TÉMA K VEŘEJNÉ DISKUZI:

NA OCHRANU NEVINNÝCH DĚTÍ A RODIČŮ

            NEDOSTATEK ODBORNÉ DISKUZE

 Vydání: 10.3.2015                                     Poslední aktualizace: 28. 5. 2015


 

           1. TRUCHLOHRA -  OČKOVÁNÍ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

            Dne 10.3. 2015 jsem předal 490 podpisů s požadavky z Demonstrace 9.3.2015 předsedovi PS

          Následně pak jsem se osobně zúčastnil od 14.00.hod. jednání 26. schůze Poslanecké

          sněmovny.         

         Doporučuji všem pročíst zápis z jednání k tomu, abyste poznali úroveň a kvalitu jednání jednotlivých poslanců,

         kteří mají hájit zájmy občanů. Následně pak můžete v diskuzi umístěné na konci stránky sdělit vaše názory.

         Následuje autentický stenografický zápis z jednání, převzatý z archivu Poslanecké sněmovny ZDE 

         a  naleznete ho zde:        

     

 

  DĚJSTVÍ  I. -  26. schůze PS  dne 10.3.2015

Osoby a obsazení:

Předseda PSP Jan Hamáček

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Nykl
Poslanec David Kasal
Poslanec Jan Farský
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Bendl
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec David Kasal
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Miroslava Němcová 

 ********************************************************************************************

Budeme tedy pokračovat ve schváleném programu schůze resp. tento pořad otevřeme bodem číslo 1, kterým je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pane ministře, prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.) Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Jedná se o velmi závažný a sledovaný sněmovní tisk, tak prosím, věnujte pozornost argumentaci pana ministra.

 Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve stručnosti připomněl obsah předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s tím souvisejících zákonů. Návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe.

Jedním z hlavních cílů novely je tak uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími právními předpisy, zejména zákonem o chemických látkách a chemických směsích, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách a zákonem o zdravotních službách. Především s naplněním tohoto cíle souvisí poměrně značná rozsáhlost novely. Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů -

 Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane ministře, ale moje slova nepadla na úrodnou půdu a hluk ve Sněmovně je stále vysoký. Já prosím všechny, aby se usadili, aby nediskutovali s ministry v jednacím sále. Děkuji.

 Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví. Dalším podstatným cílem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob, zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Posilují se role ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se nové úkoly krajů v této oblasti. V žádné z navrhovaných oblastí se však nejedná o zásady koncepční změny, ale o změny vesměs technického rázu. Navrhovaný zákon prošel prvním čtením a poté byl třikrát na programu schůze výboru pro zdravotnictví. V rámci jeho dosavadního projednávání na půdě Poslanecké sněmovny byla předmětem diskuse zejména problematika pravidelného očkování a ochrany před hlukem a vibracemi. Záměrem této novely však nebylo provést v těchto oblastech žádné podstatné věcné změny.

Pokud jde o úpravu očkování, zde se pouze upřesňují některá ustanovení. Vkládá se definice pravidelného očkování, stanoví se stejná pravidla pro všechna kolektivní zařízení pečující o děti v předškolním věku a doplňuje se povinnost zařízení, kterým je na základě rozhodnutí soudy svěřena péče o osoby ve věku do dovršení 15 let, zajistit u nich provedení pravidelných očkování.

Navrženou úpravou je sledování zachování vysoké proočkovanosti, která je předpokladem kolektivní imunity. Při jejím dosažení lze snížit cirkulaci původce nákazy v populaci, případně dojde až k jeho eliminaci. (V sále je stále velký hluk.)

 Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jednou, a doufám, že naposledy. Prosím o klid v jednacím sále!

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Smyslem pak nebylo právní regulaci v této oblasti zpřísnit, jak je někdy mylně vnímáno, ale naopak. Například výše některých pokut se oproti stávající úpravě snižují. V souvislosti se stanovením maximální výše pokut nemohu přijmout ani argumentaci, že v praxi bude docházet k ukládání likvidačních pokut. Pravidla pro stanovení výšek pokuty obsahuje samotný návrh zákona a k jejich aplikaci nepochybně patří i ustálené judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu plynoucí zákaz likvidační výše pokuty. Pokuta má být podle této judikatury přiměřená, účinná a odrazující. Totéž plyne i z evropské legislativy. Proto tvrzení o likvidaci subjektu pokutami musím odmítnout.

Stejně tak musím odmítnout snahu o zrušení či relativizaci povinného pravidelného očkování. Ustanovení platného zákona byla několikrát podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení byly Ústavním soudem zamítnuty. Ústavní soud opakovaně uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatření v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.

Co se týče oblasti ochrany před hlukem a vibracemi, ani zde nebylo úmyslem měnit dosavadní pojetí, ale provést pouze dílčí věcné změny. Jedná se zejména o pravidlo, že pokud jde o podzemní komunikace a dráhy splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru se považuje i za splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorách. Další změna spočívá ve vymezení chráněného venkovního prostoru staveb. Nadále bude měření hluku probíhat jen před těmi částmi obvodového pláště chráněných staveb, které jsou z hlediska pronikání hluku významné, tedy obytnými místnostmi a nikoliv chodbami nebo hygienickým zázemím.

Ostatní změny jsou legislativně technické, a to ať už se jedná o vymezení, co se za hluk a vibrace nepovažuje, což je úprava přenesená z nařízení vlády do zákona, nebo o vymezení náležitosti žádosti o časově omezené povolení. Výbor pro zdravotnictví přijal v návrhu usnesení, v němž navrhuje provést v předložené novele řadu úprav, a to i ve zmíněných dvou oblastech. Nicméně tyto změny nepředstavují zásadní koncepční posun, a mohu je proto za předkladatele podpořit.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Já jsem zaznamenal i těsně před začátkem této schůze velké množství dalších avizovaných pozměňujících návrhů týkajících se především ochrany před hlukem. Musím říct, že vnímám potřebu důkladného projednání těchto nových návrhů ve zdravotním výboru, a proto za předkladatele podpořím přerušení projednávání tohoto zákona ještě před skončením obecné rozpravy. Děkuji.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jedná se tedy o vrácení zákona k opětovnému projednávání do výboru, což můžeme učinit za předpokladu, že to někdo navrhne v rozpravě a současně po skončení obecné rozpravy. Takže jenom avizuji všem těm, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, že pan ministr toto zde avizoval. Registruji pana poslance Krákoru, ale je čtvrtý v obecné rozpravě za předpokladu, že někteří z kolegů, kteří jsou přihlášení, nestáhnou svoji přihlášku s ohledem na to, co pan ministr zde oznámil.

Nicméně 21. 10. 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl tisk přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V tomto případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro zdravotnictví jako jedinému výboru, a tedy je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. A iniciativně tento návrh projednal také hospodářský výbor. Usnesení výborů byla doručena jako tisky 270/1 a 270/4. Prosím pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví, pana poslance Kasala, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení číslo 71 ze dne 16. a 29. ledna projednal jak návrh novely tohoto zákona, tak všechny pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 270. Zdravotní výbor se po projednání všech pozměňujících návrhů přiklonil a doporučuje Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 270 ve znění přijatých pozměňujících návrhů. Během rozpravy se hovořilo hlavně o pozměňujících návrzích, jak už tady říkal pan ministr, které se týkaly hlavně hluku a vibrací, a samozřejmě i očkování, ať to byla otázka výše pokut, tak i otázka očkování samotného. Tak jak i pan ministr podotkl, tak se vynořilo další množství návrhů a informací, a za zpravodaje podpořím návrh na přerušení projednávání po obecné rozpravě a vrácení k projednávání do výboru pro zdravotnictví.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím zpravodaje výboru hospodářského, pana poslance Foldynu, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové. Já tady mám usnesení hospodářského výboru číslo 111 ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících. Usnesení hospodářského výboru z 15. schůze ze 14. ledna k vládnímu návrhu. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje výboru pro zdravotnictví projednat a schválit pozměňovací návrh předložený poslancem Jaroslavem Foldynou, který zní: v § 30 se na konci odstavce 1 doplní věta: "Toto neplatí pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, u nichž se po jejichž povolení k užívání podle zvláštního právního předpisu prokáže překročení hygienických limitů hluku nebo vibrací působených stávajícím zdrojem hluku nebo vibrací z pozemních komunikací nebo železničních drah prokazatelně uvedených do provozu před právní mocí stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby dle zvláštního právního předpisu." Potud ta citace. V bodě 2 v § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec ...

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane zpravodaji, já si nemyslím, že jste povinen v této fázi číst celý pozměňovací návrh. Stačí pouze upozornit na to, že výbor přijal pozměňovací návrh.

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobře. Takže jsou to dva pozměňovací návrhy. Děkuji za upozornění.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl tedy pan zpravodaj Foldyna. Otevírám obecnou rozpravu, a mám zatím šest přihlášek. Paní poslankyně Nováková, potom pan poslanec Farský.

 Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Já se v podrobné rozpravě, až k tomu bude příležitost, přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který se týká povinného očkování dětí. A velmi kvituji, že se touto záležitostí bude zdravotní výbor ještě zabývat. Ale vzhledem k tomu, že vy nebudete mít možnost na tom zdravotním výboru, nebo pravděpodobně mít možnost na tom zdravotním výboru vyslechnout debatu, dovolila bych si se vší pokorou vám vysvětlit, co nás s panem poslancem Farským vede k podání našeho pozměňovacího návrhu.

Především bych chtěla říci, že přistupujeme s úctou a respektem ke všem zúčastněným, jichž se povinné očkování dětí týká. Já tady nechci, nejsem lékař, jsem středoškolský učitel latiny, základů společenských věd, takže nechci tady posuzovat hexavalentní očkovací látku, nechci tady mluvit o tom, i když o tom debaty jsou, zda je skutečně nezbytně nutné, aby naše děti byly očkovány proti 10 infekčním chorobám. Vedle té hexavalentní očkovací látky se ještě jedná o očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a pneumokokové nákaze. Vraťme se k tomu respektu a úctě ke všem zúčastněným, kteří se tohoto procesu nevyhnutelně musí účastnit. Máme tady děti, které jsou očkovány, a jejich rodiče, kteří za ně zodpovídají. Máme lékaře, kteří se snaží, a my tomu věříme, naplňovat svou odbornou kvalifikaci a nedávat všanc svůj morální kredit, neboli naplňovat Hippokratovu přísahu. Máme tady nás, legislativce a exekutivu, která bude bez možnosti našeho ovlivnění potom k tomu dávat nějaké vyhlášky, a máme tady farmaceutický průmysl, který já v žádném případě nechci nijak démonizovat.

V žádném případě ani nechci říct, že se máme postavit proti povinnosti očkovat. Vynález očkovacích látek byl bezesporu obrovským vzepětím lidského rozumu, umu a ducha a jistě byla veškerá snaha vedena k pomoci těm druhým. Ale kromě jednotlivých rodičů dětí, lékařů, exekutivy a legislativy a farmacie máme také určitá dvě společenství, a ta se právě v této diskusi o povinném očkování dětí tak trošku staví proti sobě. To jedno společenství tvoří rodina, rodiče a děti - jsou tam vztahy, které jsou určeny zákonem, ale jsou tam vztahy, které nic nemůže nahradit, a to je vztah emocionální, velice silná emocionální vazba. To nás vede k tomu, že naprosto nemůžeme přijmout zacházení s rodiči v tom smyslu: "vy ničemu nerozumíte, dejte sem dítě, my ho oočkujeme a pak vám ho vrátíme oočkované".

Další námitka, která je proti logice věci, je: "vy nebudete své neočkované dítě dávat do dětských kolektivů, protože byste je ohrozili". Dámy a pánové, který zodpovědný rodič by nevyužil pomoci vědy a nesnažil se dítě ochránit před infekčními chorobami? Který zodpovědný rodič by byl lhostejný k tomu, že ohrožuje dětskou skupinu, do které dítě sám posílá? To vůbec nemá logiku. A tím dalším společenstvím je stát, kde rodič plní roli občana a kde se rodič musí řídit právními normami. Co je ve hře v debatě o povinném očkování dětí? Především důvěra k lékařům. Dámy a pánové, já jsem si dovolila, možná to byla ode mě drzost, na zdravotním výboru říci: "vy v dobré víře, abyste zabezpečili možná opravdu dobrý průběh a brilantní průběh očkování, vlastně hazardujete s tím, že rodiče, zákonní zástupci, nebudou mít důvěru k lékařům". Protože oni budou vidět, že lékaři konají pod hrozbou až miliónových pokut.

Další je určité nebezpečí vyloučení dětí, jejichž rodiče nepatří k těm, kteří je zanedbávají. Ti rodiče, kteří přemýšlejí o očkování a zvažují, diskutují, to jsou právě rodiče vesměs velice vzdělaní a skutečně velice zodpovědní. A právě děti těchto rodičů se chystáme touto novelou vylučovat například z nějakých volnočasových aktivit, pobytových táborů a tak dále. Sankce v podobě pokut hrozí rodičům, kteří se rozhodnou i přesto, že existuje povinnost nechat děti očkovat, děti očkovat nenechat. Dámy a pánové, my tuto sankci ve svém pozměňovacím návrhu rozhodně nerušíme. Za to musí nést odpovědnost rodiče. Nesouhlasíme ale, jak už jsem zmínila, s nepřiměřenými pokutami vůči lékařům, protože lékaři vlastně díky tlaku, který je na ně shora, díky určitým obavám, že kdyby opravdu zplna nahlásili rodiči zmíněné nežádoucí účinky očkovacích látek, že na ně hned přijde kontrola, tak řada lékařů skutečně díky tomuto, a víme to přímo od nich, prostě napíše do dokumentace dítěte nějaký záznam. Dámy a pánové, my v současné době ani nemůžeme s plnou odpovědností říct, kolik dětí je u nás očkováno. Můžeme říct, kolik dětí to má zaneseno do své zdravotní dokumentace.

Další, komu hrozí pokuty, jsou organizace. Tam to trošku vnímáme jako absurdní. Pan ministr tady mluvil o likvidačních či nelikvidačních. Dámy a pánové, například na okrese Praha-východ jsou teď jarní prázdniny. Děti, které byly do minulého pátku spolu ve škole, tak tytéž děti jedou na nějakou pobytovou akci a na základě tohoto zákona by tytéž děti měly být lustrovány a prověřovány, zda jsou očkovány, a organizace, která by je vzala třeba na nějaký lyžařský kurz, tak by jí hrozila půlmiliónová pokuta. Přitom ty samé děti minulý týden byly spolu ve škole. To vůbec nemá logiku.

Mluvili jsme o důvěře, o určité hrozbě vyloučení. A teď se dostáváme k právům a povinnostem. Stát ukládá povinnost. Náš pozměňovací návrh tuto povinnost nechce rušit, přijímá ji. Ano, ať zůstane očkování povinné. Stát však, když tuto povinnost ukládá, musí také nést odpovědnost, a to dosud, ačkoliv v jiných zemích to tak je, i tam, kde je dokonce očkování dobrovolné, například v Německu, tak tam stát nese odpovědnost za negativní, nežádoucí účinky, které mohou být v pravděpodobné, ne v prokázané, souvislosti s očkováním. Náš stát tuto odpovědnost zatím nést nechce, a tady velmi věřím tomu, že na zdravotním výboru se o tom bude mluvit a věřím, že tady dojde k posunu. Náš stát ani nepřijal nějakou povinnost, aby pomocí kampaní podrobně vysvětloval, proč proti deseti chorobám musíme očkovat, proč používáme právě ty a ty očkovací látky. Dámy a pánové, nepodceňujme lidi, kteří jsou povinností vázáni. A vůbec už nijak nezdůvodňuje to, co tedy nařizuje - stát. Lékař musí plnit své povinnosti vůči státu - ano. Ale znovu říkám. Má především plnit povinnosti vůči svému povolání. Stvrdil svá velice těžká, v podstatě nejnáročnější studia, Hippokratovou přísahou nebo variantou Hippokratovy přísahy. A tam říká, že vždycky každému bude chtít pomáhat a nikdy nebude chtít škodit. Lékař ale má povinnosti také vůči rodičům, vůči zákonným zástupcům dětí a všem, kteří jsou v podobném postavení, to znamená třeba i pečovatelé a tak dále, pěstouni. Lékař musí skutečně vysvětlovat rodičům, proč právě tuto látku má sledovat velice citlivě, jestli skutečně nedošlo k nějakým nežádoucím účinkům a ihned operativně jednat. A proto právě tu operativnost přináší náš pozměňovací návrh. Rodič, jak už jsem říkala, nese odpovědnost za své děti, nese odpovědnost za to, že se třeba vzepře očkovací povinnosti, tam k tomu nemáme žádné debaty - vůči sankcím, ale on je musí, protože miluje své děti, chránit. A on by měl mít pocit, že stojí na stejné straně jaké lékař a že oba dva chtějí pro dítě to nejlepší. Ne, že on chrání dítě pře svým lékařem.

Dámy a pánové, náš pozměňovací návrh tedy nenavrhuje rušení povinného očkování. Domníváme se, že budeme-li dostatečně vysvětlovat, nastolíme-li znovu diskusi o tom, zda je nevyhnutelný počet infekčních onemocnění, proti kterým očkujeme, zda je nevyhnutelný očkovací kalendář, jak je předepsán v rámci pravidelného očkování, tato diskuse, pan ministr to slíbil, věříme, že snad nastane. Přesto navrhujeme v kategorii povinného očkování vedle pravidelného očkování individuální očkovací plán. V rámci tohoto individuálního očkovacího plánu, tedy je to v rámci nadřazené kategorie povinného očkování, by skutečně došlo k pohotové interakci mezi lékařem a zákonným zástupcem, byla by možnost určitého uvolnění, ale odpovědného se souhlasem lékaře, případného rozvolnění či posunu v termínech očkování a především by nastala diskuse o možnosti volby alternativní očkovací látky.

Další věc, kterou tedy navrhujeme, je převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené pravděpodobně s očkováním a zrušení všech sankcí. A ta poslední věc, to je jen tak zmínka.

Dámy a pánové, takový ten největší očkovací řekněme běh, který absolvují naše děti v rámci povinného očkování, končí pátým až šestým rokem, potom jsou ještě asi dvě takové očkovací etapy, a my teď máme v podstatě už téměř na stole návrh Ministerstva školství, který počítá s tím, že bude povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před základní školou.

Já se tedy ptám, jestliže nedojde skutečně k nějaké smysluplné diskusi a třeba k přijetí toho našeho návrhu na individuální očkovací plán, tak budeme mít logicky řadu dětí, které budou muset nastoupit povinně do povinného předškolního roku někam - do mateřské školky či někam, a zároveň pokud u nich neproběhne podle pravidelného očkovacího plánu celý ten cyklus, tak tam vlastně nebudou smět být přijati, protože tyto děti nebudou proočkovány. To je další argument, proč bychom se k tomu opravdu znovu měli vrátit.

Dámy a pánové, prosím o zvážení. Věřím, že zdravotní výbor nám ještě také popřeje sluchu. Tam ovšem přece jenom je to v takové té atmosféře: my lékaři a vy nelékaři. Já mám velkou úctu k lékařům, ale oni přísahali, že budou sloužit, že budou stát po boku těm, kteří jejich pomoc potřebují, a že v žádném případě nedopustí ani pod hrozbou sankcí, aby riskovali, že někomu uškodí.

Děkuju za pozornost. (Potlesk zprava.)

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který stahuje, takže potom pan poslanec Štětina. (Gestikulace a upozornění z několika stran, že ještě faktické poznámky.) Omlouvám se, velmi se omlouvám, pane poslanče. Pan poslanec Adamec s technickou, pan poslanec Koskuba s technickou, paní poslankyně Putnová s technickou a pan poslanec Plzák. Takže čtyři technické. Prosím.

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já budu velmi stručný a nechci tady posuzovat povinnost očkování, na to jsou tu jiní. Ale trošku mě vyděsila tady ta konstrukce, že stát si převezme odpovědnost za povinné očkování se vším všudy. Tak to vám tedy, dámy a pánové, řeknu, že mě to docela vyděsilo, protože teď si mohu představovat, že to očkování, které je povinné, není stoprocentně jasné.

Já jsem tedy viděl některé případy dětí, které údajně byly oočkovány nějakou trojkombinací nebo co to bylo nebo hexavakcínou a ty následky. Já to vnímám jinak. Myslím si prostě, že tahle konstrukce prostě nejde dohromady. Buď je něco povinné a pak je to stoprocentní a nemusí se ujišťovat zákonem, že ten stát za to ručí, protože mě to fakt děsí jako rodiče, případného prarodiče, mě toto děsí, aby stát přebíral už dopředu odpovědnost za to, že se to nepovede, a přitom je to povinnost nařízená státem.

Já vám děkuju za pozornost a toto bych prosil, kdyby se nad tím předkladatelé zamysleli.

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba, připraví se paní poslankyně Putnová s faktickými poznámkami.

Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den. Vystupuji s faktickou, protože jako lékař do této diskuse ani zasahovat nechci, a chápu asi pocity kolegyně, která zde vystoupila, ve vší úctě k ní, jako laik.

Dámy a pánové, několik upozornění. Tak za prvé lékaři neskládají Hippokratovu přísahu a já bych moc žádal (důrazně), aby alespoň nejvyšší ústavní orgány toto věděly. Lékaři přísahají věrnost své fakultě, a že se postarají o své učitele. Stále se to omílá. My s Hippokratovou přísahou v dnešní době nemáme nic společného. To za prvé.

Za druhé, ani každý lékař nerozumí všemu, dámy a pánové. Proto se nebudu vyjadřovat k očkování. Jsem pyšný, že Česká republika očkování zavedla, zvládla a že máme proočkovanost nejvyšší na světě a přineslo to svůj přínos. Od toho jsou odborníci a do toho jim já jako poslanec i jako internista kecat nebudu. Ano, chápu jistý odpor proti sankcím vůči lékařům. Na druhé straně, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vy netušíte, kolik dalších povinností na nás navalila nedávno vládnoucí pravice. Rád bych vás o tom informoval. A svazuje mi to ruce, abych se věnoval svým pacientům.

A poslední dodatek. Zrovna z této strany, která vyznává svobodu jedince, bych nečekal, že budeme vázat stát zodpovědností za to, co se stane po očkování, protože stejně bychom mohli uvažovat, že když je povinná školní docházka a něco se dítěti stane při cestě do školy, vinu za to nese stát. Omlouvám se, toto je odborná věc, a já bych žádal laiky, aby do toho příliš moc nehovořili. (Upozornění na čas.)

Myslím to dobře. Děkuju. (Potlesk poslanců ČSSD.)

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Putnová.

 Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Je těžké vyslyšet přání pana poslance, který na nás apeloval, aby do toho neodborníci nemluvili, protože se nás to samozřejmě také týká. Myslím si, že to, co tady bylo řečeno, bylo ukázkou toho, proč nebylo možné se v posledních týdnech před očkováním nikde schovat. Byli jsme zahrnováni řadou mejlů, žádostí o setkání, z nichž jsem také několik absolvovala. Vlastně celá ta generace a část rodičovské populace žádá diskusi, která by byla nezaujatá a která by jejich názory nebrala na lehkou váhu. Myslím si, že to je to, co tady chybělo po celá léta a o co ta laická veřejnost vlastně ty odborníky žádá. Za to bych se také chtěla přimluvit, a proto jsem ráda, že paní kolegyně, paní poslankyně Nováková přišla s variantou, která by umožnila tuto diskusi v rámci zdravotního výboru dále posílit a podpořit.

Chceme-li, aby byla spokojena veřejnost odborná i laická, myslím si, že je třeba k sobě hledat cestu. Vítám také možnost vrátit tuto novelu znovu do projednání, protože tam je prostor, aby ta diskuse byla skutečně erudovaná. Děkuji.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Dolejš.

 Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já mám asi tři věci, jak říkal kolega Adamec. Byl jsem vyděšený formulací, že stát by převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky spojené - a teď pozor - "pravděpodobně s očkováním". Totiž při každých zdravotních sporech, pokud je lékař postaven před soud, tak odborný posudek musí prokázat, že pokud došlo k nějakému poškození na zdraví, že by k němu nedošlo, pokud by nenastal ten léčebný úkon nebo to před tím. Tady se to obrací úplně naruby. Takhle to prostě v těch sporech vůbec nemůže být, že pravděpodobně.

Já chápu, proč to je. Protože zatím nebyly prokázány přímé, přímé (s důrazem) souvislosti s očkováním, to znamená, je to spojováno, že k tomu došlo pravděpodobně. A tímhle bychom stát vystavili neuvěřitelným žalobám. Já si to vůbec nedovedu představit.

Když tedy má někdo přebírat zodpovědnost, chtěl bych se zeptat, jakou zodpovědnost potom dáme těm rodičům za to, když tedy ty děti nenechali očkovat. Řeknu příklad - tetanus. My jako chirurgové bychom vůbec nesměli zahradničit, protože tam je velké riziko onemocnění tetanem. My jsme tedy očkováni. Děti se nám hrabou v hlíně pořád. Takže já si to nedovedu představit, že děti, které si hrají na pískovišti, by nebyly očkovány proti tetanu. A navíc tetanus je onemocnění smrtelné, jak všichni víme.

Tu Hippokratovu přísahu - to tady za mě řekl už kolega Koskuba. Tam se o takových věcech vůbec nemluví. Tam se mluví o tom, že nebudeme dělat potraty atd., atd. A to je asi všechno. Děkuju.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Nováková.

 Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče lékaři, já jako učitel latiny Hippokratovu přísahu znám, my si ji prostě překládáme atd. Já jsem také řekla ve svém projevu, že to je jako varianta Hippokratovy přísahy. A to, co jsem z ní vybrala, bylo, že mám vždycky jako lékař pomáhat a nikdy nemám udělat nic, co by komukoli škodilo, kdo je pod vlivem mé péče. A jestli tedy pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, vy k tomuhle, já jsem nic víc dál neřekla. Myslím, že Hippokrates vás nemusí urážet, vás všechny přítomné lékaře v sále. A jestli k tomuhle něco máte a na to vaše replika byla, že naštěstí už se Hippokratovou přísahou neřídíte a že přísaháte fakultě, tak přesně tak, jak říkala paní kolegyně Putnová, to je přesně ten důvod, proč ta diskuse skutečně vázne.

Já respektuji, že tedy neskládáte lékaři Hippokratovu přísahu, ale prosím, nechte nás tedy alespoň při tom, že slibujete, že budete vždy pomáhat a nikdy neškodit. To alespoň učím já například farmaceuty a zdravotnické záchranáře v hodinách latiny. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09).

 Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba. Po něm ještě faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové.

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, tedy podruhé, ač to nebývá mým zvykem. Prostřednictvím pana předsedy: Vážená kolegyně, to je právě důkaz, že je těžko od lékaře poučovat laika, protože vy jste vůbec teď nepochopila, o čem jsem hovořil.

Ve vší úctě, vůbec jste to nepochopila! Mně akorát vadí, že všichni laici mluví o Hippokratově přísaze. Nic víc jsem neřekl. My skládáme opravdu slib fakultě a pak jsme vázáni odborností, kde máme lékařskou etiku. Bohužel nás často omezují věci, které přinesl tento stát, a proto z nás jsou čím dál víc úředníci než lékaři. To vás musím upozornit.

Další věc. Prosím vás, správně zde poznamenáváte možná, veďte s námi diskusi. Ve vší úctě, kdo? Parlament? Ministr? Často se odvoláváme na odborné společnosti. Doteď to nebylo třeba. Tento národ se svým způsobem ke svému štěstí s očkováním smířil. Je mi líto pana ministra, když bude muset vyzvat šéfa vakcinologické společnosti, aby s vámi vedl diskusi. Já toho nejsem schopen! Mluvím za sebe. I kdybyste ke mně přišli do ordinace, já toho schopen nejsem Já nejsem schopen v dnešní době rozumět celé medicíně. A jsem rád, že tady můj předřečník zmínil odpovědnost rodičů. Teď právě probíhají diskuse, co se děje v Berlíně. Jak je tam epidemie spalniček. Co se děje ve Spojených státech. Jestliže rodiče, kteří neoočkují své děti, stejně jako matka - já si jí vážím, je svoboda - chce rodit doma, ale ponese následky za to, že její rozhodnutí bylo chybné a nebudeme to platit z veřejného zdravotního pojištění a státních peněz, pak mějte svobodu. (Upozornění předsedajícího na čas.) K tomu vám ale já moc neradím. Děkuju.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Soňa Marková. A posledním s faktickou poznámkou je pan poslanec Nykl.

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom tři poznámky. Za prvé, novela zákona, kterou tady dneska projednáváme, vůbec neřeší povinnost očkování. Tato diskuse se objevila během projednávání tohoto tisku na výboru. Druhá věc je, že zdravotní výbor jasně deklaroval, že chce být tou platformou, na které by se měla vést tato diskuse, která tady teď nyní zaznívá. A kde by měli vystupovat jak odborníci, tak široká zainteresovaná veřejnost. A třetí, že zdravotní výbor i mým prostřednictvím vlastně tento úkol již začal plnit, protože 3. března se tady ve Státních aktech uskutečnil seminář, který se touto problematikou zabýval. A další kulatý stůl k této věci se bude konat 14. dubna. Takže platforma pro setkání a pro diskusi tady je vytvořena. A všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají a chtějí něco na tom změnit, tak mají možnost se k tomu vyjadřovat. Ale tato novela řeší úplně jiné věci a těmi bychom se asi měli zabývat.

Děkuji za pozornost.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pan poslanec Nykl. Po něm pan poslanec Kasal.

 Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Já bych navázal na pana doktora Koskubu. Skutečně, v podstatě ač jsme tu někteří lékaři mimo pana doktora Kasala, doktora Krákoru, dětských lékařů, my nejsme odborníci na očkování a jsme lékaři, máme zkoušku z dětského lékařství, z problematiky, a přesto máme mít v sobě jakousi pokoru a nemluvit do této problematiky, respektovat autority v České republice, což jsou předseda vakcinologické společnosti, lidé věnující se imunizaci, alergologii. A tito lidé mají určitý názor, ten my respektujeme a v podstatě bychom měli mít v sobě, jak říkám, hlavně ti laici, jakousi sebereflexi a pokoru a nerozvádět tady témata do až už příliš odborných částí. Odvolávat se například na Německo taky není správné, protože v Německu, když se teď udělal průzkum právě v souvislosti s epidemiemi spalniček, tak až 76 % veřejnosti by chtělo v podstatě povinné očkování. Čili i tam se obrací ten názor. A v podstatě mnoho zemí říká, že Česko může být pyšné na to, jak zde má rozvinutý systém povinného očkování. Takže buďme za něj rádi.

A jak říkám, mějme v sobě jakousi sebereflexi, pokoru, nevyjadřujme se všichni ke všemu. Když se tady řešily Vrbětice, bylo tady přes 60 odborných komentářů. Taky to asi není správné, určitě tu není 60 odborníků na munici. A pak to vede k takovým debatám, které nemají úplně dobrý konec. Děkuji.

 Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kasal.

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já, jak už můj předřečník řekl, se mohu trošku brát za odborníka, protože pediatrickou praxi provozuji 22 let. A i jsem si v zásadě vzal tento úkol na sebe s tím, že přece jenom něčemu rozumím. A z hlediska věcí, které tady zazněly, jenom pár poznámek. Musím vám opravdu říct, že z hlediska toho, jakým způsobem jsou zodpovědni nebo nejsou zodpovědni rodiče, tak někdy jsou to opravdu neuvěřitelné zkazky a neuvěřitelné stavy, které zažíváme v nemocnici. Takže to jenom na okraj. Druhá věc, možnost alternativního očkování. Do toho už se paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vlamujete. Už v současné době toto je možné a je tam jediná povinnost, že ta látka musí být registrována v České republice. Takže to už v tuto chvíli lze.

Co se týká individuálního očkovacího plánu. Určitě je potřeba o tom diskutovat. Na druhou stranu rozhodně nemůže ten individuální očkovací plán být přijat během 14 dnů. To je dlouhodobá záležitost, na které je potřeba pracovat. A tak jak už navrhl na zdravotním výboru pan kolega Běhounek, my jsme to všichni podpořili, bude vytvořena pracovní skupina, ve které by měli být všichni, odborníci, ale i zástupci těch, kteří si stěžují na určité záležitosti. A vytvořit rozumnou věc, která podpoří očkování, které u nás máme. Protože u nás jsme v tuto chvíli v situaci, co bylo dřív? Jestli vejce nebo slepice. Díky účinnému očkování tady nemáme řadu chorob a já jako pediatr jsem prakticky některé choroby jako záškrt a další vůbec neviděl. A naopak, ty vakcíny, které se zavedly, tak jsem jednoznačně viděl jejich účinek. Ať je to hepatitida B, nebo ať je to hemofilus. (Upozornění předsedajícího na čas.) Nechci jít do podrobností, ale opravdu očkování je účinné a není potřeba to zpochybňovat.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji.To byla poslední faktická poznámka. Další zde nevidím. Takže se vrátíme do rozpravy. Pan poslanec Farský a pan poslanec Kolovratník stahuje. Takže se připraví pan poslanec Štětina. Pane poslanče, já vás tady mám dvakrát. Ta druhá přihláška? (Poslanec Farský říká, že je do podrobné rozpravy.) Ta je do podrobné, ano, takže děkuji a opravíme. Prosím.

 Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážní kolegové, vážené lékařky, vážení lékařky, já bych jenom krátce doplnil, jako spolu předkladatel pozměňovacího návrhu, který tady byl debatován, jenom v několika odrážkách. My s kolegyní Novákovou nenavrhujeme rušení povinného očkování.To je důležité takto zmínit, protože i komentáře, které jsem tady slyšel, zaznívají, jako bychom v tomto směru postupovali. Není to tak.

Druhá věc je odpovědnost. Ve formě, ve které je navrhována, není ničím novým. Je to odpovědnost, jakou nese např. německý stát za negativní dopady očkování, ale ve státě, kde je očkování dobrovolné. Odůvodňovat, když stát dává povinnost a zároveň není ochoten nést odpovědnost za negativní následky, je argument dosti oslabený.

A ještě je důležité jednu věc k tomu uvést. Tu, která zatím v návrhu zákona není, ale debaty se k ní blíží, i díky tomu, jak rozhodoval ústavní soud v minulých dnech a týdnech, kdy v disentním stanovisku ústavní soudkyně paní Kateřiny Šimáčkové bylo celkem jasně odůvodněno a stanoveno, že tak, jak je dnes očkovací plán, jak jsou dneska určeny vakcíny, jak je určena přesná značka, která je proplácena, protože alternativu je možno použít, ale musíte si ji zaplatit sami, tak ta konstrukce, kdy je toto stanoveno vyhláškou, je podle jejího názoru - a je to názor ústavní soudkyně - protiústavní. To znamená, že my se očkování budeme muset věnovat. A pokud diskuse bude od začátku nalinkována způsobem, že lékaři, kteří sedí v Poslanecké sněmovně, řeknou, že všichni, kteří nemají před jménem MUDr. jsou laici a nesmí se k tomu vyjadřovat, protože tomu nerozumí, tak se nikdy žádnému závěru nedobereme. A tento přístup je přesně ten, který dovedl k tomu, že dneska jsou tady odpůrci očkování. Protože místo, aby se s nimi komunikovalo, tak se sankcionují a ostrakizují. A dokud tento způsob komunikace se nezmění v partnerský, tak bohužel bude ten problém jen větší a větší. A náš pozměňovací návrh, který jsme s kolegyní Novákovou předložili, tento příkop, který je zde vykopán, měl alespoň nějaký způsobem a má - pořád je to jeho úkol - zahladit nebo alespoň už neprohlubovat. Bohužel přístup, který tady vidíme, je opačný.

Já bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil. V systému je pod číslem 1876 a netýká se očkování. Týká se § 9 odst. 1, kde se stanovuje, že v současné době, pokud nějaké dítě nastupuje na zotavovací akci, musí mít tzv. prohlášení o bezinfekčnosti. V tomto prohlášení rodič podepisuje - a teď vás poprosím o pozornost, jestli toto byste podepsali, jestli to tak skutečně každý dokážete - že dítě 14 dnů před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Toto je dikce zákona, toto je dikce bezinfekčnosti, kterou každý rodič podepisuje. On ji podepíše, protože jinak by dítě na tu akci nevzali. Ale určitě to nepodepisuje jako něco, co může prohlásit a je určitě pravdou. Netuší, kde dítě se pohybovalo posledních 14 dní, kde ve škole se potkalo s kým infekčním, takže my tady vlastně rodiče nutíme podepisovat zbytečný papír a ještě přitom lhát. Z toho důvodu navrhuji tuto formulaci vypustit. A myslím si, že pokud bude zachováno, že rodič podepíše, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a není mu nařízeno karanténní opatření, že nebude v tu chvíli rodič nucen ke lži a přitom bude naplněna podstata návrhu. To je první část pozměňovacího návrhu.

V druhé popíšu, jak dnes probíhá situace. Dětí nám na tábory odjíždí ročně kolem 180 tisíc. Každé to dítě, pokud se chce zúčastnit takové zotavovací akce nebo tábora, musí od ošetřujícího lékaře mít vystaveno potvrzení o tom, že je zdravotně způsobilé se takové akce zúčastnit. To znamená 180tisíckrát musí být navštíven lékař, kterého to přirozeně zatěžuje, který vyplňuje mnohdy pouze formální - v případech, kde dítě je zdravé - lejstro, které potom slouží jako příloha ke kontrole od hygienické stanice. Můj návrh je ten, aby tam, kde organizátoři těchto akcí - a tady vystupuji i za organizátory těchto akcí - tak aby tam, kde je dlouhodobá spolupráce s rodiči a o rodičích se ví, jak za své děti nesou zodpovědnost, tak aby nebyli nuceni navštěvovat lékaře, utrácet peníze za tento posudek a strávit půl dne dovolené na doprovázení dítěte k lékaři. A to je návrh, který ušetří práci jak lékařům, kteří tím pádem nebudou muset zbytečně administrovat a nebudou více úředníky než lékaři, a který také zjednoduší náš právní řád. A to je návrh, ke kterému bych rád, kdybyste upjali svou pozornost, protože je antibyrokratický, šetřivý a přitom naprosto logický. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Vyzulu.

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Nedá mi to, abych přece jenom krátce nereagoval, a to na vystoupení jednak pana poslance Farského a jednak na vystoupení paní poslankyně Novákové.

Tady to vypadá tak, že lékaři se staví proti zbytku světa, že staví laiky do pozice - ničemu nerozumíte, že s nimi nediskutujeme. Ale vždyť se podívejme na to, co se všechno stalo! Já osobně - a řada mých kolegů - jsme měli desítky individuálních pohovorů s rodiči. Proběhlo několik seminářů na téma očkování, a to přímo v Poslanecké sněmovně. My chceme diskutovat a chceme opravdu vysvětlit laické veřejnosti, jak to s očkováním je. Protože nejenom, že jsme přísahali, ale v podstatě každý lékař to má v sobě - neublížit - primum non nocere. To máme, prosím, v sobě. A nechceme nikomu ubližovat. Proto se teď snažíme o to, aby celkově ta diskuse vyzněla jako konstruktivní diskuse. Ale tady se poslední dobou, poslední dny a týdny vede hysterie, která je namířena proti očkování. A pak ta diskuse je těžká.

Já jsem pro konstruktivní diskusi. Ale pokud se budeme zabývat hysterií, tak tady může být do nekonečna. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já to mám na jednu stranu strašně jednoduché a na druhou stranu strašně složité. Ale mám jednu výhodu. Že vždycky, když přede mnou mluví kolega Koskuba, tak já s ním vždycky souhlasím. Já nevím proč, on je z koalice, já z opozice.

Tady padlo tolik slov. Některá se mě i dokonce dotkla. To oslovení - lékaři. Já taky tady nebudu oslovovat - páni profesoři, promovaní inženýři, atd., jak se zpívá v písničce. Neříkejte to, prosím vás pěkně. Jsme tady úplně na jiné půdě. A bez ironie. Já budu taky bez ironie.

Slíbil jsem kolegům z koalice, že nebudu mluvit déle než tři minuty, takže ten slib dodržím. Když něco slíbím, tak to splním.

Dámy a pánové, máme před sebou apolitický zákon, který není ani pravicový, ani levicový. Je to zákon, který bude platit možná pět, možná deset let, bude se třeba částečně měnit. Ale ten zákon potřebujeme. On už je totiž nachystán minimálně rok. A stále je odkládán, protože jsou tady různé aktivity, bojovnicím za domácí porody, bojovníkům proti hluku - a teď proti očkování.

Já jsem si velmi pečlivě poslechl projev pana ministra, pana zpravodaje. A musím říct, že nemám k němu jedinou výhradu. Všechno, co řekli, podepíšu - ne jako politik, ale jako lékař, který snad 51 let své povolání vykonával zodpovědně tak, že mě nemusí nikdo poučovat, jak mám jednat s pacienty. A já jsem těch pacientů uspal několik desítek tisíc a se všemi jsem musel mluvit. Takže taky dokonce rozumím panu ministrovi, i když se v současné době třeba tolik rádi nemáme. Ale já mu rozumím, že určitě to nemyslel tak, že za všechny komplikace bude zodpovědný stát. Tak jsem tomu já nerozuměl. Ale jsou přirozeně při každém lékařském výkonu, při každém ošetření, podání látky možné komplikace. A když srovnáme komplikace při očkování a srovnáme dejme tomu i kontraindikace a některé možné komplikace, ale prokázané, nikoli pravděpodobné, to tady nemá vůbec místo, tak to je skutečně minimum. Takže na závěr chci říci, nevím, jestli jsem splnil tři minuty, že nemohu souhlasit s tím na jedné straně, že jsme pro povinné očkování, ale že bychom tam měli mít různé alternativy. Tak to takto, vážení, nejde. Buď bude očkování povinné, a zaplať Pán Bůh, že ho máme, anebo v tom budeme mít anarchii, jako máme v řadě jiných oborů, a pak to dopadne tak, jak to dopadlo všude jinde. Takže názor našeho klubu je ten, i když máme volné hlasování, jsme pro povinné očkování a jsme pro podporu tohoto zákona.

A kdybych ještě mohl jen 20 vteřin. Ještě bych chtěl jedno slovo k pozměňovacímu návrhu o hluku. To je věc, o které diskutuji a snažil jsem se smířit dva tábory čtyři roky. Nepodařilo se mi to, takže už vůbec se nebudu hlukem zabývat, protože je to další aktivistická věc, která se mi nelíbí a která neprospívá tomuto zákonu. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Josefa Novotného. Prosím, máte slovo.

 Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, budu velmi stručný, protože za prvé jsem byl o to požádán, za druhé mám informaci, že bude toto projednávání ještě přerušeno a vrátí se to do výboru, takže jsem předložil pozměňovací návrh pod číslem 2037, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Cíle tohoto mého pozměňovacího návrhu jsou podobné, které tu vznášel už přede mnou pan poslanec Farský, tzn. vyřešit, řekl bych technicky umožnit, zjednodušit celý systém toho, aby dítě mohlo odjet na školu v přírodě nebo na jakýkoli jiný pobyt v přírodě.

Můj pozměňovací návrh racionalizuje zákonné závazky tak, aby byly reálně a efektivně splnitelné, respektuje a posiluje přitom zodpovědnost a práva rodičů, zákonných zástupců, snižuje administrativní náročnost a dodržování zákonných požadavků a zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi. Zdůvodnění je potom dost obsáhlé, to bych nechal na příslušný výbor, takže jen bych požádal o to, aby tento pozměňovací návrh byl řádně projednán ve výboru a věřím tomu, že přispěje ke zjednodušení celé situace. Děkuji za pozornost.

 Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, máte slovo.

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná bychom si všechny diskuse a emoce, které vyvolal jeden z návrhů, který se objevil v tomto návrhu zákona, a sice zvýšení sankce pro lékaře z dvou milionů na tři miliony, mohli ušetřit, protože to je vlastně v podstatě jediná věc, která se dotkla této oblasti očkování. Očkování v naší zemi přineslo velmi dobré výsledky, vymýcení spousty nemocí.

To, co je důležité: V současné době přibývá, bohužel, odmítačů očkování. Pokud se bavíte s dětskými lékaři, tak vám řeknou, že přibývá rodičů, kteří chtějí odsunout očkování dětí na nejzazší míru, případně vůbec neočkovat. To je samozřejmě špatná cesta, ale některé z úvah, které se objevují od lidí, které dostáváte denně na e-mailech, případně v osobním jednání, tak stojí samozřejmě za zvážení. Já jsem rád, že i zdravotní výbor doporučil ministerstvu odbornou diskusi, která by se zabývala řešením zejména nežádoucích účinků očkování, tzn. hlášení nežádoucích účinků, jejich řádného podchycení a řádné analýzy případně i systémem hlášení, jestli příliš nezatěžuje lékaře apod. Osobně si myslím, že na diskusi je i záležitost, která se týká samotné očkovací vyhlášky, nastavení očkovacích kalendářů, případně screeningu poruch specifické imunity, protože i tato metoda může významně zvýšit důvěru lidí v očkování. Čili to je z mého pohledu. Já nenavrhuji žádný pozměňovací návrh, ale myslím si, že je třeba vést odbornou diskusi a že je třeba zvýšit důvěru lidí v naší republice v očkování. Děkuji za pozornost.

 Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Novela tohoto zákona je velice rozsáhlá, neupravuje však jen problematiku očkování, jak by se mohlo při pohledu do našich e-mailových schránek v posledních dnech a týdnech zdát. Dotýká se i problematiky pražského letiště Ruzyně, ale nepřímo a skrytě, když hlavním argumentem je dosažení souladu s novým právním řádem. Úprava spočívá v tom, že ochranné hlukové pásmo by neměl zřizovat Úřad civilního letectví v dohodě s Krajskou hygienickou stanicí, jak je tomu dosud, ale Úřad civilního letectví sám, Krajská hygienická stanice bude jen dotčeným orgánem a tím se její postavení oslabí. Co hůř. V důsledku této změny může být končeným arbitrem, který rozhodne o zřízení a podobě ochranného hlukového pásma, vláda. Oslabení postavení krajských hygienických stanic odmítáme, dotýká se totiž řady obyvatel dotčených obcí ve Středočeském kraji a řady městských pražských částí. Pokud jde vládě o problematiku rozšíření letiště Ruzyně, má to říci na rovinu a vést důkladnou diskusi, neřešit problém takto pokoutně. Proto jsem podala pozměňovací návrh pod číslem 2034 a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Krákoru, dovolte mi přečíst jednu omluvu, a to pana poslance Ivana Gabala, který se omlouvá z dnešního jednání do 16.30. Teď prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, budu velice stručný. Z diskuse vyplynulo, že předložený návrh zákona je velice složitý zvláště v některých oblastech týkajících se hluku a hlukových opatření i sankčních opatření proti lékařům i sankčních opatření očkování. Proto mi dovolte, abych po dohodě s panem ministrem i s vládní koalicí dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Děkuji za pozornost.

 Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji, eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský. Já ho zde nevidím, tudíž pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nejsem lékař a nemohu posuzovat, zda využití té či oné vakcíny je dítěti prospěšné či nikoliv. Ale jsem rodič a dovolte mi tedy pohled spíše člověka, který čte novelu zákona o ochraně veřejného zdraví jako člověk, který je a má být zodpovědný za výchovu dětí a který, protože chce být zodpovědný, dělá si sám názor na to, jak s dítětem naložit či nikoliv.Já si myslím, že tahle novela otevřela hluboké problémy toho, kdo je víc - jestli stát, anebo občan, a v tom se motá zájem dítěte, jestli rodina je víc nežli zájem státu, nebo která rodina nebo dítě, které je více důležité, jestli to, které je očkované, či nikoliv. Řada z vás tady dneska nastínila otázky, co s těmi dětmi, jejichž rodiče odmítnou - a prokazatelně budou, protože někteří lidé to vidí jako fatální záležitost zásahu do práv dítěte a odmítají po zkušenostech, které někteří s dětmi mají, negativních zkušenostech po očkování, odmítají tato očkování učinit a teď stát, chce-li nařídit někomu povinnost, jak to vlastně udělá? A co potom dál? Bude děti odebírat rodičům a násilím je očkovat, nebo jim bude dávat pokuty, které jsou na hranici likvidace jejich existence, nebo bude separovat děti, které nejsou očkovány? Bude jim říkat: nesmíte do školky nebo nesmíte do školy, přestože je základní docházka povinná. Která povinnost tedy bude větší? Jestli toho dítěte, které není očkované a musí povinně do školy a poškodím toho rodiče za to, že dítě do školy nedal, anebo za to, že ho neočkoval? Kam až zakážu tomu dítěti chodit? Nebude smět do divadla? Nebude smět jezdit autobusem? Nebo kam to vlastně spějeme s tímhle návrhem? Myslím, že se dostáváme do Absurdistánu, který téhle zemi vůbec nesluší. Podíváte-li se do některých zemí na západ od nás, jako je třeba Německo - dneska jsme vedli s kolegy debatu na toto téma, co budou dělat ti lidé, kteří prostě odmítnou nechat oočkovat děti. No odstěhují se do takové Tramtárie, jakou je třeba Německo. Spolková republika Německo něco takového nevyžaduje a nikdo o ní nemůže mluvit jako o banánové republice.

Myslím, že jsme se dostali do fáze, která ukazuje, že nejsme civilizovaně schopni si říci, že tady je odpovědnost rodičů a měli by oni nést odpovědnost za budoucnost svých dětí. Já jsem spíše nepříznivcem povinného očkování, jakkoliv jsem vychoval více dětí, než jsem zplodil. Ale myslím si, že by ti rozumní z vás poslanců, pokud o to mají zájem, měli vyslechnout argumenty pro a proti. Souhlasím s návrhem pana ministra zdravotnictví a podpořím ho, aby se materiál vrátil do druhého čtení s tím, že je potřeba zvážit ještě jednu myšlenku, a to je odpovědnost státu. Jestliže stát někomu něco nařídí, musí nést zodpovědnost za své důsledky. Jestliže nařídím přes odpor rodičů očkování dítěte a pak se cokoliv stane, pak by prostě měl stát nést finanční odpovědnost - minimálně. Nejenom tu morální. Myslím, že na ní se shodneme, ta tam je prostě také a vyloučit ji nelze. Nebo pokud je zde někdo z lékařů a řekne, že to je absolutně všechno v pořádku a je to vše bez rizika, docela rád bych si to vyslechl, ale myslím si, že nic takového tady zaznít nemůže, protože to očkování zcela bez rizika není. Zcela bez rizika není! Někde prostě riskantní je a není možné, abychom, řeknu, absurdní věci po občanech naší země v téhle podobě chtěli. Stát zkrátka některé riziko bude muset vzít na sebe. Já bych se moc přimlouval za to, aby očkování povinné nebylo, protože rozdělí děti na očkované a neočkované a v nějaké fázi bude muset stát říct: Tady už to nevadí, anebo tady už to vadí. Divadlo třeba vadit nebude, ale mateřská školka vadit bude. Třeba zakážeme dětem chodit do mateřské školky. To jsou přeci úplně absurdní otázky, na které není civilizované vůbec hledat odpověď. Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slibuji, že nebudu mluvit dlouze, protože jak bylo řečeno, myslím si, že diskusi ještě v některých oblastech bude vhodné vést na výboru, ale k některým věcem, které tady zazněly, cítím povinnost se vyjádřit.

V některých příspěvcích to, co tady zaznělo, tak tady vznáší filozofickou otázku, jestli stát vůbec může někoho k něčemu nutit, jestli může nařizovat povinné očkování, protože nebylo tady zpochybněno to, že povinné očkování je jeden z největších benefitů moderní medicíny vůbec a zachránilo možná více životů než spousta drahých a nákladných lékařských technik. Pak bychom se mohli ptát, jestli stát má povinnost přikazovat povinné bezpečnostní pásy, jestli stát má povinnost nařizovat dodržování dopravních předpisů, jestli stát má právo určovat povinnost vzdělávání dětí, povinnou školní docházku, protože to jsou všechno povinnosti, které tady vnášíme. Máme tady systém povinného očkování, které zachraňuje zdraví a životy tisíce lidí.

Když tady padla slova o tom, že nechceme vést diskusi, já jsem včera měl před Ministerstvem zdravotnictví demonstraci zhruba 250 alternativních rodičů, kteří chtěli vést diskusi. Když jsem před nimi vystoupil a řekl jsem, že mám jiný názor, že si myslím, že očkování tady oproti minulosti zachránilo tisíce životů, tak mě vypískali. Takto zhruba byla přijata moje nabídka vést diskusi. Ale věřím, že to nejsou všichni, že s některými opravdu diskutovat budeme, a to, co tady zaznělo, i zaznělo ve zdravotním výboru, jsme k tomu připraveni.

Já bych tady chtěl říct k některým technickým věcem, které tady zazněly: Řekl jsem to na zdravotním výboru, podpořili jsme pozměňovací návrh, který výrazně snižuje pokuty, a jsme připraveni vést další diskusi o úměrné výši pokut. Myslím asi, že nějaká výše sankce zůstat musí, protože nařízením povinnosti bez sankcí se zákon stává bezzubým. A navíc připomenu, bylo tady rozhodování Ústavního soudu dvakrát o věcech, které s tím souvisí, jestli stát může povinné očkování nařizovat a jestli může vyžadovat k přijetí do předškolních zařízení očkování, a Ústavní soud, který vnímám jako nejvyššího arbitra a ochránce práv jednotlivců v této zemi, řekl, že je to v pořádku.

Znova opakuji, k diskusi jsme připraveni, nicméně chtěl bych vyzvat, abychom v rámci diskusí o bezbřehých svobodách nelikvidovali jeden z nejúspěšnějších systémů ochrany veřejného zdraví, které tady máme. Samozřejmě bude tady skupina těch alternativních lidí, kteří poučeni internetem mají pocit, že všechno bude zcela individuálně nastaveno, ale to možné není.

Na druhé straně ještě k tomu, co tady zaznělo a zaznělo to i při tom rozhodování Ústavního soudu, že chceme vést diskusi o nějaké formě odškodnění případných nežádoucích účinků, protože očkování prostě má jisté procento nežádoucích účinků. Každá léčba má nežádoucí účinky. Kdybychom chtěli říct, že tady nechceme vystavit lidi nežádoucím účinkům, tak bychom nemohli nikoho léčit. Ale chtěl bych, aby se diskuse vedla v rámci toho systému a abychom zachovali základní systém povinného očkování, protože je to systém, který nám spousta zemí závidí. A myslím si, nebourejme systém, který funguje. Vylepšeme ho, diskutujme o něm, ale nehledejme cesty, kde za 20 let budou někteří říkat, co jsme to udělali, že jsme poškodili systém, který tady byl. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala.

Poslanec David Kasal: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Část věcí mně pan ministr teď vzal. Já bych jenom zareagoval na pana Bendla, jinak diskusi si už potom necháme do výboru, prostřednictvím paní předsedající. Jak to tady zaznělo, v zásadě v medicíně nemáte nikde to, že byste neměl riziko.Dokonce na dětských odděleních je riziko takové, kdy tam pro děti pořádáme nějaké akce a přišel mi tam převlečený čert, tak mi jedno jedenáctileté dítě málem vyskočilo z okna, protože se ho bálo. A dělali jsme to v dobré víře. Takže v zásadě bychom nemohli operovat, nemohli bychom podat žádný lék, protože každý lék má nějaký nežádoucí účinek. A z tohoto pohledu je vytrženo jakoby to očkování samostatně z kontextu. Je to samozřejmě složitá záležitost, ale slíbili jsme, budeme o tom diskutovat, a věřte, že se na tu diskusi těším.

 Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě je tady přihláška do obecné rozpravy. Paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, člověk rozmýšlí, jestli vůbec může vystoupit v Poslanecké sněmovně a vést diskusi v případě, že není označen za toho pravého odborníka. Ale mám-li navázat na to, co zde říkal v posledním slově pan ministr, tak bych se možná zastavila u dvou věcí. Ta první je o tom, jak tu diskusi vedeme, tou druhou je samotné jednání Ústavního soudu.

Jak vedeme diskuse. Já rozumím tomu, že akt rodičů, které vy nazýváte alternativními rodiči, přijdou-li před ministerstvo, že tam opravdu žádná věcná diskuse se asi na té ulici vést nemůže. To všichni víme. Oni tam přijdou říct nějaký svůj protest. Jsou á priori proti tomu způsobu, který vy navrhujete a přijdou vám to říci tou nejviditelnější podobou. Tam nějaké úsilí o to, dobrat se nějakého konsensu, nějakého kompromisu na té ulici, možné není. A kde to možné je, tak je to právě tady v Poslanecké sněmovně. Protože ti rodiče, ať už jim budeme říkat alternativní, nealternativní, jakkoliv, tak prostě mají své volené zástupce zde v Poslanecké sněmovně. A ti rodiče se na nás obracejí, a nejsou to jenom ti, které vy nazýváte alternativními. My jsme dnes na našem poslaneckém klubu debatu o zákonu a o tom, jak s nim naložit, vedli a netroufnu si říct, ale řekla bych, že většina, dvě třetiny poslanců našeho poslaneckého klubu byly přesvědčeny o tom, že zákon je potřeba změnit, že je dobře, že se vrátí do druhého čtení, že o něm ještě bude možno diskutovat. Protože tak, jak navržen je, my si prostě myslíme, že v pořádku to není.

Ráda bych se vrátila ještě k tomu druhému, co bych tedy doporučila našemu odbornému výboru k projednání, až se o tom budete bavit. Je zde vedle toho rozhodnutí Ústavního soudu také odlišné stanovisko, které formulovala paní soudkyně Kateřina Šimáčková právě k tomuto výroku Ústavního soudu. Nevím, já to tady nemohu číst, protože určitě by se vám zdálo, že tím zbytečně prodlužuji debatu, má to asi 5 nebo 6 stránek. Ať už jste alternativními rodiči, nebo nealternativními rodiči, ať už jste odborníky, nebo laiky, ať už jste ve zdravotním výboru, nebo nejste, myslím si, že by vás toto vyjádření paní soudkyně mělo zajímat zejména z toho důvodu, že ona se tam snaží dobrat podstaty toho právního aktu, kterým je stanovení povinnosti očkování dětí. A zaráží ji zejména to, že to je povinnost uložená vyhláškou, tedy povinnost svěřená do rukou exekutivy, nikoliv do rukou zákonodárného sboru. Dává zde jako porovnání příklad toho, kdy jde lázeňskou péči, kdy Ústavní soud rozhodl v případě lázeňské péče o její možnosti dvou nebo tří týdenním absolvování, tak rozhodl, že toto musí být uloženo zákonem. Takže, dámy a pánové, my jako zákonodárkyně a zákonodárci musíme naplnit vůli Ústavního soudu a rozhodnout o lázeňské léčbě zákonem, ale o povinném očkování dětí, o jeho načasování a o jeho rozsahu rozhodne pouze vyhláška ministra zdravotnictví.

Mně se zdá, že kdyby nás nezajímaly odborné aspekty a řeknete, že my laici do toho nemáme co mluvit, i když se cítíme být rodiči, zodpovědnými rodiči a bojíme se, aby naše děti nebyly nemocné buď proto, že absolvují očkování nebo že je neabsolvují, tak jestli se máme něčím zabývat, tak tímto právním aspektem rozhodně ano. Paní Dr. Šimáčková uvádí, že Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a Kanada jsou zeměmi, kde není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost a - teď z ní cituji - dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě dětí očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých a ostatních dětí.

Jak jsem řekla, její stanovisko je asi pěti nebo šesti stránkové. Prosím vás všechny, abyste se s ním seznámili, protože v té další diskusi by pro nás mělo být velmi významným vodítkem. Děkuji vám všem za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 jednacího řádu. Svolám všechny kolegy z předsálí, také vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na navrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2.

 Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 144 přítomných.

Pro 113, proti 2.

Konstatuji, že návrh byl přijat, návrhem tohoto zákona se bude znovu zabývat garanční výbor.


DĚJSTVÍ II. - 27. schůze PS  dne  28.4.2015 - 2. čtení

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Tento návrh jsme projednávali ve 2. čtení na 26. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru k novému projednání. Výbor tento návrh znovu projednal a usnesení vám bylo doručeno jako tisk 270/5. Zeptám se pana ministra zdravotnictví, zda si přeje vystoupit. Přeje si vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejících zákonů. Tento návrh byl již dvakrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem čtyřikrát ve výboru pro zdravotnictví.

Jak jsem již několikrát zmínil, návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely tak je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími právními předpisy. Dalším záměrem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Dále posiluje roli orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se rovněž nové úkoly krajů v této oblasti.

Návrh vyvolal velké množství debat, jejichž předmětem však vesměs byla témata, která nebyla podstatou zde navrhovaných změn. Mám na mysli problematiku očkování a ochranu zdraví před hlukem, kdy obou těchto otázek se návrh dotýká pouze okrajově s cílem upřesnit právní úpravu, nikoliv ji koncepčně měnit.

Doposud předložené pozměňovací návrhy významně měnící právní úpravu očkování rozhodně nemohu podpořit. Opět si dovoluji zdůraznit, že ustanovení zákona týkající se očkování i ukládaných pokut v této oblasti byla opakovaně podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení zákona jím byly zamítnuty. Ústavní soud přitom uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatřením v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.

K této otázce bych také rád dodal, že výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny požádal Ministerstvo zdravotnictví o otevření široké diskuse o záležitostech očkování ve všech aspektech. Za tímto účelem jsem již zřídil pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupců odborných společností, zástupců veřejnosti i zástupců Národní imunizační komise.  Co se týče ochrany před hlukem a vibracemi, výbor pro zdravotnictví přijal usnesení, v němž navrhuje provést určité úpravy. (Velký hluk v sále.) Tyto změny mohu za předkladatele podpořit. Jsem rovněž rád, že v průběhu času, kdy byl tento návrh znovu projednáván, došlo k vytvoření základního konsensu mezi Ministerstvem zdravotnictví jako předkladatelem, Ministerstvem dopravy i Hospodářskou komorou a tento návrh je předkládán v rámci pozměňovacího návrhu pana -

Předseda PSP Jan Hamáček: (Vstupuje do řeči.) Kolegyně a kolegové, já prosím o klid.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček- pana poslance Birkeho. Já už opravdu jen poslední větu, protože vidím, že již na začátku je trpělivost ctěné Sněmovny vyčerpána. A já proto věřím, že se Poslanecká sněmovna ztotožní s takto navrženým zákonem i s těmi konsensuálními úpravami a umožní propuštění návrhu novely zákona do třetího čtení. A já vám za to děkuji.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje tohoto tisku, kterým je pan poslanec Kasal, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče a pane zpravodaji, máte slovo.

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych jenom krátce shrnul činnost zdravotního výboru, který se opakovaně zaobíral těmito tématy na svých zasedáních a ve svém posledním usnesení č. 75 výboru pro zdravotnictví projednával naposledy nejen celý zákon, ale i všechny pozměňující návrhy. A jinak bych odkázal na úvodní slovo pana ministra, který shrnul všechno to projednávání tak, jak probíhalo. Děkuji.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A ještě před otevřením rozpravy se s přednostním právem hlásí pan místopředseda Gazdík.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, že tomuto návrhu zákona příliš nerozumím. Pokud očkování funguje, proč takovýmto způsobem perzekuujeme ty děti, které nejsou očkované, a to mnohdy ze zjevných důvodů. Já jako rodič jsem příznivcem očkování, moje všechny čtyři děti jsou očkované. Nicméně znám ze svého okolí celou řadu dětí, které na první očkování měly alergickou reakci. Po této alergické reakci, pokud nejsou přeočkovány, tak nemohou jet se skauty na výlet, nemohou jet na školní výlet, nemohou je vzít do mateřské školky. Ano, pan ministr mně bude argumentovat, že pokuta se tady snižuje ze tří milionů na milion, což je skutečně pro tato zařízení velmi, velmi výrazné, ona určitě ten milion mají, aby jej zaplatila.

A kde je tedy očkování? Pokud děti, které jsou očkovány a očkování funguje, tak proč nemohou být zároveň s dětmi, které měly alergickou reakci a nejsou očkovány? Ony jsou přece očkovány a očkování funguje, ony jsou imunní. Nerozumím tomu a poprosil bych pana ministra o vysvětlení. Mám trochu dojem, že je to spíše tlak farmaceutické lobby, než nějaký skutečný problém.

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku mám od paní poslankyně Novákové, připraví se pan poslanec Vácha.

Poslankyně Nina Nováková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, před několika lety ministr zdravotnictví dr. Leoš Heger začal s mravenčí prací. Ta spočívala v tom, že chtěl přesvědčit občany, že kvalitu života v podstatné míře ovlivňuje samozřejmě jejich zdraví, ale že na vlastní zdraví máme v podstatné míře vliv také my sami. My se v současné době v souvislosti s debatou o novele zákona o ochraně veřejného zdraví pokoušíme pokračovat v této mravenčí práci a jestli bude mravenčí, tzn. může dojít k nějakému cíli, a nebo sisyfovský, tzn. bude to úplně zbytečné, o tom budeme rozhodovat v následujících hodinách a pravděpodobně dnech.

Dámy a pánové, chránit sebe je přirozené a přesto to mnozí děláme velmi, velmi málo. Chránit své blízké kupodivu dokážeme trošku líp. Tam jsme z nějakých důvodů trošku více motivováni. A vždycky jsou motivováni rodiče, když chrání své děti. Řekneme-li ale, že máme chránit společnost, tak to je takový velmi abstraktní pojem. A my máme úkol přesvědčit všechny občany, co největší počet občanů, že chránit sebe znamená zároveň chránit společnost resp. chránit společnost znamená zároveň sebe. Já ovšem vždycky musím vědět, jaké riziko přitom podstupuji.

Nejúčinnější, nejpracnější, ale zároveň nejnáročnější způsob je přesvědčit, že preventivní ochrana má smysl. Bohužel tohle se zatím nedaří. Motivování totiž nemůže být postaveno na diskreditování, podceňování např. neziskových organizací - pravděpodobně mnozí z nás víme, o které jde. Motivování nemůže být postaveno ani na osobní diskreditaci osobností z akademického světa. Pak tedy nevím, jak může někdo být profesorem přírodních věd, když my z něj jsme ochotni udělat hlupáka a dokonce ho vysloveně perzekuovat. My tedy nějak selháváme.

Očkování od svého počátku, kdy vyškrabával kravám jakýsi moudrý člověk a pomocí toho ty puchýřky, když měly neštovice atd., tak to očkování prochází a musí procházet velikým vývojem. A ten spočívá v tom, co je schopen pochopit každý laik. Na to nemusí být člověk lékař. Spočívá v tom, že stále budeme vyhodnocovat počet a typ onemocnění, proti kterým je nutné očkovat. A dámy a pánové, my jsme teď v situaci v souvislosti s obrovskou migrací, že tohle bude veliký úkol.

Dál musíme zlepšovat kvalitu. A laik si to představuje pod těmito třemi zornými úhly pohledu - očkování má být účinné, očkování má být zároveň bezpečné a v případě dětí, především v případě dětí, musí být minimalizovaná zátěž pro organismus. A toho nedosáhneme, když nebudeme otevřeni k zachycování a k poctivému podchycování všech případných možných nežádoucích účinků. Jestliže mysl všech institucí, které mají na starost chránit zdraví občanů, nebude k tomuto otevřená, tak ten proces nemůže prostě proběhnout dobře. Zase, na to nemusím být bůhvíjaký odborník - lékař. A neexistuje, promiňte, ale nemůže existovat v pediatrických ambulancích odpověď - tohle nemůžete mít po očkování. Tato odpověď nemůže existovat. Ta by měla zmizet z repertoáru. Za to ale vždycky může následovat rozhovor.

Teď bych si dovolila obrátit se k rodičům a zákonným zástupcům dětí resp. spíš k té jejich roli v tom složitém procesu. Člověk se má, chce-li se rozhodovat správně, rozhodnout svobodně a odpovědně. A my navíc chceme, aby tihle rodiče mysleli zároveň i na ty druhé. Tady bych prosím velmi zdůraznila, že považuji za opravdu zlomyslné a zlovolné říkat, že neodpovědní rodiče, kteří váhají, chtějí diskutovat kolem očkování dětí, že tihle neodpovědní rodiče zneužívají všeobecné proočkovanosti. A vlastně oni svoje neočkované dítě chtějí strčit mezi ta očkovaná a tam bude chráněno. To je prostě nesmysl. Děti se nepohybují pouze v dětských kolektivech. Takže toto podezírání, si myslím, že je naprosto nesmyslné.

Za povinností očkovat, dámy pánové, opravdu nemůže stát slepá poslušnost.  To po odpovědných a milujících rodičích nemůže stát chtít. Slepou poslušnost prostě po rodičích chtít nemůžete ani v mnoha jiných oblastech jejich rozhodování. Ale co po nich vždycky můžete chtít, je rozhodování na základě diskuse, rozhovoru. Ta rozmluva - já už jsem to tady říkala jednou - musí probíhat ve vzájemné úctě a ve vzájemném respektu. Za povinností očkovat, proti které my nejsme, musí stát přesvědčení, že to je správné. A kam jsme se, dámy a pánové, po tom několikaměsíčním diskutování dostali? Kromě toho, že byla vyvinuta velká snaha zdiskreditovat všechny, kteří si mysleli eventuálně něco jiného než si myslí oficiální instituce?

Vzrostla důvěra v lékaře a především v celý systém? Dovolím si položit otázku. V diskusích zaznívalo, že povinné očkování - pro úplnost očkování dětí především je v zákoně o ochraně veřejného zdraví skryto pod pojmem pravidelné očkování. Tedy v diskusích několikrát zaznělo ze strany lékařů: Lze přece s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte a k dalším okolnostem provést očkování podle individuálního kalendáře. Co se lékařům příliš nelíbí a diskutovala jsem s nimi o tom, je možnost rodičů požádat o zvážení neboli jakási žádost zákonného zástupce požádat o individuální očkovací plán. Já se tedy s dovolením ptám, proč? Rodič v současné době nedává písemný souhlas, dává pouze ústní souhlas s očkováním. A když si někteří dovolili si všimnout, že se ocitla malá věta, poměrně krátká věta v jiném zákoně, že do seznamu výkonů, které nemusí být se souhlasem pacienta, patří také výkony, úkony, které jsou obsaženy v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Tak zase nemůžeme považovat za hlupáky a bůhvíjaké lidi, ty, kteří si všimli, že se tím možná otevírá cesta, že nejen, že nebude potřeba písemný souhlas, dosud stačí ústní souhlas, a že možná nebude ten souhlas potřebovat lékař vůbec.

Vůbec tím nechci diskreditovat lékaře. Tak, jak jsem s nimi mluvila, oni to chtějí udělat, celý ten proces, co nejlepší. Stěžují si ovšem na velkou administrativní zátěž. Takže když jsem třeba s nimi mluvila o tom námi tolik propagovaném a nejen stranou TOP 09, ale i dalšími, nějakém modelu individuálního očkovacího plánu, tak říkali, že to vlastně je administrativně svým způsobem zatěžující. Rozhodně však nemůže být nikdy zatěžující rozhovor, vysvětlování, přesvědčování. Ten lékař, věřím, většina lékařů má tu schopnost, když se bude bavit se zákonným zástupcem a s rodičem, který chce nějak usilovat o individuální očkovací plán, lékař má, když v klidném rozhovoru bude s ním v úctě mluvit, má tu schopnost přesvědčit rodiče, že vlastně je na stejné lodi. Že prostě oni jsou oba na stejné lodi a chtějí oba chránit to dítě.

To, že vadí v současné době v zákoně o ochraně veřejného zdraví, aby se tam nějakým oficiálním způsobem, zdůrazňuji, není to ani ve vyhlášce. Lékaři říkají, že je možný individuální očkovací plán, ale ve vyhlášce to není. Tam je jenom podrobně rozepsáno to dosud známé ve vyhlášce jenom podrobně rozepsáno pravidelné očkování. Dámy a pánové, individuální plán péče má například dnes každý klient v domově seniorů! Nikdo se neptá špatně placených sociálních pracovníků v domovech sociální péče, v domovech seniorů, v domovech, kde se pečuje o děti i dospělé mentálně či jinak postižené. Nikdo se neptá, jestli je zatěžuje, že mají každý den na každý týden individuální očkovací plán. Já se tedy ptám, proč je tak velký problém, aby byl individuální očkovací plán zakotven v zákoně s tím, že bude podrobněji upraven ve vyhlášce, prostě v prováděcím předpisu.

A ta druhá věc je, kterou si vlastně lékaři, a to není vůbec jejich vina, když jsme o tom debatovali, oni si vlastně neuvědomují, že když podle svého nejlepšího svědomí a podle pravdy nedají rodičům papír, že dítě bylo očkováno, tak to dítě skutečně je diskriminováno tím, že nemůže být přijato do zařízení péče o děti. A kdyby existovala možnost, aby tam přinesli potvrzení o tom, že po souhlasu s lékařem je vypracován individuální očkovací plán a toto potvrzení vlastně mělo stejnou platnost, takže dítě by nebylo diskriminováno, tak si myslím, že by se velmi znásobil nejen počet spokojených rodičů, ale hlavně by vzrostla důvěra rodičů v náš systém ochrany zdraví. Individuální očkovací plán a nediskriminování dětí, které nejsou ještě proočkované, je to, co mně osobně leží na srdci nejvíce, i když v podrobné rozpravě se přihlásím ještě k dalším pozměňovacím návrhům.

Děkuji za pozornost a děkuji za to, snad, že se pokusíte, aby ta diskuse nebyla opravdu Sisyfovská, a aby se z mravenčí snahy o posílení důvěry v náš systém péče o zdraví nestalo to, že dojde k naprostému poklesu důvěry. Já věřím, že rodiče budou dál o svých dětech přemýšlet, protože každý z těch rodičů má jedno, dvě. A nemůže žádná statistika ho omámit nebo přesvědčit. Přesvědčit ho může jenom to, že stát řekne: Ano! Já to po tobě chci, chci to po tobě zákonem, ale také za to nesu odpovědnost. To je další část pozměňovacího návrhu.

Dále vás, dámy a pánové, nebudu už unavovat a děkuji za udělené slovo.

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu poslanci Váchovi, tak se omlouvá paní poslankyně Langšádlová dnes mezi 18. a 23.45. hodinou. To paní poslankyně ví asi něco víc než my. Potom se omlouvá pan poslanec Beznoska od 18.30 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Bartošek od 17. hodiny a omlouvá se paní poslankyně Dobešová od 14. do 15.30 hodin. Tak to byly omluvy a pan poslanec Vácha má slovo. Připraví se pan poslanec Štětina. (V sále je výrazný hluk, řečníky ruší především hlasitě diskutující skupina poslanců ČSSD.)

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych podpořil slova paní kolegyně Novákové a chtěl bych vám říct, že jsem načetl do systému pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. A ten pozměňovací návrh v podstatě je velmi jednoduchý a pouze zavádí termín individuální očkovací plán. A stanovuje, v jakých odůvodněných případech ho lze využít.

Na schůzi výboru pro zdravotnictví, která byla...

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, omlouvám se. Prosím diskutující vlevo, aby nediskutovali. Děkuji.

Poslanec František Vácha: Pane předsedo, děkuji. Takže na zdravotnickém výboru, který byl 19. března, nejednou zaznělo, že individuální očkovací plány ve zdravotnictví už existují a dokonce pan ministr Němeček uvedl, že individuální postupy jsou už dnes ve zdravotnických indikacích možné a pediatři je dělají. Nicméně, ve stávajícím zákonu 258/2000 Sb. ani v navrhované novele žádná takováto formulace neexistuje. Proto přicházím s tímto pozměňovacím návrhem, kde jednoduše do § 45 za odst. 2 se vloží další odstavec, který bude nějakým způsobem definovat individuální očkovací plán V současné době se sice někteří pediatři nebo někteří lékaři k individuálnímu očkovacímu plánu uchylují, nicméně tím, že to není zakotveno v zákoně, jim hrozí pokuta ve výši tři miliony, resp. jeden milion, pokud by se přijalo usnesení zdravotnického výboru číslo 75. Jedinou výjimku k individuálním plánům jsou zjištěné kontraindikace nebo prokázaná imunita vůči infekci, takže lékaři, kteří očkují podle individuálního očkovacího plánu, tak riskují udělení nemalé pokuty, pokud by se s očkováním nevešli do vyhláškou stanoveného časového rozpětí, které je, tuším, 18 měsíců.

Zdravotní problémy dětí jsou tak různorodé, že zřejmě není v možnostech zákona ani vyhlášky stanovit optimální postup očkování pro všechny možné případy komplikací, a bylo by vhodné umožnit lékařům v odůvodněných případech rozhodovat o individuálním postupu očkování, a to jako o legální možnosti, tzn. tou legální možností myslím to, že to bude ustanoveno zákonem, tedy bez rizika udělení sankce za nedodržení očkovacího kalendáře daného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Takže já se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím v podrobné rozpravě, jedná se o tisk 2251. Děkuji.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Štětina, připraví se pan poslanec Andrle. Pardon, pane poslanče, omlouvám se, pan poslanec Holík? S faktickou. Dobře. Tak dám faktickou po vašem vystoupení, pane poslanče. Tak prosím.

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, stojím tu stran očkování myslím podruhé nebo potřetí. Velmi bedlivě sleduji kampaň, která probíhá nejen v naší zemi, ale i v jiných zemích: v Polsku, v Německu, ve Francii a dokonce ve Vietnamu, kde jsme byli teď s kontrolním výborem na jednáních.

Musím zaprvé říci, že naprosto souhlasím se stanoviskem pana ministra a se stanoviskem pana zpravodaje. Je to naprosto reálné a správné. Kdo nese následky při epidemiích? Nesou to rodiče nebo aktivisté? Nese to vždycky státní správa, tzn. ministerstvo, které je kritizováno, Ministerstvo financí, které to musí zaplatit, samozřejmě státní správa. Takže to je zaprvé.

Zadruhé argument, že tento zákon je připravován ve spěchu, že je ho potřeba připravit. Není to pravda. Tuto novelizaci zákona připravovala již minulá vláda v téměř shodném znění, malinko jinak to bylo s očkováním, tam ten názor byl jiný, protože koalice, když zodpovídá a přijímá zákony, tak si nemůže dovolit něco takto populistického, co nám nabízejí aktivisté, takže tento zákon je připravován dostatečně dlouho. Byl dostatečně připomínkován, bylo reagováno na argumenty a nikdo mě nepřesvědčil, že Ministerstvo zdravotnictví to nebere v úvahu. Bere.

Další argument: Farmaceutická lobby. Já jsem si ověřoval a ptal jsem se. Přiznám se, že nevím, které farmaceutické firmy to vyrábějí, jak jsou uzavírány smlouvy. Věděl jsem, že v minulosti byly určité vazby na některou firmu, která měla monopol na dodávání očkovací látky, ale toto není. Smlouvy jsou podepisovány na dva roky a v podstatě jsem neshledal jako nepřítel korupce v tomto státě žádné pochybení, že by někdo byl zvýhodněn nebo si někdo namastil kapsu. Takže ani toto není pro mne argument.

Mohl bych zde komentovat některé diskusní příspěvky kolegů, které se mě trochu dotkly. Nejsem ani pediatr, ani imunolog, ani vakcinolog, ale jsem dostatečně vzdělán a dokonce jsem i z oboru epidemiologie atestoval v roce 1967. Myslím si, že od té doby se nic nezměnilo, protože očkovací látky jsou důležité pro boj proti infekcím obecně. To, že dnes očkovacích látek je podstatně více, je dobře. Mohl bych tu říci některé komplikace při spalničkách, při zánětu příušnic, planých neštovicích a dalších tzv. drobných dětských onemocnění, ale jistě pan zpravodaj prostřednictvím pana předsedy by mi jistě potvrdil, že tady komplikace jsou, ale že je pediatři umí řešit. Takže se domnívám, že názory odborných společností, jako je pediatrická, vakcinologická, imunologická, jsou pro mne závazné, a ne nějaká stanoviska někoho, teď bych mohl říci pseudoodborníků, protože já si myslím, že je řada prací, které nám dokladují, že očkování je prostě důležité.

Další názor je od Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost stran tzv. individuálního očkování. Toto sdružení nesouhlasí s tím, aby bylo individuálně postupováno. Ono totiž individuálně postupováno je, protože každý lékař ví, kdy může očkovat, kdy nesmí očkovat, jak má postupovat při komplikacích a jak to musí hlásit. To je další z argumentů, že komplikace nejsou evidovány. Jsou velmi dobře evidovány a myslím si, že o tom víme. Jsou určitá promile, kdy ke komplikacím dochází, ale argument, že já mám těžce poškozené dítě po očkování, a když se zeptám: A jaké očkování a co mu je? No to já nevím, ale je těžce postižené. Tak to pro mne není argument. Je potřeba všechno zaevidovat, vyšetřit, doložit a pak se můžeme bavit o tom, jestli očkování způsobilo komplikaci nebo nezpůsobilo.

Skutečně nechápu kampaň, která je pečlivě a dlouhodobě organizována. Všechny důvody, které jsou psány v těchto dopisech, jsou psány docela sofistikovaně, ale mě nepřesvědčují. Nechápu jednu věc, že tato kampaň má mezinárodní rozsah. Neznám ten důvod, že by si někdo snad přál, abychom měli na této zemi opět epidemie infekční choroby, teď to říkám úmyslně obecně, že by to snad nějakým způsobem mohlo zabránit populační explozi. Tento názor mi připadá trochu paranoidní, ale já skutečně nechápu, proč k takovéto akci dochází.

Nyní mi na závěr dovolte mou osobní zkušenost s očkováním na vlastní kůži a s očkováním lékaře, který zasahoval v první linii 22 let. V roce 1963 ještě jako posluchač Lékařské hygienické fakulty jsem se zúčastnil jakožto pokusná osoba, když se již prováděly očkovací testy na lidech, a tím znovu argumentuji, že prostě veškeré očkovací látky jsou laboratorně zkoumány, jsou zkoušeny na zvířatech a pak také na dobrovolnících, na lidech, že jsou dostatečně prozkoumány a všechny komplikace jsou zaznamenány. Zúčastnili jsme se tedy jako medici zkoušky očkovací látky americké a sovětské proti chřipce. V té době jsme věděli, že chřipka má dva typy, takže jsme byli očkováni proti jednomu typu, který v té době byl, a mohu říci, že do roku 1963 jsem byl minimálně třikrát "členem" epidemie chřipky, ale je pravda, že po tomto očkování jsem nikdy chřipku nedostal

Názory odborníků říkají, že to není možné zdůvodnit odborně, protože ta očkovací látka může působit rok maximálně 3 roky. Ale takový to byl fakt.Žádné komplikace nebyly a rozhodně ty očkovací látky byly podstatně méně kvalitnější, než jsou dnes.

Nyní jako lékař, který jezdil ke komplikacím zejména v době epidemií chřipky. Většinou lidé, kteří byli závažně nemocní, byli to lidé s onemocněním kardiovaskulárního systému, s onemocněním plic, tak měli daleko těžší průběhy a měli daleko větší úmrtnost.

Setkal jsem se s úmrtím, psal jsem úmrtní list na infekci pneumokokovou, ale co mě zarazilo nejvíc, to je věc, která je skutečně odborně velmi zajímavá, ale zatím neprozkoumaná - říkalo se, že meningokoka nedostane dítě do roka. Je to tak, pane zpravodaji, pravda? Už není pravda.

Pak jsem psal úmrtní list jednoměsíčnímu dítěti, které zemřelo na meningokoka. My jsme to samozřejmě v tom vrtulníku nevěděli, když jsme se to dozvěděli, tak všichni členové této posádky z toho měli obavy, protože meningokok je velmi invazivní bakterie, takže jsme preventivně začali brát antibiotika. My jako lékaři to bereme trochu jinak, myslíme si, že na nás ty bacily a veškeré ty negativní vlivy nepůsobí.

Takovýchto zkušeností bych mohl říkat mnoho, myslím, že už jsem vás dostatečně unavoval. Závěr je ten, že nikdy nepodpořím názory, které dostáváme jako poslanci a vždy budu podporovat zákon, který je připravován v současné době Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď má prostor pan poslanec Holík se svou faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Andrle.

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vás malinko vzbudím. Přiznám se, že jako poslanec se setkávám s řadou mladých maminek, které na mne útočí - zrušte očkování, udělejte s tím něco! Já podotýkám, že jsem zastáncem očkování, ale žijeme v demokratické společnosti a my si nemůžeme dovolit říci - já to nechci, a když to nechce, tak ho převálcovat. Takže dávám následující návrh a byl bych rád, kdyby se dodatečně dostal i jako jeden z bodů, jako jeden z doplňků - kdo nechce, ať si tedy své dítě nedává očkovat, ale musí počítat s tím, že pokud to dítě onemocní nemocí, proti které mělo být očkováno, tak aby část náhrad na léčení si nesli ti rodiče sami.

Předseda PSP Jan Hamáček: Já dám slovo panu zpravodaji, ale ještě před ním byla faktická poznámka pana poslance Plzáka.

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já navážu pana kolegu Štětinu, přesně ten samý problém mi vrtal v hlavě - kdo za tím stojí, proč je zrovna proti tomuto segmentu taková nevole, kdo ty lidi, s odpuštěním, aktivizuje?

Já už si říkám, že to je snad nějaký konkurenční boj firem, nebo je to někdo, kdo chce farmaceutickým firmám ublížit...nevím, opravdu nevím.

Ale já jsem chtěl říci jednu věc. Já tady možná dlužím jedno vysvětlení. Všichni jste se setkali asi s tím materiálem, který chodil internetem, který brojí proti očkování, říká tam všechny ty polopravdy a já na jednu tu polopravdu chci také upozornit.

Jinak pokud se týče těch polopravd, které používají dokonce falešných studií, co se týkalo toho vlivu nebo možnosti vlastního ovlivnění, autismu atd., to byla falešná studie, ten autor se musel potom omluvit, zaplatit penále, ten prestižní časopis, který to uveřejnil se omlouval, ale bohužel pořád se to traduje, přenáší se to. Dokonce i ty argumenty, které se nám přinášejí po internetu nebo v těch pseudostudiích, se nám tam objevují.

Já chci jenom říci, že jednu takovou věc jsem si i přečetl. Vy, kteří jste to četli, tak víte, že se tam objevila moje citace tady ze Sněmovny. Prosím vás, já jsem tady zmínil tetanus jako chirurg a s odpuštěním tam ze mne dělají "nemudra", když to tak řeknu, nelékaře, protože mne tam osočují, že já nevím, že tetanus se nepřenáší z dítěte na dítě. No samozřejmě, že to vím, vím, kde je tetanus, že je všude v půdě atd. Říkají, že přece stačí si omýt jenom ruce - prosím vás, ti lidé nevědí, o čem mluví, to je sporulující bakterie, přenáší se zraněním, přenáší se do krve, nějaké omytí rukou mýdlem nám nepomůže. Ačkoli je to anaerobní bakterie, že dokáže přežívat i na vzduchu, to víme všichni také. Já vám jen vysvětluji, že to co konkrétně řekli, je ohledně mne, zrovna to byla polopravda, která zase byla použita ve prospěch těchto aktivistů.

Takže i naše citace ve Sněmovně bohužel jsou zneužívány takovýmto způsobem.

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má prostor pan zpravodaj, s přednostním právem.

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedo, já bych rychle zareagoval na svého předřečníka. Nevím, tak jak to tady zatím dnes běží, jestli nejsem ve střetu zájmů, protože jsem pediatr. To uvádím jako první věc. Ale na druhou stranu bych chtěl říci, že je to sice "zajímavý názor", my tam pak nehovoříme o těch dětech, které onemocní, díky těm, které nebudou očkované. Takže tady je opravdu velmi důležité to, aby byla určitá hladina proočkovanosti v populaci, můžeme se bavit o procentech, ale pokud ta hladina nebude dostatečná, tak potom nemůže fungovat ani individuální očkování. Já si myslím, že se k tomu ještě v průběhu dostanu, ale proto jsem chtěl jenom tuto poznámku. Děkuji.

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan poslanec Andrle, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se k této otázce očkování a proočkování dětí chtěl vyjádřit z toho pohledu otce čtyř dětí a z pohledu dědy 10 vnoučat.

Vůbec nemám nic proti očkování. Dostalo se mi do ruky takové zhodnocení, takové dvě mapy, z kterých bych vám něco odcitoval. Jedná se o údaje, které zveřejnila Liga lidských práv, je to na internetových stránkách a je to povinné očkování v právních řádech 31 zemí Evropské unie. Jestliže se na tu mapu podívám, tak zjistím, že země, kde je nepovinné očkování, jsou Dánsko, Německo, Estonsko, Nizozemsko, Finsko, Portugalsko, Itálie, Rakousko, Irsko, Španělsko, Kypr, Švédsko, Litva, Velká Británie, Island, Norsko a Švýcarsko. Pak je tady údaj, že Belgie má jednu povinnou vakcínu, Francie tři povinné vakcíny, Itálie čtyři, Malta tři, Řecko čtyři.

Pak je 5 až 8 vakcín - tam není žádný stát.

Pak jsou všechny státy postkomunistické - Bulharsko 10, Česká republika 9, Chorvatsko 10, Lotyšsko 14, Maďarsko 11, Polsko 10, Rumunsko 10, Slovensko 10, Slovinsko 9.

My se podstatně od toho západu lišíme.

A druhá mapa uvádí údaje týkající se sankcí.

Já jenom konstatuji, že je to vyjádření Ligy lidských práv, že na posledním místě jsme my, společně s Francií, kde omezujeme tímto zákonem nejvíce, to znamená vstup do mateřské školky a jiných kolektivů Nejméně omezují zase ty státy, které mají jednu až tři vakcíny a ještě dobrovolně. To je všechno a jenom takováto zajímavá informace.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a přeji pěkné odpoledne. Přečtu dvě omluvenky, které ke mně dorazily: Dnes od 15 do 16.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a dále od 16.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Novotný.

Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Vyzula. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl říct něco tady k předřečníkovi. V podstatě ano, jeden z argumentů Ligy lidských práv byl, že v okolních státech očkování není povinné, nebo je částečně povinné atd. Proč tedy my máme povinné? Jedna ze zajímavých informací říká, že Německo, které nemá povinné očkování, má velké problémy se spalničkami. Neříkám vyloženě epidemie - v loňském roce měli tři tisíce případů spalniček a uvažují o tom, že zavedou povinné očkování! A my ho najednou budeme nějak rušit.

A pokud se týká těch aktivistů, je to takové zajímavé téma, hodně filozofické si myslím, i sociologické. Možná by se tím měli zabývat tzv. sociální behavioristé, to je hrozný název, behavioristé, ale tak se jim říká, protože jaká skupina lidí to je? My je v žádném případě nemůžeme podceňovat, protože jsou to většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří argumentují poměrně slušně, nicméně něco tam chybí - odborný názor. A je to určitá daň za demokracii, že dneska si každý může říct, co chce, a víceméně to zkouší. Možná. Ale některé nápady z jejich strany, jako Liga lidských práv přišla s tím, že násilně zavádíme očkování bez souhlasu rodičů, je úplný nesmysl. V zákoně je, že jedině se souhlasem rodičů, jinak to nejde. A výjimka - ne, to není výjimka, ale to, čeho se to týká, tak se to týká opravdu jenom mimořádných očkování, ale ani tehdy to nejde bez souhlasu rodičů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle a připraví se pan poslanec Kaňkovský. (Námitky z pléna.) Už byl? Tak v tom případě pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Svoboda. Děkuji.

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, vracíme se dnes v opakovaném druhém čtení k velmi sledované novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak už tady bylo řečeno, v mezidobí o něm opakovaně jednal výbor pro zdravotnictví, ale také velmi intenzivně byla tato novela diskutována veřejností i médii. Většina z nás řešila desítky, někteří z nás možná i stovky mailů a v poslaneckých kancelářích se u nás střídali jak zástupci laiků, tak zástupci odborné veřejnosti. Tematika, které se to týkalo, bylo už zde několikrát zmiňované očkování.

Spektrum názorů, jak dál v systému očkování v ČR je velmi široký. Nelze nevnímat sílící celospolečenskou diskusi k tomuto tématu i názor části veřejnosti, která požaduje změny v organizaci očkování. Je třeba říci, že se této diskusi nelze vyhnout. Jde o velmi citlivé téma, které vzhledem k tomu, že se dotýká našich dětí, vyvolává i řadu emocí. Každou takovouto diskusi je však z mého pohledu potřeba vést strukturovaně, odborně a teprve poté politicky. Nelze toto pořadí otočit, protože jde opravdu o velmi zásadní téma.

Výbor pro zdravotnictví svým usnesením v lednu tohoto roku zavázal Ministerstvo zdravotnictví k ustanovení široké pracovní komise, ve které by měli pracovat jak zástupci odborné veřejnosti, zástupci zákonodárců, Ministerstva zdravotnictví a zástupci veřejnosti. Jak už tady dnes zmínil pan ministr i pan zpravodaj, tato komise je již zřízena v nejbližší době započne svoji činnost. Je na nás, členech zdravotního výboru, ale i na vás, kolegové a kolegyně, abychom urychleně pro tuto pracovní komisi stanovili zásadní okruhy témat, kterými by se měla komise zabývat a přijmout k nim posléze i závěr, který by byl případně vodítkem k legislativním změnám. V této souvislosti apeluji, abychom zadání pro práci komise skutečně velmi dobře zvážili, abychom otázky ke sporným bodům v organizaci a systému očkování dobře specifikovali tak, abychom mohli požadovat po jednání komise i jednoznačné závěry. Je třeba si zde velmi hlasitě říci, že problematiku očkování nelze opravdu důsledně a důvěryhodně v takovém rozsahu projednat během pár týdnů, tedy chceme-li se chovat zodpovědně, a to je směrem k našim dětem naší povinností.

Vím, že odpůrci či jen kritici současného systému očkování nechtějí takováto slova slyšet, ale jako místopředseda výboru pro zdravotnictví, jako lékař s mnohaletou praxí a vůbec už ne jako otec čtyřech dětí si nedovedu představit, že bychom bez odborné přípravy přistoupili k závažným změnám v systému očkování v naší republice. A přitom se přiznám, že o některých z nich bych rád diskutoval a některé z nich si dovedu i představit.

Nyní ke dvěma konkrétním problémům projednávané novely. Prvním z nich je bod 40 schváleného usnesení výboru pro zdravotnictví, a tady se přiznám, že jsem i já pro něj zvedl ruku, kterým se navrhuje změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v § 38 odst. 7. Tato navržená změna vyvolala velkou negativní odezvu mezi rodiči a také mezi částí lékařů a podle řady oslovených právníků ji bohužel lze vykládat i tak, že by mohlo dojít k očkování dětí proti vůli jejich rodičů. Vzhledem k tomu, že navržené ustanovení skutečně vykazuje známky víceznačnosti, oslovil jsem s žádostí o právní stanovisko Parlamentní institut, který ve svém posudku mou domněnku i názor externích právníků potvrdil. Parlamentní institut ve svém vyjádření mluví o trojznačnosti tohoto ustanovení s tím, že skutečně jeden z výkladů rozhodně lze vykládat i tak, že by v praxi mohlo dojít k provádění očkování dětí proti vůli jejich rodičů. Za sebe zde rozhodně říkám, že si toto jednání v praxi představit nedovedu a jsem také přesvědčen, že to v žádném případě nebyl úmysl předkladatele. Jsem ale hluboce přesvědčen, že jako zákonodárný sbor jsme povinni schvalovat takové zákonné normy, které jsou jednoznačné a právně nezpochybnitelné. Ano, možná se teď můžeme usmívat, protože dobře víme, že mnohé naše zákonné normy tomuto pravidlu neodpovídají. To ale není omluva, spíše naopak. Je naší prioritní povinností důsledně dbát na to,a by přijímané zákony měly jednoznačný výklad. Nepodaří-li se to, lze to brát jako naše větší či menší selhání. A právě s tímto vědomím navrhnu v podrobné rozpravě pozměňovací návrh k usnesení výboru pro zdravotnictví k bodu 40, kterým navrhnu bod z usnesení výboru vypustit a ponechat stávající znění paragrafu 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách, čímž bychom měli dosáhnout zklidnění bouře emocí mezi našimi rodiči. A jsem i v tomto směru přesvědčen, že předkládaná novela jako celek tímto nijak neutrpí.

Druhou oblastí, kterou chci v diskusi zmínit, je zde při minulém jednání diskutovaná otázka potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí na zotavovací akce, tedy zejména na letní tábory a školy v přírodě. Byla a zde i jsou navrhovány různé možnosti řešení: buď ponechání stávajícího stavu s tím, že by se platnost tohoto potvrzení prodloužila o jeden rok, tedy celkově na dva roky; v pozměňovacím návrhu kolegy Farského, prostřednictvím pana předsedajícího, se mluví o zrušení povinnosti dokládat toto potvrzení vyjma dětí dispenzarizovaných s nějakým chronickým onemocněním. Tuto problematiku jsme s panem zpravodajem kolegou Davidem Kasalem velmi široce diskutovali s odbornou veřejností a se zástupci Ministerstva zdravotnictví, zejména s hlavním hygienikem panem doktorem Valentou a s paní doktorkou Rážovou. Padaly různé návrhy, nakonec jsme s kolegou Kasalem navrhli hlavnímu hygienikovi řešení, které by mělo vyhovět jak požadavku rodičů, aby nebyli sháněním potvrzení obtěžováni, mnohdy je to stojí den dovolené, mnohdy i podstatně větší starosti, ale mělo by to uklidnit i pořadatele táborů a také zdravotníky, kteří vesměs zmiňované potvrzení považují za potřebné.

Naším návrhem je úprava prováděcí vyhlášky k § 5 Zákona o zdravotních službách, týkající se náplně preventivních prohlídek. Principem úpravy by bylo stanovení povinnosti, aby praktický lékař pro děti a dorost při pravidelných preventivních prohlídkách, které u dětí mezi 6. a 15. rokem věku probíhají v pravidelných dvouletých cyklech, tedy v sedmém, devátém, jedenáctém, třináctém a patnáctém roce, měly za povinnost v rámci této preventivní prohlídky vystavit i potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce.

Rodič by tedy získal potřebné potvrzení v rámci této preventivní prohlídky, platnost by byla právě ony zmíněné dva roky. Rodičům by tím odpadla návštěva pediatra se svým dítětem navíc, zdravotnická zařízení by naopak stále v případě potřeby dostaly potřebné údaje. Považuji toto řešení za rozumný kompromis, který jsme diskutovali s kolegou Kasalem i s vedením České rady dětí a mládeže, která jej akceptuje. Chci se v této souvislosti na závěr zeptat zde na fóru, pana ministra, zda si toto navržené řešení, které jsme projednali s hlavním hygienikem osvojil a v jakém časovém horizontu je možné očekávat změnu prováděcí vyhlášky.

Osobně se velmi přimlouvám za to, aby ten termín byl maximálně do tří měsíců. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a pana ministra si dovoluji zdvořile požádat potom, možná v závěrečném slově o stručnou odpověď. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. (Slabý potlesk zprava.) A nyní požádám pana poslance Svobodu, připraví se pan poslanec Farský. Máte slovo.

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se i já jako relativní odborník zapojil do diskuse, která je téměř bezbřehá. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat kolegyni Novákové za slova, která tady říkala. My totiž ten problém očkování řešíme špatně. My ho řešíme jako spor dvou celků. Nějakých rodičů a lékařů. Jdeme na to známým českým způsobem, který říká jiný názor je urážka, kterou lze smýt jenom krví. Místo toho, abychom udělali to, co tady tak dobře popisovala kolegyně Nováková, to znamená, abychom vytvořili prostor pro to, že o této věci nebudeme válčit, ale budou s ní lékaři a pedagogové s rodiči hovořit.

Bohužel to není tak úplně jednoduché, jak kolegyně říkala, ale je to cesta, která je bezesporu rozumná. A je také nutná. Je potřeba si uvědomit, a to je odpověď, on zde již není, na otázku, proč očkujeme, když pak semotamo nějaké neočkované dítě se dostane mezi očkované, že se vlastně nic nestane.

Ze všech statistických studií víme, že pokud proočkovanost poklesne pod 90 %, přestává to vlastně jako ochranný mechanismus proti epidemii fungovat. Jen bych si vás dovolil upozornit, než budete hlasovat o těchto věcech, abyste se seznámili s výsledky, které známe z Ukrajiny, která zrušila očkování, které měla povinné, jako posovětská země, prostě proto, že na to v zásadě neměli, tak zrušili povinnost a proběhla tam tak obrovská epidemie, která postihla 15 % všech dětí. To už není žádná legrace.

Podívejte se na to, co se děje v Bangladeši, co se děje ve všech těch zemích, které neočkují, když se epidemiologická situace zhorší, jaké tam probíhají epidemie a v jaké podobě. Můj otec, jako praktický lékař, trvale nosil v kapse takové zvláštní pero, které používal, když se dostal k dítěti, které mělo záškrt. Záškrt totiž dokázal úplně ucpat dechovou trubici a jediná možnost byla proříznout tracheu, aby se vzduch tomu dítěti dostal, které bylo už modré a umíralo.

Oni ti praktici na to měli prostě takovou tlustou jehlu. Uměli to přesně v tom prstenci probodnout, a to byla věc, kterou - já se pamatuji, že mi otec dělal relativně velmi často. Je to věc, se kterou se nesetkáme. Ale pokud pozměníme systém našeho očkování, přičemž sem budeme mít neustálý příliv migrantů ze zemí, kde choroba je frekventní, dostaneme se do úplně jiné situace. To, co už dneska víme, je otázka tuberkulózy, kterou nám sem dovezli do věznic vlastně vězňové ze zemí východní Evropy.

A ještě poslední věc na závěr. Abychom neválčili, abychom prostě diskutovali s těmi, kteří mají jiný názor, musíme si také uvědomit jednu věc. V okamžiku, kdy názor relativně malé skupiny sofistikované skupiny, skupiny, kterou tvoří, jak tady bylo řečeno, převážně vysokoškoláci a vzdělaní lidé, když převáží a zmizí povinnost očkování, nevím, jestli v naší společnosti jsou všichni na takové úrovni, aby možnost neočkovat a nestarat se o ní a s dítětem nikam nechodit, nevyužili. Obávám se, že i my máme takové skupiny rodičů. Jako já říkám otevřeně, nemáme všechny lékaře, ti nejlepší stoprocentní lidi na světě. Ale zrovna tak je to s rodiči. Úplně to samé. A to si obě strany musí uvědomit. V okamžiku, kdy otevřeme ten prostor, budou ho zneužívat nezodpovědní rodiče. Rodiče, kteří se o děti nestarají, v nejhorším případě je dávají do ústavu, ti určitě nepoběží někam očkovat to dítě, prostě budou rádi, že nemusí pro to dítě nic udělat.

A ta poslední věc, to tady říkal kolega Kaňkovský, o vzniku té skupiny, která se tím bude zabývat. To je věc nesmírně důležitá, protože chci-li, aby to, co říkala kolegyně Nováková, začalo platit, to znamená, že ten individuální očkovací plán skutečně bude jednou z variant, on už dneska je, ale to, co je tam potřeba vědět, co to znamená. Individuální očkovací plán v každém případě znamená jiný nástup, nebo zhoršení nástupu imunity. Proto musíme vědět, jak má být udělán, také musíme vědět, kolik dětí máme podle toho individuálního očkovacího plánu očkovaných. Tam prostě musí existovat nějaká evidence, to tak jednoduché není. V okamžiku, kdy oočkuji polovinu dětí individuálním očkovacím plánem, kterým zůstane interval půl roku, nebo tři čtvrtě roku, bez vzniku imunity, tak prostě jsem vlastní očkování zrušil. Proto velmi vítám, že bude fungovat nějaká skupina odborníků, kteří na všechny tyto otázky odpovědí, protože ze všeho nejhoršího v medicíně je to, něco zřídit zákonem. Když to zřídíte zákonem, tak to všichni musí dělat. A ono to nemusí být úplně dobře, nebo může ten vývoj jít jiným směrem, mohou vzniknout jiné očkovací látky. Mohou vzniknout jiné multované vargenty těch chorob, a proto právě všechny tyto věci by neměly být zřizovány zákonem, měl by tam být otevřený prostor, pro tu volnou aplikaci posledních poznatků lékařské vědy a ten prostor využívat po komunikaci s těmi rodiči, které té komunikace jsou schopny. S jinými to nejde. Děkuji. (Slabý potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu další omluvenku. Od 15.30 do 16.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka. A nyní požádám pana poslance Jana Farského o jeho příspěvek do rozpravy. Máte slovo.

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslel jsem si, že sem nastoupím po panu kolegu Svobodovi a budu reagovat na jeho plamenný pohled lékaře, tak jak jsme tady byli doposud v otázce očkování zvyklí, nemusím to udělat. A skoro jsem zvažoval, jestli nemám svoji přihlášku stáhnout. Myslím si, že jsme tady svědky a je to tak dobře, obrovského posunu, těch předchozích druhých čtení, kdy tady byly nesmiřitelné dva tábory, které se nenaslouchaly, kdy ten příkop mezi nimi se jen prohluboval, kdy zároveň se zvyšovala nedůvěra na obou stranách a skutečně jsme se neblížili k žádnému výsledku, k žádnému řešení Ten posun k řešení je tady obrovský. Já bych chtěl za něj poděkovat, protože dnes už se tady nebojím vystoupit jako zástupce větší individualizace očkovacího plánu, aniž bych byl nazván tmářem, a myslím si, že je to dobře, protože je to první krok k tomu, aby mohla být nastolena diskuse, která v této citlivé oblasti je velice potřeba.

Ta situace na zdravotním výboru tak jasná nebyla a skutečně, jak tady zmínil pan kolega Kaňkovský, Parlamentní institut ve svém stanovisku skutečně popisuje, že ta úprava § 38 odst. 7 v zákoně 372/2011 je problematická, je možná protiústavní a že tuto část usnesení výboru pro zdravotnictví je potřeba ještě přehodnotit a zvážit, jestli skutečně v tomto smyslu má opodstatnění.

To, proč jsem nestáhl svoji přihlášku a říkal jsem si, že smysl má vystoupit, je to, abych řekl další krok, který určitě budu realizovat a ke kterému se hlásím. V tuto chvíli už pracuji na přípravě návrhu na zrušení právního předpisu. A teď se prosím nelekejte. Ale je to tak, že, jak rozhodl Ústavní soud začátkem letošního roku, tak v části tohoto nálezu v disentním stanovisku paní ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové je vcelku jasným pregnantním způsobem popsáno, že ta otázka ústavnosti vyhlášky, která řeší očkování, řeší počty, řeší očkovací plán, řeší vakcínu, tak že je zpochybnitelná. A já myslím, že je otázkou legislativce a i legislativců, aby pokud je tady pochybnost nad tím, jestli naše předpisy jsou v souladu s ústavou, aby tato ústavnost byla prověřena. Tímto chci říct, že ten návrh, a budu oslovovat kolegy poslance a kolegyně poslankyně, jestli tato vyhláška obstojí oproti článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Chystám se to podat určitě do konce letošního června tak, aby do konce letošního roku mohla být tato vyhláška Ústavním soudem zhodnocena jako ústavně konformní nebo naopak. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než uzavřu obecnou rozpravu, táži se, zda se do ní ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Návrh na vrácení garančnímu výboru jsem nezaznamenal. V tom případě půjdeme dál a já zahajuji podrobnou rozpravu. Pouze připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny. Nyní udělím slovo prvnímu, kdo je přihlášen do podrobné rozpravy. Je to paní poslankyně Nina Nováková a přihlásí se paní poslankyně Hana Aulická. Máte slovo.

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je pod mám jménem uveden pod číslem 2256. Dovolila jsem si přepracovat pozměňovací návrh tak, aby byl rozdělen na čtyři samostatné části a umožnila jsem tak některým z kolegyň a z kolegů, aby alespoň pro jeden z pozměňovacích návrhů mohli s klidným svědomím zvednout ruku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Hanu Aulickou a připraví se paní poslankyně Soňa Marková.

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom mi dovolte ještě pár slov. Já musím říct, že většina z našich kolegů a kolegyň měla určitě ve svých kancelářích návštěvy maminek a i tatínků, kteří měli osobní zkušenosti s očkováním, a musíme si všichni říct, že nemůžeme o nich mluvit jako o tzv. biomatkách. To byla jedna poznámka.

Další věc bych chtěla jenom říct, že bohužel vesměs všichni, kdo tady vystupovali z poslanců v obecné rozpravě, tak mě velice mrzí, že nikdo nenavštívil seminář, který byl k tomuto tématu udělán na začátku dubna a i v průběhu února.

Další věc bych jenom chtěla říci, že i Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že každý rok narůstá počet rodičů, kteří odkládají očkování, anebo nechtějí očkovat vůbec. A důležitá a zásadní otázka je, proč a z jakých důvodů. A odpověď? Ta je jednoznačná. Strach z nežádoucích účinků. A proto, dovolte mi, dneska vám předložím návrh doprovodného usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností, jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění. Já vám děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Soňu Markovou a připraví se pan poslanec Novotný.

Poslankyně Soňa Marková: Přeji krásný den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který se kupodivu netýká očkování, když poté, co jsme tady zažili v diskusích nejenom tady na půdě Poslanecké sněmovny, ale i ve zdravotním výboru, tak to vypadalo, jako kdyby celý zákon na ochranu veřejného zdraví spočíval pouze, nebo celá ta novela spočívala pouze v tématice očkování. Ty další problémy, které se zde řešily, to znamená třeba otázka koupacích a pitných vod, otázka ochrany před hlukem, otázka bezpečnosti při práci a další a další témata, která zde byla řešena, tak zůstala upozaděna a jednou z věcí, ke které také směřovaly pozměňovací návrhy, bylo zavedení povinného testování na přítomnost infekce HIV. Já jsem si dovolila předložit na výboru pro zdravotnictví pozměňovací návrh, který pan ministr podpořil, ale zdravotním výborem nakonec neprošel a já se domnívám, že by měl tento pozměňovací návrh být schválen.

Můj pozměňovací návrh najdete v systému pod číslem 2048 a spočívá ve vypuštění bodu 181. Dovolte mi, abych krátce zdůvodnila tento pozměňovací návrh. Zavedení povinného testování na přítomnost infekce HIV u tzv. podezřelých osob představuje závažný zásah do osobnostních práv jednotlivců, do který (?) neexistuje veřejný zájem. I když se v rámci povinného testování podaří zjistit přítomnost nákazy u některé z testovaných osob, nemusí tato skutečnost vést ke změně chování této osoby. Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nedefinuje, kdo je osobou podezřelou z nákazy virem lidského imunodeficit. Tento zákon pouze specifikuje v rámci ustanovení o karanténních opatřeních § 6 odst. A, že fyzickou osobou podezřelou z nákazy se rozumí zdravá fyzická osoba, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním, nebo pobývala v ohnisku nákazy. Daná definice zcela jednoznačně není v souladu s okolnostmi týkajícími se onemocnění HIV

A v praxi bude vyvolávat otazníky, jak dané ustanovení bude na onemocnění HIV aplikováno. Povinné testování na přítomnost protilátek viru lidského imunodeficitu je zásadní zásah do soukromí a porušení lidských práv. Toto je hlavní důvod, proč Světová zdravotnická organizace vydala důrazné prohlášení, v kterém povinné testování s výjimkou kontroly krve určené pro dárce krve, tkání a orgánů, odmítá. Je pravděpodobné, že úprava rozšiřující povinné testování na přítomnost protilátek viru lidského imunodeficitu by byla shledána v nesouladu s Listinou základních práv a svobod, zejména článkem 7 odst. 1 listiny, a proto by byla protiústavní.

Povinné testování nejen, že nechrání veřejné zdraví, ale může ho naopak ohrozit. Testování pouze umožňuje diagnózu. Ovšem samotná diagnóza nedokáže v situaci, kdy onemocnění virem lidského imunodeficitu nelze zcela vyléčit, zastavit další šíření nákazy. Nosičství viru lidského imunodeficitu není nakažlivým onemocněním v běžně zažitém významu slova. Na rozdíl od tuberkulózy se virus nepřenáší kapénkovou infekcí. Na rozdíl od tyfu nemůže být virus přenesen jídlem nebo vodou. Skutečnost, že HIV se v České republice šíří především pohlavním stykem, znamená, že nikdo z občanů není bezbranný proti infekci a může se účinně přenosu bránit (sexuální abstinencí, monogamním vztahem, bezpečnějším sexem).

Situaci, kdy fyzická osoba někoho jiného úmyslně či z nedbalosti ohrožuje nebo dokonce infikuje virem lidského imunodeficitu, již současné době ošetřuje trestní zákoník. V takovém případě lze této osobě provést test na přítomnost protilátek viru lidského imunodeficitu bez jejího souhlasu dle § 71, odst. 2, písmena c Zákona o ochraně veřejného zdraví.

Navzdory pokroku lékařské vědy nosičství viru lidského imunodeficitu sebou stále přináší vážné osobní a společenské důsledky, a je na rozhodnutí každého člověka, zda se rozhodne test podstoupit, případně zda k jeho provedení dá svůj souhlas. Povinné testování je nátlakové opatření, které zasahuje do ústavou zaručených lidských práv. Přínosy povinného testování jsou iluzorní a vedlejší účinky takového přístupu jsou nebezpečné pro ochranu veřejného zdraví. Světová zdravotnická organizace poukazuje na to, že povinné testování není vhodné ani v případech, kdy je iniciováno orgány ochrany veřejného zdraví, neboť povinné testování nevede ke změně chování, které jediné může zabránit dalšímu šíření nákazy. Pokud byla osoba donucena k povinnému testu, má menší motivaci ke změně svého chování, a následnému zamezení šíření viru než osoba, která testování podstoupila dobrovolně, a prošla před a potestovým poradenstvím školeného personálu. Povinné testování naopak odrazuje obyvatelstvo od dobrovolného testování. Přitom neustále platí, že úspěch HIV prevence stále závisí na odpovědnosti chování jednotlivce a ochotě změnit rizikové chování. Dobrovolnou spolupráci nelze získat násilným způsobem povinného testování. Povinné testování osob je rovněž v příkrém rozporu s mezinárodními pravidly o HIV, AIDS a lidských právech, která vydala vysoká komisařka OSN pro lidská práva.

To je zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Dále mi dovolte, abych se ještě přihlásila k druhému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému pod číslem 2053, a který se týká velmi složité problematiky chemického zákona. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám nyní o vystoupení pana poslance Novotného a připraví se pan poslanec Vácha. Máte slovo.

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl uveden pod číslem 2037, a předkladatelem jsem já. Tento pozměňovací návrh neřeší a není ani o tom, zda se má očkovat či nikoliv. Já osobně jsem zastáncem očkování, ale tento pozměňovací návrh je v souladu s prvotním záměrem zákona na ochranu veřejného zdraví, a jeho cílem je chránit a podporovat zdraví dítěte. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu budou vytvořeny podmínky, za kterých budou mít děti příležitost bezpečně pobývat v přírodě, přivážet si formující zážitky z tábora, výpravy, či školy v přírodě. Aby dosáhl tohoto cíle předkládaný pozměňovací návrh, tak: Zaprvé. Racionalizuje zákonné závazky tak, aby byly reálné a efektivně splnitelné. Zadruhé. Respektuje a posiluje přitom zodpovědnost a práva rodičů, případně zákonných zástupců. Zatřetí. Snižuje administrativní náročnost, dodržování zákonných požadavků. Za poslední, začtvrté. Zohledňuje dlouhodobý pozitivní trend hygienické situace zotavovacích akcí, bere v úvahu různorodost jejich pořadatelů, které neohrožuje neodůvodněnými vysokými sankcemi.

Takže ještě jednou. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2037. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Váchu a připraví se pan poslanec Kolovratník.

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního tisku 2251. Ve znění § 45 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní: Pravidelné a zvláštní očkování lze provést dle individuálního očkovacího plánu v případě zjištění zdravotního stavu, který dočasně brání podání očkovací látky (dočasná kontraindikace) v případě výskytu závažnějších nežádoucích účinků po podání očkovací látky nebo z jiných zdravotních indikací. Individuální očkovací plán stanovuje poskytovatel zdravotních služeb. Děkuji.

Poslanec Martin Kolovratník: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já bych se rád osobně přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2039. Ten pozměňovací návrh míří, resp. je iniciován ze strany resortu dopravy, a já jsem ho rád podal. A teď si vás dovoluji poprosit o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Velmi stručně a velmi zjednodušeně vysvětlím, o co kráčí, jak je doprava spojena s ochranou veřejného zdraví. Tato věc se týká takzvané priority hluku v území, kdy v současné době podle současně platné legislativy dochází často k tomu, že poblíž nějaké liniové stavby, ať už je to silnice, železnice, ale někdy i průmyslový objekt, až následně je povolena a realizována výstavba například rodinných domů nebo bytových domů. Teprve poté, co ty domy byly postaveny už vedle existující silnice nebo železnice, si začnou jejich majitelé stěžovat, že je tam hluk, a poté co... Ty případy se skutečně v reálu už několikrát staly poté, co na základě měření ze strany hygienické stanice bylo soudem nařízeno a provedeno opatření, tak pak ten investor, což je většinou tedy stát, musí dodatečně vyrábět, realizovat a investovat protihlukové clony. Máme řadu případů, kdy stát byl nucen takto dodatečně kvůli nevhodné výstavbě a zástavbě budovat protihlukové stěny nebo clony. A jsou to skutečně pro stát naprosto zbytečné náklady, zbytečná zdržení. Ty náklady se pohybují v řádech desítek milionů korun, a nejsou státem vyvolány. Takže velmi zjednodušeně: Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2039. Pokud k němu budete chtít jakékoliv vysvětlení, jsem pochopitelně kdykoliv připraven ho vysvětlit. A ještě poslední podpůrná věta. Tento návrh byl i pozitivně přijat na hospodářském výboru, kde hospodářský výbor k němu přijal kladné doporučující stanovisko, a s tímto stanoviskem ho poslal do výboru pro zdravotnictví. Děkuji

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Farský.

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému již v obecné rozpravě avizovanému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2264, a tento pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k usnesení výboru pro zdravotnictví č. 75 z 18. schůze konané 19. března 2015.

Odůvodnění jsem také říkal již v obecné rozpravě. Jenom zopakuji - výbor pro zdravotnictví přijal na svém zasedání dne 19. 3. 2015 usnesení, jehož součástí je bod 40, kterým se navrhuje změna § 38 zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. A to v odstavci 7. Navrhovaná úprava vnáší dle názoru právních autorit značnou interpretační nejistotu, přičemž nejpravděpodobnější právní výklad je takový, že by mohlo za určitých okolností podle této úpravy docházet k provádění služeb určených k předcházení vzniku a šíření infekčních chorob onemocnění bez souhlasu. Tento právní stav jeví známky významného snížení lidskoprávní ochrany pacienta. Už jsem tady zmiňoval - v praxi si to nedokážu představit, ale přesto, pokud máme víceznačné znění právní normy, tak to vidím jako věc nepatřičnou.

Z tohoto důvodu navrhuji tento pozměňovací návrh, kterým by se ta sporná část z návrhu usnesení výboru pro zdravotnictví zrušila. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Farský a připraví se paní poslankyně Nohavová.

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 1876 a jenom krátce k jeho zásadní části a odůvodnění.

Dnes je situace, kdy pokud nějaký nezletilec z těch 150 tisíc, kteří vyrážejí na zotavovací akci ročně, pokud chce vyrazit, tak musí vyrazit před tím ještě k lékaři, a lékař mu musí vydat posudek o zdravotní způsobilosti, jestli je schopen se té akce, na kterou jde, ať už je to zotavovací akce, ať je to tábor nebo nějaká delší akce - škola v přírodě, tak musí před tím získat posudek, že je schopen to absolvovat. Ten posudek platí jeden rok. Zpravidla se za něj platí částka někde kolem 200 Kč. To nezletilé dítě je samozřejmě povinno, nebo je provázeno svým zákonným zástupcem na takovou prohlídku.

Ten návrh, který tady předkládám, říká, že pokud organizátor této zotavovací akce i zákonný zástupce u zdravého, nedispenzarizovaného dítěte souhlasí s tím, že posudek může vystavit zákonný zástupce, tak tak může učinit. A to je vše.

Takto jednoduchý návrh, a v podstatě přináší něco, co se tady často nestává, to je, že zákonným předpisem nevytváříme další povinnosti, nevytváříme další formuláře, papíry, ale že jeden z těch papírů rušíme. A já bych byl hrozně rád, kdybyste na tom rušení předpisů a snížení byrokracie se mnou spolupracovali. Děkuji předem za podporu pozměňovacího návrhu 1876.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Snížení byrokracie je jistě chvályhodný čin, pane poslanče, to chválím. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Nohavová a připraví se pan zpravodaj pro vystoupení v podrobné rozpravě. Máte slovo.

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké odpoledne. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1920 a řeší zjednodušeně řečeno snížení pokut poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Je zároveň i součástí usnesení zdravotního výboru. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní tedy je připravený vystoupit pan zpravodaj. Máte slovo.

Poslanec David Kasal: Pane místopředsedo, děkuji. Já bych se rád přihlásil k pozměňujícímu návrhu č. 2269, který je společný s kolegou Birkem, který jsme navrhovali. Jedná se o kompromisní návrh Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví i Hospodářské komory, která (který?) se dotýká hluku. Jenom krátké odůvodnění. Tímto návrhem se navrhuje, aby prostor významný z hlediska pronikání hluku byl upřesněn prováděcím právním předpisem. Podle § 106 odst. 3 se předpokládá, že oblast hluku je prováděna nařízením vlády. V souvislosti s touto změnou se tedy navrhuje doplnit i toto ustanovení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana předkladatele, zda si vezmete závěrečné slovo. Pan zpravodaj.

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych se rád vyjádřil k té diskusi, která tady dneska zazněla. Chtěl bych všem kolegům poděkovat. Protože většina se týkala očkování, nechci to snižovat jenom na to očkování, ale bylo to gró, dovolte, abych se zastavil u pár věcí, které jsou opravdu důležité a na které mohu trochu reagovat i ze své praxe.

Z hlediska reakce po očkování, která tady zazněla a bylo tady řečeno, že nemůže zaznít, že něco takového neexistuje. Pracuji v medicíně 22 let a mohu vám říct, že u dětí hlavně v tom nízkém věku je takové množství různých chorob, že jednoznačně tvrdit, že vzniklá reakce je po očkování, je velmi svízelné. Na druhou stranu jsem natolik otevřen a z toho důvodu vítám, že už existuje pracovní skupina při ministerstvu, která toto bude řešit, kde si opravdu musíme říct, jaké bude hodnocení takovýchto reakcí, které nás povede k tomu, abychom se s tím mohli lépe zaobírat.

Co se týká individuálního očkovacího plánu, bylo tady řečeno, že není, že ho chceme zavést. Individuální očkovací plán opravdu už existuje, je ve vyhlášce a samozřejmě vzhledem k tomu, že je individuální, tak zachycuje určité procento populace, a to je hlavně u dětí, které mají zdravotní komplikace. Ať jsou to komplikace alergologické, ať jsou to komplikace neurologické, například u epileptiků. A mohl bych takhle dál pokračovat. Ale toto je zase, si myslím, do té pracovní skupiny, která už je ustavena.

Chtěl bych doplnit ještě kolegu Kaňkovského - prostřednictvím pana předsedajícího, že my jsme přemýšleli ještě dál, jakým způsobem ulevit, takže v pracovním slova smyslu vymýšlíme určité lejstro, když to řeknu jenom takhle, elektronickou formu, které by bylo jednotné pro zachycení jednak potřeb lékařů a ať pojedou na jakoukoli akci, to znamená, ať pojedou na letní tábor nebo na týdenní pobyt někam, kde to bude jednoznačně popsáno, co lékař potřebuje, co je zbytné a co není nezbytné. Dále tam jednoznačně bude vystavena ještě další forma očkování, protože v současné době na těch potvrzeních je buďto "řádně očkován", nebo "neočkován". Jiná možnost tam není a řada lékařů z obavy - vzhledem k tomu, jak se o tom očkování diskutovalo - tak děti, které neměly přesně všechno odočkováno, opravdu byly diskriminovány a nebyly uvolněny pro tyto akce. Takže i to chceme vyřešit tímto jednotným papírem.

Co se týká kolegy Farského - prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil o dispenzarizaci a byrokracii. Já to také chválím, určitě bude ve snižování byrokracie s ním spolupracovat, ale zrovna v tomto případě jsou to velmi důležité informace, kdy ty děti jezdí na pobyty vzdálené od svého bydliště

Často se setkáváme v letních měsících s tím, že rodiče pošlou dítě na pobyt a sami odjíždějí na dovolenou do zahraničí a lékař nemá žádné podrobnější informace, se kterými potřebuje pracovat. A většinou se do těch nemocnic dostávají ve večerních hodinách a nemáte jakoukoli šanci získat podrobnější informace k tomu, abyste mohli takto svěřené děti potom ošetřovat.

Na závěr bych chtěl říci, že jsem rád za nekonfliktní projednávání této části zákona hlavně z hlediska očkování a těším se na jakékoli příspěvky, které budou potom řešeny v pracovní skupině.

Během dnešního projednávání vystoupilo celkem sedm poslanců v obecné rozpravě a deset v podrobné rozpravě, kdy načítali své pozměňující návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní požádám o závěrečné slovo pana ministra. Máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se nejprve chci omluvit, že oproti svým obvyklým zásadám nebudu moci být úplně stručný, jak je mým zvykem, protože ta rozprava byla velmi obsáhlá a nebyla úplně strukturovaná. Není proto úplně jednoduché pro mě na všechno zareagovat. A myslím si, že mnohé z toho si mou reakci zaslouží.

Já bych chtěl podobně jako pan poslanec Kasal poděkovat i těm, kteří mají jiný názor na povinné očkování, kteří mají jiný názor na povinný očkovací kalendář, že ta diskuse byla v drtivé většině nesena ve věcné rovině. A já si myslím, že to je základní předpoklad k tomu, abychom se k event. možným a potřebným změnám toho systému dostali. V okamžiku, kdy se stanoviska budou ideologicky vyhrocovat a kdy tady bude zaznívat, proč chceme po lidech, aby se povinně očkovali, tak se velmi těžko dobereme nějakých změn. (Hluk v sále.)

Jsem rád, že se nám podařilo ustavit pracovní skupinu tak, jak jsme o ni byli požádáni na zdravotním výboru. Někteří ze zde vystupujících, kteří reprezentují odlišné názory na toto téma, jsou členy této skupiny. A já věřím, že se podaří tam vést tu diskusi. Ale tak, jak bylo řečeno, je to diskuse mnohdy velmi odborná, protože taková témata, jako jsou individuální očkovací plány apod., nejsou úplně jednoduchá.

Tady mi dovolte trošičku malou vsuvku. Stávající očkovací kalendář, který je obsažen ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace. Cílem je optimalizovat schemata i odstupy mezi jednotlivými očkováními. Bere se tam v potaz nejenom věk očkovaných osob, počet dávek na aktuální schopnost tvorby ochranných protilátek, ale i zohlednění toho, že různé typy vakcín vyžadují různá schemata. Některé očkovací látky lze aplikovat současně a mezi jinými je nutný odstup. Myslím si, že toto vyžaduje odbornou diskusi a že to nelze najednou takto volně pustit, protože se obávám, že účinná proočkovanost by se nám velmi snížila.

Já bych tady chtěl podpořit a vyslovit dopředu souhlas Ministerstva zdravotnictví se dvěma návrhy, se kterými tady vystoupil pan poslanec Kaňkovský, a to je bod 40, který, jak zaznělo, může být vykládán jinak, i když bezesporu ve smyslu nucení k očkování určitě nebyl myšlen. Nicméně souhlasím, abychom zabránili různým výkladům, s jeho vypuštěním. A myslím si, že je velmi dobrý nápad i to využití pravidelných preventivních prohlídek k vydávání potvrzení, které zdravotníci u dětí na těch akcích potřebují. Já se tady hlásím k tomu, že vyhlášku upravíme, a myslím si, že termín tři měsíce je reálný.

Další věc, ke které bych se chtěl vyslovit, je otázka, kterou tady otevřela paní poslankyně Marková - to je to možné povinné testování na HIV. A já musím říct, že mě její argumentace už na výboru přesvědčila. Myslím si, že je to velmi citlivá oblast a že se pohybuje na hraně. A já za předkladatele souhlasím se změnou a s vypuštěním toho povinného testování.

Co se týká oblasti hluku, o které se moc nediskutovalo, ale která je velmi důležitá. Možná spoustu lidí zajímá mnohem více než povinné očkování. Tak i tady si myslím, že se nám povedlo využít toho času k diskusi k nalezení konsensu. Na straně jedné zájem ochrany občanů před hlukem a na straně druhé řekněme nevyvolávání zbytečných ekonomických nákladů při dopravních stavbách a dalších. A já jsem velmi rád za to, že tady vznikl kompromisní návrh za účasti Hospodářské komory, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, který je veden jako pozměňovací návrh pánů Kasala a Birkeho, který také podporuji.

Takže dovolte mi ještě jednou poděkovat. Myslím si, že oproti tomu, když jsme stahovali tuto normu z prvního, druhého čtení, tak se spoustu věcí podařilo vyřešit. Spousta věcí je v konsensu a myslím si, že ten zákon má šanci nakonec opustit Poslaneckou sněmovnu ve velmi dobré podobě tak, aby vyhovoval drtivé většině těch, kteří se k tomu vyjadřovali, aby zajistil ochranu veřejného zdraví, ale vzal v potaz i ty ostatní argumenty, a za to vám děkuji.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře.

Vzhledem k tomu, že nezazněly žádné návrhy ani na vrácení nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi.  

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. A než přejdeme k projednávání bodů, tak paní poslankyně Golasowská ruší omluvu ohledně nepřítomnosti během dopoledne, již je zde. Pan poslanec Josef Vozdecký se omlouvá dnes od 14.30 do 16 hodin ze zdravotních důvodů a to je všechno.

 DĚJSTVÍ III. - 27. schůze PS  dne  20. 5. 2015 - 3. čtení

Prvním bodem našeho jednání je

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 270/6, byly doručeny dne 4. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 270/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento návrh byl již třikrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem pětkrát ve výboru pro zdravotnictví. Z těchto důvodů nepovažuji za nutné předloženou novelu podrobněji uvádět.

Návrh představuje komplexní, a tedy značně rozsáhlou revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe.

V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byla k novele vznesena řada pozměňovacích návrhů týkajících se především problematiky očkování, ochrany zdraví před hlukem a oblasti sankcí. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro zdravotnictví mohu podpořit. Pokud jde o další pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, nemohu souhlasit s těmi, které ne plně ústavním způsobem zasahují do problematiky hluku, negují zachování kolektivní imunity a tříští systém povinného očkování. K otázce očkování bych ještě rád dodal, že Ministerstvo zdravotnictví zahájilo širokou diskusi o záležitostech očkování ve všech aspektech. Za tímto účelem jsem již zřídil pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci odborných společností a zástupci veřejnosti.

Věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří pouze ty pozměňovací návrhy, které přispějí ke kvalitě zákona a v praxi pak k ochraně veřejného zdraví, a návrh propustí do dalšího legislativního procesu v Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi, a vzhledem k tomu, že projednáváme legislativu hluku, tak i tady je hluk větší, než příslušný zákon připouští. Prosím poslance o klid.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o ochraně veřejného zdraví je v očích mnohých z vás spojena výhradně s problematikou očkování. Nedivím se. Je to téma velmi důležité. Ale jak to tak bývá, pod svícnem je i v tomto případě tma a v té tmě se ukrývá dosud výrazně méně diskutovaný problém, kterým je ochrana před hlukem.

Na první část problému jsem narazila už ve vládním návrhu. Šlo o to, že si vláda chtěla velmi rafinovaným způsobem usnadnit situaci při rozšiřování letiště Ruzyně. Fakticky by se v tomto procesu eliminovala úloha krajské hygienické stanice. Tento problém řeší můj pozměňovací návrh pod číslem A12, který podpořil také zdravotní výbor.

Jak jsem ale bohužel zjistila při pročítání pozměňovacích návrhů vzešlých právě z tohoto výboru, dostal se mezi doporučené pozměňovací návrhy také text, který ochranu veřejnosti před hlukem oslabuje. Najdete jej pod číslem A11. Tento pozměňovací návrh otevírá prostor pro podle mého názoru relativně snadné obejití obecního režimu ochrany před hlukem. Umožňuje totiž časově neomezené povolení k používání nebo provozu zdroje hluku, který nesplňuje stanovené limity. Myslím si, že lidé po nás jako po zákonodárcích chtějí, abychom schvalovali zákony, které je budou chránit. Nyní bychom schválili zákon, který jim tuto ochranu bere. Tento návrh, který by si v tomto čtení jistě zasloužil důkladné vysvětlení ze strany svého předkladatele, považuji za špatný. A dokonce musím říci, že mě zaráží skutečnost, že si získal podporu zdravotního výboru.

Žádám vás proto o zamítnutí návrhu pod číslem A11. Byla bych ráda, aby se tento pozměňovací návrh hlasoval také zvlášť. V případě, že by byl schválen, zvážím iniciování ústavního přezkumu, neboť se domnívám, že jak samotný text, tak jeho aplikace a důsledky se dotýkají ústavně garantovaných práv.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plíšek, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl připojit ke své kolegyni Věře Kovářové a chtěl bych vás vyzvat k tomu, abychom neschválili pozměňovací návrh označený jako A11, který skutečně umožňuje stanovení neomezené výjimky na venkovní limity hluku.

Já to pokládám i z hlediska toho, jak nás oslovují občané dotčených lokalit, kde dlouhodobě nejsou zajištěna protihluková opatření, kde váznou povolení k výstavbě obchvatů tak, aby ulehčila občanům v lokalitách, kde je nadměrný hluk, například v Praze v oblasti Spořilova, částečně na ulici 5. května a v dalších lokalitách. Vy určitě ve větších sídlech s tím máte problém také. Myslím si, že stanovení neomezené výjimky, která je natrvalo, vede k alibismu těch orgánů veřejné správy, které právě mají zajistit příslušná protihluková opatření, které mají na starosti výstavbu obchvatů těchto sídel, aby nemusely v nějakém reálném čase rozhodovat, protože bude jasné, že ta výjimka je trvalá. Nyní je ta výjimka vždy na dobu určitou a příslušné správní orgány aspoň musí před jejím vypršením činit nějaká opatření, než je případně prodloužena.

Takže bych vás chtěl požádat, abychom nepodpořili pozměňovací návrh A11 v zájmu ochrany občanů před hlukem. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Soňa Marková, po ní pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně. ***

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, dovolte, abych se jenom přihlásila v souladu s jednacím řádem k legislativně technické opravě, kterou máme nebo máte v systému pod číslem 2305. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za klub KDU-ČSL chceme také požadovat samostatné oddělené hlasování o návrhu A11, který se týká trvalé výjimky pro splnění vnějších limitů hluku. Předřečníci vysvětlili, o čem se vlastně bude jednat. Domníváme se, že to je zhoršení oproti současnému stavu, a požadujeme samostatné hlasování a nepodporu tohoto návrhu, který současnou situaci v zatížení hlukem zhoršuje. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, já bych jenom krátce reagoval na své předřečníky, co se týká tohoto bodu A11. Chtěl bych k tomu jenom podotknout, že pro ten bod platí, že je to časově neomezená výjimka, která může být kdykoli odebrána hygienickou stanicí. Takže z tohoto pohledu jenom vysvětluji fakt, že to není kontroverze k tomu, co zde bylo řečeno, a není tedy problém tento bod schválit. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně.

 Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ráda bych jen znovu upozornila naprosto ve stručnosti na pozměňovací návrhy, které jsem si dovolila rozdělit tak, abyste alespoň někteří z vás je mohli podpořit.

Jedná se o pozměňovací návrhy pod bodem B. Zdůrazňuji, ani jeden z mých pozměňovacích návrhů nehovoří o tom, že by se rušila povinnost očkování. Ale pod bodem B.A se hovoří o individuálním očkovacím plánu, to znamená o možnosti výběru po konzultaci s lékařem vakcín a časového rozložení a v případě, že dítě je takto očkováno podle toho individuálního očkovacího plánu, pohlíží se na něj při přijetí do dětských skupin a všech dětských zařízení jako na dítě očkované. Pod návrhem B.B je povinnost lékaře informovat o tom, že existují také další registrované v České republice očkovací látky. Pod pozměňovacím návrhem bod Bc se vlastně ruší diskriminace dětí, které se kvůli tomu, že nemohou přinést potvrzení o tom, že byly řádně očkované, nemohou zúčastnit žádných volnočasových akcí.

A dále bych se přimlouvala, abyste shovívavě nebo se sympatiemi pohlíželi také na pozměňovací návrh pod bodem E, kde pan poslanec František Vácha hovoří v jiné verzi o individuálním očkovacím plánu.

Zcela předpokládám, že podpoříte, nebo prosím vás, abyste podpořili pozměňovací návrh pana dr. Kaňkovského pod bodem G.b, kde vlastně likviduje, nebo se snaží napravit naprostou chybu, která, jak víme, byla v rozporu i s ústavním právem.

A dále pozměňovací návrh pana Jana Farského, který zjednodušuje administrativu při účasti dětí na volnočasových aktivitách. Je to pozměňovací návrh pod bodem H. Děkuji vám za pochopení.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se velmi přimlouvám za to, abychom současný systém očkování ponechali v té podobě, jak je. Je pro to jistě hodně závažných důvodů, které tady byly již vysvětleny. Ke změnám se má vyjádřit komise, která již začala pracovat.

Jinak co se týká toho bodu 11, toho časově neomezeného povolení, k tomu, co tady bylo řečeno, chci říct skutečně, že tak jak je to napsáno, tak se mi jeví - a i kolegům se to tak jeví - že časově neomezené povolení, o které může požádat ten, kdo není schopen splnit vnější limity hluku a splňuje jenom vlastně opatření ve vnitřním prostoru, tak se jedná skutečně o časově neomezené povolení. Dříve to byla dočasná výjimka, nyní je to časově neomezené povolení. Proto velmi pochybuji, že orgán krajské hygienické stanice by vlastně vydal rozhodnutí, kterým přehodnotí to časově neomezené povolení, a to povolení zrušil. V té podobě, jak je to dnes předloženo v tom pozměňovacím návrhu, se domnívám, že to je zafixování toho stavu a možný neomezený nárůst hlukové zátěže ve vnějším prostředí. Proto se přimlouvám za nepřijetí tohoto návrhu pod označením A11. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl také přihlásit za klub ODS k tomu, že bod A11 bychom chtěli hlasovat zvlášť. Jsem přesvědčen o tom, že odejmutí něčeho, co bylo definováno jako trvalé zrušení výjimky, je úkon, který nebude hygienická služba schopna provést, že ta výjimka skutečně bude mít charakter trvalý. Navíc to zakládá skutečně to, že pro občany vytváříme situaci, kdy vlastně proti tvorbě hluku žádnou obranu nemají.

To druhé, k čemu se chci vyjádřit, je problematika očkování. Já si myslím, že všichni, kteří se tím zabýváme, víme, že problematika očkování spočívá také v tom, že očkování funguje jenom tehdy, jestliže je proočkováno vysoké procento populace, a že to procento se pohybuje okolo 90 %, která musejí být proočkována. V okamžiku, kdy do očkování vpustíme výjimky, nevpustíme tam výjimky pro kvalitní rodiče, ale pro rodiče, kteří se prostě vyhýbají všemu, a ta číslovka se významně sníží pod 80 a z epidemiologického hlediska nastane situace, která nastala na Ukrajině, když tam vyhořelo očkování z ekonomických a politických důvodů.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, já bych vás jenom stručně a zdvořile chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod bodem G1 a G2. Jak už tady bylo zmíněno, tento návrh ruší kontroverzní návrh výboru pro zdravotnictví. A přiznám se znovu, že i já jsem pro něj tenkrát hlasoval, kdy po důkladném právním rozboru jsme dospěli k názoru, že tento návrh je víceznačný, způsobuje právní nejistotu a za určitých okolností by mohl vést k očkování dětí proti vůli jejich rodičů, což jsem přesvědčený, že v této Sněmovně snad nikdo nechce. Takže si vás zdvořile dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu.

A jinak nad rámec toho chci říct, že vítám ustanovení pracovní skupiny pro problematiku očkování. Jsem rád, že je široká. Z mého pohledu si myslím, že je možná trošičku předoktorováno v této komisi, ale pevně doufám, že bude otevřena i názorům veřejnosti a hlavně že jako výbor pro zdravotnictví dokážeme definovat okruh otázek, které veřejnost v souvislosti s očkováním trápí, a že povedeme pracovní skupinu k tomu - a myslím si, že to bude práce na mnoho měsíců - aby dospěla k odpovědím na otázky, které veřejnost v této souvislosti vznáší.

Děkuji vám za pozornost a budu rád za podporu mého pozměňovacího návrhu.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Heger, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Kovářová. 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo. Chtěl jsem podpořit pozměňovací návrh poslance Kaňkovského, ale naopak ostatní pozměňovací návrhy týkající se očkování nesou v sobě určitá rizika nahlodání toho systému povinného očkování. Chtěl bych říct jeden argument, který tu ještě nezazněl, že v každém případě očkování zanechává několik procent dětí, které nemají imunitu, nezískají ji díky zvláštní reaktivitě, a potom tyto děti jsou ohroženy podstatně více vznikem chorob zejména v hromadných zařízeních pro děti, a proto je tady ten požadavek, aby byly očkovány děti všechny, aby se toto procento a ta pravděpodobnost onemocnění těch dětí, že to na ně někdo přenese, snížila.

Jinak pokud jde o ten hlukový návrh bodu A11, tak tady bylo trošku necitlivě řečeno, že zdravotní výbor nějakým způsobem snížil ochranu lidí před hlukem. Ta právní interpretace, že je možno trvalou výjimku odebrat, jestliže dojde ke změně technologických možností, je celkem jasná. Na druhé straně před hlukem lidi opravdu nikdo nemůže ochránit, jestliže ta situace nemá řešení. Jestliže někde stojí dům a pod ním jezdí vlak nebo tramvaj a překračuje vnější hlukové limity, tak jediná ochrana je možnost udělat obranu proti těm hlukovým limitům zvýšeným uvnitř. Jinak ta situace prostě nemá řešení, než tady vybourat kus magistrály. Takže ten návrh nahrazoval jenom nejistotu právního stavu. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně Kovářová má slovo.

 Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Ráda bych reagovala na příspěvek pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího. Jakmile se jednou otevře prostor pro trvalé výjimky, tak je to nevratné. Obávám se, že není tak jednoduché zrušit trvalou výjimku, jak zde bylo prezentováno. Nicméně myslím, že ani pan zpravodaj není předkladatelem tohoto pozměňujícího návrhu. Čili bych očekávala, že se k němu předkladatel vyjádří. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další faktickou poznámku má pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče. Je zatím posledním přihlášeným. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom bych krátce řekl k očkování. Nedomnívám se, že tento návrh znamená ohrožení očkování. Já se naopak domnívám, že nastolení důvěry namísto restrikcí povede spíše k tomu, že očkování v rámci vysvětlování se stane rozšířenějším. Ale to je věc názoru a určitě kolem toho bude velká debata.

O co bych vás chtěl ale výrazně požádat, je o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Je to návrh, který zruší jeden zbytečný papír - posudek lékaře, který se vydává 150 tisícům zdravých dětí ročně, které jezdí na tábory. Teď mluvím z pozice vedoucího tábora, mluvím z pozice i člověka, který toto prodebatoval s Českou radou dětí a mládeže, a zároveň z pozice té reality. Ten papír je skutečně zbytečný, zbytečně zatěžuje lidi. Neposuzuje se stav účastníka tábora na ten konkrétní případ, ale platí rok, takže v podstatě může platit jak pro pobyt v přírodě v penzionu, tak pro přechod hor. Takže skutečně je to zbytečné lejstro, které jenom obtěžuje lidi, stojí hromadu peněz. Máme šanci zrušit jeden ze zbytečných papírů. Moc takových šancí hlasování tady ve Sněmovně není, proto bych vás chtěl poprosit o pozornost a o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, tak končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. (Neměli zájem.)

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim on i pan ministr vyjádřil své stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

Sněmovnu prosím o klid, aby každý znal proceduru, jak budeme hlasovat. Prosím.

 Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, opravdu dovolte, abyste dobře poslouchali, protože procedura díky počtu pozměňujících návrhů je - nechci říct, že složitější, ale je potřeba, aby opravdu bylo jednoznačně věděno, o čem všichni hlasujeme.

Z hlediska procedury doporučujeme Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných dle zákona a podle sněmovního tisku 270/6 v následujícím pořadí.

Za prvé by to byly legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, což byla legislativně technická úprava paní poslankyně Markové.

Za druhé bychom hlasovali o návrhu pod bodem G. Bude-li přijat, je pak nehlasovatelný návrh pod bodem A40.

Pokud bychom tento bod neprohlasovali, tak za třetí budeme hlasovat o bodu A40.

Za čtvrté. Původní návrh je, abychom hlasovali o bodech A1 až A39 společným hlasováním. Vzhledem k tomu, jaké zde byly návrhy, tak si dovolím pozměnit ten návrh hlasování, že bychom hlasovali A1 až A10 v jednom bloku. Potom bychom hlasovali samostatně o bodu A11 a potom bychom hlasovali o zbylých bodech A12 až A39.

V další části, což by bylo za sedmé, bychom hlasovali návrh pod bodem J. Bude-li přijat, nebudou hlasovatelné návrhy pod bodem F1 a F2.

Za osmé budeme hlasovat o návrhu pod bodem B.A. Bude-li přijat, nebudou potom hlasovatelné návrhy pod bodem B.B a E.

Za deváté bychom hlasovali samostatně návrh pod bodem B.B. Bude-li přijat návrh pod bodem B.A, je tento bod nehlasovatelný.

Za desáté budeme hlasovat návrh pod bodem B.C1.

Za jedenácté budeme hlasovat návrh pod bodem B.C2. Bude-li přijat návrh pod bodem A18, je tento bod nehlasovatelný.

Za dvanácté budeme hlasovat návrh pod bodem B.D. Budou-li přijaty návrhy pod body A31 a A38, je tento bod nehlasovatelný.

Za třinácté budeme hlasovat návrh pod bodem C1.

Za čtrnácté budeme hlasovat návrh pod bodem C2.

Za patnácté budeme hlasovat návrhy pod body D1 a D2. Bude-li návrh přijat pod bodem A5, je nehlasovatelný.

Budou-li přijaty body D1 a D2, je nehlasovatelný návrh pod bodem H.

Za šestnácté budeme hlasovat návrh pod bodem D3. Bude-li přijat návrh pod bodem A28, je tento bod nehlasovatelný. ***

Za sedmnácté budeme hlasovat o návrhu pod bodem E. Bude-li přijat návrh pod bodem B.A je tento návrh nehlasovatelný.

za osmnácté budeme hlasovat o návrhu pod bodem F. Bude-li přijat návrh pod bodem J, jsou nehlasovatelné návrhy pod bodem F1 a F2. Bude-li přijat návrh pod bodem A23, je nehlasovatelný návrh pod bodem F3.

Za devatenácté budeme hlasovat o návrhu pod bodem H. Bude-li přijat návrh pod bodem A5, je tento návrh nehlasovatelný. Budou-li přijaty návrhy pod body D1 a D2, je tento návrh nehlasovatelný.

Za dvacáté návrh pod bodem I. Budou-li přijaty návrhy pod body A18, A30 a A31, je tento návrh nehlasovatelný, protože jsou totožné.

Pak by následovalo za dvacáté prvé hlasování o návrhu zákona jako o celku.

A naposledy, dvaadvacet, bychom hlasovali o návrhu doprovodného usnesení, jak doporučil garanční výbor.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se kolegů a kolegyň, zda má někdo nějaké námitky k proceduře. Pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu říkat kolegyně a kolegové, ale tady spíše ke kolegovi. Já bych jenom požádal, až budeme hlasovat, jestli by mi vždycky u toho písmena - pro mě, já nevím, jestli pro kolegy, já v tom prostě mám zmatek - jestli by mi řekl aspoň trošku název bodu, jestli je to možné. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj snad vyhoví tomuto požadavku. Ptám se, jestli má někdo něco dalšího k proceduře. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj. Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 Zahajuji hlasování o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 114, přihlášeno je 180 poslankyň a poslanců, pro 179, proti žádný. Proceduru jsme schválili.

 Nyní tedy poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy a po nich se k nim vyjádřil společně s panem ministrem a já dám potom o příslušném pozměňovacím návrhu hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu legislativně technických úprav navržených paní poslankyní Markovou. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, jak ji navrhla paní poslankyně Marková. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 115, přihlášeno je 181 poslankyň a poslanců, pro 178, proti žádný. Legislativně technickou úpravu jsme přijali. Prosím, pane zpravodaji.

 Poslanec David Kasal: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod bodem G. Je to návrh přednesený panem kolegou Kaňkovským a řeší sporný pozměňující návrh číslo A40 o nejednotném výkladu ohledně očkování, které by bylo povinné pro děti. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana kolegy Kaňkovského. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 116, přihlášeno je 181 poslankyň a poslanců, pro 180, proti žádný. Návrh byl přijat.

 Poslanec David Kasal: Dále bod A40 - díky tomu, že byl přijat bod G, není hlasovatelný.

Přistoupíme k další části. Hlasovali bychom nyní o návrzích pod body A1 až A10. Je to soubor pozměňujících návrhů, které byly přijaty už v prvním kole ve výboru pro zdravotnictví. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A10. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 117, přihlášeno je 181 poslankyň a poslanců, pro 175, proti 2. Návrh byl přijat.

 Poslanec David Kasal: Nyní bychom hlasovali samostatně o návrhu pod bodem A11. Jedná se o návrh na časově neomezenou výjimku z oblasti hluku. Stanovisko výboru je kladné. (Stanovisko ministra je kladné.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu A11. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 118, přihlášeno je 180 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 86. Návrh nebyl přijat. (Nejprve se ozývá potlesk zprava, poté potlesk zleva a zvyšuje se hluk v sále.)

Prosím o klid v Poslanecké sněmovně!

Prosím, pane poslanče.

 Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. (Zpravodaj se odmlčel.)

Poslanec David Kasal: Návrh pod bodem B.B díky tomu, že nebyl přijat - omlouvám se. Návrh pod bodem B.B nyní budeme hlasovat. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, v mých zápiscích je, že bod B.B a bod B.E je nehlasovatelný v případě, že jsme schválili bod B.A. (Připomínka ze sálu: Neschválili jsme ho.) My jsme ho neschválili, pardon, omlouvám se. Budeme tedy hlasovat o bodu B.E. Promiňte, pane zpravodaji. B.B.

 Poslanec David Kasal: Právě jsem se původně přehlédl, ale pak jsem si to znovu prolétl, a proto jsem dal proceduru tak, jak má být.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ujasňuji, budeme hlasovat o bodu B.B. Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.) Pan ministr? (Negativní stanovisko.)

Zahajuji hlasování o bodu B.B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 122, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 21, proti 137, návrh nebyl přijat.

 Poslanec David Kasal: Nyní budeme samostatně hlasovat o pozměňujícím návrh B.C1. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o bodu B.C.1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 123, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 142, návrh nebyl přijat.

 Poslanec David Kasal: Nyní návrh pod bodem B.C2. Vzhledem k tomu, že byl přijat bod A18, je nehlasovatelný. Následuje návrh pod bodem B.D. Vzhledem k tomu, že byl přijat bod A31 a A38, je nehlasovatelný.

Nyní bychom přistoupili k návrhu pod bodem C1. (Nesouhlas v sále.) Ne. Nyní budeme o návrhu C1. Tamto bylo B.C1.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: C1 jsme opravdu ještě nehlasovali.

Poslanec David Kasal: C1 se nehlasovalo.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o upřesnění, co to je návrh C1. Prosím o klid.

 Poslanec David Kasal: Pod bodem C1 se rozumí vypuštění povinného testování na HIV u tzv. podezřelých osob.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Stanovisko souhlasné.) Pan ministr? (Kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování o bodu C1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 124, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 155, proti 1, návrh byl přijat.

 Poslanec David Kasal: Nyní budeme hlasovat návrh pod bodem C2. Zde se jedná o návrh legislativně technické úpravy v chemickém zákonu. Stanovisko nesouhlasné.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování o bodu C2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 125, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 136, bod C2 nebyl přijat.

 Poslanec David Kasal: Nyní návrhy pod body D1 a D2, vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pod bodem A5, je nehlasovaný. Návrh pod bodem D3, vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pod bodem A28, je nehlasovatelný.

Návrh pod bodem E je hlasovatelný. O návrhu o bodu E budeme hlasovat.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem E. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 126, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 135, návrh nebyl přijat.

 Poslanec David Kasal: Návrh pod bodem F. Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pod bodem J, je nehlasovatelný bod F1 a F2, a vzhledem k tomu, že byl přijat i návrh pod bodem A23, je nehlasovatelný návrh pod bodem F3.

Nyní bychom hlasovali návrh pod bodem H, s tím, že... omlouvám se, s tím, že... koukal jsem se teď na druhou stránku, vzhledem k tomu, že byl přijat návrh pod bodem A5, je tento návrh nehlasovatelný.

Nyní bychom přistoupili k návrhu pod bodem I. Vzhledem k tomu, že byly schváleny návrhy pod bodem A18, A30 a A31, které jsou totožné, tak je tento návrh nehlasovatelný.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle mých informací by to měly být veškeré pozměňovací návrhy. (Ano, je tomu tak.) O všech návrzích tedy bylo hlasováno.

 Poslanec David Kasal: Nyní bych navrhl hlasování o zákonu jako o celku.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 270, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 127, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 159, proti 2, návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.


Přítomno: 183 | Je třeba: 92

A Ano: 159      N Ne: 2              0 Nepřihlášen 5               M Omluven 12                Z Zdržel se 22

 

ČSSD (A Ano: 46         0 Nepřihlášen: 1             Z Zdržel se: 1       M Omluven: 2)

 

ANO (A Ano: 43               Z Zdržel se: 1                    M Omluven: 3)

 

KSČM (A Ano: 29                 0 Nepřihlášen: 1                 M Omluven: 3)

 

TOP09-S (A Ano: 12      N Ne: 2     Nepřihlášen: 1      Z Zdržel se: 8    M Omluven: 3)

 

ODS (A Ano: 5        0 Nepřihlášen: 1       Z Zdržel se: 9         M Omluven: 1)

 

KDU-ČSL (A Ano: 13             Z Zdržel se: 1)

 

Úsvit (A Ano: 8           Z Zdržel se: 2)

 

Nezařaz (A Ano: 3           0 Nepřihlášen: 1)


Nyní poprosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 Poslanec David Kasal: Nyní bych dal hlasovat o návrhu doprovodného usnesení, s kterým vyslovil souhlas garanční výbor a který byl zde na plénu načten.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosil bych doprovodné usnesení přečíst, jestli jest možno, ať víme, o čem hlasujeme. Děkuji velmi za spolupráci. Prosím, pane zpravodaji.

 Poslanec David Kasal: Děkuji. Návrh doprovodného usnesení předložený poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění."

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Než dám hlasovat, s přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já vznáším námitku proti tomuto postupu. Nemyslím si, že bychom v obecném případě měli hlasovat doprovodné usnesení k návrhu zákona. A potom při čtení textu tím spíše, když jsem ten text slyšel. Takže vznáším námitku proti tomu, abychom o tom vůbec hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Já se omlouvám, ale nemůžu dát o tom hlasovat, protože my jsme o tom způsobu hlasovali jako o proceduře, pane kolego.

Pan poslanec Benda jako místopředseda klubu. Prosím, pane místopředsedo.

Poslanec Marek Benda: Já myslím, že je to v tomto případě skoro jedno. Ale držel se tady dlouhodobý konsenzus, že k návrhům zákonů se nepřijímají doprovodná usnesení. To je věc, která má být když tak navržena jako zvláštní bod. Sněmovna si ho schválí, nebo neschválí. Ale pokud přijmeme tuto tezi, že k návrhům zákonů lze přijímat doprovodná usnesení, tak si opozice - a říkám to spíš vám jako vládní koalici - bude u každého návrhu navrhovat patnáct doprovodných usnesení k věcem, které vůbec nesouvisí. Nedělejte to. Velmi doporučuji, abychom tenhle konsenzus drželi. Zákony se schvalují jako celek. Doprovodné usnesení má být zvláštní bod. (Potlesk zprava.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil oponovat panu kolegovi Bendovi. On vám řekl nedělejte to. Já vás chci poprosit - udělejte to. Mě tenhle obstrukční mechanismus ještě nenapadl a při našem literárním talentu my teď ke každému třetímu čtení budeme umět napsat takových sedmdesát doprovodných usnesení. (Ozývá se smích. Potlesk zprava.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, já bych v této chvíli poprosil, abychom vzali trošku více rozum do hrsti, myslím ten selský rozum, a uvažovali. Já samozřejmě souhlasím s výkladem, že k zákonu se obvykle nepřijímá doprovodné usnesení. Ale všichni jsme byli dlouhodobě cílem nejrůznějších dopisů, mailů atp. Mnohokrát se ta věc probírala i ve zdravotním výboru a týká se to onoho očkování. A to přijetí doprovodného usnesení, tedy případné přijetí doprovodného usnesení, by dávalo té veřejnosti, která zpochybňuje nebo ne úplně věří tomu systému, která ne úplně podporuje to povinné očkování, naději, že věcí, která tolik zajímá občany, nebo část občanů, se Sněmovna chce nadále zabývat. Já bych v této chvíli rád požádal, abychom udělali zcela výjimečnou výjimku a o tomto doprovodném usnesení hlasovali. Jinak, prosím pěkně, pokud, pane předsedající, nenecháte hlasovat o doprovodném usnesení, jsem připraven vznést námitku proti vašemu postupu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to jste mi moc nechtěl ulehčit. Omlouvám se, jenom ti, kteří mají přednostní právo. Pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Souhlasím s kolegou Bendou, s tím, že to v této Sněmovně nikdy nebylo zvykem. A proto bychom se přimlouvali za stejný postup. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Já to vidím následovně. Já jako předsedající mám za to, že o proceduře včetně doprovodného usnesení bylo hlasováno a jakýkoli poslanec mohl vyjádřit názor při hlasování o proceduře. Tím bych nevyhověl panu poslanci Stanjurovi. Pokud on si přeje a není spokojen s mým postupem, tak prosím, aby podal proti tomuto námitku, o které já dám hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Abychom byli procedurálně přesní, vznáším námitku proti vámi zvolenému postupu.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. O té námitce já dám hlasovat. Rozumí každý, o čem bude hlasovat? V případě, že tu námitku přijmeme, tak nebudeme hlasovat o doplňujícím usnesení. V případě, že námitku nepřijmeme, budeme hlasovat o doplňujícím usnesení.

 Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury. Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 128, přihlášeno bylo 182 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 65. Námitka nebyla přijata.

 Pan poslanec Schwarz s přednostním právem jako místopředseda klubu ANO. Prosím, pane poslanče.

 Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne. Pane místopředsedo, všichni tady říkáte selský rozum. Tak já ho zkusím navrhnout, nezlobte se, možná špatně. Ale rozumím panu Stanjurovi, co řekl, protože neměly by se měnit - všichni napříč politickým spektrem to stále říkáte, já to slyším - zajeté věci. Proto jsme se jako klub přiklonili k tomu, že doprovodná usnesení k zákonům by neměla být, nikdy nebyla. Ale jako klub bychom podpořili to usnesení - nebudu říkat doprovodné, co navrhla paní poslankyně Aulická. Co tomu brání, kdybychom hned teď zařadili bod, kterým se přečte to usnesení, a odhlasujeme si to? (Hluk v sále, námitky.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, ale teď nevím, kdo z nás tomu nerozumí. (Smích v sále.) Ale námitka proti mému postupu pana kolegy Stanjury nebyla přijata, tudíž já mám za to, že o celé proceduře včetně doprovodného usnesení bylo hlasováno, byla takto schválena. A teď by mělo následovat hlasování o doprovodném usnesení. Děkuji.

Pan předseda Kalousek, aby toho nebylo úplně málo. Prosím, pane předsedo.

 Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím zdvořile a krátce odpovědět panu kolegovi Schwarzovi. On položil řečnickou otázku, co tomu brání. No brání tomu jednací řád, což je zákon. Já nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedající, s kolika sedláky jste se poznal, když se odvoláváte na zdravý selský rozum, ale takhle fakt sedláci nepřemýšlejí. (Ozývá se smích i potlesk zprava. Hluk v sále.)

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Za prvé chci říct, že respektuji rozhodnutí Sněmovny. Žádnou další námitku nebudu podávat. Nicméně až začnu načítat doprovodná usnesení k dalším návrhům zákonů, věřím, že budete stejně velkorysí jako k návrhu kolegů z KSČM. Protože pokud to platí jednou, tak to bude platit vždycky. Pak pro to doprovodné usnesení samozřejmě hlasovat nemusíte. Ale věřte tomu, vy jste ty dveře otevřeli a my se do nich pustíme. Děkuji.

 Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A já tedy poprosím pana zpravodaje. Pane zpravodaji, budeme pokračovat, protože námitka proti mému postupu nebyla přijata.

 Budeme tedy hlasovat o doprovodném usnesením tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování o doprovodném usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 129, přihlášeno je 182 poslankyň a poslanců, pro 82, proti 59. Doplňující usnesení nebylo přijato.

 Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. (Hluk v sále.)

 Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Než se pustíme do projednávání dalšího bodu, hlásí se s přednostním právem pan předseda Kováčik. Já vás poprosím, byť rozumím tomu, že projevujete radost nad tím, že se bod podařilo řádně projednat, tak vás poprosím o zklidnění, abychom se navzájem slyšeli. Máte slovo.

 Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom abychom úplně dotáhli do čistého konce záležitost kolem doprovodného usnesení. Není to poprvé, co jsme tak učinili nebo pokusili se alespoň učinit - přijmout doprovodné usnesení k zákonu. V tomto volebním období k zákonu o dětské skupině, tuším tisk 82, bylo rovněž hlasováno o doprovodném usnesení v této Sněmovně. Takže prosím pěkně, neházejte nám na hlavu něco, za co absolutně nemůžeme nebo v čem alespoň jsme nebyli první. Děkuji. *


ZÁVĚR: Arogance moci v Poslanecké sněmovně opět zvítězila.

Poslanci při hlasování   o novele zákona 258/2000 Sb. 20.5.2015 „zabetonovali" represivní očkovací systém nevzali v úvahu informace, které obdrželi

1. od rodičů (jasný vzkaz Demonstrace proti represi státu 9.3.2015 viz ZDE  

  a cca 20 000 podpisů POD PETICÍ PROTI REPRESI STÁTU V OČKOVÁNÍ viz kapitola 5.2.

2. vědců ( OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.z pohledu biomedicíny  zde a

3. dalších odborníků ( např zde PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O

ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR zde

Nepřihlédli také ke skutečnosti, že z 31 států Evropy ve 25 státech je očkování nepovinné.

 Nebyl ani schválen návrh doprovodného usnesení předložený poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění." 

Výsledky hlasování rozhodly o tom, že rodiče s dětmi a většina seniorů v krajských volbách v roce 2016 rozhodně nepodpoří strany ČSSD, ANO, TOP 09-S, ODS, KSČM, KDU ČSL, ÚSVIT, jejichž poslanci schválili novelu zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví, který je protiústavní.

Žaloba na neústavnost zákona -díky nerespektování mezinárodní úmluvy z Ovieda ratifikovanou a podepsanou ČR je na pořadu dne. Doufejme, že senátorky a senátoři žalobu podají.


Vysvětlení legislativního procesu

.............................................................................................................................................................................................................................

  .

2. VEŘEJNÁ DISKUSE K OČKOVÁNÍ:

TÉMA: NA OCHRANU NEVINNÝCH DĚTÍ A RODIČŮ

V diskusi máte možnost vyjádřit své názory jak na úroveň projednávání otázky očkování  v poslanecké sněmovně (viz záznam uvedený v bodě č.1 ), tak i názory podložené Vašimi životními zkušenostmi

Děkujeme Vám za sdílení názorů.

Jsou vítány jen názory v mezích slušnosti a pravidel společenského chování.

PRAVIDLA DISKUSE

1. Do diskuse smí přispívat každý registrovaný čtenář server rozkvet.cz, který neporušil pravidla diskuse.

2. Příspěvky vyjadřují názor čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je

     odstraňovat.

3. Délka příspěvku může být maximálně 2000 znaků, delší budou kráceny.

4.U jednotlivých příspěvků se zobrazí skutečné jméno diskutujících.

5. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či

   jinak porušovat

    platné právní předpisy.

6. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná

       je neúcta   vůči zemřelým a jejich rodinám.

7. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.

8.Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

9.Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.

10. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskusí.

11. Šíření spamu v diskusích není povoleno.

12. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné

       soukromé  informace...

13. Diskutující nesmějí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.

14. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které nesouvisejí s tématem diskuse a které porušují pravidla

      diskuse.

15. Redakce může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů, než je

     porušení pravidel diskuse.

Diskusní klub- fórum: ROZKVĚT - Harmonie se čtyřlístkeme


POROVNÁNÍ SLIBU NASTÁVAJÍCÍHO LÉKAŘE V HISTORII A NYNÍ

1. HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA
Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asképia a Hygieu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k potratu.


Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého
činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.


2. CO SLIBUJÍ DOKTORANDI NA UNIVERZITÁCH ČR

A. Lékařský slib ČSSR do roku 1989

Promotor: „Slíbíte tedy Československé socialistické republice a jejímu lidu:

především, že si budete vždy vědomi poslání vědy pro socialistickou společnost

a že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všeho lidu a své povinnosti

 budete konat řádně, svědomitě a ochotně s plným vědomím své odpovědnosti

a budete stále prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat; dále, že budete

podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu.

Dále, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a že při každém jednání se zdravým

a nemocným budete mít na mysli jen dobro člověka, že to, co uvidíte v životě lidí nebo

uslyšíte při provádění svého povolání nebo mimo ně, nebudete dále rozšiřovat

a zamlčíte všem nepovolaným; konečně, že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu

Karlovu a fakultu všeobecného lékařství, na které jste vystudovali. Jste hotovi složit

tento slavný slib jsouce si vědomi jeho závaznosti?“

Doktorandi: „Ano, slibuji“

                         

 B.  Obnovený lékařský slib od roku 1990

Po roce 1989 se text sponzí na univerzitě víceméně navrátil do podoby, jakou měly přísahy

po roce 1873.

Promotor: „Slíbíte tedy: Především: že si budete vědomi poslání vzdělání a vědy pro

společnost, že budete stále usilovat o společenský pokrok a šťastnou budoucnost lidstva,

že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku pro spěchu všech lidí a své povinnosti

budete konat řádně a svědomitě, že budete stále prohlubovat vědecké poznání, ke

kterému tato věda došla, a v něm budete dále pokračovat.

Dále: že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných

vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění

a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka, že to, co uvidíte nebo uslyšíte při provádění

svého povolání nebo vůbec v životě lidí, co by nemělo být zveřejněno, zachováte v tajnosti.

Konečně: že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu ... a její lékařskou fakultu,

na níž dosáhnete titulu doktora všeobecné medicíny.

Jste si dobře vědomi, k čemu se zavazujete a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?“

Doktorandi: „Slibuji“  

 ZDROJ: Bakalářská práce: Mravní závaznost Hippokratovy přísahy dnes

©  2015, Ing.Rudolf VondŘich, všechna práva vyhrazena


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2015  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena