny mléčné vznikají zdravé komponenty.

1.     Nakrouhané ovoce, ořechy a 
zelenina se vloží do fermentačního 
bioreaktoru. Přidá se 
kultura mléčné kyseliny, která 
produkuje pravotočivou L (+) 
kyselinu mléčnou a první fermentace 
začíná.

2.    Po třech až čtyřech týdnech 
nastává první částečná filtrace. 
Další kaskádové fáze 
fermentačních frakcí probíhají 
s přidáváním přesně definovaných 
kultur mléčných kyselin.

3.    Všechny fermentační frakce 
jsou sloučeny a znovu se společně 
fermentují. Po ukončení 
fermentace nastává poslední 
filtrace. Po uplynutí 8 až 12 
týdnů je Regulatpro® Bio hotov.

 


Rád Vám poradím

          * Doplňující informace *  nákup Regulatpro® Bio * nákup  knihy *

                                    získáte zde       

 

Ing. Rudolf Vondřich   Tel:   602 711 005     e-mail: vondrich Zavinac  rozkvet.cz


                                   

    

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop                        

         2016-2018, HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM,