ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (2)

    Vydání: 2.4.2014                                                                               Poslední  Aktualizace: 12. 4.  2016

 

 2. PRÁVNÍ POHLED NA OČKOVÁNÍ

2.1.Právní systém očkování v ČR

Právní úpravu očkování obsahuje zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhláška, která stanoví seznam povinných očkování. Ani jeden z těchto předpisů nedoznal v poslední době změny.

zákon č. 258/2000 Sb ., o ochraně veřejného zdraví,

Rámcová úprava povinnosti fyzických osob podrobit se očkování stanovená v § 46 zákona č. 258/2000 Sb ., o ochraně veřejného zdraví, a její upřesnění ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, odpovídají ústavně právním požadavkům, podle nichž povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a meze základních práv a svobod mohou být upraveny pouze zákonem (čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

Ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném do 31.3.2012, zní

(pozn.: od 1. 4. 2012 dochází pouze k terminologické změně v odst. 2, 3 a 5): „

(1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

(2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech zdravotnické zařízení vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

(3) Zjistí li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde -li o nezletilou fyzickou osobu, která nemá zvoleného praktického lékaře, stanoví jí rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení

 (4) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce.

(5) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, požádá určené zdravotnické zařízení, aby očkování nebo vyšetření provedlo. Určené zdravotnické zařízení je povinno žádosti vyhovět.

(6) Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.

Zákon o přestupcích - č. 200/1990 Sb, je uvedeno:

§ 29  Přestupky na úseku zdravotnictví

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení,

b) nedodrží opatření stanovené nebo uložené ke snížení hluku a vibrací, s výjimkou povinností stanovených pro pořádání nebo poskytnutí prostor a pozemků pro veřejné produkce hudby,

c) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody,

d) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci,

e) poruší povinnost při zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami škodlivými zdraví,

f) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,

g) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis lékařského předpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis,

h) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k ochraně zdraví před neionizujícím zářením,

i) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro provoz koupaliště ve volné přírodě, umělého koupaliště nebo sauny,

j) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro pořádání zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě,

k) poruší v rozporu se zvláštním právním předpisem7) zákaz inzerování a reklamy za účelem poptávky nebo nabídky tkání a orgánů,

l) za účelem získání dárce tkáně nebo orgánu pro transplantaci nabídne finanční odměnu nebo jinou výhodu,

m) poruší v rozporu se zvláštním právním předpisem8) anonymitu mezi dárcem tkáně nebo orgánu a jeho příjemcem,

n) poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných,

o) jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) a písmen l) a n) lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč a za přestupek podle písmen k) a o) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. k) a l). V blokovém řízení (§ 86) může orgán ochrany veřejného zdraví uložit za přestupky pokutu až do výše 5 000 Kč.

§ 81   Odvolání

(1) Proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku a, jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

(2) Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody.

(3) Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci.

(4) U přestupků, které lze projednat jen na návrh, se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení; může se též odvolat proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 76 odst. 3).

(5) Včas podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek, který není možno vyloučit.

§ 82 V odvolacím řízení nemůže správní orgán změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku.

§ 83 Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem

(1) Požádá-li účastník, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem, o odložení výkonu rozhodnutí,17) správní orgán jeho žádosti vyhoví.

(2) Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem se postupuje podle zvláštního předpisu.18)

§ 86 Blokové řízení

V blokovém řízení mohou projednávat

a) orgány policie, s výjimkou Vojenské policie, též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až d) a g) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50,

b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny zvláštní právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích,

c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení infekčního onemocnění, § 29 odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení povinnosti při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n) a o),


2.1.1. Návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

DALŠÍ NESKUTEČNÉ OKLEŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD V  V ČR PŘIPRAVILO MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR.  

Ministr zdravotnictví ČR podlehl tlaku farmaceutických firem a předložil návrh novely zákona o veřejném zdraví, kterou bude  ve 2. čtení - obecná rozprava projednávat Poslanecká sněmovna -  15. schůze Výboru pro zdravotnictví (17. 12. 2014)  na schůzi- jednání výboru, která se uskutečnila ve čtvrtek 8. ledna 2014 od 9.00 hodin v budově PS, Malostranské nám. 7/19, v místnosti č. 48 - "Konírně".  

Na pozvánce ( http://www.psp.cz/sqw/texttext2.sqw?idd=103032 ) bylo projednání novely uvedeno pod bodem

1.         Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného         zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další       související zákony /sněmovní tisk 270/ 

                                                                  Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček,  MBA, ministr zdravotnictví            

                                                                  Zpravodaj: posl. MUDr. David Kasal

V novele se navrhuje: 

Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d

Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b)

 Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b)"

**********************************************************

Vracíme se zpět do totality?

Tentokrát nikoli pod taktovkou ideologie, ale pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

 KDYŽ NEJSOU ARGUMENTY, KTERÉ BY OBHÁJILY STANOVISKO, PAK REPRESE JE VŽDY ZNÁMKOU SLABOSTI,

K DEMONSTRACI SÍLY SE UCHYLUJE TEN, KDO NEDOKÁŽE DEMONSTROVAT ROZUM!

Současný občan ČR se tedy má stát obětí vrcholné manipulace, přivedené k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánu tmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem.  

Z hlediska vývoje se občan ČR již dostal do doby před vydáním Tolerančního patentu ( 1781), kterým Josef II. přiznal nekatolíkům základní lidská práva a občanské svobody.

Je to další příklad toho, že v současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a "pštrosí politika" k odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v ČR i EU a USA, tak v Číně, Vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu odvozenou i z pozemské moudrosti.

 Stav naplňování základní listiny práv a svobod v denním životě občana ČR, garantovaných Ústavou ČR, přináší ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.06/2014 Téma: SVOBODNÁ VOLBA OBČANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA VE PROSPĚCH JEHO, JEHO DĚTI I VŠECH OBČANŮ POSLEDNÍ AKTUALIZACE 6.1.2015   Úplný text naleznete zde

http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet062014.htm

Je třeba uvést do života základní principy demokracie. Majiteli země jsou občané. Demokracie není vláda, ale služba občanům. Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů. Předmětem demokracie je péče o společenskou infrastrukturu, o „věci veřejné", tedy veřejná služba. Veškeré vztahy musí být neseny vzájemnou úctou.

Znemožnění svobodné volby v alternativní zdravotní péče, očkování, atp. staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu.

Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, nejen proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

Občané  projevte politickou vůli, pište a telefonujte svým poslancům Parlamentu ČR a žádejte je, aby podpořili právo na svobodnou volbu občanů ve věcech vlastního zdraví, alternativní medicíny a spirituality.

Členové výboru pro zdravotnictví : http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3201

 Členové podvýboru  pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci zde:http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3211

 Ke zvážení je urychlené vypsání petice za odvolání represivního minstra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, který si předkládanými návrhy zákonů odporujících Ústavě ČR přímo o to říká.

ŘEKNĚME MU SPOLEČNĚ  A DOST!!!!!!

V Praze, 6.1.2015 Vypracoval: Ing. Rudolf Vondřich Aktualizováno 1.3.2015

PS.  Zákonodárci by měli od ministerstva tvrdě vyžadovat zdůvodnění (podklady, analýzy a studie) ke všem návrhům týkajícím se povinného očkování a s tím spojenou represí a nenechat se "opít rohlíkem" a opakovanými ničím nepodloženými mantrami o proočkovanosti a ochraně veřejného zdraví. A to zvlášť v případě, kdy se praxe u nás diametrálně liší od našich západních sousedů. Zákonodárci by měli odmítnout ničím neodůvodněné snahy zavádět likvidační pokuty v souvislosti s povinným očkováním. Dále by měli vyžadovat zákonné zakotvení možnosti výjimek z povinného očkování a okamžité převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky povinného a státem doporučovaného očkování.

Ředitelky mateřských škol, provozovatelé dětských skupin a organizátoři dětských táborů, kteří chtějí přijímat i děti, které nejsou kompletně naočkované dle státního schématu, by se měli co nejlépe chránit před možnou agresí hygienických stanic, proto by měli mít „papíry v pořádku“. Doporučuji jim nejprve vyzvat rodiče, aby podali písemnou žádost o výjimku a v ní rozvedli, proč je povinné očkování v rozporu s jejich přesvědčením nebo v rozporu se zájmem jejich dítěte. Poté ředitel MŠ nebo provozovatel může přistoupit k udělení výjimky (např. touto formou) a nemusí se nechat zastrašovat.


REAKCE NA NOVELU Zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

* "Jak přitvrdit s povinným očkováním likvidačními pokutami navrhuje ministerstvo"

                        Diskuse k článku

* Právnička Ligy lidských práv Stát diskriminuje neočkované děti. Máme tu perverzní systém. Je zatím korupce či přesvědčení?

      Diskuse Právnička Ligy lidských práv: Stát diskriminuje neočkované ...

*  Tři miliony pokuta za neočkování dětí? To rozbouřené vášně mezi odpůrci a příznivci vakcinace rozhodně neuklidní

*  Svobodní si přejí, aby očkování bylo dobrovolné | ParlamentniListy ...

Svobodní si přejí, aby očkování bylo dobrovolné. 7. 1. 2015 12:32. Svobodní hájí právo rodičů rozhodnout, zda chtějí své děti očkovat, a nesouhlasí s tím, aby ...

*  Piráti: Očkování jako záminka pro další omezování svobody občanů ...

*  Tři miliony pokuta za neočkování dětí? To rozbouřené vášně mezi ...       

* LIGA LIDSKÝCH PRÁV VZKAZUJE: 

Právě teď potřebujeme, aby se poslanci dozvěděli o semináři k pozměňovacím návrhům k větší svobodě a individualizaci v očkování a k převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování.

Ministerská novela zákona, která má zavést represe v souvislosti s povinným očkováním, se dostává do druhého čtení. Poslanci Nina Nováková a Jan Farský pořádali v úterý 3. 3. 2015 seminář v Poslanecké sněmovně k povinnému očkování, kde se diskutovalo nad pozměňovacími návrhy, které mají represi zabránit. Právnička Zuzana Candigliota na semináři představila pozměňovací návrhy Ligy lidských práv.

Oslovte své regionální poslance a senátory a chtějte po nich, aby odmítli ministerský návrh. Informujte je o tom, že i Ústavní soud vyzval k převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování.
Více viz tento ZPRAVODAJ kapitola č. 8. Naleznete ji úplně dole

Přečtěte si  připomínky a pozměňovací návrhy


2 .1. 2. STAV PROJEDNÁVÁNÍ NOVELY zákona 258/2000 Sb. ke dni  K 25.5.2015

 podle dokumentů z archivu Poslanecké sněmovny

I. ODKAZY K 18. jednání zdravotního výboru PS dne 19. 3, 2015

Program schůze:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony /sněmovní tisk 270/

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

/sněmovní tisk 386/

3. Sdělení předsedy

4. Různé

ZDROJ: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=18

A.Pozvánka č. 18 (19. března 2015)

B. Zápis z jednání č. 18 19. března 2015) také viz příloha

C. Zvukový záznam MP3 ke stažení: 1012.MP3 (Dokument, 178 MB) (3 hodiny 14 minut )

D. Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (29. ledna 2015)

E: USNESENÍ výboru pro zdravotnictví č. 75, z 18. schůze dne 19. března 2015 ZE DNE 27.3.2015

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (19. března 2015) - viz usnesení č. 75

Ve kterém Výbor pro zdravotnictví :

I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona,

  kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

 předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:........ viz usnesení č. 75

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Vít Kaňkovský, v.r.                                                           David Kasal, v.r.

ověřovatel výboru                                                               zpravodaj výboru

                              Rostislav Vyzula, v.r. předseda výboru

*******************************************************************************************

25.5.2015  Arogance moci v Poslanecké sněmovně opět zvítězila.

Výsledky hlasování PS o novele zákona 258/2000Sb.ve třetím čtení

27. schůze, 127. hlasování, 20. května 2015, 11:07
Novela z. o ochraně veřejného zdraví -

Přítomno: 183 | Je třeba: 92

A Ano: 159      N Ne: 2              0 Nepřihlášen 5               M Omluven 12                Z Zdržel se 22

PODROBNOSTI viz "TRUCHLOHRA OČKOVÁNÍ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ" - DĚJSTVÍ III. zde

Poslanci při hlasování  o novele zákona 258/2000 Sb. 20.5.2015 „zabetonovali" represivní očkovací systém

nevzali v úvahu informace, které obdrželi

1. od rodičů (jasný vzkaz Demonstrace proti represi státu 9.3.2015 viz ZDE  

  a cca 20 000 podpisů POD PETICÍ PROTI REPRESI STÁTU V OČKOVÁNÍ viz kapitola 5.2.

2. vědců ( OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.z pohledu biomedicíny  zde a

3. dalších odborníků ( např PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ

NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR zde

Nepřihlédli také ke skutečnosti, že z 31 států Evropy ve 25 státech je očkování nepovinné.

 Nebyl ani schválen návrh doprovodného usnesení předložený poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění."   

 Výsledky hlasování rozhodly o tom, že rodiče s dětmi a většina seniorů v krajských volbách v roce 2016 rozhodně nepodpoří strany ČSSD, ANO, TOP 09-S, ODS, KSČM, KDU ČSL, ÚSVIT, jejichž poslanci schválili novelu zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví, který je protiústavní.

Žaloba na neústavnost zákona -díky nerespektování mezinárodní úmluvy z Ovieda ratifikovanou a podepsanou ČR

je na pořadu dne. Doufejme, že senátorky a senátoři žalobu podají.

***************************************************************************************************

Historie průběhu projednávání a schvalování "Návrhu NOVELY zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví " je uvedena ZDE

Postup PROJEDNÁVÁNÍ

A. POSLANECKOU SNĚMOVNOU od 18. 7. 2014 do 20.5. 2015

Při projednávání novely zákona č.258/2000 Sb o veřejném zdraví v Poslanecké sněmovně

ve finále při hlasování opět zvítězila. arogance moci

Poslanci nevzali v úvahu informace, které obdrželi

1. od rodičů (jasný vzkaz Demonstrace proti represi státu 9.3.2015 viz https://www.youtube.com/watch?v=9SglV0109bo ) a 20 tisíc podpisů pod peticí proti represivnímu přístupu státu v očkování)

2. vědců (prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc "OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.z pohledu biomedicíny" viz příloha E -KNIHU MŮŽETE ZDARMA STÁHNOUT ZDE Kniha dokumentuje jak zákonodárci nenaslouchali. kniha je důkaz kolik času bylo vynaloženo k pochopení navrhovaného zrůdného systému postihů za neočkování.

3.dalších odborníků VIZ PŘÍSPĚVKY NA SEMINÁŘÍCH O OČKOVÁNÍ POŘÁDANÝCH V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

3. 1. Seminář k problematice očkování (24. 2. 2015)

pořádaný VZ, pod záštitou mpř. výboru poslankyní S. Markové se uskutečnil v úterý 3. března 2015 od 13.30 hodin v budově PS, Sněmovní 4, místnost č. 108 - Státní akta, více viz. pozvánka.

3.2. Seminář "Problematika očkování" (14. 4. 2015)
 

pod záštitou mpř. VZ Soni Markové se uskutečnil v úterý 14. dubna 2015 od 9.00 hodin v budově PS, Malostranské náml. 7/19, místnost č. 48 - Konírna, více viz. pozvánka.

např zde Příspěvek ke svobodnému rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů - Praktiky očkování v ČR zde

3.3. Seminář "Očkování v ČR - přínosy a rizika" (27. 5. 2015)
pod záštitou předsedy PS J. Hamáčka a předsedy Akademie věd J. Drahoše se uskutečnil v úterý 2. června 2015 od 9.00 hodinv budově PS, Sněmovní 1, 2. patro, místnost č. 205, více viz. pozvánka.

4. Nepřihlédli ke skutečnosti, že z 31 států Evropy ve 25 státech je očkování nepovinné.

5. Nebyl ani schválen návrh doprovodného usnesení předložený poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila další přípravu novelizace zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností jak vnitrostátních, tak i zahraničních. Do novelizace zákona promítnout zejména případné přehodnocení právně závazného očkovacího kalendáře, a to především s ohledem na rozsah výjimek, které lze ještě akceptovat, a případné změny schématu očkování ve vztahu k individualitě případu, jakož i právní zajištění plnění."

Výsledky hlasování o novele zákona zde http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60904 rozhodly o tom, že rodiče s dětmi a většina seniorů v krajských volbách v roce 2016 rozhodně nepodpoří strany ČSSD, ANO, TOP 09-S, ODS, KSČM, KDUČSL, ÚSVIT, jejichž poslanci schválili novelu zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví, který ZACHOVÁVÁ REPRESIVNÍ PŘÍSTUP STÁTU K OČKOVÁNÍ.

TOTO ROZHODNUTÍ MOHOU VŠAK ZVRÁTIT MOUDRÝM POSTOJEM SENÁTORKY A SENÁTOŘI.

B. SENÁTEM od 2.6. 2015 do...18.6.2015........

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl postoupen Poslaneckou sněmovnou Senátu dne 2. 6. 2015 jako tisk 87/0

· Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 157).

C. POSLANECKOU SNĚMOVNOU 22.6 -16.9.2015

Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/8.
Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/9.
O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 865).

Poslanci tedy nevzali v úvahu pozměňovací návrhy senátu, ani dokumenty

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II.

ve finále při hlasování opět zvítězila. arogance moci

D. PREZIDENT

  • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
    Prezident zákon podepsal 25. 9. 2015.

E. PŘEDSEDA VLÁDY

Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 7. 10. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 267/2015 Sb


DALŠÍ VÝVOJ 2016

A. SENÁT

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů byl předložen Senátu 7.1.2016

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.3.2016. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.1.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Další výbory: Ústavně-právní výbor.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská: Dovolte mi nyní, abych vás ve stručnosti seznámila s podstatou návrhu, který podepsalo 36 z vás. Já za tu podporu velmi děkuji.

Tato novela si neklade, připomínám neklade ambici vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu, jako výsledkem diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti. Cílem předkládaného návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Prvním z navrhovaných novelizačních bodů je povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě a letních táborech. Jinými slovy, je to zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí. Současná právní úprava je totiž rozporuplná. Děti se reálně pohybují, děti žáci, nebo i děti, pohybují ve školním kolektivu. Kromě prázdnin po celý rok. A z hlediska zákona neúplné očkování některých z nich není pro školní docházku problematické. Takovýto stav je bezpečný i z hlediska lékařské vědy. Samotná přítomnost několika neočkovaných jedinců v kolektivu totiž není z hlediska ochrany kolektivu problematická, jelikož ostatní děti očkovány jsou. Jako takové je chrání jak individuální účinky očkování, tak ty kolektivní, které zůstávají účinné, je-li očkováno alespoň 90 % skupiny.

Toto medicínské pravidlo platí jak ve škole, tak ve chvíli, kdy se děti mají vypravit na školu v přírodě či na tábor. Zatímco si ovšem věda stojí za svým, v očích zákona se cestou na tábor či školu v přírodě z neočkovaného dítěte náhle stává osoba riziková a z kolektivu je vyloučena. U táborů se zákaz přitom týká pouze akcí o 30 a více dětech, trvajících 5 a více dní, na jiné typy akcí o jiném rozsahu se přitom zákaz vůbec nevztahuje.

Takovýto přístup nemůže být z hlediska ochrany veřejného zdraví rozumně odůvodněn, proto navrhuji povinnost plného očkování pro účast ve škole v přírodě nebo zotavovací akci zrušit.

Novela dále cílí na výši sankce hrozící mateřským školám, dětským skupinám a poskytovatelům péče o děti do tří let v případě přijetí neočkovaného nebo ne plně očkovaného dítěte. Výše pokuty stanovené za porušení této povinnosti je stanovena ve výši až 500 tisíc korun zcela nepřiměřeně svému účelu. Při projednávání novela zákona o ochraně veřejného zdraví byly přitom obdobné typy sankcí sníženy z původně navrhovaných 500 tisíc na 30 tisíc. Proto navrhují snížit výše sankce také u tohoto správního deliktu.

Novela zákona si neklade ambici vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu jako výsledek diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti.

Cílem předkládaného návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Prvním z navrhovaných novelizačních bodů je zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, či jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě a letních táborech- ZMĚNA.§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci


Děti se reálně pohybují ve školním kolektivu - kromě prázdnin - po celý rok a z hlediska zákona neočkovanost některých z nich není pro školní docházku problematická. Takovýto stav je bezpečný i z hlediska lékařské vědy. Samotná přítomnost několika neočkovaných jedinců v kolektivu totiž není z hlediska ochrany kolektivu problematická, jelikož ostatní děti očkovány jsou. Jako takové je chrání jak individuální účinky očkování, tak ty kolektivní, které zůstávají účinné, je-li očkováno alespoň 90 procent skupiny.

Toto medicínské pravidlo platí jak ve škole, tak ve chvíli, kdy se děti mají vypravit na školu v přírodě či tábor. Zatímco si ovšem věda stojí za svým, v očích zákona se cestou na tábor či školu v přírodě z neočkovaného dítěte náhle stává osoba riziková a z kolektivu je vyloučena. U táborů se zákaz přitom týká pouze akcí o 30 a více dětech, trvajících 5 a více dní, na jiné typy akcí o jiném rozsahu se přitom zákaz vůbec nevztahuje. Takovýto přístup nemůže být z hlediska ochrany veřejného zdraví rozumně odůvodněn.

Jediným jeho důsledkem je tak ostrakizace a sankcionování dítěte. Je totiž vyloučeno z účasti na škole v přírodě či táboře, které mají za cíl zlepšit jeho zdraví a prohloubit vztahy s ostatními dětmi.

Novela dále cílí na výši sankce hrozící mateřským školám, dětským skupinám a poskytovatelům péče o děti do tří let v případě přijetí neočkovaného dítěte. Neočkované děti se nesmí účastnit mateřské školy po celý školní rok. JE NAVRŽENA ZMĚNA § 92k Správní delikty na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví

Výše pokuty stanovené pro porušení povinnosti nepřijmout neočkované, popř. nekompletně očkované dítě do mateřské školy, dětské skupiny či jiného zařízení poskytujícího péči o děti do tří let, ve výši až půl milionu korun, je zcela zřejmě nepřiměřená svému účelu. Pro mateřské školky i pro soukromé poskytovatele může být likvidační, a to i v případě neúmyslného, nedbalostního zavinění. Při projednávání novely při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) byly přitom obdobné typy sankcí sníženy z původně navrhovaných 500.000 Kč na 30.000 Kč, konkrétně se jedná o správní delikty uvedené v § 92d, odst. 1, odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. a). Z důvodů nepřiměřenosti se tedy navrhuje snížení sankce za porušení povinnosti nepřijmout neočkované, popř. nekompletně očkované dítě do mateřské školy, dětské skupiny či jiného zařízení poskytujícího péči o děti do tří let na 30.000 Kč.

Více ZDE

Senát

předložil Senátu návrh zákona 7. 1. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 8. 1. 2016 senátorům jako tisk 182/0.
 

Organizační výbor dne 13. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2016 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (schvaluje).

Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 325).
Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 371).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Horská M.,Emmerová M..
 

B. POSLANECKÁ SNĚMOVNA

  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 22. 3. 2016.

C. VLÁDA

Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2016.

Zařazeno na program jednání vlády 18. 4. 2016.

*********************************************************************************************************************************************

 Na letní tábor by mohly i neočkované děti, navrhují senátoři

Očkování by nemělo být podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě nebo na letních táborech, navrhli znovu senátoři. Svou novelou o ochraně veřejného zdraví chtějí také snížit z půl milionu na 30.000 korun pokutu pro mateřské školy, které by přijaly neočkované dítě.

VÍCE ZDE

 


2.2. Žádost o stanovisko Ministerstva Zdravotnictví k nahlašování rodičů na odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

ROZALIO je občanské sdruženi rodičů, kteří mají na očkování různé názory a mají k němu různý přístup, v jednom se ale shodují, že by jeho volba měla být dobrovolná a rodiče by o očkování měli mít dostatek informací. ROZALIO požádalo o vyjádření k následujícím otázkám:

1) Je pediatr povinen hlásit každý případ odložení či odmítnutí očkování bez ohledu na důvody na straně rodičů?
2) Je pediatr povinen oznamovat soudu každé odložení či odmítnutí očkování? V jakých případech je tak oprávněn učinit?
3) Existuje nějaká povinnost lékaře jak postupovat v případě žádosti rodičů o odložení či odmítnutí očkování, podepíší-li rodiče negativní revers?
4) Pokud existují takové povinnosti lékaře, jakou normou jsou vymezeny a jaké finanční či jiné sankce hrozí lékařům za jejich nesplnění?

Pediatr má v metodice napsáno - neočkování je jeden příznak syndromu zanedbávání (z celkových jedenácti).

V případech, kdy by lékař chtěl rodiče, neočkovaného dítěte. nahlásit na OSPOD, měl by brát na zřetel, celou péči rodičů o dítě.

Tedy je-li přítomen POUZE JEDEN příznak CAN, je to pro stanovení podezření z diagnózy CAN málo. Paušální nahlašování těchto rodičů na OSPOD není tedy oprávněné.

1.4.3. ZANEDBÁVÁNÍ PÉČE
Zanedbávání péče je nejčastějším projevem sy. CAN. Může, ale nemusí současně probíhat s týráním dítěte,
ohrožuje však dítě na životě a zdraví a způsobuje jeho opožďování ve vývoji.
Zanedbávání péče nejčastěji pozorují a posléze popisují sousedé v místě bydliště nebo učitelé dítěte.
U zanedbávaných dětí jsou charakteristické:
• depresivní nálada, plačtivost,
• opoždění vývoje (somatického i psychomotorického),
• nedostatečná výživa,
• vnějšková zanedbanost,
• absence náležité péče a dohledu,
• nepravidelný životní rytmus,
• nevhodné prostředí,
• vyšší úrazovost,
• absence registrace u PLDD,
• neúčast na preventivních prohlídkách a očkování u PLDD, zvl. po opakovaných výzvách
• nerespektování doporučení zdravotníků.

Podrobnosti včetně odpovědi MZČR a komentáře jsou zde

Sankcionování za neočkování dětí nebo za odklad očkování nemá obdoby ve většině západních států. Naopak zkušenosti ze zemí, jako jsou Německo a Rakousko, ukazují, že dobrovolné očkování bez jakýchkoli sankcí zajistí také vysokou proočkovanost i ochranu veřejného zdraví. Rozhodování o tom, jaké látky a kdy mají být dítěti aplikovány, by mělo patřit rodičům po konzultaci s lékařem a zvážením stavu a rizik u konkrétního dítěte.

V současnosti však o tom chtějí rozhodovat úředníci Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi. Zároveň však nikdo z nich nechce nést odpovědnost za nežádoucí účinky očkování.


2.3."Přístup Nejvyššího správního soudu k pokutám se (prozatím) nemění"

Většina hlavních médií přinesla články komentující aktuální soudní verdikt Nejvyššího správního soudu ve věci pokut za nedodržení povinného očkování u dětí např. zde Týden nebo Novinky.cz

Články často budí dojem, že rodiče musí děti očkovat proti své vůli, tento výklad není správný.

Povinnost očkovaní v ČR stále trvá, rodiče při nepodrobení se této povinnosti činí přestupek a mohou být sankcionováni (dostat pokutu), ale jejich dítě „násilně“ naočkováno být nemůže.

Z médií se na první pohled může zdát, že jde o převratné soudní rozhodnutí, je to spíš odraz setrvalého stavu a přístupu institucí k povinnému očkování.

Jeden z řady neúspěšných, ale i tak důležitých pokusů rodičů, rozporovat nutnost této právní úpravy v ČR.

V článku přináší komentář pracovníci ROZALIA  O.S. k této i k nedávné judikatuře v oblasti očkování. Jeho plné znění naleznete zde    V článku je uveden odkaz i na plné znění textu rozsudku NSS o kasační stížnosti rodičů proti pokutě č.j. 4 As 2/2013-75 a také na precizní argumentace použitá dvěma soudci rozšířeného senátu, kteří sice byli v jednom z loňských řízení poměrem 5:2 přehlasováni, avšak ve svém menšinovém stanovisku, jehož text je dostupný zde uvedli následující argumenty:

citace:

[5] Ve většinovém rozhodnutí je argumentováno rovněž právní jistotou jako důležitou hodnotou právního státu (bod 26) a potřebou, aby sedmý senát vyjádřil důležité důvody pro změnu dosavadní judikatury. Domníváme se, že rozhodnutí rozšířeného senátu o povinném očkování ze dne 3. 4. 2012 nevyjadřuje dlouhodobou stabilitu, jedná se o setrvalou judikaturu po dobu jednoho roku čítající asi tři rozsudky Nejvyššího správního soudu. Citované rozhodnutí v posuzované věci pak bylo přijato nejtěsnější možnou většinou. Případný obrat judikatury by tedy nebyl zásadním zásahem do právní jistoty.

[9] Jsme tudíž přesvědčeni, že za stávající právní úpravy, kdy je rozsah zásahu do tělesné integrity stanoven pouze podzákonným předpisem, není možno přistoupit k žádnému veřejnoprávnímu sankcionování osob, které sebe nebo své děti nepodrobí očkování, neboť jde o zásah do nedotknutelnosti jejich osoby a do jejich soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), který je neúčinný, neboť není proveden v souladu s ústavním pořádkem, tedy formou zákona. Nejvyšší správní soud měl v posuzovaném případě postupovat podle čl. 95 odst. 1 Ústavy a vyhlášku jako protiústavní neaplikovat, případně podle čl. 95 odst. 2 Ústavy předložit neústavní zákonné zmocnění uvedené v § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví Ústavnímu soudu. V této souvislosti je možno upozornit i na judikaturu slovenského Ústavního soudu, který ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 8/94 obdobnou situaci, kdy vyhláška upravila podmínky povinného očkování,shledal neústavní proto, že „splnomocnenie v zákone pre vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu,ktorým by boli upravené ďalšie podmienky dotýkajúce sa medzí ústavou zaručených práv, nie je ústavou dovolené.Preto všeobecne záväzný právny predpis vydaný na základe takéhoto splnomocňovacieho ustanovenia zákona by nebol vydaný v súlade s ústavou.“

[10] Domníváme se navíc, že dokonce i v případě, že by byly veškeré náležitosti povinného očkování dětí stanoveny zákonem, zákonodárce by měl pečlivě testovat rozsah takového zásahu a soudy by měly pečlivě a konkrétně kontrolovat proporcionalitu tohoto zásahu a měřit zásah do popsaných práv s veřejným zájmem. Rozsah uvedené povinnosti a míra zásahu do práv z důvodu veřejného zájmu je dle našeho názoru jednoznačně otázkou demokratické deliberace,která nemůže proběhnout jinde než v parlamentu. Srozumitelné pravidlo – kdy, proti jaké nemoci a v jakém rozsahu musí jednotlivec sebe a své děti podrobit nedobrovolnému zásahu do tělesné integrity pod finanční sankcí ze strany státu – musí být stanoveno zákonem. I v takovém případě však lze určit pouze nemoc, proti níž musí být osoba očkována, nikoli typ vakciny, která k tomu musí být použita. Vyhláškou předepsané očkování hexavalentní očkovací látkou (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb.) by tedy při této interpretaci pravděpodobně neobstálo v testu ústavnosti, i kdyby bylo stanoveno formou zákona. O tom, že tento postup může být v budoucnu opravdu realizován, hovoří i odstavec samotného většinového rozhodnutí:

[28.] Tím není jednotlivým senátům Nejvyššího správního soudu upřeno ani oprávnění vyplývající přímo z čl. 95 odst. 2 Ústavy, aby v případě, že bude některý z nich v konkrétní věci, kde má být použit § 46 zákona o veřejné ochraně zdraví, a to případně i ve spojení s § 29 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, přesvědčen o protiústavnosti těchto ustanovení, předložil tuto věc Ústavnímu soudu s návrhem na jejich zrušení. Takovému postupu právní názor vyjádřený v v usnesení rozšířeného senátu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 8 As 6/2011 – 120, nebrání, neboť případné předložení věci Ústavnímu soudu nemůže být v souvislosti s § 17 odst. 1 s. ř. s.považováno za konečné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o dané věci, navíc nemusí mít vůbec podobu rozhodnutí, neboť standardní formou je návrh na zrušení zákona nebo jeho ustanovení ve smyslu § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu spojený toliko s usnesením o přerušení řízení podle § 48 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Doufejme proto, že rok 2014 přinese pozitivnější rozhodnutí ve výše uvedeném duchu. V současné době se tak rodiče mohou odkázat zejména na nález Ústavního soudu zn. III. ÚS 449/06 z února 2011, podle kterého by pokutování nemělo hrozit rodičům, pro které je očkování jejich dětí v rozporu s jejich vírou nebo náboženským přesvědčením a kteří tento rozpor dokáží před správními orgány a soudy přesvědčivě obhájit. Rodičům, v jejichž případě před necelým měsícem NSS rozhodl, se nicméně tento argument uplatnit nepodařilo.

Je nutno též dodat, že od praxe udělování pokut se výrazně upustilo. Autoři komentáře za ROZALIO o.s. Marek Řehořek, Martina Suchánková

************** Doplňující informace naleznete též v článcích autora Miroslava Uřičaře:*******************

* Má být očkování dětí povinné?

Na začátku v roce 2006 byl verdikt ředitelky pražské mateřské školky, kterým z ní vyloučila nenaočkované dítě. Letos Nejvyšší správní soud námitky rodičů neuznal. Právník Miroslav Uřičař případ rozebírá a klade otázky, které kauzu přesahují: Kam až může stát v zájmu ochrany společnosti zajít? Je stát oprávněn uložit svým občanům povinnost podřídit se očkování? Patří očkování mezi povinnosti, které má jedinec vůči společnosti, jejíž je součástí?

* Povinné očkování: Na soudní frontě klid

Soudy aktuálně řeší, zda povinná očkování musí stanovit přímo zákon, či „jen“ prováděcí vyhláška. Postačuje jim, stanovuje-li očkovací povinnost „právo“. Zdá se však, že ani případné opačné rozhodnutí by nepřineslo rozuzlení. Byl by jím vývoj zcela neškodných očkovacích látek, u nichž budou negativní vedlejší účinky nulové? Není pravděpodobnější, že dříve budou vymýceny nemoci, proti nimž se očkujeme? Ptá se právník Miroslav Uřičař.

Reakce (4) Doporučuji číst i reakce ke článkům

* Záznam pořadu internetového rádia Slobodnyvysielac.sk v pořadu Informační vojna:

Právní stránka povinného očkování na SK a v ČR. Hosť: MUDr.Ludmila Eleková a Ing.Marián Fillo

     1. DÍL  16.03.2014 | prevziať | vypočuť

     2. DÍL   6.04.2014  | prevziať | vypočuť

     3. DÍL   5.05.2014  | prevziať | vypočuť

* 10.6.2014 Očkovací cirkus bude! Skutečná diskriminace rodičů i dětí naše pokrokové zákonodárce kupodivu tentokrát nezajímá...

*20.06.2014 Ministerstvo odmítá rozvolnit pravidla pro očkování Liga lidských práv spolu se sdružením Rozalio navrhly poslancům, aby v projednávaném návrhu zákona o dětské skupině zrušili podmínku povinného očkování a namísto toho nechali rozhodnutí na poskytovateli služby

K výnosu Ústavního soudu

K očkování

Petice

Informace o podobě návrhu zákona:

2.4. Platná legislativa v zahraničí

Liga Lidských práv v prosinci roku 2010 vydala  analýzu "Právní systémy očkováni děti" Úplný text zde: Download [PDF, 1.19 MB]

Klade si za cíl nabídnout objektivní a ucelené informace o systémech očkování dětí v jiných evropských zemích z hlediska práva (Belgie, Francie, Irsko, Německo, Rakousko, Spojené království) a sloužit tak jako inspirativní podklad pro věcnou a konstruktivní diskuzi, ať už mezi odborníky či veřejností, o podobě budoucí právní úpravy očkování u nás.

Právní systémy očkováni děti Citace z části III. Závěr:

"Na závěr je možné konstatovat, že mezi právní úpravou i praxí při očkováni dětí v České republice a nám kulturně nejbližších státech – v Rakousku a Německu – je propastný rozdíl.

V porovnáni s jejich značně tolerantní úpravou, která dává na první místo autonomii a informovanost jedince, a zároveň v souladu s principem proporcionality zajišťuje ochranu veřejného zdraví a prav děti, se zdá česky system neudržitelný. Určité změny již nastartoval Nejvyšší správní soud ve výše zmíněném nedávném rozsudku, kterým odmítl pokutováni rodičů za nedodrženi očkováni, které není stanoveno přímo zákonem.

Vzhledem k obecným tendencím v Evropě je možné uzavřít, že změny v očkovacím systému děti směrem k větší liberalizaci již dlouho byly v České republice nevyhnutelné. Citlivost společnosti k lidským právům, svobodě a autonomii každého jednotlivce se změnila a řada rodičů oprávněně čeká, že s nimi bude jednáno jako v západních státech, tedy, že budou pečlivě informováni o výhodách i nevýhodách očkováni a že konečně rozhodnuti v otázce zdraví svých děti bude až na nezbytné výjimky na nich. Otázkou nyní je, kterou cestou se vydat. Určité návrhy změn rigidního českého přístupu k očkováni děti už před lety formuloval dřívější ombudsman, další možnosti je inspirovat se úpravami a praxí v jiných zemích. "

PŘEHLED STÁTŮ S KOMPENZAČNÍMI PROGRAMY NÁSLEDKŮ PO OČKOVÁNÍ

1. Studie WHO: Přehled mezinárodních programů ke kompenzaci nežádoucích účinků přisuzovaných očkování

No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes

Výňatek ze studie:

        Programy, které poskytují plnou kompenzaci za negativní účinky po očkování, byly zavedeny v  19      zemích po celém světě, poprvé v Německu v roce 1961 a naposled v Maďarsku v roce 2005. Vypracovali jsme přehled těchto programů a definovali jsme kroky, které jsou shodné ve všech programech: administrativa a finanční zdroje, způsobilost, zpracování a rozhodování, standardy prokazování, prvky kompenzace a práva ke sporům. Většina programů jsou spravovány státem nebo národními vládami kromě Finska a Švédska, kde jsou koordinovány farm. Výrobci. Nicméně je financování hrazeno většinou ze státní pokladny Čína (provincie Taiwan) a USA ukládají daň na distribuované dávky vakcín.

Rozhodování o kompenzacích jsou prováděné na základě stanovených kritérií nebo hodnoceny případ od případu, zatímco standard požadovaného důkazu je obvykle méně než ten, kterého je potřeba pro soudní případy. Mezi benefity, které programy poskytují patří lékařské náklady, invalidní penze, a benefity pro neekonomické ztráty a smrt. Většina zemí umožňuje žadatelům požadovat právní cestou odškodnění za poškození nebo kompenzaci na základě schématu vyplácení, ale ne oboje. Naším závěrem je to, že různé programy, založené na etických principech byly úspěšné a finančně životaschopné ve vyspělých zemích napříč celým světem. Jsme přesvědčeni o tom, že existuje silný argument pro široké zavedené těchto programů v dalších vyspělých zemích. We identified 19 countries with current vaccine compensation schemes (Fig. 1). In 1953, the German Supreme Court ruled that people who were injured by compulsory vaccination (in this case smallpox) were entitled to compensation. Germany enacted a compensation programme in 1961.5 France implemented a similar scheme in the 1960s.6 Concern over injuries caused by medicines and the inadequacies of traditional litigation processes increased after the thalidomide tragedy in the 1960s. In the 1970s, concerns over adverse events related to diphtheria–tetanus–pertussis vaccination led to programmes being established in Austria,7 Denmark,8 Japan,9 New Zealand,10 Sweden11 Switzerland12 and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK).13 In the 1980s, Taiwan (China),14 Finland,15 the United States of America (USA)16 and Quebec (Canada)17 implemented programmes. Italy,18 Norway19 and the Republic of Korea20 followed in the 1990s. The most recently implemented programmes are those in Hungary,21 Iceland22 and Slovenia.23

Úplný text viz příloha Originál http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/

2.  V USA existuje zákon o odškodnění dětí poškozených očkováním od roku 1986. Aj keď napr. v USA nie je očkovacia a odškodňovacia legislatíva kompatibilná s EÚ, v tejto krajine majú transparentný verejný systém odškodňovania, tzv. National Vaccine Injury Compensation Program: http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data.html. Finančné prostriedky použité na odškodnenie tzv. úrazov z očkovania sú čerpané z fondu, ktorý je napĺňaný zo spotrebnej dane na vakcínu, ktorá je vo výške 0,75 USD na jednu chorobu vo vakcíne. Podľa toho napríklad vakcína MMR, ktorá je proti trom chorobám má spotrebnú daň 2,25USD. Za obdobie od roku 1989, kedy Národný kompenzačný program v USA začal fungovať do marca 2014 bolo riešených 15 096 prípadov poškodenia zdravia očkovaním, z toho bolo 3540 prípadov odsúhlasených a 9735 zamietnutých. Za toto obdobie bolo poškodeným vyplatené 2 671 223 270 USD, čo svedčí o dôležitosti a aktuálnosti tejto problematiky. 

3.Podobný systém funguje i v Spolkové republice Německo, avšak informácie o už odškodnených

prípadoch nie sú verejné.   http://www.pei.de/EN/information/pharmasists-physicians/pharmakovigilance/adr-

database/adr-database-node.html#doc3253880bodyText11

             Daten zur Pharmakovigilanz von Impfstoffen aus dem Jahr 2013

http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bulletin-einzelartikel/2015-daten-pharmakovigilanz-impfstoffe-2013.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Von der Zulassung von Impfstoffen zur Empfehlung durch die Ständige Impfkommission in Deutschland

http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/bundesgesundheitsblatt/2015/2015-zulassung-impfstoffe-empfehlung-stiko-kriterien-nutzen-risiko.pdf?__blob=publicationFile&v=2

4. Slovenský soud se zastal kritiky povinného očkování dětí

      * Návrh zákona o odškodnění po zdravotním poškození očkováním poslancov        Národnej  rady Slovenskej republiky Jozefa MIKLOŠKA a Ivana UHLIARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Na účely odškodnenia poškodenia očkovaním podľa tohto zákona sa za očkovanie považuje: ... O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej ... Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a súdy sú povinné poskytnúť ..Podrobné znění tisku 1000 včetně důvodové zprávy zde

 

 

ZPĚT NA ÚVOD                                                     

POKRAČOVAT NA KAPITOLU 3. PERLIČKY ZE ZÁKULISÍ OČKOVÁNÍ A VAKCINOLOGŮ V ČR - počteníčko