UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI

                                O OČKOVÁNÍ V ČR

 

Vydání: 7.2.2016                                                                                                                                                           Poslední  Aktualizace: 15. 3. 2016

Motto:

"SVĚTLO MÁ MOC ZAHNAT TMU,

NE NAOPAK.

KDEKOLI TOTIŽ VZCHÁZÍ SVĚTLO,

TAM TMA BRZY BUĎ ŘÍDNE NEBO MIZÍ.

A NAOPAK, TMA NEMÁ SIL,

ABY ODSTRANILA SVĚTLO".

                  jan amos komenský

 

UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI  O OČKOVÁNÍ V ČR

 


Cílem tohoto příspěvku je odhalit a podrobně zdokumentovat dlouhodobě používané metody utajovaného jednostranného ovlivňování mínění veřejnosti o očkování, o kterých vypovídají  zveřejněné projekty PR kampaní  k jednostrannému ovlivňování veřejného mínění o očkování v ČR. Tyto PR projekty dokumentují mimo jiné také   i  dlouhodobou spolupráci pobočky britského výrobce a prodejce vakcín GlaxoSmithKline, spol. s r.o.   a  České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen ČVS) a z toho vyplývající střety zájmů.

Obsah :

1. Kapitola - Co JE PR (Public relations)?

2. Kapitola - ČESKÁ CENA PUBLIC RELATIONS

3. Kapitola - CHARAKTERISTIKA ZADAVATELŮ A DODAVATELE UVÁDĚNÝCH PR PROJEKTŮ

                    K JEDNOSTRANNÉMU  OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ O OČKOVÁNÍ V ČR                   

4. Kapitola - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ " EDUKATIVNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ

5. Kapitola - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ " VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE PRO NOVINÁŘE O OČKOVÁNÍ

6. Kapitola - ZÁVĚR

6. 1. Manipulace názorů pomocí PR projektů zakládá skrytou vládu

6. 2. Programové odmítání veřejné odborné diskuse

6. 3. Nerespektování mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

6. 4. Manipulativní ideologie očkování v podání výrobců a prodejců vakcín a vakcinologů.

6. 5. Porušení povinnosti a poslání poskytovat objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné

       vytváření názorů o očkování veřejnoprávními institucemi.

6. 6. Dlouhodobá spolupráce mezi výrobcem a prodejcem vakcín a ČVS odhalena

6. 7. Jak zajistit nápravu a změnu současné situace ve prospěch občanů.

Seznam příloh


1. Kapitola -  Co JE PR (Public relations)?

Nový název měl nahradit slovo propaganda používaný do konce druhé světové války, měl představovat i nový začátek koncepčního ovlivňování mínění. Pro anglický pojem public relations neexistuje dostatečně výstižný český překlad. Často se sice public relations překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, není to však přesné – public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit

.

PR je souhrnný pojem pro záměrné aktivity organizace vůči veřejnosti ( vůči zájmovým skupinám), které slouží zájmům organizace.                                                                                                                                       

PR služby se svým charakterem a náplní liší od jiných typů služeb, které mohou být na první pohled vnímány jako obdobné. Zejména je nutné odlišovat PR služby od reklamních služeb.

Náplní PR služeb je strategické poradenství při vnější komunikaci zadavatele. Typickými výstupy PR služeb jsou komunikační audit, komunikační strategie, taktické reakce na mediální události, tiskové zprávy, tiskové konference, firemní publikace, komunikace na sociálních sítích, komunikace s klíčovými cílovými skupinami a podobně.

 Cílem PR služeb je zlepšit vnímání zadavatele nebo konkrétního projektu zadavatele širokou veřejností nebo určitou vymezenou cílovou skupinou. Z hlediska časového horizontu se PR služby zaměřují na dlouhodobé cíle jako je celkový dojem na veřejnost, dobré jméno a pověst zadavatele.

PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) nebo k tomu určené PR agentury nebo komunikační agentury.

2. Kapitola  - ČESKÁ CENA PUBLIC RELATIONS

 

V České republice PR agentury sdružuje především Asociace Public Relations Agentur (APRA)  Vznikla v roce  1995. Vydala mimo jiné také "Metodické pokyny pro zadavatele při zadávání veřejných zakázek na PR služby. Dříve zveřejňovala žebříček největších agentur v České republice, v současné době je žebříček z veřejných dat pravidelně aktualizován společností AMI Communications.  

Agentury přihlašují PR projekty do profesní soutěže ČESKÁ CENA PUBLIC RELATIONS , kterou od roku 2006 každoročně pořádá a cenu vyhlašuje APRA.  Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

Tato profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v ČR, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům.

Projekty PR je možno přihlašovat do 22 soutěžních kategorií. Kategorie II.3. "Farmacie, zdravotnický sektor"  dává prostor přihláškám projektů, které se věnují farmacii a medicíně, popř. obecně tématu zdraví.

Analýzou přihlášených a zveřejněných PR projektů  v soutěžní kategorii  II.3. "Farmacie, zdravotnický sektor" za minulé roky  jsem zjistil, že v této kategorii se soutěže zúčastnili     s tématikou očkování následující PR projekty, které do soutěže přihlásila firma AMI Communications, spol. s r.o. :

A. 5. ročník za rok 2009:  projekt Evropský týden prevence proti rakovině děložního čípku  3. místo     

       Cílem  strategie bylo připravit v rámci Evropského týdne prevence takové aktivity, do nichž by se mohly přímo zapojit české ženy a dívky. Pozornost cílové skupiny upoutali prostřednictvím známých a oblíbených hereček, které mají osobní zkušenost        s gynekologickým onemocněním a pro které je toto téma „srdeční“ záležitostí, nikoliv pouze marketingovou aktivitou. Zároveň se autoři snažili celé kampani dodat tvář formou zajímavého symbolu, kterou se stala brož ve tvaru perly moudrosti. V komunikaci byly využívány webové stránky vakcíny Cervarix (partner projektu) jako hlavní informační zdroj o rakovině děložního čípku a prevenci v podobě očkování.

      Pro: GlaxoSmithKline, spol. s r.o.
      Firma/organizace: AMI Communications, spol. s r.o.

B. 8.ročník za rok 2012:  projekt  
Edukativní kampaň na podporu očkování 2. místo

     Pro: GlaxoSmithKline Česká republika s.r.o.
     Firma/organizace: AMI Communications, spol. s r.o.
     Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole č. 4.

C. 9.ročník za rok 2013:  projekt Nebezpečnost a následky meningokokových onemocnění (press trip do Školy chůze)
     Cílem bylo podpořit lidi s trvalými následky po meningokokové meningitidě a zviditelnit možnost prevence v podobě očkování
.

       Pro: GlaxoSmithKline Česká republika spol. s r.o
       Firma/organizace: AMI Communications, spol. s r.o

D. 10. ročník za rok 2014:
 projekt Vzdělávací akademie pro novináře o očkování  1. místo

       Pro: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
       Firma/organizace: AMI Communications ,  spol. s r.o     

       Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole č. 5.

11. ročník za rok 2015  byl vyhlášen  koncem ledna 2016. Nahrávání přihlášek je možné od 1. února.Uzávěrka přihlášek do 11. ročníku je 10. dubna, slavnostní vyhlášení výsledků bude pak kolem poloviny června.

 

3. Kapitola  - CHARAKTERISTIKA ZADAVATELŮ A DODAVATELE UVÁDĚNÝCH PR PROJEKTŮ

                         K JEDNOSTRANNÉMU OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ O OČKOVÁNÍ V ČR

GlaxoSmithKline, s. r. o., (GSK) je v České republice pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně, která má   rovněž výrazné globální zastoupení díky pobočkám ve více než 150 zemích, síti 84 výrobních provozoven ve 36 zemích a díky velkým střediskům výzkumu a vývoje ve Velké Británii, USA, Španělsku, Belgii a Číně.

GSK je jedna z největších farmaceutických společností na světě. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Vyrábí širokou škálu léků a vakcín. Informace o lécích na předpis a vakcínách dostupných v České republice naleznete na stránce www.gskkompendium.cz. Odborná veřejnost a poskytovatelé zdravotní péče v ČR mohou na této stránce najít i specifické informace jako např. souhrnnou informaci o přípravku či aktualizované příbalové letáky.

Společnost GSK vyvíjí a vyrábí řadu vakcín a léků na akutní i chronická onemocnění.  Portfolio je tvořeno léky chráněnými patentem, ale i přípravky bez této ochrany. V oblasti vakcín patří  společnost k největším na světě. Vyrábí pediatrické vakcíny a vakcíny pro dospělé proti široké paletě infekčních nemocí. V roce 2014  distribuovali více než 800 milionů dávek do 170 zemí, z čehož 80 % tvořily dodávky do rozvojových zemí.

V oblasti vakcín je GSK jedním z největších výrobců očkovacích látek pro děti i dospělé. V současnosti má GSK registrováno více než 30 různých vakcín a v klinickém vývoji dalších 20 nových očkovacích látek.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP(ČVS) (Počet členů společnosti :175, předsedou společnosti je prof. Roman Prymula - konflikt zájmů) je  jednou  ze 119 odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně (dále jen "ČLS JEP, z.s.") což je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.
ČLS JEP, z.s. je právnickou osobou, která působí na území České republiky, a jejím sídlem je Praha.

AMI Communications dodavatel PR projektů, poskytuje služby klientům od roku 1995, od roku 2001 je největší agenturou na českém trhu. Již řadu let AMI Communications úspěšně působí i na Slovensku a v Bulharsku. Od roku 1998 AMI Communications spolupracuje s agenturou Edelman, zastupuje její klienty na svých trzích a má možnost využívat know-how této světové trojky v komunikaci. 

 

 4. Kapitola  - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ

                      EDUKATIVNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ "                

Případová studie projektu   získala 2. místo v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor" v soutěži Česká cena za PR za rok 2012. Citace textu případové studie projektu:

          Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:

Veřejnost má mizivé povědomí o problematice očkování. V ČR navíc převažuje    nezájem lidí o nepovinné              očkování, je tu i výrazná lobby antivakcinačních skupin.

            Cílem naší kampaně pro vakcíny klienta GlaxoSmithKline bylo významně rozšířit  pozitivní medializaci       očkování a zvýšit povědomí široké veřejnosti o této problematice.  Dále zastínit „antivakcináře" a diferenciovat se od konkurence, která měla silnou    reklamní kampaň.

            Zvolili jsme strategii komunikovat nikoli přímo očkování a jednotlivé vakcíny, ale onemocnění, jejich komplikace a možnosti prevence.   Komunikaci jsme zaštítili nezávislými a respektovanými odborníky, navázali jsme       exkluzivní spolupráci s vybranými médii včetně TV, rozhlasu a online chatu a nabídli veřejnosti možnost bavit se s nimi o očkování.

            Zároveň jsme ve všech tiskových materiálech vyzývali ke konzultaci problematiky se   svým lékařem. Vysvětlili jsme historii očkování, jeho dlouhodobé přínosy, vymýcené  nemoci a jeho nezastupitelnou roli v rámci prevence infekčních nemocí.Kromě běžných tiskových konferencí jsme nabízeli experty na problematiku vždy jen     novinářům z jednoho mediálního domu (Káva s odborníkem): tedy například Bauer   Media, nebo Sanoma apod. A tím jsme eliminovali přítomnost odpůrců vakcinace.

 Naše kampaň byla výjimečná z několika důvodů:

            1) Široký rozsah - dlouhodobá komunikace šesti nepovinných očkování a osvěta o  očkování obecně.

            2) Boj proti negativní image očkování - silná komunikace tzv. „antivakcinářů", jim  akloněných novinářů.      

               Očkování je zároveň složitá a pro laickou veřejnost  nepřehledná problematika.

            3) Vytvoření nových očkovacích odborníků pro média - zavedení proškolených lékařů      jako partnerů pro

               novináře. Nabídli jsme médiím odborníky z různých oblastí: pediatr,   psycholog, praktický lékař pro

               ospělé, epidemiolog, neonatolog...

            4) Úspěšná spolupráce se třetími stranami - realizovali jsme tiskové konference ve  spolupráci s

                Českou vakcinologickou společností, Společností všeobecného lékařství,     Státním zdravotním

                ústavem či Ligou proti rakovině.

            5) Rozmanitost komunikace - od ryze odborné komunikace přes lifestylové zprávy o   očkování až po

               přímou masovou komunikaci - tři ročníky roadshow Žluté týdny, dva  ročníky Evropského týdne prevence

               proti rakovině děložního čípku a edukační stan na  Václavském náměstí, zastoupení lékařů a témat

              očkování na dětských veletrzích až po distribuci očkovacího newsletteru do mateřských a porodních

               center.

  DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

            V rámci kampaně pro vakcíny klienta GlaxoSmithKline  se nám bez inzertní a jiné  finanční podpory podařilo zvýšit počet námi generovaných pozitivních mediálních     výstupu ze 420 v roce 2010 na 660 v roce 2011 (57% nárůst) a na 992 v roce 2012   (51% nárůst). Významně se zvýšilo povědomí veřejnosti o problematice a ustálila se   pozice v oblasti očkování mezi novináři. Navíc klient získal u novinářů pozici  odborníka na tuto problematiku.

 

5. Kapitola  - PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ 

                     "  VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE  PRO NOVINÁŘE O OČKOVÁNÍ "

APRA  publikovala zde a ve zveřejněných výsledcích 10. ročníku soutěže Česká cena Public Relations  za rok 2014, že  Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS) si objednala    kampaň s názvem  Vzdělávací akademie pro novináře o očkování u firmy AMI Communications jejíž navrhovatelkou byla: Lenka Dudková,  

PR kampaň byla cílená na novináře. AMI Communications  za kampaň dostala první cenu v kategorii II.3. Farmacie, zdravotnický sektor“. Projekt této kampaně pokračoval i v roce 2015. Nelze vyloučit pokračování i v roce 2016.

Citace textu případové studie projektu :

         Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:

Vyřešili jsme potřebu České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) aktivní komunikace v reakci na sílící mediální prezentaci tzv. antivakcinářů, zpochybňující účinnost očkování.

Agentura musela komunikačně obhájit reputaci očkování, prokazatelně nejúspěšnějšího nástroje zdravotní prevence; a prakticky tak pomohla ČVS udržet vysokou proočkovanost v ČR a reálně řešit ochranu proti šíření epidemií a udržet kolektivní ochranu.

 Realizovali jsme 3dílnou vzdělávací akademii pro novináře – odvážný projekt cílený na školení novinářů v odborné a náročné problematice a zavedení ČVS a prof. Romana Chlíbka coby odborníky v oblasti očkování.

Podařilo se vybudovat nadstandardní vztahy mezi novináři a ČVS, proškolit klíčové novináře, připravit srozumitelná 35 stránková skripta o očkování a iniciovat v průběhu roku mediální zásah pres 7 mil. OTS. ( Poznámka: OTS – Opportunity To See )

 Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil:

 TÉMA OČKOVÁNÍ SI PŘIVLASTŇUJÍ NE-VAKCINOLOGOVÉ S ALTERNATIVNÍMI NÁZORY:

K očkování se aktivně vyjadřuje několik lékařů s alternativními názory, kteří nejsou svou odborností specialisty na vakcinologii. Médiím poskytují poplašné zprávy typu „očkování způsobuje autismus“ a získávají tak mediální prostor.

Potřebovali jsme novináře upozornit na nutnost rozlišovat odbornost, znalost a tedy i důvěryhodnost lékařů vyjadřujících se k očkování, aniž bychom šli do přímého mediálního střetu s antivakcináři.

 Zároveň jsme jako autoritu na očkování doporučili profilovat ČVS a prof. Chlíbka.

 PROTIOČKOVACÍ NÁLADA ZAPŘÍČIŇUJE NÁVRAT EPIDEMIÍ:

Komunikační kampaní jsme šířili mezi novináře osvětu o významu očkování a vysoké proočkovanosti – bojovali jsme za ochranu zdraví veřejnosti. Ze zahraničních zkušeností vyplývá úzká provázanost mezi sílící antivakcinářskou náladou, poklesem proočkovanosti a vypuknutím epidemií nemocí, které lze držet pod kontrolou očkováním.

Např. na Slovensku působí silná antivakcinářská lobby a proočkovanost v populaci se snižuje. Do Německa či Japonska se kvůli snížení proočkovanosti vrátily epidemie spalniček.  

ORGANIZAČNÍ OMEZENÍ:

Projekt jsme připravili s omezeným rozpočtem klienta. Vypořádali jsme se s časovou vytížeností profesora.

 Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu:

 Z mediální analýzy za r. 2013 vyplývá, že se k očkování do médií vyjadřuje řada odborníků. Informace napadající účinnost očkování šíří výhradně lékaři, jejichž odbornou specializací není vakcinologie. Po skončení vzdělávací akademie novinářky vyplňovaly hodnotící dotazníky. Oceňovaly kvalitu obsahu, provedení i odborný přínos seminářů.

 Vysvětlení zvoleného strategického postupu:

 Klientovi jsme doporučili vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři, kteří svou kvalifikací a odborností nejsou odpovídajícím partnerem pro diskuzi. Případným mediálním dialogem s nimi jsme nechtěli umožnit další šíření nepravdivých a poplašných zpráv.

Zvolili jsme proto strategii založenou na exkluzivním přístupu k novinářům v podobě speciálního vzdělávacího programu o očkování – vzdělávací akademii.

Ta vyvracela konkrétní mýty antivakcinářů a zároveň srozumitelně vysvětlovala význam očkování.

Jako hlavního odborníka na očkování jsme profilovali vakcinologa prof. Chlíbka, vědeckého sekretáře ČVS. Záměrně jsme zvolili sympatického lékaře schopného komunikovat s novináři i laiky.

 

 Popis realizovaných fází a aktivit projektu:

 1) Vytipovali jsme významné české novináře z oblasti zdravotnictví a zjistili jejich zájem o vzdělávací akademii

2) Klíčová témata jsme spojili s nejznámějšími mýty, které prezentuje antivakcinárská lobby

3) Realizovali jsme 3 semináře, na všech byl hlavním mluvčím prof. Chlíbek,ČVS,

     kterého na naše doporučení doplňovali mluvčí z praxe – epidemiolog, pediatr a infektolog

 4) Pro komunikaci s novináři jsme zvolili osobní pozvánku, personifikovaný e-mail a telefonát

5) Na semináře jsme připravili rozsáhlé odborné, ale pro laiky srozumitelné, tiskové materiály o očkování.

 Jsou nadčasové a jediné svého druhu, čítají celkem 35 stran  a slouží zároveň jako studijní materiál, skripta

6) Projektu jsme vytvořili jednotnou grafickou identitu (pozvánky, skripta, certifikáty, dotazníky)

 

 Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele:

Proškolení 16 klíčových novinářů (lifestyle, deníky, ČTK, TV); kompletní účast – např. vytížená redaktorka hlavních Událostí ČT.

Vyvrácení hlavních protiočkovacích mýtů a srozumitelné vysvětlení významu očkování novinářům.

96 pozitivních výstupu, celkový zásah: 7 237 997 OTS (Pozn.: Opportunity To See )

AVE: 2 859 094 Kč (Pozn.:Advertising Value Equivalency= kolik by stálo pokrytí inzercí)

Min náklady – významný zásah veřejnosti.

Propojení klíčových novinářů s klientem, vyprofilování validního odborníka prof. Chlíbka, ČVS.

Trvající zájem novinářů o komentáře prof. Chlíbka, kontaktování agentury. Pokračování projektu pro rok 2015.

 

6. Kapitola - ZÁVĚR

6. 1. Manipulace názorů  pomocí PR projektů zakládá skrytou vládu

 E.L. Bernays, otec zakladatel současného public relations, v úvodu svojí knihy Propaganda (1928) píše: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“

Vztahy s veřejností - public relations představují podle Jozefa Ftorka, autora knihy "Public relations jako ovlivňování mínění" (2009), důležitý nástroj a prostředek společenské kontroly v rukou mocenských elit, a to v důsledku řízení informačního toku (zejména prostřednictvím ekonomické a politické kontroly médií hlavního - středního proudu, tzv. mainstreamu), jeho prostřednictvím pak vytvářením souhlasu mezi občany Pracuje s pojetím, které vychází z přístupu uplatňovaného E.L. Bernaysem nebo W. Lippmannem, kteří mluvili o vytváření souhlasu (engineering - manufacturing of consent): "Public relations představuje aktivní ovlivňování mínění veřejnosti nebo jiných konkrétních cílových skupin s cílem dosažení souhlasu mezi občany".

Podle Ftorka nelze PR vnímat jen jako součást podnikového marketingu či „vztahy s veřejností“, ale také jako aktivitu, která prostřednictvím koncepčního ovlivnění mínění přispívá k vytváření souhlasu mezi občany, kdy souhlas veřejnosti nebo konkrétních cílových skupin může mít různé podoby i dopady na život dané společnosti. Souhlasem je například volba - hlas pro konkrétní politickou stranu nebo politika ve volbách, nákup inzerovaného zboží nebo i občanská, osobní pasivita v případě státní represe vůči konkrétním disidentským skupinám nebo představitelům.

6. 2. Programové odmítání veřejné odborné diskuse

Z analýzy výše uváděných případových studií vyplývá zejména postoj jak výrobce a prodejce vakcín, tak i členů ČVS, programově odmítat veřejnou odbornou diskusi. Místo vědeckého vypořádání se s argumenty tzv. „antivakcinářů“, zadavatelé převzali doporučení projektů PR kampaní „vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři“. Je to zřejmě proto, že povinné plošné očkování, jak se dnes v ČR provádí, by zřejmě vědecky a argumentačně neobstálo, a tak musí — má-li být zachován současný stav — místo dialogu nastoupit naprostá ignorace kritiků současného stavu i když velká část rodičovské populace žádá diskusi, která by byla nezaujatá, a která by jejich názory nebrala na lehkou váhu.

6. 3. Nerespektování mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.

Z analýzy uváděných případových studií dále vyplývá, že zadavatelé PR projektů nerespektovali požadavek zohlednění mezinárodní Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny" stručně Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. kterou vyhlásila Rada Evropy. (Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři této Úmluvy)

Úmluva o lidských právech a biomedicíně  byla otevřena k podpisu dne 4. dubna 1997 ve španělském Oviedu, 1. prosince 1999 vstoupila v platnost. Česká republika ji podepsala 24. června 1998. Vláda ČR uložila Ministerstvu zdravotnictví usnesením č. 403 ze dne 10. června 1998 předložit Úmluvu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu. Proces ratifikace byl dokončen podpisem prezidenta. Ratifikačni listiny byly 22. června 2001 uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, smlouva vstoupila v platnost 1. října 2001.  Ve Sbírce mezinárodních smluv byla vyhlášena 2.10. 2001  v částce 44 pod číslem č.96/2001Sb.

Ratifikací této mezinárodní úmluvy se Česká republika zavázala  k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány,  nerespektovány  i  rozhodnutími Ústavního soudu ČR.

Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví v Kapitole I. Obecná ustanovení  v  článku

*  1 - Účel a předmět : :"Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Každá smluvní strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení této Úmluvy.

*  2 - Nadřazenost lidské bytosti: "Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Obecné pravidlo uvedené v článku 5. Kapitoly II - Souhlas zní: "Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku,  jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat".

Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu, - to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu

6. 4. Manipulativní ideologie očkování v podání výrobců a prodejců vakcín a vakcinologů.

Citované projekty PR kampaní  zakládají  jednostranný a manipulativní přistup výrobců a prodejců vakcín, vakcinologů i sdělovacích prostředků hlavního proudu (mainstreamových médií) k problematice a nežádoucím účinkům očkování nerespektující mezinárodní Úmluvu z Ovieda .

Stát ani tyto "odborné skupiny" pak s oponenty nediskutují, nýbrž jim vyhrožují a přikazují, což vyvolává odpor.

I ve výše zmíněných projektech PR kampaní je uvedena řada formulací z kontextu vytržených výroků tzv.„antivakcinářů“ „odborníkům“  bez toho, že by tzv. „antivakcináři“ mohli na komentář „odborníků“ jakkoli reagovat.

Vede to potom k tomu, že z očkování je manipulativní ideologie. V evropském prostředí má  výraz "ideologie"  častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost   a iracionální a propagandistické rysy soustavy názorů, postojů, hodnot  a idejí.

Občan ČR se pak v dnešní době stává obětí vrcholné manipulace, přivedené  k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem a vakcinologů. Vakcinologové mají zájem (ekonomický, profesní – pořadí lze libovolně zaměnit) na tom, aby se očkovalo, a budou mít proto logickou tendenci rizika očkování (vědomě či nevědomě) bagatelizovat.

6. 5. Porušení povinnosti a poslání poskytovat objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů o očkování veřejnoprávními institucemi.

Ve výše uvedeném přehledu dosažených  výsledků PR projektu "Vzdělávací akademie pro novináře o očkování" je uvedeno že se ho účastnily mimo jiné "vytížená redaktorka hlavních Událostí ČT a novinářka z ČTK".                                                                                 

Je nepřijatelné, aby jednostranné ovlivňování veřejného mínění uskutečňovala novinářka z veřejnoprávního media ČT, jehož povinností ze zákona je zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Je rovněž nepřijatelné, aby se obdobně chovala  novinářka z České tiskové kanceláře, která je zákonem zřízenou veřejnoprávní institucí, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů!

Stojí za zvážení podání stížnosti na porušení zákona jak na ČT, tak i na ČTK, které umožnily účast novinářek na zaujatém speciálním vzdělávacím programu o očkování, čím jim vytvořily možnost poskytování neobjektivních jednostranných informací o očkování.

 6. 6. Dlouhodobá spolupráce mezi výrobcem a prodejcem vakcín a ČVS odhalena

Citované projekty PR kampaní  vypovídají také o před veřejností skrývané dlouhodobé spolupráci mezi výrobcem a prodejcem vakcín a vakcinology z ČVS na utajovaném jednostranném ovlivňování novinářů a mínění veřejnosti o očkování, ze kterého pak plyne zisk zejména výrobci a prodejci vakcín a v návaznosti  pak také vakcinologům.Pan plk.prof.MUDr. Roman Chlíbek,PhD. je mimo jiné členem Odborné komise Vaccination Advisory Board GSK Biologicals. Další podrobnosti v článku Je sekretář ČVS prof. Chlíbek sponzorovaný farmaceutickými firmami?

6. 7.  Jak zajistit nápravu a změnu současné situace ve prospěch občanů.

Z výše uvedených skutečností vyplývá naléhavá potřeba stále posilovat aktivity občanů a  neziskových organizací zveřejňující pravdivé nezávislé a nestranné informace o nežádoucích účincích a rizikách očkování, k naplnění požadavku nezaujaté odborné veřejné diskuse. Je proto také nezbytné k již existujícím, nadále hledat, oslovovat a podporovat další nezávislé a nestranné novináře a nezávislá a nestranná media, s cílem vytvořit a rozvíjet žádoucí prostor k objektivnímu informování o problematice a nežádoucích účincích očkování.

Velmi žádoucí je, aby  funkci nezávislého a nestranného media co nejdříve ze zákona začala plnit co nejdříve veřejnoprávní media (ČT, ČRo), která si občan ze zákona musí povinně platit.

                                                  --------------------------------------

Tento příspěvek jsem napsal jako občan, děda už čtyř vnuček(nejmladší narozená 25.2.2016, nejstarší 2011), kterému záleží na jejich zdraví i zdraví všech občanů ČR. Věřím, že poslouží k nastartování nestranné a nezávislé veřejné diskuse, která přinese světlo do dosud tajemných a temných zákoutí praktik očkování v ČR.

K základní orientaci rodičům, kteří se zajímají o politiku plošného očkování a o jeho účinek na dítě. jsem vypracoval také " ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE : OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ "

 

V Praze 7.2.2016                                                               Ing. Rudolf Vondřich

 

 

Seznam příloh

1. Další čtení a zdroje literatury.


                                                                                                                          Příloha 1

    Další čtení a zdroje literatury

 1. Materiály APRA http://www.apra.cz/

2. Metodické pokyny  pro zadavatele při zadávání veřejných zakázek na PR služby                     

     http://www.apra.cz/data/ftp/pr-summit-2013/apra-metodika1-a4-web.pdf

3. Materiály AMI Communications  http://www.amic.cz

 4. ČS Wikipedia   https://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations

 5. Fillo M. Článek " Čeští vakcinologové si zaplatili PR kampaň na oblbování novinářů   zde

 6.  Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny"

 7. Zákon č. 483/1991 Sb. o  České televizi

 8. Zákon o ČTK č.517/1992Sb. 

9. EDUKATIVNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ PRO VÝROBCE VAKCÍN GLAXOSMITHKLINE 

        http://www.amic.cz/studie/edukativni-kampan-na-podporu-ockovani/       

10. Vondřich R. ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE  

                        STRACHEM =   OČKOVÁNÍ       http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm                            

11. Vondřich R. PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O

                         ZDRAVÍ  NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ -

                         PRAKTIKY   OČKOVÁNÍ V ČR

                          http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm

12. Materiály GlaxoSmithKline, s. r. o., (GSK)

13. Rotter Martin: Je sekretář ČVS prof. Chlíbek sponzorovaný farmaceutickými firmami?


DOPLNĚK

Můj příspěvek inspiroval blogera Martina Rottera k napsání článku publikovaného 22.2.2016 , který napsal i článek Je sekretář ČVS prof. Chlíbek sponzorovaný farmaceutickými firmami?

Kampaň k jednostrannému ovlivňování veřejného mínění o očkování podle PR projektu objednaného ČVS byla spuštěna v roce 2014, probíhala 2015 a probíhá doposud. Novou vlnu kampaně ČVS znovu odstartovala např. přes ČTK 23.2.2016 článkem Profesor: Očkování z dětství v dospělosti už nechrání - ČeskéNoviny.cz s uvedením zdroje ČVS ! Mutace pak následovaly lavinovitě v dalších mediích hlavního proudu.... přes ČT v pořadu SAMA DOMA 8. -12.2.2016...atp....Mám to zmapováno...


Výše uvedené skutečnosti jsem zveřejnil jako účastník v pořadu MÁTE SLOVO S MICHAELOU JÍLKOVOU O OČKOVÁNÍ 3. 3. 2016   - odkaz na příslušnou část videozáznamu pořadu je zde

 Na opakovaný dotaz moderátorky paní Jílkové, zda to je pravda, prof. Prymula ve střetu zájmů -  předseda ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP (ČVS)  tuto skutečnost dvakrát  popřel, ačkoliv důkazy jednoznačně potvrzují, že skutečnost taková opravdu je. Tedy lhal v přímém přenosu............Více o tom jsem publikoval v článku

        "MÁM DŮKAZ,  ŽE prof. PRYMULA  SE ŘÍDÍ HESLEM  Dr. PLZÁKA: "ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT"      

   Článek naleznete  na těchto místech

    a)  NWOO.ORG  zde         

    b)  AC24.cz zde

     c) CZECHFREEPRESS.cz zde

     d) ČASOPIS ŠIFRA  zde

     e) PRVOPODSTATA.COM zde                

 Jelikož jsem pravdivými důkazy prokázal oprávněnost v pořadu zveřejněných skutečností, spolu s čtenáři Vás pane prof. Prymulo vyzývám:

                       Omluvte se veřejně za klamání veřejnosti v přímém přenosu!

                    


   d) ht        

 ZPĚT NA ZPRAVODAJ 03/2014 OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ    

Upozornění:

příspěvek předkládám  všem zájemcům k dispozici s tím, že pokud budete používat informace z příspěvku, uveďte prosím tento zdroj informací, Pomůžete tak k jeho dalšímu šíření.

Text na této stránce (tzn. příspěvek včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.


NEMOCÍ SE ZÁNĚTY SE UŽ MŮŽETE ZBAVIT SAMI.   JAK ?

S POUŽITÍM VROZENÉHO SEBELÉČEBNÉHO PUDU   METODOU DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ

        ***************************************************

            jak na to se naučíte  na  Jednodenním intenzivním seminářI


home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2016  RUDOLF VONDŘICH,