HOMOCYSTEIN 

                                                                                                                                          Poslední aktualizace 25. 2. 2021

 

MUDr. Karel ERBEN: HOMOCYSTEIN, KLÍČ KE ZDRAVÍ

                                       2018,BVD, 199 str., měkké desky formát 14 x 20 cm, 12 obr.

Jedná se o další vydání knihy z roku 2015

 (HOMOCYSTEIN,civilizační choroby a biochemické zdraví) s novou obálkou.

Obsah je tedy totožný.

 

 

Anotace

Další dotisk úspěšné knihy MUDr. Karla Erbena se dostává na knižní trh. Tato kniha má lékařům nahradit učebnici, ze které by se dozvěděli o významu HOMOCYSTEINU pro zdraví člověka a na druhé straně o jeho uplatnění při vzniku civilizačních chorob.

Civilizační choroby vznikají z nedostatku důležitých mikronutrientů ve stravě. V současné době se bilancuje, že za 50 let ubylo v zelenině a dalších plodinách asi 80 % z jejich původního obsahu vitaminů a minerálů.

Kniha je hlavně o tom, co tento nedostatek působí nejprve v buněčné biochemii, jejíž porucha potom spouští mechanismy vzniku nemocí.

Kniha navazuje na rozebrané tituly „Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo“ a „Homocystein klíč ke zdraví“; vychází v roce vyhlášení programu Ministerstva zdravotnictví ČR "Zdraví do roku 2020" a měla by pomáhat tento program rozvinout.  

Má posloužit především lékařům a medikům jako učebnice přinášející první souvislé vysvětlení významu homocysteinu pro lidské zdraví. Je myšlena jako pomocník, který jim pomůže dohonit vývoj, který proběhl mimo jejich pozornost

Poznatky vážící se k homocysteinu a civilizačním chorobám dnes představují samostatný úsek medicíny, který zdravotnictví až dosud nevyužívalo ve své činnosti.

 

Překážkou využití objevu příčiny civilizačních chorob byl intenzivní marketingový tlak lékařsko-farmaceutické lobby proti využití tohoto objevu. Šlo o strategii ochrany jejich zisku.

 

V těchto dnech se situace zásadně mění. Padá největší překážka a argumentační opora odpůrců. Podrobnosti z tiskové konference k tomuto tématu jsou  v Tiskové zprávě z tiskové konference ke křtu knihy z 10.2.2015, která je uvedena dole.

Využití objevu příčiny vzniku civilizačních chorob umožní lékařům přejít  v tomto segmentu činnosti (tj. v nechirurgických oborech a mimo akutní medicínu) od pouze symptomatického léčení ke kauzálnímu léčení.

Zároveň přichází možnost koncipovat primární prevenci všech těchto onemocnění, která přinese zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

To zakládá možnost velkých úspor v celé péči o zdraví. Tím se otevírá cesta ke zkvalitnění péče a k zásadní platové úpravě se zvýšením platů v celém zdravotnictví.

Prodloužení věku s lepším zdravotním stavem v letech dožívaných navíc se odrazí v nových možnostech jak řešit reformu důchodového systému.

Zdá se, že v péči o zdraví se blýská na lepší časy.

 

 Již více jak 21 let je v ČR aktuální informovat veřejnost, že je zbytečné umírat na infarkt, trápit se rakovinou, depresemi, Alzheimerovou chorobou a dalšími civilizačními chorobami, nebo vyhledávat asistovanou reprodukci.

Pro čtenáře novin a posluchače rozhlasu a televize byla opakovaně připravena sdělení, aby se zajímali o to, co je to homocystein. Bylo hodně snah dát praktickým lékařům, tak i laické veřejnosti na vědomí, jak a proč homocystein v našich buňkách vzniká, jakými mechanismy poškozuje lidské zdraví a jaká další onemocnění jsou konečnou podobou jeho toxického působení v organismu. K tomu byly připojeny informace, jak se před tím nebezpečím chránit a jakou péči žádat v případě nemoci, aby léčení bylo úspěšnější, než to obvykle poskytované zdravotnictvím.

Část našich předních lékařů uplatnila na tyto informace embargo.  Kvůli faktické a tak účinně prováděné cenzuře, že dlouho nevzbudila pozornost(v demokratickém státě na počátku 21. století !!!!) se ani veřejnost ani lékaři nemohli dozvědět o prvních kladných praktických zkušenostech s prevencí a léčením civilizačních chorob. Vydání knihy o homocysteinu proráží jejich cenzuru a zveřejňuje praktický návod na delší život a lepší zdraví.


        Cíl knihy

Základním cílem knihy je pomoci při nápravě a změně nedokonalého způsobu myšlení a nedostatku informací o účinném způsobu, jak o své zdraví pečovat.Kniha je o poznaných příčinách stavů nemocí a o tom, co udělat, aby člověk prožil celý život, včetně let dožívaných navíc, při dobré fyzické síle s potřebnou pohyblivostí a schopností ekonomické aktivity, bez patrného úbytku svých duševních schopností a nesužován nemocemi, které mu ubírají na radosti ze života. Využíváním poznatků, kvůli kterým byla kniha napsána, lze dosáhnout podle názoru autora prodloužení života o 7 –17 let. Porozuměním přírodním zákonitostem, podle nichž se řídí biochemické procesy podmiňující život našich buněk, umožňuje sestavení návodu, jak ideálně udržovat své zdraví.Praktické využití publikovaných poznatků může také velmi přispět ke změně podoby současného  zdravotnictví.

 Co se podařilo vědě objevit

V první kapitole knihy jsou zmíněny důležité vědecké objevy a poznatky týkající se.vývoje zdravotního stavu lidstva. Je vysvětlena úloha zobecnění poznatků  ve vědě a možnosti, které díky tomu vznikají. Například se konstatuje, že v posledních padesáti letech se za infekce, které byly metlou středověku, našla rafinovaná náhrada –civilizační choroby, na které lidé umírají o 10 –15 let dříve, než by odpovídalo přirozenému dosloužení jejich jednotlivých orgánů a enzymů řídích biochemické procesy v jejich tkáních. Např. úmrtnost na kardiovaskulární choroby (KVO) vzrostla v civilizovaných zemích ve druhé polovině minulého století o tolik, že jev byl prohlášen za epidemii. Za 36 let sledování se v ČR zvýšila úmrtnost na tato onemocnění o 72%. Asi s pětiletým odstupem začalo podobně přibývat nádorových onemocnění. Výskyt KVO již kulminoval, přibývání nových nádorů a úmrti na ně ještě ne. Obě nemoci dohromady jsou v ČR příčinou zhruba 80% ze všech každoročních úmrtí. Tato kniha byla napsána proto, aby se v medicíně nevzdělaný jedinec dozvěděl co se s ním děje, když onemocní některou z civilizačních chorob a co může dělat, aby se mu nekrátil život a nekončil život v utrpení. Hlavní však co by měl vyčíst je, že veškerá opatření jsou nejúčinnější, pokud je učiní v době plného zdraví – tedy pro jeho uchování.

Vědci našli společnou příčinu celé skupiny civilizačních chorob – homocystein. 

Seznámení s Homocysteinem

Seznámení s Homocysteinem (dále jen Hcy) je věnována druhá z osmi kapitol knihy. Hcy je jedna z aminokyselin objevených již v roce 1932 de Vigneaudem, který ji popsal jako toxickou aminokyselinu. Toxicita Hcy je vystupňováním jeho přirozené vlastnosti: vysoké chemické aktivity, kterou potřebuje k plnění svého biologického poslání - zajišťovat spolu s příslušnými enzymy základní předpoklady pro existenci života. Hcy byl nalezen v buňkách všech živočichů, rostlin a bakterií. V nich se Hcy účastní reakcí spojených s využíváním kyslíku v buňce - tedy s buněčným dýcháním. Je u reakcí kterými si buňka obstarává energii potřebnou k udržování chodu všech biochemických reakcí a je nezbytný i u rozmnožování buněk.Hcy plní úlohu působku podmiňujícího existenci života. Druhá tvář Hcy se projeví, hrozí-li v buňkách jeho přebytek a začne se hromadit v krvi. Pak se začne projevovat jeho toxicita, projevující se vznikem patologických změn ve tkáních a funkcích orgánů. Požadavek života  znamená mít v buňkách stálé složení vnitřního prostředí. Zajištění tohoto požadavku u Hcy znamená jeho co nejrovnoměrnější a bezporuchovou metabolizaci. V kapitole je pak podrobně popsána biochemie Hcy a její úlohy, dále pak podmínky metabolizace Hcy a jeho hladině v krvi. Je též zmíněna hyperhomocysteinémie( hyHcy), která znamená zvýšení hladiny Hcy v krvi.

Vzniká tehdy, nedostávají-li buňky dostatek některého z těchto vitamínů: kyselina listová, B6, B12 a někdy i B2. Při jejich nedostatku vázne další přeměna Hcy a nezpracovaný Hcy přechází do krve. Nezpracovaný Hcy se nemůže hromadit v buňkách i proto, že by je zahubil. Jeho propuštění do krve je asi součástí možné ochrany buněk. Hromadění Hcy v krvi a jeho schopnost vysoké chemické aktivity se stupňuje v toxicitu. HyHcy je pak mocný impuls k rozběhnutí abnormálních biochemických procesů,startu jakéhosi druhého stupně poruch,které mění fungování  orgánů, jejichž funkční změny přerůstají ve zjevné choroby. Tyto druhotně vyvolané poruchy jsou základem pro onemocnění žaludku, žlučníku,srdce a cév, poruchy imunity, nádory, osteoporózu a další nemoci jako deprese, nebo Alzheimerova choroba a mnohé další, které jsou podrobně zmíněny. Jsou podrobně popsány děje v organismu při hyHcy. Ukázalo se, že hlavním problémem převažující části populace v ČR je hyHcy nutriční. Je způsobena nedostatečným přívodem kyseliny listové a vitamínu B6, případně B2 a B12. Jsou popsány hodnoty možných hladin Hcy v organismu.

 Změna názorů na racionální výživu

Ve třetí kapitole jsou přehledně uvedeny poznatky o Hcy a hyHcy, které změnily názory na racionální výživu. Jako hlavní příčiny zvýšené hladiny Hcy v krvi je určena skladba stravy. Podrobně jsou popsány „ hříchy“ ve stravování. Kapitola se zabývá výživou včetně vegetariánské stravy i možnostmi jak dodat potřebné vitamíny všem.

Choroby srdce a cév

Čtvrtá kapitola je věnována kardiovaskulárním onemocněním(KVO) Zabývá se vymezením pojmů a jejich obsahu, zdravotním stavem obyvatel ČR, zrádností KVO, poznání příčin a rizikových faktorů KVO, atp. Za základní příčinu KVO, vznikajících na základě aterosklerózy, nebo tromboembolických komplikací,  je dnes nutné považovat zvýšenou hladinu Hcy v krvi. Navozuje ji v nejširším měřítku dlouhodobě působící nesprávná skladba stravy a stárnutí, méně často genetické nebo hormonální poruchy a toxické vlivy. HyHcy lze odstranit trvalým podáváním kyseliny listové s vitamíny B6 a B12. Poznatky mají sloužit člověku k tomu, aby se jejich využíváním ochránil před nečekaným infarktem nebo náhlou mozkovou příhodou. 

Další lékařské obory, které přispívají k poznání a pochopení hyHcy

Pátá kapitola podrobně seznamuje s poznatky o hyHcy v dalších lékařských oborech jako jsou gynekologie, porodnictví, psychiatrie, neurologie, gastroenterologii, atp. Mezi významnými poznatky je možno uvést např. že zvýšený Hcy si vysloužil označení za rizikový faktor pro předčasné porody a potraty. Dále pak jsou konstatována značná léčebná zlepšení po podávání kyseliny listové, B6 a B12 v kombinaci s enzymy v doplňcích stravy např. u chronického únavového syndromu, ale i u depresí, migrén epilepsie, běžné snadné unavitelnosti a poruch spánku. Někdy dochází k úplnému vymizení projevů nemoci. Poznatky soustředěné v této kapitole přispívají k dotvoření představy o důsledc hyHcy pro lidstvo jako celek. Znamenají významnou podporu představě, že základem veškeré péče o zdraví se musí stát udržování plné výkonnosti chemických procesů metabolizace Hcy. Pro budoucí rodiče je proto nezbytné začít se starat o bezporuchový chod svého buněčného metabolismu již v období dospívání. To znamená přikročit k prevenci poruch metabolizace Hcy na počátku období získávání praktických sexuálních zkušeností. Je to bezpodmínečně nutné kvůli zdraví dětí, které mají zanedlouho počít. Partneři by měli vědět, že ve vztahu k budoucím potomkům je jejich povinností mít hladiny Hcy snížené na fyziologickou hodnotu. 

Poruchy buněčného metabolismu Hcy a vznik nádorových onemocnění

Šestá kapitola je nejsložitější a také nejproblematičtější při naplňování snahy popsat všechny známé i odvozené souvislosti vzniku civilizačních chorob. Jsou zmíněny dostupné poznatky o vzniku nádorů, léčebné a preventivní postupy ve vztahu k nádorům, které je možno volit. Jsou uvedeny i chyby současného léčení nádorů. Např., že onkologické léčení se nesnaží postihnout příčinu vzniku nádoru – nepříznivý metabolický stav, který umožňuje zvrat normální buňky v nádorovou. Jsou uvedena opatření, která by měla být součástí každého léčení, které chce být úspěšné.

 Obecná teorie vzniku civilizačních chorob

V sedmé kapitole je na základě shrnutí, uspořádání a zobecnění nejvýznamnějších poznatků o Hcy představena „Obecná teorie vzniku civilizačních chorob“. Zobecněním poznatků se podařilo dospět k závěru, že je možná účinná společná prevence všech civilizačních chorob na jediném principu: dosažení normálního průběhu metabolismu Hcy. Příčinou přetrvávání vysokého výskytu civilizačních chorob je v současnosti především obecná neznalost (lékaři i veřejnost) biologického významu Hcy a nepochopení přírodních zákonitostí, které řídí jeho nitrobuněčný metabolismus a které se nemohou přizpůsobit měnícím se životním podmínkám. Chce-li člověk zůstat zdráv, musí se přizpůsobit on. Prevence civilizačních chorob a hlavní složka jejich léčení spočívá v pravidelném doživotním podávání kyseliny listové spolu s vitamíny B6 a B12 v dávkách určených lékařem. Stejným způsobem je třeba nahrazovat nedostatečný příjem rostlinných enzymů ve stravě vhodnými doplňky stravy.. Nejde o novou léčebnou metodu, ale o použití vitamínů v souladu s přírodními zákonitostmi a k nápravě poruch, které vznikly z jejich nedostatku. Ověřování nové teorie v praxi probíhá úspěšně již pět roků v poradně podpory zdraví, získané zkušenosti podporují platnost teorie.

V další části kapitoly jsou zmíněny problémy péče o zdraví za současného stavu zdravotnictví a výhled do blízké budoucnosti. Je konstatováno, že zdravotnictví neléčí  příčinně. Většina léčebných zákroků je zaměřena na druhotně vyvolané poruchy při hyHcy, ale ne na hyHcy samotnou. To je léčebný postup, kterým se choroby nelze zbavit. Je to stav, v němž jakoby se lékaři snažili udržet pacienty trvale ve stavu nemoci, protože jen tento stav umožňuje do nekonečna vyšetřovat a léčit a účtovat tuto činnost pojišťovnám. Podle autora si pravděpodobně většina lékařů ani není vědomá toho, že je to tak. MUDr. Erben shledává takové počínání v rozporu s principy lékařské etiky. Podle něho toto počínání je hlavní příčinou nedostatku finančních prostředků ve VZP. Říká i mimo jiné:“ Je absurdní, nebo spíše nemorální chtít, aby na manko způsobené nepříčinným léčením ještě dopláceli pacienti zvýšenou spoluúčastí na úhradách takto zbytečně vznikajících léčebných nákladů“.Doufá, že prevence se stane povinností, za kterou budou lékaři pojišťovnami patřičně odměňováni.

Poznání skutečné příčiny vzniku civilizačních chorob objevuje možnost využít těchto poznaných,ale nezměnitelných pravidel k ochraně zdraví jednotlivců, populačních skupin a celé společnosti. Prevence i péče o nemocné se zjednoduší. U pacientů se známkou jakékoliv civilizační choroby bude základním vyšetřením stanoveni hladiny Hcy a v 80% případů postačí předpis přípravku s dostatečným množstvím kyseliny listové, vitamínů B6, B12 a případně B2. K tomu bude náležet  doporučení zajistit si enzymy z vhodných doplňků stravy. Kapitola je  k lepší orientaci doplněna přehlednou tabulkou „Vznik poruch zdraví, fáze jejich vývoje, možnosti léčení a prevence při péči o zdraví“ Vývoj libovolné civilizační choroby je v tabulce rozdělen do pěti fází. K tabulce je připojen i podrobný komentář, který umožňuje lepší pochopení problematiky léčebných postupů, které postihují jen zevní příznaky nemoci (převážně  dosavadní léčebné postupy zdravotnictví) a postupů odstraňujících příčinu nemoci. V závěru kapitoly je zveřejněna vize jak by mohlo vypadat české zdravotnictví až se zbaví brzd svého rozvoje.

V závěrečné osmé kapitole jsou uvedeny zkušenosti z praxe pana doktora a řada doporučení jak pro lékaře, tak i pro pacienty. Úspěšnost při léčení chorob vyžaduje naplnění důležitého předpokladu, kterým je vůle pacienta po uzdravení. Má značný význam i u zdravých, u nichž je součástí podpory zdraví a souvisí s motivací k prevenci.

Ukázalo se, že trvalé motivování k dodržování účelných preventivních opatření závisí hlavně na pochopení principu, že zdraví je součást osobního majetku, o který je třeba pečovat. 

Pacienti představili nezávislou iniciativu s názvem "Paralelní péče o zdraví" (PPoZ), která bude bude mezi lidmi šířit  informace  o existenci objevu příčiny vzniku civilizačních chorob a o jejich využívání k obnově a podpoře zdraví.

Součástí PPoZ je i laické vysvětlení principu, že zdraví je  součást osobního majetku, o který musí vlastník - občan, sám pečovat.

Srozumitelně napsaná kniha shrnuje nejdůležitější poznatky, které se o homocysteinu za 32 let podařilo shromáždit.

Před veřejností se otevírá brána poznání, která umožní žití v lepším zdravotním stavu, než je v současnosti obvyklé. Prodloužení života o kvalitně prožitých 7 – 17 let stojí za to pročíst a promyslet, jak nabídnutých poznatků využít. Knihu všem vřele doporučuji a prosím, nenechávejte si poklady v ní ukryté jenom pro sebe. Poselství pana doktora Karla Erbena je určeno pro zdraví všech lidí.  

Věřím, že prostudování knihy seznamující s novými vědeckými poznatky pomůže pochopit  nové přístupy k prevenci a léčbě civilizačních chorob a bude pro každého čtenáře přínosem.

Zmodernizovaná verze denního pozdravu by mohla znít

" Co jsi udělal pro to, abys měl biochemické zdraví??"

 


Stručný obsah knihy

PŘEDMLUVA: O METODĚ -aneb v PÉČI O ZDRAVÍ SE CHYSTÁ POSUN PARADIGMATU ....................................11

ÚVOD .....................................................................................................................................................................................................................31

KAPITOLA 1. BYL OBJEVEN HOMOCYSTEIN(HCY), JAK SE K NĚMU POSTAVIT...................................................36

KAPITOLA 2. POZNATKY O HCY V PREKLINICKÝCH OBORECH.................................................................................................47

KAPITOLA 3. NEBÁT SE ŘÍCT: HYPERHOMOCYSTEINÉMIE JE ZÁVAŽNÝ CELOPOPULAČNÍ PROBLÉM.......73

KAPITOLA 4. HCY A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ (KVO)...............................................93

KAPITOLA 5.  HCY V OSTATNÍCH LÉKAŘSKÝCH OBORECH....................................................118

KAPITOLA  6. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ.......................................................................137

KAPITOLA 7. OBECNÁ TEORIE VZNIKU CIVILIZAČNÍCH CHOROB (CCH).....................................152

KAPITOLA 8. ZÁVĚR...............................................................................................178

LITERATURA.............................................................................................................................................................................................................183

NOVÉ DEZINFORMAČNÍ STUDIE PO ROKU 2005...................................................................................................................................188

POUŽITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY.............................................................................................................................................................189

Přílohy   1 - 12                              ...........................................................................................................................................................192 -199


 

MUDr. Karel ERBEN: HOMOCYSTEIN,

                   civilizační choroby a biochemické zdraví.

2015,Bondy, 195 str., měkké desky formát 14 x 20 cm, 12 obr.


Tisková zpráva z konference ke křtu knihy Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví ze dne 10. února 2015:

 Stane se kniha učebnicí pro lékaře a mediky, nebo zůstane „jen“ odborným pilířem pro poradce v Paralelní péči o zdraví ?? 

 Na trh přichází kniha, o výsledcích základního lékařského výzkumu z období od roku 1962. Jejím tématem jsou ústřední biochemické  děje v buňkách, na nichž závisí lidské zdraví i život člověka.

      Popisy přeměn aminokyseliny homocysteinu, jejich k fyziologické souhry a důsledky poruch těchto dějů jsou hlavním obsahem knihy. Tyto informace byly dosud dostupné na www.karelerben.cz, nebo jako videonahrávky (Cesty k sobě: Biochemické zdraví a Primární prevence civilizačních chorob; nebo záznam z vystoupení s Jaroslavem Duškem v Divadle Kampa: DUSE  K).

 Ve výukových podkladech pro mediky v oboru biochemie chybí spojovací článek, který děje propojuje v jeden celek. Chybí článek vysvětlující podstatu života a příčiny vzniku civilizačních chorob. Souhrn těchto informací byl v roce 2001 publikován jako „Obecná teorie vzniku civilizačních chorob“.

 Významu homocysteinu pro lidské zdraví se stal předmětem sporů. Nepřátelé myšlenky uplatnit ve zdravotnictví prevenci této skupiny nemocí prohlašují spor za „odborný“. V těchto dnech se ukázalo, že místo odborných medicínských poznatků argumentovali odpůrci uměle vyrobenými dezinformacemi. Své námitky opírali o výsledky studií WHISP, HOPE 2, AWACS a hlavně NORVIT., které měly zpochybňovat opatření na zlepšení zdraví lidí. Dnes jsou nezvratně zpochybněné samy.

  Tyto studie byly od svého zveřejnění podezřelé svojí osamoceností (4 studie) proti zcela konzistentním výsledkům více než 12.000 vědeckých prací. Tento soubor představoval logický celek vzájemně provázaných a doplňujících se informací o nezbytnosti dodávat buňkám vitamíny, které chybějí ve stravě. Naproti tomu NORVIT mluví o neúčinnosti až škodlivosti podávání vitamínů kardiovaskulárním pacientům. Usvědčení ze lži je jednoduché: Nové vědecké poznatky platí od chvíle, kdy se je jinému týmu podaří zopakovat.

 Výsledky těchto „studií“ nejde zopakovat: Po podávání vitamínů nemají pacienti žádné komplikace a jejich zdravotní stav se významně zlepšuje. Potvrzují se výsledky souboru vědeckých prací, které NORVIT chtěla zpochybnit. Sázka na neotřesitelnost marketingově silně podpořené dezinformace byla sázkou vabank, která jejím autorům nevyšla.

Lékaři tak přicházejí o argumentační oporu při negativní reakci na dotaz pacienta, „zda za jeho zdravotní problémy nemůže vyšší homocystein?“ Obvyklá byla odpověď lékařů: „To by bylo vyhazování peněz. Homocystein před časem vzbudil určité naděje, které se nenaplnily………“ Negativní marketing k homocysteinu jim umožňoval ušetřit čas a s poznatky Obecné teorie vzniku CCH se vůbec neseznamovat. Teď stojí lékaři před problémem, jak vědomostní manko dohonit.

NORVIT a další studie byly pokusem o mystifikaci lékařů a veřejnosti. Nevycházejí totiž z biochemických poznatků o metabolismu homocysteinu a odchylek z jeho normálního chodu. Studie obsahovaly informace, že podávání vitamínů pacientům škodí, ale bez vysvětlení mechanismů, které škodlivé působení vysvětlují. Nalezené odchylky by byly předpokladem pro to, aby se v klinické aplikaci mohlo projevit to, co tato falza tvrdila.

O konečné rozmetání těchto dezinformačních podvrhů se postaralo zjištění, že výsledky jmenovaných studií nejsou opakovatelné. Podávání vitamínů v praxi u pacientů nikdy neškodí a ukazuje se vždy jako prospěšné.

 Rozpory v názorech na homocystein se nemohly stát předmětem seriosní lékařské diskuse.  Lékaři totiž nikdy neměli vědomosti, které by jim dovolily do diskuse vstoupit. Nedostatečné vědomosti ale lékařům nebránily vyslovovat k tématu negativní názory z bezpečného povzdálí. Nikdy ale nebyli ochotni vstoupit do diskuse, ve které by je museli vystupovat s prověřenými vědeckými argumenty. Nyní se ví, že žádné vědecké argumenty k podložení svých negativních názorů neměli!

 Dnes je vysvětlení všeho dřívějšího dění a jeho příčin jasné: kolem homocysteinu vznikl směr výzkumu, který je v rozporu se zájmy farmaceutických firem. Ty uplatnily možnost marketingem ovlivňovat lékaře. Prostřednictvím svých dealerů obracely jejich pozornost k novým lékům a k odměnám za jejich předepisování.  Šlo výhradně o informace o nových lécích (oblast aplikovaného výzkumu).

 Pokrok v medicíně byl vždy spojen s výsledky základního výzkumu. Novodobým pokrokem bylo objasnění příčiny vzniku civilizačních chorob. Tímto objevem vzniká porozumění přírodním zákonům, které rozhodují o zdraví, nemoci, nebo úmrtí člověka. Jsou to poznatky základního výzkumu. Přes obrovskou cenu pro lidstvo se na nich nedá vydělávat. Chemické léky tu neúčinkují. Účinné jsou jen vitamíny.

 To byl důvod pro strategii negativního marketingu. Byl podložen dostatkem peněz a zaměřen  proti uplatnění obchodně nebezpečného objevu příčiny civilizačních chorob. Objev v základním výzkumu nelze srovnatelně marketingově podpořit. Proto neměl šanci zaujmout lékaře a dostat se do praktického využívání ve zdravotnictví.

 Zisk farmaceutických firem umožňuje konstrukce léků, které jen potlačí nepříjemné příznaky nemoci. Tím je předem dané, že se neoslabí nemoc samotná tím, že by přípravek léčil její podstatu. Vznikl tak způsob léčení, ve kterém se léčí, ale nevyléčí. Schémata biochemie a fyziologie homocysteinu  názorně ukazují rozdíly mezi symptomatickým a kauzálním léčením. Biochemické a fyziologické podložení těchto rozdílů lékaři neznají. I v tom byl asi důvod zamést objev příčiny civilizačních chorob pod koberec

 Medicínské označení principu účinků chemických léků je „symptomatické léčení.“ Takové léčení je nesmírně drahé a odsává ze zdravotního pojištění tolik peněz, že to vede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče.

 Naproti tomu pacienti chtějí péči o zdraví, která by postihovala příčinu vzniku nemoci a odstraňovala ji. Žádají léčení, které je natrvalo zbaví choroby, chtějí kauzální léčení. Medicínské podklady pro takové postupy obsahuje kniha, která se má zítra křtít.

 Pacienti před dvěma lety usoudili, že se od doc. Hegera nedočkají jednání o změnách ve zdravotnictví. Rozhodli se proto vytvořit Paralelní péči o zdraví (PPoZ). PPoZ vznikla jako forma péče, která je zcela nezávislá na MZDR. Organizuje pro zájemce o tuto péči potřebná vyšetření  a k jejich výsledkům poskytuje pacientům potřebné poradenství.

 Tuto péči si v celém rozsahu hradí sami pacienti. Vědí, že tím, že budou zdraví ztrácejí nárok, že by se jim peníze vkládané do zdravotního pojištění mohly nějak vrátit. Paradoxem je, že si za své peníze zlepšují zdravotní stav do té míry, že šetří pojišťovnám prostředky za případná vyšetření a léčení, která asi nikdy nebudou potřebovat. Tento paradox ilustruje sílu touhy lidí po zdraví.

 Poradny PPoZ jsou v podstatě detašovaná pracoviště pražské poradny civilizačních chorob. Podstatou jejich činnosti není léčení ale poradenství, ve kterém se lidé učí, jakým způsobem léčebně postihovat příčinu své choroby, aby se jí definitivně zbavili. Předností PPoZ proti profesionálům ve zdravotnictví je kauzální léčení a primární prevence CCH.

23. července 2014 uspořádal ministr Němeček tiskovou konferenci, na které představili s náměstkem Valentou program omezování civilizačních chorob (součást programu Zdraví 2020). Program byl zatím představen jen v ideové rovině, to znamená bez konkretizace postupů, které by se měly využívat k dosažení předpokládaného cíle programu.

 Kniha Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví je koncipována jako učebnice pro lékaře. Měla by jim dopomoci k rychlému získání poznatků o podstatě vzniku civilizačních chorob. Budou je potřebovat k jejich léčení a k prevenci při zapojení do programu Zdraví 2020.

Uskutečnění možné perspektivy zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva záleží od této chvíle nejvíce na mediích.

Pokud se v mediích podaří udělat z těchto informací téma dneška a potom i dalších dnů tak, aby to přimělo vedení MZ a další odpovědné k jednání o využití objevu příčiny vzniku CCH ve zdravotnictví,  pak bude šance na dokončení revoluce.

Je k tomu potřeba vtáhnout do diskuse odborné lékařské společnosti (hlavně kardiologie) a další instituce, které se podílejí na formování zdravotnictví, a to dříve, než budou stačit vymyslet náhradu za ztracenou studii NORVIT.

Jedině tak intenzivní nasazení vytvoří šanci, aby se zdravotnictví změnilo ku prospěchu všech!!!! Podklady pro různé způsoby takového nasazení najdete v přílohách.

***********************

P Ř Í L O H Y

   Příklady témat pro přílohy ZDRAVÍ v denním tisku:

 Homocystein u vzniku civilizačních chorob; Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a cukrovka II. typu mají příčinu v poruše metabolismu homocysteinu a lze je léčit jinak, než chemickými léky; Homocystein a vznik revmatických onemocnění; homocystein u neurologických a psychiatrických poruch; Homocystein působí „okyselování“ organismu. Důsledkem je osteoporóza, nadváha a podpora rozvoje rakoviny; Homocystein jasně vysvětluje vznik autoimunitních onemocnění a vytyčuje směr základního léčení (pro roztrošenou sklerźu, Crohnovu chorobu, těžší formy revmatických onemocnění….).

Genové mutace navozené vyšším homocysteinem v zárodečných buňkách (vajíčka a spermie) se hromadí od jedné generace k další generaci, kombinují se mezi sebou a v dalších generacích vznikají stále složitější a závažnější poruchy, které narostou do té míry, že se stanou neslučitelné se životem. To je jeden z možných scénářů konce života na Planetě Zemi. Tento černý scénář se bude moci uplatnit, pokud pokus o zahájení revoluce ve zdravotnictví nezíská dlouhodobou mediální podporu a vše zůstane při starém.

Homocystein ovlivňuje výkonnost sportovců. Podklady k těmto tématům jsou v právě vydané knize a na www.karelerben.cz.

 Návrh otázek pro představitele zdravotnictví:

Pro ministra zdravotnictví:

1. Jak si představuje odbornou diskusi k dnešní TK a využití objevu příčiny CCH v programu Zdraví 2020 a při omezování výskytu CCH.

2. Zda ponechá na Ministerstvu zastánce „starých pořádků“ a umožní jim přeorientovat se, nebo se jich zbaví?

3. Má v záloze představu o příští koncepci zdravotnické politiky? Bude řešit přednostně prevenci rizikových těhotenství a zdravotních postižení nově zrozených dětí vrozenými vadami a poruchami?

4. Líbí se mu myšlenka, že zlepšením zdravotního stavu populace si sami lékaři ušetří na zvýšení svých platů?

5. Co by říkal celoplošné fortifikaci obilovin – mouky kyselinou listovou, B6 a B12, jako součásti prevence CCH, která by postihovala i tu část populace, která je nepřístupná jakékoli osvětě. Jde o uplatnění principu, že každé množství zmíněných tří vitamínů je pro obecné zdraví i pro zdraví jednotlivců prospěšné. Po tom, co se ukázalo, že tvrzení o tom, že tyto vitamíny podporují růst nádorů je účelově vymyšlené, nebrání nic uskutečnění tohoto typu prevence.

6. Budete žádat po VZP, aby přepracovala princip úhrad za provedené léčení tak, aby bylo zvýhodněné kauzální léčení před symptomatickým a byla přednostně hrazená primární prevence civilizačních chorob?

 PSP Výbor pro zdravotnictví:

Po odhalení míry poškození občanů a počtu zbytečných úmrtí, které způsobilo odmítání jednat o využívání primární prevence CCH ve zdravotnictví, se jeví jako nutná kompenzace minulého nepříznivého stavu urychlené zjednání nápravy. Jako opatření připravujete ve své kompetenci na podporu tohoto urychlení (např. zorganizování celostátní odborné diskuse lékařů…; stanovení termínů do kdy ministr zdravotnictví předloží plán zavádění primární prevence a kauzálního léčení CCH; do kdy a jak VZP přehodnotí způsob úhrad tak, aby se platilo za užitnou hodnotu léků, tj. úhrada podle toho zda lék působí jen symptomaticky, nebo kauzálně).

 PSP Ústavně právní výbor:

1. Zabývali jste se již potřebou změn formulací některých ustanovení ústavy, která neodpovídají formulacím v mezinárodně platných dokumentech, které Vláda v minulosti přijala.                                                        Konkrétně jde ve vztahu k právu na zdraví (§31) přijetí formulace „Občan má právo na zdraví té nejvyšší kvality, jakou lze dosáhnout při využití těch nejvýznamnějších výdobytků vědy (v daném případě objevu příčiny vzniku civilizačních chorob).                                                                             

Tento návrh opravňují tyto podklady: čl. 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (…..rovná dostupnost zdravotní péče patřičné kvality); čl. 12, odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských sociálních a kulturních právech („Každý má právo na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví.“); Úmluva o právech dítěte (…..právo na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně zdravotního stavu….“) .

2. Je třeba navrhnout zrušení zákona 372/2011, protože je protiústavní .

 Pro ředitele VZP a ředitele ostatních zdravotních pojišťoven:

Jak se Vám líbí vyhlídka na změnu úhrad, kdy bude třeba rozlišovat podle užitné hodnoty poskytnutého léčení mezi léčením symptomatickým a kauzálním?

Kolik času bude VZP potřebovat na přípravu této změny?

 Pro ředitele SÚKL:

Ve zdravotnictví se chystá posun paradigmatu s přechodem od symptomatického ke kauzálnímu léčení. S tím bude nutně spojená změna v nazírání na využívání potravinových doplňků, které jsou nezbytnou součástí kauzálního léčení.

To bude vyžadovat změnu v předpisech o popisu účinků těchto doplňků na zdraví.   Zdá se, že dnešní předpisy jsou výsledkem marketingového tlaku farmaceutických firem a jejich prosazování se ve zdravotnické politice.                              Výsledkem je potlačení všeho, co by mohlo odvádět lidi od spotřebovávání chemických léků a představy, že jedině v těchto lécích je pro ně pomoc.

 ČLS JEP a děkani lékařských fakult:

Jak zacelí mezeru v informacích v učebních textech pro mediky?                                                                                               Chybí v nich popis biochemických procesů přeměn homocysteinu, na nichž závisí lidské zdraví.                                              Vzniká tak jakési nepřirozené „bílé místo na mapě“ propojení biochemických procesů vzniku a přeměn energie v buňkách (změny ATP – ADP a zpět) a Krebsovým cyklem (cyklus kyseliny citronové) , kde chybějící spojovací článek představuje cyklus vzniku a přeměny homocysteinu.

 Česká akademie věd:

Pomůžete svým doporučením obrátit pozornost oborů biochemie a fyziologie k výzkumům v oblasti nitrobuněčných procesů přeměn aminokyseliny homocysteinu.?

Podpoříte svým vyhlášením přeorientování lékařů k medicíně postavené na znalostech biochemie, fyziologie a patofyziologie a k seznamování s těmito procesy, na nichž závisí, zda se naučí léčit civilizační choroby kauzálně?

NHÚ AV ČR (Politických vězňů 7) a MUDr. Pavel Vepřek, o.s. Občan:

Vy jste nikdy nepodporovali myšlenku, že by bylo možné zlepšit zdravotní stav populace primární prevencí CCH do té míry, že by začaly klesat náklady na vyšetřování a léčení těchto nemocí, a že by to mohla být cesta k vyřešení ekonomických problémů zdravotnictví.

Jak na tento problém nahlížíte po TK, na které MUDr. Erben doložil, že jeho oponenti nevycházeli z vědeckých faktů, ale ze záměrně vyrobené dezinformace (studie NORVIT), jejíž tvrzení nelze zopakovat a tak potvrdit jejich pravdivost.

Budete akceptovat závěry z TK a podpoříte rychlejší uvádění prevence civilizačních chorob a jejich kauzální léčení třeba tím, že v NHÚ uspořádáte seminář na téma „Jak se projeví celopopulační prevence CCH na četnosti jejich výskytu a na ekonomice zdravotnictví?

 ČLK, LOK:

Zda vítají a podpoří „posun paradigmatu“, když zlepšením zdravotního stavu populace pomůže zdravotnictví získat peníze na výrazné zlepšení platů lékařů.

Medicínské právo“ (JUDr. Dostál)

Jeví se Vám, že po odhaleních, která přinesla TK 10. února, začnou hrozit žaloby pro zanedbání péče proti těm lékařům, kteří nezareagují dostatečně rychle a nezačnou okamžitě využívat poznatky o BIOCHEMICKÉM  ZDRAVÍ u svých pacientů ke kauzálnímu léčení CCH a k jejich prevenci?

 Dostane-li jeho pacient infarkt, nebo mozkovou příhodu a lékař u něj neaplikoval výše zmíněné poznatky, neměla by mu stačit omluva, že nevěděl, když podle medicínského práva má platit „že o účinnosti prevence vědět mohl“

 Svaz pacientů:

Jak se staví pacientské organizace k vyhlídce, že se začne zlepšovat zdravotní stav lidí a prodlužovat věk?

Aby došlo ke zlepšení zdravotního stavu v celé populaci, bude potřebný aktivní přístup každého občana, aby principy prevence vzal za své a uskutečnil je u sebe.  Bude se SP nějak podílet na osvětě, která povede lidi k takové osobní aktivitě?

 Sisyfos a ČKS:

Jak nahlížejí na výsledek TK a jaké stanovisko přijmou k homocysteinu po ztrátě argumentační opory pro své opoziční názory?

Omluví se občanům, že jako hlavní protagonisté odporu proti využití objevu příčiny civilizačních chorob  ve zdravotnictví jim způsobily velké zdravotní újmy, poškození zdraví a někdy i předčasnou smrt?

Omluví se zvlášť rodičům a dětem s vrozenými vadami a s vrozenými poruchami metabolismu a imunity, a s vrozenou dispozicí k časnému postižení rakovinou a kardiovaskulárními chorobami, že tato postižení jsou zbytečná a za jejich vysoký výskyt může jen to, že zabránily uskutečnění celopopulační prevence civilizačních chorob? 

TISKOVÁ, ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE: https://drive.google.com/file/d/0B1Wa4gGrp13_VWU0Z1B2Qk4xZ28/viewPŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ,

               MUDr. Karel ERBEN:

HOMOCYSTEIN - klíč ke zdraví

JAK POMOCI TĚLU, ABY SE VYLÉČILO SAMO

Klíčem ke zdraví je Homocystein

2005 - 2008, Formát, 128 str., měkké desky formát A5,     

  KDE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?:

A. Videozáznam Tiskové konference  ke křtu knihy  HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a

                                                       biochemické zdraví  zde

B.  Videozáznam  Křtu knihy HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví zde
 

C. ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.01/2014 Téma:. MEDICÍNA 21.STOLETÍ - BIOCHEMICKÉ 

   ZDRAVÍ , který obsahuje doplňující informace o homocysteinu  a o jejich využívání k obnově a

               podpoře zdraví i prevenci  zde

 

D. "ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST OBČANA" - NOVÁ SLUŽBA UMOŽŇUJE       ZÁJEMCŮM SAMOPLÁTCŮM:

1. ZJISTIT AKTUÁLNÍ VÝŠI HLADINY HOMOCYSTEINU A KREVNÍ SKUPINU  

     na základě laboratorního biochemického vyšetření krve.                                 

2. VYPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ JAK UPRAVIT HLADINU HCY DO   ŽÁDOUCÍCH FYZIOLOGICKÝCH HODNOT

      V případě zvýšené hladiny HCY zájemce získá doporučení které mikronutrienty a v jakém množství tělu doplnit, aby se nežádoucí hladinu  homocysteinu snížila do žádoucích fyziologických hodnot.

*****************************************************************************************************************

    Objednávka 

Knihu "HOMOCYSTEIN, KLÍČ KE ZDRAVÍ"

      a službu - "ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST OBČANA" objednejte níže

Objednávat  zde --->>

 ****************************************************************************************************************  

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

        © 2006-2021 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,