Zítřek může být lepší než dnešek - I. Klikněte pro bližší informace
Svůj komentář k článku
i odpovědi na otázky
můžete prezentovat
v naší
konferenci.Motto:

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám sobě. Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.
*******************************************************************************************************************************************************

Původní text, který následuje byl psán v roce 2002. Nyní se píše rok 2010. Situace se za 8 let nadále změnila k horšímu. Nedostatky charakterizované v článku se prohloubily a k nim se navršily další jako jsou např. korupce vládnoucích  politiků na všech úrovních, mafiánské praktiky, lobismus, atp. - můžete podle vlastního názoru dosadit další. Morální a ekonomická krize se výrazně prohloubily.

Díky dalšímu volebnímu roku  vzniká možnost uchopit tuto novou příležitost volit kandidáty, kteří chápou úlohu politika jako službu těm, kteří ho zvolili.

Při zamyšlení koho volit je možno s výhodou využít myšlenky a návrhy uvedené v původním článku jelikož neztratily svou platnost.

Naopak díky tomu, že nebyly v roce 2002 při volbách využity, dospěla společnost do současného neradostného krizového stavu.

 Doporučuji čtenáři seznámit se s předloženými myšlenkami, návrhy a otázkami k zamyšlení. Návrhy posoudit,uvážit, dále je zdokonalit, rozvinout a zejména pak uvést do praxe při volbách v letošním roce i na základě nalezení odpovědí na otázky položené v závěru článku.

****************************************************následuje původní text z roku 2002*******************************************************

Se současnou politickou situací v České republice je spokojeno 31 procent občanů, nespokojeno je 63 procent lidí.(rok 2002) Šest procent obyvatel se nedokázalo rozhodnout.Plyne to z prosincového průzkumu CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) Počet spokojených se proti listopadu 2001snížil o pět procent. Podle dlouhodobě prováděných průzkumů spokojenost postupně klesala od voleb v roce 1998.
Výsledky výzkumu veřejného mínění též ukazují, že pouze 30 procent lidí si myslí, že současní politici jsou na vyšší morální úrovni než předlistopadoví.Neboli sedmdesát procent lidí věří,že je to stejné a horší než bývalo, Klesá morální kredit a odborné schopnosti, zato rostou výsady.Politici jsou podle mínění občanů České republiky veskrze bez morálky, sledují především své zájmy, pramálo dbají na mínění voličů, a zejména pak požívají nepřiměřených výhod.Shrnuto: česká veřejnost v oblasti morálních hodnot do značné míry nevidí velký rozdíl mezi dnešním politikem a komunistickým pohlavárem. Toto nelichotivé vysvědčení nejvyšší politické reprezentace přinesl lednový průzkum v roce 2002 agentury STEM ( Střediska empirických výzkumů.)

Supervolební rok 2002 začátek konce, či naopak?

Pojem supervolební rok se vžil díky tomu, že přichází 12 měsíců, které změní Českou republiku. Čech žijící na "šikovné či nešikovné "adrese má tu " čest nebo smůlu", že bude za jediný rok pětkrát volit. A to historie naší země ještě nepamatuje.
Např. občan z Prahy 1, 5 a 9 může jít za jediný rok pětkrát k volební urně a zvolit si nového poslance, ve dvou kolech nového senátora, nového krajského zastupitele a nového obvodního zastupitele. V důsledku své volby bude mít pak i novou vládu, nové předsedy obou komor parlamentu, nového primátora a nového starostu své městské části. A aby toho nebylo málo - jako premii mu jím navolení zástupci v parlamentu jen měsíc po skončení supervolebního roku dodají dokonce i nového prezidenta. I když se lidé na "horších " adresách, než jsou zmíněné tři pražské obvody, dočkají jen čtverých,trojích či dokonce dvojích voleb (minimálně jsou to.sněmovní a obecní), lze snad hovořit o volební smršti.
Seriál voleb vypadá takto. Doplňující volby do obecních zastupitelstev se budou konat 20. dubna. Prvořadou událostí však budou volby do Poslanecké sněmovny( klíč k moci ) se budou konat 14. a 15.června. Při volbách do sněmovny bude možno uplatnit tzv. preferenční hlasy . V poměrném volebním systému existuje několik institutů, které mohou pořadím kandidátů ještě pořádně zamíchat, a které dávají voličům- nestraníkům možnost prosadit v průběhu voleb faktické změny v pořadí, které určily kandidátní listiny.Letos bude stačit k získání preferenčních hlasů, tedy k tomu, aby kandidát mohl přeskočit pořadí, sedm procent voličských hlasů.Volič bude moci dát své preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům.

Po nich přijde podzimní smršť.
Ve dnech 25. a 26. října proběhnou v celé zemi dvoukolové Senátní volby ve třetině z 81 volebních obvodů (klíček k Hradu ). Ve dnech 1. a 2. listopadu se budou konat Obecní volby ( volby do obecních zastupitelstev -zkouška místních šéfů ), a navíc ještě v Praze Krajské volby (doplnění mozaiky ). V lednu 2003 symbolicky dokončí celou volební vlnu Prezidentské volby (změna bude dokonána).

Volební vlna spojeným efektem zasáhne všechny mocenské úrovně a instituce v zemi: přímo obce, kraje, obě komory parlamentu, vládu a prezidenta, zprostředkovaně pak asi i centrální banku, justici,kontrolní instituce či ozbrojené síly. Česká republika letos vstoupila do roku revolučních změn a zvratů, jejichž rozsah je srovnatelný snad jedině se samým počátkem 90. let minulého století.

Výše uvedené skutečnosti mne vedly k zamyšlení a hledání možných cest k lepším zítřkům. Prezident republiky v novoročním projevu nastavil naší společnosti a hlavně našim politikům zrcadlo, aby jim dal možnost se shlédnout ve svém Kocourkově plném intrik, politikaření, sobectví a naprostého pohrdání voličem a jeho vůlí při volbách vyjádřenou.

Politici projevují naprostou ignoraci nejen vůle občanů, ale i pohrdání naším obrazem v zahraničí. Od roku 1996 začalo jít skoro více o kabinetní dohody než o voliče.

Současní vládnoucí politici nechápou úlohu politika jako službu těm, kteří ho zvolili Řada současných politiků je přesvědčena, že ani před volbami není nutné se ptát občanů na jejich problémy. Místo toho nám servírují " své vidění světa, své vidění reality ".Současný volební systém podporuje diktát stran, které jsou u moci.Strany naformulují své Programy bez účasti veřejnosti (mlčící většiny) a pak se ucházejí v soutěži o voliče aniž by se jich předem zeptali na jejich názor, představy a požadavky na společnou budoucnost.

To se však od pohledu běžného smrtelníka nekonečně liší.Pohrdají inteligencí obyvatelstva.Lidé hledají odpověď na otázku, jak se chtějí politici vypořádat s tím, co občany trápí (1.kriminalita 2.zdravotnictví 3. životní úroveň, atp.)

Podle agentury STEM (Střediska empirických výzkumů) programy politických stran shrnují obecně problémy společnosti, ale příliš se nemění. Protože řada voličů přestává rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými stranami,.projevuje se tendence k pasivitě, Volební neúčast může být tudíž vysoká.
Prezident vidí letošní volby jako klíčové.Buď, jak řekl, tu bude vládnout úzké bratrstvo, nebo otevřená občanská společnost. Buď budeme státem hrdých občanů, nebo budeme státem, v němž se nikomu nevyplácí přijít do sporu s vlivnými.Volby rozhodnou buď o vítězství slušnosti nebo o vítězství mafiánského kapitalismu
Podle názoru J.M.Stránského bude pro Českou republiku rok 2002 rokem, jenž rozhodne, zda se vydáme cestou, která povede k urychlení demokratizace země, nebo naopak. Druhá alternativa představuje nejen pokračování postkomunistických struktur a zlozvyků, ale dokonce jejich posílení a utvrzení. Jde o boj mezi konkrétními osobami, boj, který stále dává najevo svou existenci v podobě finančních a korupčních skandálů, posilování politické nevyzpytatelnosti a ukájení vlastního ega.
Přípravy na volby jsou v plném proudu. Politické strany zbrojí na volby.Politici si najímají na předvolební kampaně profesionální agentury. Před hlasováním do Poslanecké sněmovny budeme podle všeho skutečně svědky velkého mediálního a reklamního souboje, jež politické strany povedou.. Programy stran se mohou stát něčím druhořadým, může převládnout reklama a virtuální realita.. Očekává se, že letos bude hrát daleko významnější roli i internet. Současná vládnoucí třída bude dělat vše proto, aby se udržela ve volbách za každou cenu.


Politici a jejich strany se budou snažit do svých předvolebních sítí polapit především váhající voliče. Vždyť na toho, kdo je již rozhodnut, může těžko zaútočit jiná strana novými sliby.

Kdysi nezkušení občané neznalí svobodných voleb často věřili nesmyslným slibům, které na ně politici nastražili. V současnosti je většina prokoukla a ví, že před volbami se skutečně jen slibuje a po volbách nastává zcela jiná realita.Sliby jsou podobné jako ty před čtyřmi lety.

Zůstaly totiž nesplněny.

Občan v této situaci prožívá krizi důvěry.

Každá krize, tedy i krize důvěry, které musíme čelit, je jakousi křižovatkou, na které nás čeká výjimečná příležitost zrovna jako velké nebezpečí.

Naše kultura se v současné době soustřeďuje jen na ono nebezpečí.

Potřebujeme silné tvůrčí vůdce a vedení na všech úrovních společnosti, abychom svou pozornost přesunuli od negativního přístupu k více pozitivnímu pohledu na budoucnost.

Naše znalost reality a vize o budoucnosti určují co je důležitější.

 Jak budeme jednat, takovými se staneme.

Je v našich silách se změnit,odhalit nové směry a dosáhnout jich.


Každá krize, které musíme čelit v sobě nese problém, ale i naději, výzvu i příležitost.

Je na každém z nás, jestli dokážeme realizovat rostoucí touhu lidí po tvořivé a " lidštější"" existenci.

Existuje stále více důkazů o tom, že i lidé v naší společnosti registrovali touhu po základních změnách.

Je čas přejít od debat a diskusí na vnitřní úrovni k diskusím politickým, akademickým, ve sdělovacích prostředcích.

 Každý začátek takového dialogu už v sobě obsahuje onu příležitost k vytvoření opravdu pozitivní budoucnosti.

Vydáme se na cestu.

Je to cesta ke vzájemným spojením a kooperaci k lidské rovnováze a osobnímu uspokojení.. Je to cesta k novým řešením sporů a krizí, k novým strukturám.

Doba změny, ve které nyní žijeme je jedinečná ze dvou hledisek.

Za prvé, rychlost změny ( probíhající v délce lidského života) :naše dosavadní vzory jednání a reakcí už
neplatí.Poprvé v průběhu existence lidí na této planetě musíme hledat a nalézt nové cesty jak
porozumět světu a sami sobě, abychom přežili.

Za druhé, ničivé síly jsou tak účinné, že neustále hrozí totální destrukce. Musíme tedy vyloučit dosavadní
způsoby " Buď my nebo oni" vzorů, které dosud ovládají naše myšlení a nahradit je takovými
řešeními, při kterých budeme mít na paměti, že jsme všichni obyvateli jedné malé země, planety a
jde o všechno.

Rychlost změn,které probíhají, je podivuhodná. Musíme pochopit příčiny těchto změn, musíme toho všeho tvořivě využít, abychom si uspořádali svět podle našich tužeb a přání.

Základní změna však začíná u každého z nás.

Na osobní úrovni.

Musíme čelit problémům, nalézt nová řešení a jednat.Hlavně musíme uvěřit, že změna je možná. Je. My jsme jejím nástrojem.


První věcí, kterou si vy, my, já musím uvědomit, je to, že můžeme jednat.

Je třeba přejít od pasivní resistence, nespokojenosti, od negativního nazírání na současné problémy k aktivnímu přístupu a jednání.

Začněme dialogem s přáteli, příbuznými, kamarády, kolegy. O světě a o tom co se děje .

Podívejme se na naše problémy jinak, z jiné strany, chytřeji. Každý z nás hraje v životě mnoho rolí: jsme žáky i učiteli, rodiči i dětmi, spotřebiteli i výrobci, členy neziskových organizací, voliči i kandidáty do zastupitelských funkcí, pragmatici i snílci.
Každý můžeme dosáhnout významné osobní změny na každém z těchto polí.

Existují stovky možností jak pomalu, od základu změnit společnost ve které žijeme. A při takovém jednání si začneme uvědomovat, že nejsme sami. Že posun myšlení a chápání světa a jeho problémů je všeobecný, viditelný. Že život nabízí tolik vzrušujících alternativ a výzev, které všechny můžeme využít.
Jsme na cestě do budoucnosti, jejíž útržky někteří z nás vidí. Musíme naslouchat jeden druhému, s humorem a tolerancí pracovat sami na sobě, a využít tak uskutečnitelných možností, které nám poskytuje příroda,naše země, planeta , naše srdce, náš mozek a duch.
Naše role těch zdánlivě nejméně významných, těch, které můžeme nazvat solí země -voličů, je klíčová, důležitá a nepominutelná proto, aby ve společnosti jako celku mohlo dojít k nějakému dobrému řešení.
Zároveň jsou důležití lidé, kteří nesou ve společnosti mravní hodnoty, tradici,
čest. Ve spojení s těmi zdánlivě obyčejnými voliči teprve jejich vzájemné zvláštní spojení vede ke společenské cti, nebo ke společenskému zdraví.

Volič to nemá jednoduché. Ví, že by se neměl rozhodnout až těsně před volbami, ale už od chvíle, kdy před čtyřmi lety odevzdal svůj hlas. To není jednoduché. Znamená to číst noviny, sledovat zprávy a hodně o nich přemýšlet. Také není špatné se podívat, co mu kdysi slibovali, přečíst si staré programy a zkusit v nich odškrtávat splněné položky jako v novoročním předsevzetí. To je dost práce. Je vůbec možno volit bezpracně, a přitom se nenechat oklamat bombastickou reklamou ?
Za pár měsíců budou tedy volby a s nimi znovu, pokud nezvolíme a neprosadíme nový přístup, nové řešení, nastane známé dilema: se skřípějícími zuby bude občan volit nějaké " menší zlo".

V České republice se doposud účast ve volbách podobá účasti v hazardní hře. Vhodíte lístek do urny a pak už se jen třesete , zda jste se právě nestali spoluviníkem nepěkných věcí příštích.

 Volba " menšího zla" na český způsob bude tedy letos nepředstavitelně obtížná v případě, že budeme opakovat minulá řešení..

Programy stran mohou posloužit jen k hrubé orientaci, neboť povolební koalice stejně způsobí, že jejich obsah bude prosazován jen tam, kde to nebude vadit partnerovi.
V roce 1998 u parlamentních voleb bylo zapsáno 8 116 836 voličů, z nichž voleb se účastnilo 6 008 926 voličů. Voleb se tedy zúčastnilo 74% voličů. Ze zapsaných voličů bylo organizováno v politických stranách podle odhadu cca 450tisíc voličů, tj.cca 5,5 % zapsaných voličů.

Jinak řečeno počet politicky neorganizovaných voličů činil 94,5 % všech zapsaných voličů.

 Tito voliči tvořící tzv. Mlčící většinu nebyli přizvání a ani se zřejmě nezúčastnili přípravy programů dalšího vývoje společnosti a státu.


Dobré věci nepřicházejí jen a pouze samy od sebe, bez pomoci.

Těžko se dočkáte, že dobro přijde bez vlastního přičinění. Jsme dost moudří, abychom o svých životech dokázali sami rozhodnout.

Volby mohou být opravdu přelomové.

Výstupy bude totiž pociťovat daleko více občanů než kdykoliv předtím.

Od volebních výsledků budou odvislé i příští osudy i tak početné a ohrožené skupiny obyvatel jakou jsou dnes např. senioři.
.

Jak začít nově budovat otevřenou společnost

Poptávka po změnách existuje - občanské iniciativy již manifestovaly potřebu změny politického stylu spojenou s konkrétními personálními požadavky.


Podle sociologů by se nový politický útvar musel prosadit na politickém trhu prostřednictvím oslnivých myšlenek, skvělé organizace a mimořádných osobností.

Jen talent spojený s tvrdou prací by si asi dokázal vybojovat své místo mezi zavedenými stranami a některou z nich případně vytlačit ze zorného pole voličů.


Je čas k tomu začít dělat věci jinak než doposud.

 Je třeba hledat a najít nová řešení.

Jan Amos Komenský řekl, že život je školou Boží moudrosti. Pokusme se společně jednat moudřeji než v minulosti, abychom nebyli " idioti", kteří opakovaně volí chybná řešení, která se neosvědčila.

V minulosti pouze 5,5% zapsaných voličů tvořilo programy dalšího vývoje společnosti. Pojďme to společně změnit.
 

Pojďme se společně pokusit. o to, aby tzv. Mlčící většina, která bude i letos tvořit zřejmě 94,5% všech zapsaných voličů prosadila právo a měla možnost veřejně publikovat své představy o společnosti a státu ve kterém chce žít..

Pojďme nastartovat inovaci řízení věcí veřejných za pomoci nových integračních nástrojů jako jsou např Hnutí zdravá města( v ČR je jich již 35 ), strategie trvale udržitelného rozvoje, Agendy 21, atd., které se již prokazatelně osvědčily jak v zahraničí tak i v některých místech ČR.


Pojďme se zamyslet a podílet se společně na formulaci veřejné zakázky s názvem " Společnost a stát ve kterém chci rád žít "
Půjde o výběrové řízení myšlenek a budoucích činů na základě veřejné zakázky společnosti a způsobu jejího řízení, ve které bychom chtěli spokojeně žít. Vytvořme společně základní vizi společného cíle kam chceme směřovat.


Vzhledem k tomu, že média a veřejnost na sebe působí vzájemně, prosaďme otevření a vytvoření mediálního prostoru ve sdělovacích prostředcích k možnosti vyjádření požadavků a potřeb dosud Mlčící většiny.

Pojďme zkusit zvýšit kvalifikaci voličů tak, aby mohli rozhodovat odpovědněji než doposud.

Lidé, pokud neměli čas si na věc udělat svůj názor se pak obyčejně vyjadřují k určitým problémům podle návodu médií. Pokud se podaří prosadit a otevřít prostor v mediích budou se nové myšlenky šířit rychleji.

Zkusme vyjádřit prostřednictvím veřejné celonárodní diskuse zřetelnou společenskou objednávku vize budoucnosti Mlčící většiny jako "odběratele" výsledků budoucí práce nových politiků, které vybereme na základě společně formulovaných kritérií.


Bylo by vskutku dobré vědět kým chceme být a v jaké to zemi chceme žít.

Zásadní je hlavně nutnost zřetelně a jasně zformulovat společenskou objednávku.

Hlavní a základní rysy objednávky bychom měli znát již před volbami, abychom mohli pak odpovědně vybírat ty správné realizátory naší objednávky -vize žádoucího směru dalšího vývoje společnosti.

Teprve pak hledejme správného dodavatele pro tuto naší veřejnou zakázku, který je schopen naši zakázku realizovat v žádané kvalitě, času a s minimálními náklady nás všech.

Pokusme se stanovit výběrová kriteria podle kterých ve výběrovém řízení vybereme toho správného "dodavatele".

Uspořádejme veřejné výběrové řízení pro politiky, politické strany či hnutí, nebo kooperace, která by měla uskutečnit postupně zformulovanou objednávku - vizi .

Pokusme se ovlivnit, aby u parlamentních voleb  byl počet zapsaných voličů vyšší než v roce 1998 a docílit, aby jejich účast byla vyšší jak 74%.

Každý z nás se může stát nástrojem již dlouho očekávané a požadované změny. Pojďme společně otevřít nový prostor k aktivní účasti na správě a řízení věcí veřejných pro dosud Mlčící většinu. Pojďme zkusit využít velké možnosti sítě neziskových organizací pracovat a ovlivňovat věci veřejné v místě bydliště.

Na závěr ještě několik otázek k zamyšlení.

Zkusili jste si již zformulovat svou představu o společnosti a státu, ve kterém chcete v blízké budoucnosti žít?

Co by podle Vás měl umět a znát člověk ve veřejné funkci ?

Jaké kvality a zkušenosti by měl mít ?

Co byste chtěl/-a vzkázat kandidátům na veřejnou funkci ?

Už jste se rozhodli zda půjdete letos k volbám ?

Už jste se rozhodli koho budete letos volit ?

Jste rozhodnuti podpořit změny také v místě Vašeho bydliště ?


Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, za stav společnosti a její budoucí vývoj. Stane se jen to co chceme, aby se stalo, nebo to co dovolíme, aby se stalo.

Zkusme zcela změnit své srdce, mysl a ducha.

Vezměme na sebe odpovědnost a podpořme změnu všemi svými silami v co největším počtu ke prospěchu všech.

Začněme s tím hned teď.

Ing.Ruda Vondřich.

Svůj komentář k článku
i odpovědi na otázky
můžete prezentovat
v naší konferenci.
ZDE si můžete stáhnou celý text ve formátu MS Word.
 

HOME  | o nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         2002-2020, HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Text na této stránce je určen k VOLNÉMU  ŠÍŘENÍ!