ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 06/2014

 

Vydání: 26. 11.2014                                                                            Poslední aktualizace: 18. 1. 2015


ZPRAVODAJ č.06/2014  TÉMA: SVOBODNÁ VOLBA OBČANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA VE PROSPĚCH JEHO RODINY,DĚTÍ I VŠECH OBČANŮ ČR                              .

Motta:

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu děje, všech se týká                                                                                                                           ( Jedno potřebné)

JESTLIŽE BUDETE SPOLEČNĚ HÁJIT VĚC SVOBODY, JEŽ JE VĚNEM LIDSKÉ PŘIROZENOSTI,,

KDO VÁS PŘEMŮŽE?

                                                                                                                                                                            (Anděl míru)

Svět nerozlišuje mezi perlami a smetím a dbá spíš o své labyrinty než o Ariadniny niti, které jsou mu ze všech stran nabízeny.                                                                                                                   (Unum necessarium )

Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím je nejskvělejší statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný ... Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu! - Osvobodíme jej od všech nařizovacích dogmat, kultů a poslušností.

                                                                                                                                 (Obecná porada - Všenáprava)

 Bůh obdařil člověka láskou ke svobodě

                                                                                                                                 Obecná porada-Univerzální probuzení) 

Svoboda je znakem božství.

                                                                                                                                                                          (Obecná porada-Univerzální probuzení)

 Dobrovolnost neboli svoboda jest Boží znak v nás.

                                                                                                                                  (Obecná porada-Univerzální probuzení)

 Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu

Ale co rozumíš svobodou? -Svoboda je stav, kdy je člověk svým pánem a nikomu neotročí.

                                                                                                                                    ( Hra Diogenes cynik)

Mysli lidské je vrozena láska ke svobodě. Nejstrašnější jest, když stát nebo církev zakládá svou moc na nevědomosti člověka.

                                                                                                                                      (Cesta světla)

 Lidská přirozenost jest svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení. Tak chce býti vedena k tomu, k čemu směřuje, a nechce být vlečena, strkána nebo nucena.

                                                                                                                                      (Analytická didaktiika)

Spasení lidstva přijde s veřejným pokojem a mírem, až každý bude pokojně žít na svém místě.

Moc pravdy vyzbrojena světlem poznání jest nepřekonatelná, a přijde s nim čas,

že národové rozkují meče své v radlice a oštěpy své v srpy a dřevce v motyky a nepozdvihne se již národ proti národu a nebudou se více učit boji ....                                                                                                             (Cesta světla)

Tma sama o sobě není nic než stav bez světla.

Je nemožné odstranit ze světa stín a tmu, střídají se toliko vzájemně se světlem všude. Avšak tam, kde vzniká světlo, ustupuje tma, a kde světlo zaniká, tam hned nastupuje tma. Světlo ve svém středu jako centru je nejzářivější, podobně i tma je ve svém středu nejtemnější, na rozmezí je směs obojího, ve stavu stálého souboje. Tma nemůže odolat světlu, útočí-li na ni. Na místo světla může tma nastoupit tehdy, když světlo ustoupí z místa. Z pravidelného střídání dní a nocí je patrné, že se tak děje jakoby věčným zákonem.

Podobně je tomu se světlem a tmou lidské mysli. Bůh, když byla stvořena, ji osel semeny všemožného poznání, které vznikem účinného světla pomocí smyslů postupně z mysli odstraňuje onu tmu mysli. Ovšem na druhé straně i tma se shromažďuje, houstne a zatemňuje světlo.

Z toho plyne, že jak v naší mysli tak i ve světě lze nalézt vždy něco osvětleného a něco temného.

1. Stav mysli je podobný oné podmínce, které podléhá sám svět, totiž že začíná tmou a končí světlem. (Protože Bůh věci, které chce obdařit věčností, vede z propasti nicoty ve stálost podstaty.)

2. Vše, co se rozkládá mezi těmito mezemi, mezi prvotní tmou a posledním světlem, je smíšeno z obojího, světlo s tmou se vždy potýká a bude potýkat, dokud světlo tmu nepřekoná.

3. Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.

4. Když se tma ve světě nebo v mysli vzmáhá, neděje se to jinou silou, než ustupováním světla, jakoby s jeho dovolením nebo aspoň pro jeho ochabování.

5. Půtka světla s tmou je vždy vítězná a každý omyl přináší příležitost k odhalení nějaké pravdy, jak o tom svědčí zkušenost.

6. Jestliže světlo nepřestane působit a stále se rozšiřovat, nenajde tma nikde skrýše, z nichž by nebyla vypuzena.

7. Nezbývá tedy, než abychom nepřestali zkoumat a upravovat cesty světla, jimiž by se mohlo mocněji šířit, vcházet a vnikat do všech skrytých jeskyní a jednou celé království tmy napadnout, oblehnout a s Boží pomocí dobýt.

                                                                                                                                 Cesta světla)

VŠE NECHŤ VOLNĚ PLYNE, AŤ SE VĚCI NEŘEŠÍ NÁSILÍM.

                                                                                                                                            (Heslo z Komenského loga, používaného v jeho knihách)

JESTLIŽE BUDETE SPOLEČNĚ HÁJIT VĚC SVOBODY,  JEŽ JE VĚNEM LIDSKÉ PŘIROZENOSTI,, KDO VÁS PŘEMŮŽE?

                                                                                                                                                         (Anděl míru)

Výše uvedené citáty  jsou  Jana Amose Komenského, většinou vybrané z knihy " O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÉM SOUŽITÍ


"V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem.

 Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. On sám je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci.

Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i schopnost člověka najít řešení. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se rozhodne vzít život do vlastních rukou a být autentický, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit.

Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení."

                                                                                       Jan Scholten


Milí přátelé,

předkládám k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na zdraví ve všech rovinách bytí člověka..             

Je to reakce na Zákon č, 372/2011- Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, schválený Nečasovou vládou a podepsaný presidentem Václavem Klausem v roce 2013, který nabyl účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1.7.2013

Pří sběru informací jsem si uvědomil, že se jedná o jeden z více případů zásadního problému - oklešťování základních lidských práv a svobod v ČR.

V tomto ZPRAVODAJI jsem shromáždil informace a doporučení  potřebná k žádoucímu vývoji  v uplatnění základních lidských práv a svobod v ČR, garantovaných Ústavou ČR, ale v denním životě upíraných a oklešťovaných občanovi ČR.

V tomto ZPRAVODAJI jsem  shromáždil mimo jiné také zatím dostupná stanoviska k zákazu alternativního léčení zákonem č.302/2011 Sb. a některá doporučení.

Cílem tohoto Zpravodaje je pomoci k orientaci v problematice všem, kteří se zajímají o další směřování  k vynucení uplatnění základních lidských práv a svobod v denním životě občanů v ČR.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace  spojené s oklešťováním základních lidských práv a svobod v ČR, které možná unikly vaší pozornosti. Následují témata k přemýšlení

                                                 **********************************************

Jak se budete jako léčitel(ka) rozvíjet, zjistíte, jak může člověk proniknout ke své vnitřní moudrosti a ovládnout své psychotronické schopnosti. Tyto schopnosti jsou považovány za aspekty duševna, které se uplatní vždy, kdy je potřeba udělat důležité rozhodnutí nebo najít životní směr. Pomocí takto nabytých dovedností můžete získat vhled do obecných problémů a najít příčiny porušení rovnováhy energií jak v sobě samých, tak u jiných lidí. Stejně tak jako u všech ostatních činností se i v léčitelství člověk zdokonaluje praxí. Pomocí svých léčitelských schopností můžete nalézt  zdraví, vitalitu, radost,tvořivost a celistvost.

                                                                                                                                                    

Obsah Zpravodaje:

1. Josef II. a Zákon o zdravotních službách ČR.

2. Právní úprava poskytování péče o zdraví v ČR.

3. Jak je řešena otázka alternativního léčení v EU a Švýcarské konfederaci?

4. Některá stanoviska k působnosti Zákona o zdravotních službách

5.  Jak se postavit k likvidaci základních lidských práv a občanských svobod v ČR ?

6. Doporučení k uvedení základních lidských práv a svobod garantovaných Ústavou ČR

   do denního života občana ČR.

7. Kde hledat další informace


1. JOSEF II. A ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH ČR

1.1 TOLERANČNÍ PATENT

Po celé dějiny byla otázka Slovanů začarovaným "tabu" a pokud se ve středověké Byzanci vyskytli, pak jenom v zastoupení cizích panovníků, případně poslovanštělých Slavníkovců.

V té věci pak došlo k zásadnímu zvratu až koncem 18. století a v průběhu následujícího 19. století. Pátrám-li po příčině, pak je to bezpochyby důsledek " Toleranzpatentu" habsburského císaře Josefa II, z roku 1781, kdy to začalo.

Zásadní rozhodnutí o toleranci a směrnice, podle nichž mělo být upraveno postavení nekatolíků , obsahuje list císaře Josefa II. dvorské kanceláři ze dne 13. října 1781. Přesné znění patentu, t. j. oběžníku dvorské kanceláře zemským vládám, nařizujícího vyhlášení tolerance.  Nařizuje se, že jediným jazykem říše je němčina. Základní Toleranční patent měl pak řadu dodatků, jimiž se upřesňuje realizace těchto podstatných změn:

*povolují se prve zakázaná nekatolická křesťanská vyznání *ruší se mnohé katolické kláštery * vyhlašuje se svoboda tisku a veřejného mínění * zakazuje se činnost inkvizice * obchod s odpustky...atd. Úplné znění textu Tolerančního patentu je zde

Poprvé v dějinách se ale přiznávají občanská a lidská práva také p o d d a n ý m, kteří nikdy žádných práv neměli. To se ještě nevědělo, že těmi poddanými byli po celé dějiny pouze Slované, v mnoha zemích už dávno jazykově odnárodněni a mluvícími různými jazyky včetně němčiny. Více v knize Antonína Horáka:"O SLOVANECH ÚPLNĚ JINAK Co nebylo o Slovanech doposud známo". Plný text knihy zde


1.2. Listina základních práv a svobod – Wikipedie

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.[2][3] Základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý[P 3], jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství.[5] Obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona.[5] Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci.[6]

Listina má 44 článků členěných do šesti hlav.[7] Hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení.[8][9]

Listina je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil tradiční demokratická práva a svobody.[10] Listina je pramenem ústavního práva a je srovnatelná z hlediska právní sílyústavními zákony, ačkoliv není jako ústavní zákon v současnosti formálně označena.[1]        

Listina základních lidských práv a svobod: referát

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY MÁME V ÚSTAVĚ NA PAPÍŘE, ALE VE SKUTEČNOSTI DENNÍHO ŽIVOTA JSOU OBČANOVI ČR STÁLE VÍCE OKLEŠŤOVÁNA A UPÍRANÁ.

JAK DLOUHO SI JEŠTĚ TENTO STAV DEMOKRATURY NECHÁME LÍBIT?

OKLEŠŤOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD JE UKAZATELEM ROZKLADU ZÁPADNÍ CIVILIZACE


1.3. ZTRÁTA LEGITIMITY VLÁD JE UKAZATELEM ROZKLADU ZÁPADNÍ CIVILIZACE

Ztráta legitimity vlád je ukazatelem rozkladu západní civilizace

Vybrané citace z článku MvDr. Josefa Staňka ( zde ) uveřejněném v časopisu Phoenix č.8/2014:

 

Možnými zdroji legitimity vládců jsou tři činitelé. V nejnižším stupni vývoje civilizací dodává oprávnění ke vládě, neboli legitimitu, přímá hrubá síla. Ve středně rozvinutých civilizacích se jím postupně stává rozhodující masou lidí uznaná kompetentnost k rozhodování neboli moudrost, kterou vyhodnocují spravovaní lidé z pozorovaných dobrých výsledků předchozích rozhodnutí vládců. V nejvýše rozvinutých civilizacích je zdrojem legitimity vedení státu spojení s transcendentním rozměrem reality, s duchovní dimenzí, lidově s Bohem.

Taková vláda ovšem vyplývá na povrch až z dlouhodobých výsledků po několika generacích. Oprávněnost vlády, kterou je možno označit z "boží milosti", jsou tedy její rozhodnutí, které ocení až následné generace. Vládní zásahy takové vlády působí ve svém výsledku tak, že obecně přispívají k všeobecnému konstituování neplnohodnotných "lidiček" v sebevědomé osobnosti. Vláda "z boží milosti" spravuje tedy podřízený společenský útvar krátkodobě i dlouhodobě pod vlivem Prozřetelnosti. Toho je ovšem schopna jen tehdy, když v jejím čele stojí lidé ve stavu aktivované intuice, tedy ve spojení s Podstatou světa.

Je zřejmé, že být "vládcem z boží milosti" by chtěli být všichni. Už kvůli tušené délce trvání státu a civilizace. Každý se může přesvědčit studiem dějin, že trvání státu založeného na síle, se měří na měsíce a roky. Stát založený na kompetentním, neboli moudrém spravování pozemských věcí za použití rozumu, trvá desetiletí, ale duchovní vedení přetrvává po generace až tisíciletí.

V dějinách českého státu jsem nalezl jako typického vládce z boží milosti jen císaře Karla IV. I po sedmi stoletích je stále Otcem vlasti a všechny jeho správní úkony jsou stále ctěny. Možná také úkony císařovny Marie Terezie. Zřejmě i knížete Václava, ale o jeho působení se bohužel zachovalo málo věrohodných podkladů.

Legitimita vládců, odvozená od hrubé síly, je vlastně projevem pokračování "zákona silnějšího". Tento děj je typický pro život v "džungli". Je projevením žití zákona "těla", hmotnosti, řečeno "bibličtinou" - stavu myslí lidí po "vyhnání z ráje". Typickými představiteli zákona síly ve správě státu byli třeba siláci a rabiáti typu Džingischána, Attily, nebo siláci v projevu "schopností zorganizovat rabiátnost druhých", jako třeba A. Hitler. Tito vládcové činili jen svou svévoli, protože se považovali za vtělené bohy na zemi. Neuznávali zájem celku nebo úmysl Stvořitele.

Z podstaty věci, z absence přítomnosti byť jen stop duchovnosti, mají říše zaměřené jen na sílu, pouze krátké trvání - jen po dobu života dotyčných diktátorů. K tomuto závěru dojde i nepříliš inteligentní člověk, proto válečníci a dobyvatelé, jakmile uchopí moc a začnou stárnout a tím moudřet, pochopí krátkodechost své legitimity u moci. Snaží se proto včlenit do způsobu své vlády alespoň část oněch dalších dvou zdrojů legitimity - kompetentnost v konkrétním rozhodování (moudrost) a vnímání mimorozumového rozměru reality (způsobu chodu božích "mlýnů"). K tomuto účelu si kolem sebe sdružují okruh relativně protěžovaných a chráněných poradců všeho druhu, aby je tito "zásobili" svou moudrostí a intuicí. Ve středověku to často byli, kromě vysoké šlechty a umělců i prostořecí dvorní šašci. Roli těchto šašků naplňují v současnosti, v tzv. demokratické společnosti, novináři a politologové. To proto jim skutečný "vlastník moci" povoluje "svobodu tisku" - tedy spíše žvanění o konání "držitelů moci", aby se dověděl, obvykle "loajálním obličejem", zakryté reakce občanů na svou vládu

.Náboženství je nejlevnější policie.........

Demokracie - pseudovláda lidu

S nástupem faktického materializmu v myšlení přešlo lidstvo na kontinentě do další fáze vývoje způsobu správy států. Má jim být údajná "vláda lidu" neboli demokracie. V ní se s králi jako zrozenými z boží milosti již nepočítá. Do funkce hlavy států (králů) s titulem prezident jsou voleni lidé poslušní pravidlům tohoto světa. Duchovní organizace byly odstraněny z procesu poskytování prvku "božího posvěcení" neboli rozměru transcendentna k legitimitě vládnutí. Podle mne se tím církvím otevřela cesta k jejich vlastní sebereflexi neboli k obrození od nesvětského působení. Vůle boží ve státech a civilizacích probíhá stejně, pouze jinou formou: "Koho si lid zvolí, tím je buď potrestán, nebo odměněn" - podle zákona setby a sklizně, příčiny a následku. Církve tím nenesou odpovědnost za ateizmem upadlou demokracii a přibližující se společenské kalamity. Myslím si, že budou horší, než ty v době vlády bolševizmu v Rusku nebo nacizmu v Německu.

Národy začínají chápat neschopnost svých vlád

V současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a "pštrosí politika" k odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v EU a USA, tak v Číně, překvapivě nejméně v Rusku. V těchto civilizačních okruzích vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu odvozenou i z pozemské moudrosti, o prozřetelnosti přístupu z hlediska věčnosti ani nemluvě. Tu konec konců ateistické civilizace ostatně ani nemohou mít, protože ateizmus kromě spotřeby nedefinuje smysl života člověka - nemůže tedy vůbec nalézt lidskou bytost jako i nehmotnou jednotku. Současné státy této civilizace "boha peněz" vnímají člověka pouze jako výrobce a spotřebitele, stačí se podívat na body jednání vlád a parlamentů. Zákulisní okruh vládců se domnívá, že je možno lidi spravovat podle zákonů vytvořených bohatými a v jejich prospěch. Jenže bohatí nejsou v současné společnosti ti moudří a tvůrci mimořádných hodnot, ale naopak ti bez jakýchkoliv zábran. Každému časem dojde, že ateistické právo ze svého základního principu nemůže svou legitimitu ve společnosti doložit jakýmkoliv jiným přístupem, než právem silnějšího a vychytralejšího. Civilizaci vlády peněz tím řídí vůdcové bez přirozeného rozumu, o intuici ani nemluvě.

Blížící se civilizační kolaps

V západní civilizaci byl nastolen stav, kdy slepí vůdcové vedou slepé ovládané. Stačí se rozhlédnout po výsledcích vládnutí "demokratů" v Česku, nebo amerických i islámských zemích. Tento přístup k odpovědnosti za vládnutí má jediné završení a tím je civilizační kolaps. Otázkou je jen, kdy k němu dojde. Teď můžeme jen sledovat, jak vládcové z vůle peněz, jejich zákonodárci a "společensko-vědci", dalším vývojem veřejného mínění ztratí nyní i zbytek legitimity. Nakonec zbude státům jen síla represivních orgánů, neboli nastolí diktaturu, kterýžto způsob organizace státu je projevem civilizacemi použitého zákona džungle. Jeho znakem ale je, že nemá dlouhého trvání.

Výše naznačený neblahý stav správy věcí veřejných začali již před desetiletími vidět a vyslovovat jednotlivci z duchovních elit národů. Jejich varování však ani vládcové, ani lid, uspávaný nebývalým konzumem, nedbal. Je sice pravda, že většina lidských bytostí musí být nejprve najedena a teprve pak je schopna se otevřít k vnímání jiných aspektů reality.                                             Protože ale varování příslušníků duchovních elit národů ze špatného nasměrování lidské činnosti po desetiletí nepřestávalo, začalo nakonec působit i na masy konzumentů. Značná část "konzumních brojlerů" u nás již začíná tušit, že "pochod do velkých konzumišť" opravdu ovinuly nějaké mraky. Prozíravější část konzumentů znervózněla a v důsledku této nervozity pochopila, že vůdci Západu jsou zkorumpovaní bohatými a nejsou dostatečně moudří neboli kompetentní. Všechny vlády Západu začaly pozvolna ztrácet důvěru a tím legitimitu.

Neochota chodit k volbám

Jedním z projevů těchto nálad je neochota chodit k volbám. Následkem dosažených volebních výsledků se občané mohou oprávněně ptát vlád: "Jakým právem se tu vládo, zmocněná 20 % občanů, na nás rozkřikuješ?" Právem moci? To si nepřej, abychom se my (zejména ti "nevaž se, odvaž se") rozkatili. Pak uvidíte, že vám ani vaši pendrekáři nebudou k udržení moci stačit! Nebo snad se vy demokratické vlády, rozkřikujete "právem moudrosti neboli kompetence"? To jako prokázané skrze výsledky při správě států, životního prostředí, orgánů EU, společensko-vědních oborů, lidských práv tvůrců hodnot nebo výkonů justice?

Začaly se už i veřejně ozývat rebelující hlasy: "Nedělejte z nás voličů blbce! Ta vaše EU moudrost dosáhla nejvýše na to, abyste udělali evropské normy tak na banány nebo včelí rámečky". Ale dodnes nikoho z těch v EU parlamentu sedících, včetně zelených ochránců životního prostředí, nenapadlo skutečně normalizovat např. jednotnou nabíječku na všechny mobily a notebooky! (A to napadlo i tady vedle mne sedícího "tenťáka Frantu Ferdu", který se "mluvením o ochraně životního prostředí" rozhodně neživí). Anebo kompetence řídit stát a civilizaci má spočívat v tom, aby bylo povoleno po Evropě, podle "zákonných klíčů", šířit bandy, které se nedovedou přizpůsobit evropským normám soužití? Takové, které země svého původu přivedli k hladomorům a válkám?! A tak jako evropský občan a volič se slovy římského Cicerona ptám: "Jak dlouho ještě budete EU reprezentanti zneužívat naší důvěry?" Jak dlouho ještě budete US vládcové "šířit demokracii" bombardováním jako v Jugoslávii, Libyi, Sýrii, Iráku, Ukrajině? A následně vlny uprchlíků ze zemí "rozpoutané" demokracie usazovat v Evropě?

Pořád máme naději

Protože "psí hlas do nebe nevolá" (pozor, zdánlivě), se odpovědi zřejmě nedočkám. Zřejmě ji neznají ani ti nastrčení nahoře" (pro zbohatlíky ovšem užiteční idioti). Musím proto spoléhat na to, že realita není jen čtyřrozměrná a modlit se za to, aby alespoň někteří z těch u moci přišli na skrytý rozměr světa. Podle mého názoru není naděje na obrat naštěstí jen v této možnosti.

V transcendentní dimenzi světa cítím síly, na které spoléhám, že lidstvu pomohou. Třeba i tzv. náhodami a přírodními změnami. V důsledku jejich tlaku se do vedení států a civilizace vrátí lidé, kteří faktor věčnosti mají jako samozřejmý zakotvený ve svém uvažování. V důsledku jeho působení začnou jejich rozhodnutí nabývat kvalitu, o které se bude mluvit s vděčností ještě po staletích - neboli "dějiny" je rozpoznají jako osvícené.

Aby se tak stalo co nejdříve, měly by se všechny duchovní organizace nejen přestat hádat, kdo lépe "slouží Bohu", ale zejména prohloubit kvalitu svého vnímání zákonů Podstaty světa.  Ne agitovat, "evangelizovat", šířit "pravou" víru, ale

mentálně a činy vyzařovat správný typ přístupu k životu.

Jedině myšlení obohacené aspektem věčnosti může povznést lidstvo do vyšší,

již ne pouze materializmem žijící, civilizace.

                                                                                                               Josef Staněk  ...2. PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O ZDRAVÍ V ČR

2.1 ZÁKON č, 372/2011 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

                         a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Ze dne 06.11.2011
Částka 131/2011
Platnost od 08.12.2011
Účinnost od 01.04.2012
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz

Tisková verzeStáhnout PDF


2. 1. 1.PŘEHLED SCHVALOVÁNÍ NÁVRHU ZÁKONA 382/2011 Sb., PŘIPOMÍNEK K NĚMU A JEHO NOVEL zde

Poslanecká sněmovna

 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 700/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk
  700/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno
  19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona

  Výsledky hlasování poslanců:hlasování č. 304, ( zde jak hlasovali jednotliví poslanci),    usnesení č. 1564.

  NÁVRH BYL PŘIJAT Přítomno: 172 | Je třeba: 101

  A Ano: 120 N Ne: 10 0 Nepřihlášen : 10 M Omluven:16 Z Zdržel se: 42

  Hlasování poslanců podle stranické příslušnosti
  ČSSD        
      Ano: 0                    Ne: 9                         Nepřihlášen: 6    Zdržel se: 36    Omluven: 3

  ODS            Ano: 45                                                    Nepřihlášen: 2     Zdržel se: 1      Omluven: 2

  TOP09-S     Ano: 39                                                                                  Zdržel se: 1     Omluven: 1

  KSČM          Ano: 18                                                      Nepřihlášen: 1      Zdržel se: 1     Omluven: 6

  Věci Veřejné Ano: 6                                                       Nepřihlášen: 1     Zdržel se: 1    Omluven: 3

  Nezařazení (A Ano: 12           N Ne: 1             0 Nepřihlášen: 2  Z Zdržel se: 2   M Omluven: 1

ZÁKON PODEPSALI:

Předsedkyně poslanecké sněmovny:  Miroslava Němcová ODS

Prezident: Václav Klaus  ?

Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
Prezident zákon podepsal 28. 2. 2013.

Předseda vlády: Petr Nečas ODS

 • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 8. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 66/2013 Sb.


2. 1. 2. PODSTATA: Zákon č. 372/ 2O11 (aktuální úplné znění), podle něho všichni nelékaři, kteří se jakkoliv snaží pomáhat lidem v jejich zdravotní nouzi, či prevenci se zdravím - konzultacemi a poradenstvím, ale i jen bylinkami a čímkoliv dalším - preventivně či léčebně- stojí MIMO ZÁKON, s možností vysokých pokut, soudních sankcí a zastavení činnosti( viz ČÁST TŘINÁCTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY § 114 - citace viz bod 2.3. Zpravodaje níže)

 Je to prakticky konec alternativní medicíny v České republice?

Na základě ZÁKONA č. 372/ 2011 Sb. nesmí nelékaři poskytovat ani zdravotní služby ani zdravotní péči. Podle tohoto Zákona se zdravotními službami rozumí:

konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb....

Zdravotní péčí se rozumí:

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem:

1. předcházení, odhalení a odstranění nemocí, vady nebo zdravotního stavu

    ( dále jen nemoc)

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení

4. pomoc při reprodukci a porodu

5. posuzování zdravotního stavu

Je možné toto samozřejmě prozařovat, modlit se za změnu, nebo podepsat petici...,jak kdo to bude cítit...


2. 1. 3. VYBRANÉ CITACE Z AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ TEXTU ZÁKONA:

§ 6 Formy zdravotní péče

Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

§ 10  Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

(1) Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta jsou

a) návštěvní služba,

b) domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.

(2) Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze kromě zdravotní péče podle odstavce 1 poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu.

(3) V rámci zdravotní péče podle odstavce 1 lze vykonávat pouze takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

§ 20 Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, 

                                                Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci

(1) Oprávnění k poskytování zdravotních služeb se nevyžaduje u

a) fyzické osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, jestliže poskytuje návštěvní službu nebo domácí péči jako osoba hostující podle jiného právního předpisu a je podle právních předpisů státu svého usazení oprávněna poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci jsou návštěvní služba nebo domácí péče poskytovány,

b) právnické osoby, která má adresu sídla v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci a je podle právních předpisů státu svého usazení oprávněna poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci jsou poskytovány návštěvní služba nebo domácí péče, a osoby, jejichž prostřednictvím návštěvní službu nebo domácí péči poskytuje, splňují podmínky stanovené pro hostující osoby podle jiného právního předpisu................

ČÁST TŘINÁCTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 114

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

b) jako osoba uvedená v § 20 odst. 1 nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 2,

c) jako osoba uvedená v § 57 odst. 1 poruší povinnost mlčenlivosti podle § 57 odst. 2 písm. a),

d) jako osoba uvedená v § 57 odst. 1 v rozporu s § 57 odst. 2 písm. b) neumožní vstup do objektu osobě pověřené příslušným správním orgánem,

e) jako osoba uvedená v § 27 odst. 1, která hodlá na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb, v rozporu s § 58 nesplní některou z povinností ohledně zdravotnické dokumentace pacientů zemřelého poskytovatele podle § 57 odst. 3 písm. a), c) nebo d) nebo odst. 4, jejichž plnění by v případě nezájmu o pokračování v poskytování zdravotních služeb spadalo do působnosti příslušného správního orgánu, jemuž bylo úmrtí poskytovatele oznámeno, anebo neoznámí adresu místa, kam lze předkládat žádosti k zajištění postupu podle § 57 odst. 3 písm. c) nebo d),

f) jako osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 nezajistí předání zdravotnické dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis příslušnému správnímu orgánu,

g) jako zdravotnický pracovník v rozporu s § 70 odst. 4 písm. e) bodem 5 nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému,

h) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2,

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 83, nebo

j) provede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb bez oprávnění podle § 98 odst. 3 na základě smlouvy s poskytovatelem podle § 104 odst. 1.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo j),

c) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), nebo

d) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g) nebo i).

§ 115

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 11 odst. 2 poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

b) jako osoba, které bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb před zápisem do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku s účinkem jejího vzniku, nebo jako osoba se sídlem mimo území České republiky, které bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb před zápisem do obchodního rejstříku, do něhož se zapisuje, nezašle příslušnému správnímu orgánu doklad prokazující podání návrhu na zápis do rejstříku nebo doklad prokazující zápis do rejstříku podle § 19 odst. 5,

c) jako osoba uvedená v § 20 odst. 1 nesplní oznamovací povinnost podle § 20 odst. 2,

d) jako osoba uvedená v § 27 odst. 1, která hodlá na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb, v rozporu s § 58 nesplní některou z povinností ohledně zdravotnické dokumentace pacientů zemřelého poskytovatele podle § 57 odst. 3 písm. a), c) nebo d) nebo odst. 4, jejichž plnění by v případě nezájmu o pokračování v poskytování zdravotních služeb spadalo do působnosti příslušného správního orgánu, jemuž bylo úmrtí poskytovatele oznámeno, anebo neoznámí adresu místa, kam lze předkládat žádosti k zajištění postupu podle § 57 odst. 3 písm. c) nebo d),

e) jako osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 nezajistí předání zdravotnické dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis příslušnému správnímu orgánu,

f) jako osoba uvedená v § 70 odst. 4 písm. b), c) nebo d), nejde-li o krajský úřad, nebo v § 70 odst. 4 písm. e) bodech 1, 2, 3 nebo 4 nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému,

g) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2, nebo

h) provede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb bez oprávnění podle § 98 odst. 3 na základě smlouvy s poskytovatelem podle § 104 odst. 1.

(2) Univerzitní vysoká škola se dopustí správního deliktu tím, že provede anatomickou pitvu v rozporu s § 88 odst. 6.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) nebo h) nebo odstavce 2, nebo

c) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f).

§ 116

(1) Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezveřejní hodnotící standardy nebo pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí podle § 101 odst. 1,

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 101 odst. 2,

c) při hodnocení kvality a bezpečí postupuje v rozporu s § 104 odst. 2 písm. b), nebo

d) provede hodnocení kvality a bezpečí osobou vyloučenou z tohoto hodnocení podle § 104 odst. 3.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d),

b) 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo

c) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

§ 117

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 11 odst. 1 poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

b) v rozporu s § 11 odst. 3 poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb,

c) v rozporu s § 11 odst. 6 poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, které není pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno,

d) neustanoví odborného zástupce podle § 12 odst. 2 nebo § 14 odst. 5,

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2 nebo § 27 odst. 1 písm. c),

f) nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 nebo 4,

g) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli,

h) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. e) bodem 1, 2 nebo 3 neumožní při poskytování zdravotních služeb přítomnost jiných osob,

i) umožní přítomnost jiných osob při poskytování zdravotních služeb, i když pacient jejich přítomnost odmítl podle § 28 odst. 3 písm. h),

j) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. i) neumožní pacientovi přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení,

k) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. j) neumožní pacientovi přijímat duchovní péči nebo duchovní podporu ve zdravotnickém zařízení,

l) neumožní pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, podle § 30 odst. 1,

m) v rozporu s § 30 odst. 3 neumožní, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém zařízení vodicího nebo asistenčního psa,

n) v rozporu s § 28 odst. 1 poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu,

o) neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystaví účet za uhrazené zdravotní služby podle § 45 odst. 2 písm. a),

p) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. b) neumístí seznam cen poskytovaných zdravotních služeb tak, aby byl přístupný pacientům,

q) neumístí údaj o provozní nebo ordinační době tak, aby byla tato informace přístupná pacientům podle § 45 odst. 2 písm. c),

r) neopatří zdravotnické zařízení označením podle § 45 odst. 2 písm. d),

s) nezpřístupní pacientům v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb informaci o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem podle § 45 odst. 2 písm. e),

t) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. f) nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách,

u) nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta podle § 45 odst. 2 písm. g),

v) v rozporu s § 40 neoznámí soudu hospitalizaci pacienta nebo dodatečné omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, nebo

w) nepředá uchazeči o zaměstnání lékařský posudek podle § 45 odst. 3 písm. a).

(2) Poskytovatel se dopustí správního deliktu dále tím, že

a) nezpracuje traumatologický plán podle § 47 odst. 1 písm. d),

b) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. h) nezpracuje seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas,

c) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. j) bodem 1 nepřijme pacienta k nařízené izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu,

d) nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému podle § 45 odst. 2 písm. m),

e) v rozporu s § 45 odst. 3 písm. b) nebo c) neumožní vstup do prostor zdravotnického zařízení pověřeným osobám,

f) neposkytne podklady nebo údaje krajskému úřadu nebo ministerstvu podle § 45 odst. 3 písm. d),

g) neinformuje pacienta podle § 45 odst. 2 písm. i),

h) neposkytne zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné, odsouzené nebo umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle § 45 odst. 2 písm. k),

i) poruší povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby poskytované zubními lékaři nebo lékárníky podle § 45 odst. 2 písm. l),

j) neinformuje ve stanovených případech osobu uvedenou v § 45 odst. 4 písm. a) nebo Policii České republiky o tom, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče,

k) nezajistí zpřístupnění informací o zdravotním stavu pacienta nezbytně nutných pro poskytnutí konzultačních služeb podle § 46 odst. 1 písm. d),

l) nezajistí na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby spolupráci při poskytování zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. e),

m) nezajistí na výzvu nebo na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví účast zdravotnických pracovníků na poskytování zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. f),

n) nezajistí hospitalizaci dětí odděleně od dospělých podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo

o) nezajistí hospitalizaci žen odděleně od mužů podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 2.

(3) Poskytovatel se dopustí správního deliktu též tím, že

a) v rozporu s § 48 odst. 1, 3 nebo 4 odmítne přijetí pacienta do péče,

b) v rozporu s § 48 odst. 2 nebo 3 ukončí péči o pacienta,

c) nevydá pacientovi zprávu podle § 48 odst. 5,

d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51,

e) poruší povinnost vést nebo uchovávat zdravotnickou dokumentaci nebo nakládat se zdravotnickou dokumentací podle § 53 odst. 1,

f) neumožní přístup do zdravotnické dokumentace podle § 64 odst. 1,

g) neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace podle § 65,

h) umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace v rozporu s § 65,

i) nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 1 nebo 2,

j) neprovede záznam do zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 6,

k) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2,

l) slíbí nebo poskytne jinému finanční nebo jinou náhradu, popřípadě výhodu v souvislosti s použitím části těla pacienta, těla zemřelého nebo odebrané části z těla zemřelého,

m) nezajistí prohlídku těla zemřelého podle § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d),

n) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 odst. 7,

o) nesplní informační povinnost podle § 89 odst. 2,

p) nezajistí uložení těla zemřelého v chladicím zařízení podle § 90,

q) nevede evidenci o podání stížností nebo o způsobu jejich vyřízení podle § 93 odst. 3 písm. c),

r) neumožní stěžovateli nahlédnout do stížnostního spisu nebo pořídit kopii ze stížnostního spisu podle § 93 odst. 3 písm. d),

s) neposkytne součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti podle § 93 odst. 3 písm. e), nebo

t) nevypracuje postup pro vyřizování stížností podle § 93 odst. 4 písm. a).

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d),

b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo n) nebo odstavce 3 písm. e), f), g), h), i) nebo k),

c) 300000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. c), l) nebo m) nebo odstavce 3 písm. a), b), l) nebo m),

d) 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r) nebo v), odstavce 2 písm. h) nebo odstavce 3 písm. n) nebo p),

e) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), q), s), t), u) nebo w), odstavce 2 písm. a), b), d), e), f) nebo i) nebo odstavce 3 písm. c), j), o) nebo s), nebo

f) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. o) nebo p), odstavce 2 písm. g), j), k), n) nebo o) nebo odstavce 3 písm. q), r) nebo t).

§ 118

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a) krajský úřad, v jehož správním obvodu byly spáchány, jde-li o správní delikty podle § 114 odst. 1 nebo § 115 odst. 1,

b) správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o správní delikty podle § 117 odst. 1, 2 nebo 3,

c) ministerstvo, jde-li o správní delikty podle § 115 odst. 2 nebo § 116 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 129  ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 66/2013 Sb. Čl. II

1. Řízení o ustavení opatrovníka na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zastaví.

2. Jestliže byl soudem na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustaven opatrovník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplnil účel vymezený v § 35 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle § 35 zákona o zdravotních službách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provádění klinické a praktické výuky a praktického vyučování a odborné praxe podle § 46 odst. 2 zákona o zdravotních službách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí poskytovatel nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Němcová v. r.  Klaus v. r. Nečas v. r.


2.2 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Poskytování alternativních služeb řeší Nový občanský zákoník (NOZ), konkrétně oddíl 9 Péče o zdraví.

Je třeba zdůraznit, že žadatel (klient) i poskytovatel služby (léčitel, terapeut) uzavírají dohodu, kterou musí oba dodržovat.

****************************************************Citace****************************************************

Díl 9
Péče o zdraví

§ 2636
Základní ustanovení
(1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba.
(2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů.
§ 2637
Péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Péče o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu léků.

Poučení
§ 2638
(1) Poskytovatel srozumitelně vysvětlí ošetřovanému zamýšlené vyšetření i navrhovanou péči o zdraví; po příslušném vyšetření poskytovatel vysvětlí ošetřovanému jeho zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu. Žádá-li o to ošetřovaný, podá mu poskytovatel vysvětlení v písemné formě.
(2) Není-li ošetřovaný plně svéprávný, ale přesto je schopen úsudku, poučí se způsobem přiměřeným jeho schopnosti vysvětlení pochopit; vysvětlení se podá i jeho zákonnému zástupci.
§ 2639
(1) Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví.
(2) Musí-li si poskytovatel být vědom, že u ošetřovaného vyvolal představu, že péčí o zdraví dosáhne určitého výsledku, ač ví nebo musí vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, je povinen i toto ošetřovanému vysvětlit.
§ 2640
(1) Ohrozil-li by se tím zcela zjevně a vážně zdravotní stav ošetřovaného, může mu být vysvětlení podáno v plném rozsahu dodatečně, jakmile již není třeba obávat se nebezpečí. Má se za to, že toto právo poskytovatel nemá, nepotvrdí-li mu zjevnost a vážnost nebezpečí jiná osoba poskytující péči o zdraví v daném oboru.
(2) Je-li vysvětlení odepřeno a vyžaduje-li to zájem ošetřovaného, podá se vysvětlení jiné osobě pověřené ošetřovaným, ledaže jiný právní předpis stanoví něco jiného.
§ 2641
Dal-li ošetřovaný zřetelně najevo, že si vysvětlení nepřeje, neposkytne se, ledaže nebezpečí, které z toho hrozí ošetřovanému nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho zájem.


Práva a povinnosti stran
§ 2642
(1) Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.
(2) Požádá-li o to poskytovatel nebo ošetřovaný, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, k čemu byl souhlas udělen.
§ 2643
(1) Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.
(2) Ošetřovaný sdělí poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí potřebné údaje a poskytne mu součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby mohl splnit povinnosti podle smlouvy.
§ 2644
Poskytovatel neumožní jiné osobě pozorovat péči o zdraví ošetřovaného, ledaže ten dal k tomu souhlas. To neplatí, vyžaduje-li se přítomnost jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se vyhovělo požadavkům odborné péče.
§ 2645
Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka; k ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.
§ 2646
(1) Poskytuje-li se péče o zdraví ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v obdobném zařízení, které smluvní strana neprovozuje, musí být ošetřovanému nebo příkazci včas sděleno, kdo je poskytovatelem a že provozovatel zařízení smluvní stranou není.
(2) Nelze-li poskytovatele určit, považuje se za něho i provozovatel zařízení, kde byla péče o zdraví poskytnuta; to platí i v případě, že provozovatel ošetřovanému nebo příkazci bez zbytečného odkladu nesdělí, kdo je poskytovatelem. K opačným ujednáním se nepřihlíží.

Záznamy o péči o zdraví
§ 2647
(1) Poskytovatel vede záznamy o péči o zdraví, z nichž musí být zřejmé údaje o zdravotním stavu ošetřovaného a o poskytovatelově činnosti, včetně podkladů osvědčujících správnost těchto údajů, v rozsahu nezbytném pro poskytování řádné péče o zdraví. Záznamy poskytovatel uchová tak dlouho, jak to vyžaduje potřeba odborné péče.
(2) K záznamům poskytovatel podle svého uvážení připojí i podklady a vyjádření, které mu popřípadě odevzdal ošetřovaný nebo příkazce.
(3) Do záznamů poskytovatel vždy poznamená, kdo do nich nahlížel.
§ 2648
(1) Požádá-li o to ošetřovaný, umožní mu poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti zaplacení přiměřené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii.
(2) Obsahují-li záznamy rovněž údaje o třetí osobě, nelze je zpřístupnit bez jejího souhlasu.
§ 2649
(1) Nestanoví-li zákon něco jiného, nelze záznamy zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu ošetřovaného, třeba by to byl i příkazce nebo zástupce ošetřovaného.
(2) Udělil-li ošetřovaný souhlas, nebo odmítl-li jej udělit, uvede se to v záznamech, které poskytovatel o ošetřovaném vede.
§ 2650
(1) Bez souhlasu ošetřovaného může poskytovatel sdělit údaje o něm v anonymizované podobě k účelům vědeckého nebo statistického šetření týkajícího se zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-li rozumně předpokládat, že souhlas nelze opatřit vůbec nebo včas a
a) provádí-li se šetření s takovým zabezpečením, že nehrozí neúměrný zásah do soukromí ošetřovaného, nebo
b) oznámí-li poskytovatel údaje tak, aby vyloučil následné zjištění, kterého určitého člověka se týkají.
(2) Právo podle odstavce 1 poskytovatel nemá, není-li šetření prováděno ve veřejném zájmu, lze-li šetření provést i bez údajů o určitém ošetřovaném nebo vyjádřil-li ošetřovaný výslovně nesouhlas se zpřístupněním údajů o sobě.
§ 2651
Ošetřovaný, který není příkazcem, může péči o zdraví odmítnout; jeho odmítnutím se závazek ruší. • 3. JAK JE ŘEŠENA OTÁZKA ALTERNATIVNÍHO LÉČENÍ VE SVĚTĚ ?

  3.1.Tradiční a komplementární medicína ve světě

  Léčitelstvím se lidé zabývali a zabývají ve všech světových kulturách po celou dobu jejich existence. Západní věda je vůči přírodnímu léčitelství značně skeptická. Podle ní se jedná pouze o sugesci, o to, že lidé vidí věci tak, jak si je vidět přejí, nebo že si nemoci ani svou vlastní smrtelnost prostě nepřipouštějí. Někdy je léčitelství dokonce považováno za podvod.

  Léčitelství není jen neurčitý pojem. Léčitelství je kupodivu vědecky prozkoumáno víc než většina ostatních alternativních metod.

      V současné době získává  ze strany vědců stále větší uznání. které se zakládá na mnoha důsledně vedených pokusech. V roce 1987 Dr. Randolph Byrd vypracoval v USA pozoruhodnou lékařskou studii, kde hodnotil účinky léčení na dálku Během deseti měsíců bylo přijato na jednotku koronární péče ve všeobecné nemocnici v San Francisku asi 400 pacientů a všichni byli zařazeni do klinického pokusu. Na polovinu z nich působil léčitel svou " modlitbou". Jednalo se o pokus navržený podle přísných kritérií, kdy pacienti, lékaři a sestřičky neměli ani potuchy, že se zúčastňují lékařského pokusu. Byly natolik pozoruhodné, že kdyby se jednalo o nějaký lék nebo klinickou metodu, určitě by se mluvilo o převratném objevu zásadního významu.

  Závěry vyplývající z této studie mají velký význam, protože jsou ve shodě s názory mnoha léčitelů, které jsou podloženy jejich vlastními praktickými zkušenostmi. Už dlouho se připouští, že účinně  léčit se dá i na dálku a že léčitelé dokáží pomocí jisté vzácné  vnitřní schopnosti zaměřovat léčivou sílu a působit tak na osoby, které léčí, dokonce i když se s nimi nikdy nesetkali a jen zhruba ví, o jaké lidi se jedná. Ve studii Dr. Byrda léčitelé znali jenom křestní jména pacientů.

  Během posledních let bylo provedeno mnoho podobných studií, kdy léčitelé zaměřovali svou energii nnejen na nemocné lidi, ale i na zvířata, rostliny a buněčné kultury.

  V prvním díle knihy Healing Reearch (Výzkum léčitelství), autora Dr. Daniela Benora, je popsáno 155 řízených experimentů, z nichž více jak polovina vykázala pozoruhodné výsledky.

  Klasická medicína však i přes všechny důkazy přírodní léčitelství stále odmítá. Je povzbudivé, že léčitelství je všeobecně přijímáno čím dál pozitivněji.  a to jak mezi laiky tak mezi lékaři. V integraci léčitelství a klasické medicíny došla nejdál Velká Británie ( podrobněji viz část 3.1. )

  Mnoho lidí si uvědomuje, jak je léčitelství důležité a jaké má možnosti. Lidé jsou složité bytosti a díky tomu je každý z nás svým založením jedinečný. Existuje celá řada přístupů, kterými lze dojít k tomu, abychom dokázali  pochopit a léčit sama sebe i jiné lidi. Žádný přístup sám o sobě není vhodný pro všechny, a možná ani pro žádného jednotlivce. A navíc to, co může určitého člověka uzdravovat a dovést k pochopení dnes,nemusí být vhodné a přiměřené v jiné situaci zítra. Široká škála přístupů umožňuje vypořádat se s mnoha různými situacemi. Lidé mohou přispět k vlastnímu vyléčení a nesou i za to odpovědnost.

  Stále přibývá důkazů. které podporují názor, že převážná většina z nás má schopnost léčit. Tuto schopnost je možné rozvinout, aby blahodárně působila na samotného léčitele i na jiné lidi.

  3.2.Postoj Světové zdravotnické organizace ( WHO)

  Světová zdravotnická organizace (WHO) má v Ženevě kancelář pro nekonvenční (tradiční, alternativní) formy medicíny (dále NET).

  Podle WHO je NET soubor znalostí, dovedností a praktik založených na teoriích, vírách a zkušenostech, pocházejících z různých kultur a používaných pro udržení zdraví stejně jako v prevenci, diagnóze, zlepšení či léčení tělesných a duševních nemocí. Vztahují se k širokému souboru praktik zdravotnické péče, které nejsou součástí oficiálního systému zdravotnictví v dané zemi. Široce rozšířené a narůstající používání NET vyvolává potřebu změn ve veřejné zdravotní péči. Je žádoucí vytvořit organizaci, která napomůže rozvíjet potenciál NET jako zdroj zdravotní péče a bude garantem bezpečnosti, účinnosti a racionálního využívání NET.

  Podle materiálů WHO z května 2002 je NET  plně integrována do zdravotnických systémů v Číně, Severní a Jižní Korei a Vietnamu, kde ji používá až 80% obyvatelstva jako součást primární zdravotnické péče.V materiálu se používá výraz CAM = Complementary and Alternative Medicine) Strategie WHO pro tradiční medicínu: 2002 - 2005 Více ZDE

  Strategie WHO pro tradiční medicínu: 2014-2023

  V prosinci 2013 vydala WHO (Světová zdravotnická organizace) klíčový dokument, jenž představil strategii rozvoje metod tradiční a komplementátní medicíny (T&CM) v období 2014-2023. Dokument shrnuje globální růst významu T&CM, stanovuje priority dalšího rozvoje a nabádá vlády členských států k začleňování T&CM do systémů péče o zdraví. Doufáme, že i vláda ČR se připojí k mnoha zemím vyspělého světa, kde je vzdělání a praxe v oborech T&CM již intergální součástí společnosti.
   
  Překlad: MUDr. Jiří Bílek Prezident Komory TČM zde
   
  Uvádíme zde dva úryvky z úvodu dokumentu, který má celkem 78 stran. Jeho plné znění v několika jazykových verzích je možno stáhnout na http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ . Tištěný dokument v anglickém jazyce je k zapůjčení v kanceláři Komory TČM.
   
  ...

  T&CM (tradiční a komplementární medicína) je důležitou a často podceňovanou součástí péče o zdraví. T&CM můžeme najít téměř ve všech zemích světa a zájem o její služby stále roste. Tradiční medicína s prověřenou kvalitou, bezpečnou praxí a účinkem přispívá k cíli zajistit všem lidem přístup k zdravotnické péči. Mnoho zemí uznává potřebu rozvoje komplexního a integrujícího přístupu k péči o zdraví, jenž umožní vládám, zdravotníkům a především těm, kdo zdravotnické služby využívají, přístup k T&CM způsobem, který je bezpečný, respektující, hospodárný a účinný. Globální strategie navrhující vhodnou podobu integrace, regulace a dohledu je ku prospěchu těm zemím, které si přejí vytvořit aktivní 

  přístup k této důležité a dynamicky rostoucí oblasti zdravotní péče.

  ...
  Tato strategie má dva klíčové cíle:

  * podpořit členské země ve využívání přínosu T&CM pro zdraví, zdravý životní styl a

  * péči zaměřenou na lidi a prosadit bezpečné a efektivní využívání T&CM pomocí regulace jejích produktů, postupů a praktiků.

  Tyto cíle budou naplněny naplněním třech strategických úkolů:

  1) vytvořením vědomostní základny a zformulováním pravidel na národní úrovni;

  2) posílením bezpečnosti, kvality a účinnosti pomocí regulace a

  3) podporou všeobecně dostupné zdravotnické péče se začleněním postupů T&CM a osobní péče o vlastní zdraví do národních zdravotnických systémů.

   
  Jsem velmi ráda, že mohu představit Strategii WHO pro tradiční medicínu pro období 2014 - 2023. Jsem přesvědčena, že se stane cenným nástrojem pro vlády, tvůrce systémů, zdravotníky a že bude - a to především -  ku prospěchu lidem hledajícím správnou péči od správných praktiků ve správný čas.
   
  Dr Margaret Chan, 
  Generální ředitelka WHO
   
  Strategie WHO pro tradiční medicínu: 2014-2023, str. 7, 8

  ***********************************************************************

  V západních zemích vzrůstá počet pacientů závislých na preventivní nebo paliativní (bolest zmírňující) péči. Např. ve Francii použilo NET alespoň jednou 49-75% populace, v Belgii 31%.

  V Německu provádí 77% klinik zaměřených na léčbu bolesti akupunkturu.

  V USA představuje globální trh NET 60 miliard dolarů ročně a neustále vzrůstá.

  Evropský výbor pro nekonvenční medicínu v roce 1999 upozornil na vzrůstající důležitost alternativních, doplňkových a nekonvenčních forem medicíny nejen v Evropě, ale na celém světě.

  Rozsah, ve kterém jsou tyto formy přijímány a jejich legální status, je v jednotlivých zemích různý. Nejvíce uznávané formy zahrnují akupunkturu, homeopatii, osteopatii a chiropraxi. Ty však nejsou jediné mezi mezi méně konvenčními metodami, pacienti volají po různých formách léčení a tento fakt nesmí být ignorován.

  Zároveň však souhlasí s tím, že je nezbytné oddělit "zrno od plev", nepodporovat pochybné a netolerantní praktiky, které by určovaly lidem a zvláště dětem péči bez ohledu na jejich zdravotní stav a požadavky.

  Ustanovení legálního rámce pro NET je obtížný úkol. Nejlepší zárukou pro pacienty jsou dobře zvládnuté profese, které jsou si vědomy omezení, mají etický systém a vlastní regulaci a podléhají vnější kontrole.

  NET by mohly být praktikovány doktory konvenční medicíny stejně, jako dobře vyškolenými praktiky NET a pacient by měl právo výběru a volby podle své vlastní vůle, nebo na doporučení svého praktického lékaře.


   3.3.EU

   V zemích EU je alternativní medicína normální součástí JAKO DOPLNĚK ZDRAVOTNÍ PÉČE, má dlouholetou tradici, občané se mohou rozhodnout, jakým způsobem chtějí být léčeni. V mnoha zemích dokonce  ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY SE VYUČUJÍ NA UNIVERZITÁCH A NA ALTERNATIVNÍ LÉČENÍ PŘISPÍVAJÍ I ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. Od roku 2009 je v EU povoleno nahlásit živnost jakožto “geistige Heilung” – tedy “duchovní léčení”.

  Dostala se mi do rukou pravidla členství ve Švýcarském svazu pro přírodní léčbu (SVNH). Tyto stanovy jsou krásné a mnohé říkající. Je sice pravdou, že ne se vším doslovně souhlasím, jsou místa, která bych asi v našich podmínkách řešil jinak, ale jinak si myslím, že je to pěkné a mohli bychom si z toho vzít příklad. Později jsem se dozvěděl, že ve Švýcarsku státní orgány zasáhly a vzaly přírodní léčbu "pod ochranou ruku zákona" Pročetl jsem si podmínky a nemyslím si, že jsou až tak zlé. Dokonce si myslím, že pokud se najdou ti správní lidé, tak to bude fungovat. U nás by to ale nefungovalo, protože český člověk se vždy naučí, jak vše obcházet a nebo jak na tom vydělat. Spíše se tedy přikláním k tzv. anglickému modelu - k modelu podle Anglické společnosti pro spirituální léčbu NFSH. Protože se mi podařilo získat český překlad pravidel této společnosti, uvádím je na těchto stránkách také. S touto společností spolupracuje i Česká Psychoenergetická společnost (ČEPES) a podle těchto pravidel se snaží dát dohromady pravidla pro české léčitele.zdroj  http://www.jmsw.cz/soubory/uvod.htm

  3.3.1.Velká Británie V integraci léčitelství a klasické medicíny došla nejdál Velká Británie.Například celá britská královská rodina "přežívá" výhradně na homeopatii, to je také příčinou vysokého věku a pevného zdraví královny Alžběty.                    Léčitelé jako např. David Furlong nyní pečují o pacienty, které doporučují lékaři. Někteří léčitelé jsou zváni ke spolupráci do ordinací praktických lékařů. Pracují také ve zdravotnických zařízeních ke zmírnění bolesti, v odděleních pro pacienty s rakovinou, artritidou a v rehabilitačních centrech pro kardiaky.  Někteří léčitelé jsou placeni státem. Jejich práci hradí zdravotní pojišťovny. Pozoruhodná je skutečnost, že již v roce 1988  byla založena organizace pro lékaře a léčitele, The Doctor-Healer Network, kde se pravidelně scházejí lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravotnický personál s přírodními léčiteli a jinými  alternativními terapeuty. Společně se snaží přijít na to, jak pomoci pacientům spojením co nejširšího spektra přístupů. Někteří lékaři se snaží rozvíjet své vlastní léčitelské schopnosti. Pro lékaře se podařilo zorganizovat postgraduální kurzy zaměřené na ovládání stresu, jejichž součástí je i studium léčitelství.

  Dr. Daniel Benor nedávno ve svém článku v časopise "Nursing Times" (Péče o nemocné) uvedl, že 90 % lékařů a zdravotních sester, kteří navštěvovali jeho kurzy léčitelství, má léčitelské schopnosti. Mnozí terapeuti a zdravotničtí pracovníci přišli na to, bže léčitelství je pro jejich obor velikým přínosem. Ve Velké Británii se léčitelstvím zabývají lidé z nejrůznějších vrstev a profesí - tedy nejsou zaměstnáni ve zdravotnictví. Pomáhají svým přátelům, spolupracovníkům, členům rodiny, oblíbeným zvířatům a nemocným, kteří k nim byli doporučeni na speciální léčení. Nezáleží na tom, jaké je vaše povolání a životní styl.Když porozumíte principům a technikám léčení a naučíte se je využívat, obohatíte svůj život. Více v knize "The COMPLETE HEALER (Léčitelem sobě i druhým- Jak probudit a rozvíjet své léčitelské schopnosti)" od Davida Furlonga,v českém překladu vydalo nakladatelství Mustang v roce 1996.

  Léčitel - Závazné stanovy NSVH  úplné znění

  Národní federace duchovních léčitelů (NSVH)

  *

  NFSH byla založena v roce 1954 a je známá jako hlavní organizace pro duchovní léčení ve Velké Británii. Má více než 6000 členů, kteří pracují bud' individuálně nebo v centrech NFSH po celé zemi.

  *.

  NFSH nemá souvislost s žádným náboženstvím nebo ideologií. Vidí zdroj léčení jako božský, ale respektuje právo každého individua k vlastní interpretaci tohoto zdroje. Slovo "duchovní" se vztahuje ke spiritualitě vyplývající z léčebného procesu.

  *.

  Členové NFSH prošli vzdělávacím kurzem a osobním rozvojem a jsou vázáni Závaznými stanovami.

  www.jmsw.cz/soubory/nfsh.htm

  Léčitel nesmí léčit pacienta v případech, které přesahují jeho kapacitu, schopnosti ... h), "Usazení": Léčitelé by se měli ujistit, že ti, kdo byli léčeni, jsou "usazeni" a ve stavu .... Legislativou je upraveno, že léčitelé si musí uvědomovat, že existuje ...

  3. 3. 2 ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

  Švýcarský svaz přírodního léčení SVNH byl založen již v roce 1983,  Na samém počátku stála  myšlenka, že léčitelé a pomoc hledající jdou společně cestou ke zdraví - aniž by omezovali univerzální jednotu lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.

  Dnes tvoří SVNH se svými  cca 10.000 členy - z toho 4.000 přírodních léčitelů všech oborů - největší profesní svaz přírodních léčitelů a zároveň i organizaci pacientů a zájemců, otevřenou všem, kdo by chtěli podporovat přírodní léčitelství.

  Jedinečně v Evropě: pacienti i terapeuti mají v SVNH ve svém zastoupení stejný význam. Mají stejné hlasovací právo a zasazují se společně za právo na svobodnou volbu léčebné metody jakož i terapeutů.

  Účelem SVNH je podpora přírodní léčby pro blaho člověka jako doplnění nebo alternativa metod školní medicíny jakož i zdravotní prevence ve stejném smyslu.

  SVNH je nezávislý na politických stranách a náboženských vyznáních. Tato nezávislost nám umožňuje vyvíjet a uskutečňovat nová a nekonvenční řešení.

  Cílem snažení je pacient. Od svého založení je si SVNH vědom své odpovědnosti vůči pomoc hledajícím. Svědčí o tom řada usměrňujících ustanovení pro praktikující členy, jejichž dodržování je důkladně kontrolováno.

  SVNH nesleduje cíle přinášet zisk. Důležité je však vyrovnané účetnictví, aby mohl plnit svůj úkol i v budoucnosti. Příjmy sestávají z ročních příspěvků členů, poplatků, sponzorských darů, z výnosů akcí a jiných aktivit.

  SVNH se zabýval odjakživa otázkou, jaké požadavky musí být vzneseny na přírodní léčitele. Vývojem a rozvinutím smysluplného, vícestupňového zkušebního systému uskutečňuje SVNH od roku 1990 další pionýrskou práci.

  Zkoušky přírodního léčitelství SVNH ukazují, že svaz plní čestně a důsledně svůj úkol. SVNH např. nezná - na rozdíl od mnoha jiných - "zachování stavu majetku". To znamená, že všichni praktikující členové musí vyhovět stejným požadavkům (to platí i pro ony členy, kteří v roce 1983 svaz založili). Neboť jen tímto způsobem je zaručena jednotná zkouška.

  Jako "přírodní léčitelé" se označují osoby, které přispívají přirozenými léčebnými postupy nebo podobnou metodou k uzdravování, léčení a údržbě zdraví. Svým vzděláním, obrazem člověka a volbou prostředků se výrazně liší od dnešní školní medicíny. Mohou být proto považovány za doplnění nebo alternativu k oficiální medicíně. ( Používá se pouze označení "přírodní léčitel", který zahrnuje jak mužskou, tak ženskou formu.)

  Nesporné jsou pokroky, které nám přinesla moderní medicína v poznatcích i technice. Obdivuhodné jsou úspěchy u akutních onemocnění a po úrazech, velkolepé výkony chirurgie. Ale neúměrně rostoucí náklady na zdravotnické zásobování ukazují, že je naše zdravotnictví nemocné.           

  Tak většina chronických nemocí není dnešním systémem léčitelná. Stížnosti jsou na technizaci a stále větší specializaci, ztrátu lidského aspektu a celostní myšlení.

  Jak by mohlo vypadat pro pacienta lepší řešení? Spočívá podle  mínění SVNH v tom "společně" namísto proti sobě, ve spolupráci mezi lékaři a přírodními léčiteli, přičemž každý pomáhá nemocnému svými znalostmi a svými dary, aby se znovu uzdravil.

  K tomu není zapotřebí velkých organizačních opatření, je pouze třeba překonat předsudky, vzájemně uznat dobrou vůli a trochu více tolerovat jinak smýšlející - ve prospěch trpících!

      * Švýcarský svaz přírodního léčení(SVNH)- STANOVY

  Členění: 1. Představujeme se

              2. Některé služby SVNH

              3. Pionýrské práce SVNH

              4. Naše zkouška přírodního léčitele

              5. Přírodní léčba není něžná školní medicína

        Citace vybraných částí

  4.10.2. Zdraví, nemoc, léčení, péče o zdraví

              pojmy zdraví, nemoc, léčení a péče o zdraví mají dále uvedený význam:

             5.3. Přírodní léčitelé a preventivní péče o zdraví

  "Na základě poznání, že nemoc a nehody jsou rovněž upozorněním, zahrnuje preventivní péče o zdraví především osobnost a okolnostem odpovídající správné myšlení, cítění a jednání."

  Preventivní zdravotní péče nemůže tedy sestávat pouze z dostatku pohybu a zdravé výživy, ale zahrnuje také postoj k životu, poznání přírodních zákonů a duchovní příčiny a zdroje našich nemocí, jednání v kosmicky správném smyslu.

  5.4. Přírodní léčba a životní prostředí

  Přírodní léčba ctí univerzální jednotu lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí. Člověk přitom nechápe sebe sama jako vládce nad přírodou, ale vidí sebe jako její část. Z tohoto pohledu jsou např. pokusy na zvířatech neslučitelné s přírodní léčbou: nejen proto, že výsledky vedou zčásti k nebezpečným, nesprávným závěrům, ale proto, že z utrpení zvířat nemůže povstat žádná spása pro lidi.

  5.5. Svobodná volba léčebné metody

  Přírodní léčebné postupy nejsou téměř bez výjimky školní medicínou uznávány. Neučí se na fakultách, platí o nich, že jsou málo účinné, nejsou hodny pozornosti nebo prostě že jsou pověrou. Zde se nabízí otázka, zda lze nést z etického hlediska odpovědnost za to zbraňovat plnoprávným pacientům v terapii jen proto, že dosud ještě není přírodovědeckými poznatky vysvětlitelná nebo že neodpovídá vládnoucím vyučovacím naukám. Nikdo nemůže odejmout pacientovi odpovědnost za jeho zdraví. On sám tudíž musí dostat možnost rozhodnout, jakým způsobem se chce opět uzdravit.


  3. 4.Spolupráce lékařů s léčiteli   Lékaři kontra léčitelé?

          Spolupracujme v zájmu nemocných.


    4. LÉČITELÉ A NĚKTERÁ STANOVISKA K PŮSOBNOSTI ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH v ČR   

  4.1.0 AKTUÁLNÍ POSTOJE 

  * Máte slovo s M.Jílkovou "Tváří v tvář problému. Ministr varuje pacienty před šarlatány!  Léčitelé?" 26. 6. 2014 Videozáznam cca 58 minut

  * Léčitele děsí zprávy o konci homeopatie

  Alternativní léčbu jako podporu nebo náhražku klasické medicíny v Česku vyhledává stále víc nemocných. Roste tak i počet lidí, pro které se homeopatie, bylinkářství a další odvětví tzv. celostní medicíny stala obživou.

  Mnohé z nich musela proto zaskočit zpráva, která se od minulého týdne lavinovitě šíří internetem. Podle ní chce ministerstvo zdravotnictví plíživě zlikvidovat homeopatickou léčbu v ČR.

  Spekulace se opírá o případ z loňského roku, kdy dva léčitelé dostali od krajského úřadu za provozování homeopatie pokutu 20 tisíc korun (po odvolání jim byla snížena na 15 tisíc) a jejich praxe zakázána s odvoláním na zákon o zdravotnických službách.

  Tam se mimo jiné píše, že „léčit nebo zjišťovat zdravotní stav mohou pouze lékaři“. A problém je ten, že mnozí léčitelé, kteří homeopatii provozují, vystudovaní lékaři nejsou, i když často mají za sebou několikaleté studium na soukromých fakultách či v kurzech zabývajících se touto specifickou oblastí. Jsou mezi nimi i fyzioterapeuti či třeba vystudovaní chemici.

  Stala se tedy skutečně léčba alternativní cestou ilegální? Sami homeopaté připouštějí, že jde o poplašnou zprávu, ale postupem úřadů se cítí ohroženi. Obrátili se už i na právníky.

  „Jde skutečně o interpretaci jedné věty v zákoně. A její výklad je tak obecný, že na něj lze napasovat cokoliv. Tady se jedná o názor jednoho úředníka, ale poškodit nás to může všechny,“ řekl Právu lektor a homeopat Petr Zachariáš, který se klasickou homeopatií intenzivně zabývá dvanáct let.

  „Aby homeopatii mohli vykonávat jen lékaři, je z našeho pohledu nesmysl, protože homeopatie se na lékařských fakultách neučí. Její principy jsou úplně jiné než u konvenční medicíny,“ uvedl Zachariáš.

  Jen doplňková služba

  Homeopatie by podle něj měla být chápána jako doplňková služba pro pacienty, kteří už jsou v péči klasických lékařů. Zákon o zdravotních službách byl přijat v roce 2011, tedy za vlády Petra Nečase. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že k žádné změně v něm od té doby nedošlo.

  Ustanovení, že léčit mohou jen lékaři, navíc platilo i v předešlých zákonech.
  „Alternativní metody medicíny kromě akupunktury pravidlům vědy a uznávaným medicínským postupům neodpovídají,“ uvedla pro Právo mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

  „To ovšem neznamená, že by v České republice nebylo možno pacientům se zájmem o alternativní způsoby léčby vyhovět,“ řekla.

  „Mohou jim je ale jako součást zdravotní péče poskytovat pouze lékaři, kteří jsou vázáni všemi právními předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb, a to tam, kde je to pro zdravotní stav pacienta vhodné,“ dodala mluvčí ministerstva zdravotnictví Čechová.

  To podle ní neznamená, že by homeopatie byla ilegální, podle názoru ministerstva není nebezpečná. „Homeopatie jako další metoda sice postrádá vědecký podklad a vědecké důkazy o své účinnosti, ale protože v rukou lékařů nehrozí zanedbání péče, ministerstvo ji nezakazuje,“ uvedla Čechová.

  Čeká se na Unii i výklad zákoníku

  Podle mluvčí ministerstva by v celé věci měla udělat jasno nová evropská legislativa, která se teprve připravuje.

  „V současné době na evropské úrovni probíhá příprava norem pro poskytování jak akupunktury, tak homeopatie. ČR má v pracovní skupině odborné zástupce a s eventuálními právními úpravami rozhodně vyčká do doby doporučení této komise využívat sjednocená pravidla pro celou Evropu,“ řekla Právu Čechová.

  Homeopaté mají ale v ruce jeden trumf. Podle právníků totiž jejich činnost pod zákon o zdravotních službách vůbec nespadá, naopak se řídí novým občanským zákoníkem.

  Odvolávají se zejména na právní rozbor advokáta Jana Pořízka z května 2014, podle kterého občanský zákoník obsahuje tzv. péči za odměnu, která se týká právě profesionálního léčitelství.

  To, že se občanský zákoník vztahuje i na léčitelství,konstatuje i Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Léčitel tak musí vyhovět při své práci s klientem některým (obecným, splnitelným, a nikoliv neobvyklým) požadavkům nového zákoníku,“ píše se ve stanovisku občanského sdružení Homeopatická společnost, které má Právo k dispozici.


  4.1.1. ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA MIMO ZÁKON? VRACÍME SE ZPĚT DO TOTALITY? ...

  30.9. 2014  Citace částí Stanoviska ředitele homeopatické fakulty ing. Aleše Sušického jako reakce na právní rozbor Ministerstva Zdravotnictví ČR:

  Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech mírné svobody, kterou jsme jakoby dostali za odměnu za léta socialistické totality, nastává doba návratu do nového totalitního systému. Tentokrát nikoli pod taktovkou ideologie, ale pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

  V posledních několika měsících se zcela zásadně mění legislativní stránka praktikování alternativní medicíny. První na řadu přišla homeopatie praktikovaná odborníky-nelékaři.

  Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí. Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb.,který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři...............................

  Ale zdůvodnění Ministerstva zdravotnictví ohledně homeopatie je v principu úplně stejné – předpokládá se, že když jste ... Aleš Sušický, Dip.....

  O co tedy ve skutečnosti jde?

  Je zřejmé, že nové legislativní změny ohledně „zákona o zdravotních službách“a jejich důsledky pro alternativní medicínu jsou dílem farmaceutické lobby. Farmaceutické firmy prostě nechtějí celostní homeopatii, nechtějí alternativní medicínu, nechtějí, aby se chronicky nemocní lidé uzdravili a přestali brát kvanta chemických léků, z kterých mají farmaceutické firmy astronomické zisky.

  Doposud byla strategie farmaceutických monopolů taková, že se snažily homeopatii na veřejnosti zesměšnit a zdiskreditovat jakožto nevědeckou a šarlatánskou metodu. Toto zadání doposud například intenzivně plnil spolek „vědců“ Sisyfos.

  Nicméně obliba homeopatie v ČR posledních letech stoupá a spotřeba homeopatik u našich občanů roste. Je zřejmé, že strategie homeopatii omezit nevyšla. Naši občané homeopatii chtějí. Je proto potřeba zkusit novou strategii, jak zlikvidovat celostní homeopatii. Nelékařům to v prvním kroku zakážeme zákonem pod záminkou, že v rukou lékařů to bude „bezpečnější“, a v druhém kroku to lékařům natolik odborně a právně omezíme (nevědecké, neprůkazné atd.), že z celostní homeopatie v ČR prakticky vymizí.

  Je dokonce možné, že je to mnohem jednodušší: farmaceutické koncerny se prostě v budoucnu chystají vyrábět například alopatické léky v kombinaci s homeopatickými vícesložkovými preparáty, protože prostě zjistily, že to lidé chtějí, a firmy z toho budou mít další finanční zisk. I to může být důvod, proč je teď najednou nutné homeopatii výhradně zařadit mezi alopatii. Možností je několik, ale určitě není důvod odborníkům na homeopatii z řad nelékařů, kteří metodu studovali 4 roky, zakázat homeopatickou praxi kvůli bezpečnosti.

  Chci ukázat na fakta, že praktikování homeopatie pouze lékaři s sebou přináší pro řadového občana zásadní a radikální omezení v dostupnosti holistické homeopatie. Znamená to prakticky konec celostní homeopatie v ČR.

  Není principiálně možné, aby celostní léčebná metoda (homeopatie) se spirituálními kořeny mohla existovat v rámci systému, který není založen na celostním přístupu k léčbě a je ryze materialistický.

  Nikdo nemá právo v demokratické zemi diktovat, jaká homeopatie zde bude dostupná. Pokud je to záměr našich politiků, jak tomu nasvědčuje současný postup našich úředníků, tak to nový zákon „o zdravotních službách“ beze zbytku splnil. Deklarovaná „bezpečnost“ je cílené matení veřejnosti...................

  .........zákon je napsán natolik obecně, bez jakéhokoli vymezení, že v této podobně zamezuje, vedle homeopatie, provozování v podstatě jakékoliv alternativní medicíny nelékaři. Každý léčitel „posuzuje zdravotní stav“, případně „provádí opatření u fyzických osob za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu“. Pro ilustraci absurdity tohoto zákona: i tarotové karty, vyložené na „zdravotní stav“, za úplatu, je podle nového zákona zdravotní péče! (§2, odstavec (4) Zdravotní péčí se rozumí, 5. posuzování zdravotního stavu). Západní školská medicína si tímto zákonem udělala výhradní a absolutní monopol minimálně na slova léčba, nemoc, zdravotní stav a vše, co je se zdravím prakticky spojeno.

  Zásadní je, že zákon porušuje základní právo dané naší ústavou, a to je svobodná volba toho, s kým a jak budu konzultovat svoje zdraví a kde mohu hledat pomoc v případě nemoci.

  Chystáme petici a budeme rádi, když ji podpoříte svým hlasem. Petici je možné stáhnou na webu www.homeopaticka-fakulta.cz. Budeme rádi, když každý z Vás osloví svého spádového poslance a senátora, protože i oni, nebo jejich strana, tento absurdní zákon odhlasovali – možné vzory pro mailovou korespondenci s politiky najdete na zmiňovaném webu.

  Veškerou Vaši pomoc uvítáme, pište na mail: homeopat-fakulta@centrum.cz

  Chtěl bych tímto vyzvat všechny zatím roztříštěné a nespolupracující homeopatické směry a školy ke společnému postupu a spolupráci.

  ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.

  Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

  Úplný text viz zde Stanovisko ředitele homeopatické fakulty ing. Aleše Sušického jako reakce na právní rozbor MZ

  PS. :  25. září 2014 Důvod neotevření nového 1. ročníku - legislativní situace:

  Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k odvolání ohledně provozování homeopatie nelékaři.

  Navrhovaný text petice - jedná se o pracovní návrh textu. Petice bude dána do oběhu, až se na jejím textu a spuštění shodne většina homeopatických škol a center. V opačném případě smysl takové petice strácí na významu. V této chvíli se zástupci ostatních škol rozhodli vyčkávat.


  4.1.2.Antonín Baudyš: POZNÁMKY K HOMEOPATII

  2. 10. 2014  - Antonín Baudyš jr,

  Zpráva o zastavení činnosti dvou homeopatů po návštěvě úředníků krajské zdravotní inspekce, vyvolala mezi alternativní veřejností vlnu nevole. Veřejnost je dlouhodobě podrážděná očkovacími praktikami státu, ovládaného farmaceutickou lobby a plíživým omezováním bylinných přípravků na úrovni celé EU. A nově i zákazem lesních školek. Je na čase, aby politická reprezentace vzala na vědomí, že znemožnění volby staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu.

  Zákon, který lze zneužít
  Zákon č. 372 z roku 2011 dovoluje výklad, že kdo není lékařem, nesmí se zdravotními diagnozami a léčením zabývat. Veřejnost, která si uvědomuje omezené kompetence současné medicíny, se tímto opatřením cítí dotčena. A poté, co byl tento výklad dvakrát zneužit, navrhuje výhledově vyjít v Praze, Brně a Ostravě s chutí do ulic. Na podporu svých práv. Na uklidnění situace zveřejnil Mgr. Jiří Čehovský dvě právní analýzy, podle kterých je léčitelství zákoně ukotveno v Ústavě a v Občanském zákoníku. Pro úplnost budiž řečeno, že současná vláda pana premiéra Sobotky a pan ministr zdravotnictví Němeček s touto kauzou nemají nic společného.

   Zpráva Aleše Sušického vracime_se_zpet_do_totality.pdf   jedné z autorit české homeopatie, spustila lavinovou reakci protestů, zároveň ukázala mnoho zajímavých okolností. Za prvé, nikdo nechápe, jak mohlo dojít k tomu, že úředníci projevili takovou aroganci, že přišli za certifkovanými homeopaty a oznámili jim udělení pokuty a zastavení činnosti. Věřím, že šlo o něco jiného, než systémový krok, možná o osobní důvody. Vidle hozené do alternativní komunity však otevřely dosud nezodpovězené otázky.

  Za prvé: omezení homeopatie či léčitelství by představovalo porušení ústavního práva nás obyvatel země na svobodnou volbu způsobu léčby.

   Za druhé, takový krok by veřejnost vnímala jinak, než v souvislosti s péčí o zdraví obyvatel.

  Zkušenosti ze zahraničí říkají, že vlády jsou schopné jít farmaceutické lobby dalece na ruku.

  Ve Spojených státech je veřejným tajemstvím, že výrobci léků a výrobci nafty tvoří jedny a ty samé kruhy. Ropa a zbraně. A narkotika. A léky. A potraviny. Jedna propojená soustava....................více 


  4.1.3.Stanovisko firem ECC A JOALIS k zákonu č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách

  2. 10. 2014. Terapeuti pracují výhradně s doplňky stravy, které jsou schváleny všemi potřebnými orgány státní správy ČR. Tyto produkty jsou i v propagaci prezentovány jako doplňky stravy a nejsou jim přisuzovány žádné vlastnosti, které by mohly klienty zavádět k nesprávným závěrům o jejich účincích (Jak správně prezentovat naleznete na www.eccklub.cz/Vzdělávání/Ostatní - přístupné po přihlášení) . Terapeuti používají přístroje Salvia nebo Accucomb, které spadají do první třídy lékařských přístrojů, jež mohou používat nelékařsky vzdělaní lidé. Tyto přístroje neudávají žádnou absolutní hodnotu, nezasahují do organismu, ani jej nijak neovlivňují. Tyto přístroje pouze určují aktuální změnu odezvy organismu. (Jak správně prezentovat Salvii naleznete na www.eccklub.cz/Vzdělávání/Ostatní - přístupné po přihlášení). Terapeuti neléčí a nepoužívají žádná léčiva, pouze poskytují poradenství v oblasti životního stylu a rozvoje osobnosti.

  Firma také bohužel nemůže z pozice komerčního subjektu iniciovat sepsání možných peticí či akcí zaměřených proti daným vyhláškám. Toto vše musí vycházet od soukromých osob a z vůle občanů, jinak bychom mohli být nařčeni z nekalé soutěže a propagace.

  Vzhledem k tomu, že již několik let probíhá díky různým dalším vyhláškám omezování v oblasti alternativních forem medicíny, a přesto se nám vždy podařilo nalézt cestu, jak lze poradenskou činnost vykonávat, věříme, že ani v tuto chvíli nebude žádný zásadní problém ve vašich praxích. Pokud by se však přeci jenom vyskytl nějaký problém s možnými kontrolami, velmi rádi vám poskytneme poradu či pomoc.


  4.1.4. Podivuhodná dění v ČR  


  4.1.5.Český režim v tichosti zakázal praktikování alternativní medicíny nelékaři, ta v ČR tedy končí ?

  Citace částí článku, zveřejněného na Osud.cz zde:Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí. Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb., který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři. V současnosti již dva homeopati-nelékaři mají úředně zastavenou činnost homeopatického poradenství v důsledku „porušení“ zákona o zdravotních službách. Zákon prý porušili tím, že někoho léčí. Přišli je vyšetřovat úředníci z krajského úřadu zdravotního odboru (kteří mj. od homeopatů požadovali veškeré zápisy a poznámky týkající se rozhovorů s klienty!) a došli k názoru, že podle nového zákona o zdravotních službách nesmí provozovat poradenství v klasické homeopatii, přestože ho bez problému praktikovali mnoho let se vší potřebnou kvalifikací. Byla jim v rámci správního řízení udělena vysoká pokuta za praktikování homeopatie jako léčebné metody a zakázána činnost homeopatického poradenství. .............

  Český režim v tichosti postupuje proti nejrůznějším alternativám v ČR. Spoléhá na roztříštěnost a nesourodost lidí, kteří se neshodují s normami a cíli společnosti a nemasový styl života, nebo péči podle svého uvážení o své zdraví, vyznávají. Jde o stovky tisíc lidí.                     

  Další na řadě je nyní podle všeho alternativní medicína. Režim premiéra Sobotky v tichosti zakázal praktikování VEŠKERÉ alternativní medicíny. Akupunktura, čínská medicína, homeopatie praktikovaná nelékaři je v tuto chvíli mimo zákon. Terapeutům hrozí vysoké pokuty (  až 1 milion Kč -poznámka RV), v krajním případě až trest odnětí svobody.

   

  Zdá se však, že plebsu bude tento jediný možný způsob udržování zdraví v nové době stále více represován.

   

  České úřady novým zákonem definitivně rozhodly, že možnost mluvit do svého zdraví a péče o něj svým občanům nedají a tvrdě omezí jejich svobodu.

  Podle různých průzkumů alternativní medicínu v ČR používá zhruba 800 tisíc lidí, aspoň jednotlivou zkušenost s ní má více jak polovina obyvatel.

  To v této chvíli končí, praktikovat alternativní medicínu nelékaři je již v Česku v tuto chvíli nelegální, terapeuti čelí ze strany režimu v tuto chvíli tvrdým sankcím.

   

  Článek Brněnské homeopatické fakulty s klinikou  viz Stanovisko ředitele homeopatické fakulty ing. Aleše Sušického jako reakce na právní rozbor MZ.

   

  Prosíme o vaše intenzivní šíření tohoto URL a akci!

  Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

  Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.


  4.1.6. Petice na podporu biotroniky

  Biotronika je filosofií a vlastní biotronické působení praktickou její aplikací. Biotronika neslouží jako náhrada medicínské léčby a neodvádí pacienta lékaři. Biotronik pracuje nezištně se snahou pomoci. Biotronika se vnímá jako možný doplněk klasické medicínské léčby. Bližší informace lze nalézt též na www.dub.cz.

  Vyjadřujeme touto peticí podporu biotronice a současně podporujeme SANÁTOR – svaz biotroniků, jako profesní spolek pro vzdělávání v biotronice JZ, jež byl založen již v roce 1991. Obracíme se na státní orgány s návrhem a žádostí, nechť:
  - je biotronika JZ umožněna jako možný doplněk klasické medicínské léčby,
  - jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj biotronického oboru, aby se stal veřejně dostupný,
  - profesnímu spolku SANÁTOR – svaz biotroniků, v čele s Tomášem Pfeifferem, nechť je dána státními orgány možnost podílet se na začlenění a ustavení biotroniky do struktury nemedicínských oborů sloužících ke zlepšení kvality života občanů České republiky. Více
  PETICE


  4.1.7. Aktuální názor občanského sdružení Homeopatická společnost
  k právní situaci ohledně léčitelství obecně, a zároveň k situaci kolem homeopatie, praktikované nelékaři
  9. října 2014 

  Toto naše vyjádření se vztahuje k neověřeným zprávám šířícím se lavinovitě na internetu a budícím ohromný zájem i znepokojení veřejnosti, nejen léčitelů a homeopatů, ale zejména jejich klientů, kteří se obávají, že by v budoucnu mohla být omezena či zcela zrušena svoboda volby několika milionů lidí, využívajících u nás alternativní léčbu.

  Podstatou věci je, že na internetu hromadně koluje zpráva, v níž jistý homeopat referuje o případu, kdy byla v r. 2013 léčitelce, poskytující homeopatické poradenství, krajským úřadem vyměřena na základě konkrétní stížnosti pokuta  20 000,- Kč, snížená po odvolání na 15 000,- Kč,. Za vinu jí údajně Ministerstvo zdravotnictví klade, dle internetových zdrojů, že se dopustila „…zjišťování zdravotního stavu, hodnocení okolností, které mohly mít na zdravotní stav vliv, včetně doporučení možné terapie, tedy poskytla zdravotní službu bez oprávnění poskytování zdravotních služeb.“ Toto hodnocení vychází ze Zákona o zdravotních službách. Hned si uvědomíme, že tato definice zahrnuje opravdu jakýkoliv druh či způsob léčitelství, včetně energetického léčitelství, jógy, bylinkářství atp., nejen homeopatii. Mohla by tedy být uplatněna u kohokoliv, kdo poskytuje jakýkoliv druh alternativní léčby nebo poradenství a není oprávněným zdravotníkem. Přesně na druhou stranu je na internetu referován ve stejné souvislosti ještě (opět neověřený) případ rehabilitační sestry, pokutované údajně za to, že poskytovala mimo zdravotnické zařízení alternativní druhy léčby, ač na to, jako zdravotnice,  prý neměla dle MZ nárok.

  Čili – neoprávněnost alternativní léčby u nezdravotníků, ale i u zdravotníků? Myslíme si, že autor internetové zprávy o této kauze dvou léčitelek nezvážil celý právní kontext té věci a poněkud ukvapeně usoudil, že tomu tak je. Legislativní situace kolem léčitelství je již tradičně, nejen od roku 2011, kdy byl schválen Zákon o zdravotních službách, který nabyl účinnosti v dubnu 2012, poněkud nepřehledná. Bylo tak tomu vždy od roku 1990, kdy se léčitelství konečně stalo legální profesí, a to na základě ústavního principu, že je občanům povoleno vše, co zákon nezakazuje. Na tomto zákonném principu v podstatě u nás působí 24 let dodnes, stejně jako v jiných členských státech EU, jako je Velká Británie, Holandsko, Švédsko, ad.

  Již při přípravě Zákona o zdravotních službách a Občanského zákoníku v roce 2011 nechala Homeopatická společnost zpracovat právní rozbor jejich vlivu na praktikování homeopatie a léčitelství obecně. Závěry byly takové, že léčitelství, vč. homeopatie praktikované nelékaři (léčiteli), není zdravotní službou podle zmíněného zákona o zdravotních službách, a proto se na něj tento zákon  nevztahuje. Byly brány v úvahu nejen definice v tomto zákoně obsažené, ale i širší právní kontext. Obecně panující názor, že je léčitelství i nyní nadále legální, dosud NIKDO ze strany státu veřejně nezpochybnil, dokonce nedávno ani ministr zdravotnictví ve svých projevech v TV, ačkoliv jinak netajil odpor MZ k alternativní léčbě.

  Náš názor je, že údajný postup krajského úřadu vůči léčitelce, v konkrétním jednom medializovaném případě, který se údajně stal vloni, je MZ chápaný jen z úzce  rezortního hlediska. Mimochodem, ve zdůvodnění pokuty v dopisu „provinilé“ léčitelce MZ prezentuje i značnou skepsi k homeopatii, a to i pokud by byla jen v rukou lékařů: zmiňuje např. „homeopatické léky s neověřeným účinkem“, vyloučení Lékařské homeopatické společnosti z Purkyňovy společnosti, a tak podobně…). Zároveň v dopise léčitelce odmítá jakoukoliv formu léčitelství. Správní soud, kam byl dle veřejně dostupných informací případ dále postoupen léčitelkou, která odmítla zaplatit pokutu, může rozhodnutí MZ zrušit, jak to učinil již vícekrát v minulosti (a věříme, že se tak stane, pokud ne, jsou tu odvolací soudy a konečně Ústavní soud). U soudu proti sobě obvykle stojí protichůdné právní názory, v tomto případě je to názor právníků z MZ proti léčitelce, která se odvolala. Podstatné bude pro tuto jednotlivou kauzu správní pokuty rozhodnutí nezávislých soudů.

  Je tu ovšem jeden velmi významný fakt! Od ledna roku 2014 je účinný nový Občanský zákoník (nebyl ještě účinný v okamžiku vzniku zmíněné konkrétní kauzy), který péči o zdraví upravuje (oddíl Péče o zdraví, §2636), a který vychází ze smlouvy uzavřené ústní nebo i písemnou formou mezi poskytovatelem a příkazcem (v našem případě tedy mezi léčitelem a léčeným). Jde o péči o zdraví za odměnu.

  Z toho lze usoudit, že se netýká samoléčby, domácí léčby ap., které v tomto kontextu zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani Zákon o zdravotních službách. Týká se však profesionálního léčitelství.

  Právní rozbor advokáta Mgr. Jana Pořízka na toto téma, který byl publikován v květnu tr., jasně informuje, že léčitelství (alternativní léčení nelékařů a nezdravotníků) NENÍ Zákonem o zdravotnických službách dotčeno a NENÍ nelegální.

  Naopak: léčitelé léčí podle Občanského zákoníku, nikoliv podle Zákona o zdravotních službách, pod který spadá i Ministerstvo zdravotnictví: http://www.epravo.cz/top/clanky/ke-smlouve-o-peci-o-zdravi-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-94360.html. Vyjádření Mgr. J. Pařízka se zde v této věci shoduje s právní studií JUDr. Květy Slavíkové o vlivu obou zmíněných zákonů na léčitelství a homeopatii nelékařů, z roku 2011, vypracovanou pro Homeopatickou společnost. To, že se Občanský zákoník vztahuje i na léčitelství, konstatuje i Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku. Léčitel tak musí vyhovět při své práci s klientem některým (obecným, splnitelným a nikoliv neobvyklým) požadavkům nového zákoníku. Doporučujeme přečíst si.

  Právníci se shodují na tom, že léčitelství (alternativní léčení nezdravotníků) je i nadále legální činnost v rámci platných zákonů. Ale je také pravda, že tu je zřejmý tlak na omezení či zákaz léčitelství a alternativní léčby (a to i u zdravotníků).

  Takže  občané by měli projevit politickou vůli, měli by psát a telefonovat svým poslancům Parlamentu ČR a žádat je, aby podpořili právo na svobodnou volbu občanů ve věcech vlastního zdraví, alternativní medicíny a spirituality.

  Nezapomínejme, že velká část léčitelských metod včetně homeopatie oslovuje či léčí právě spirituální podstatu člověka (pránu, čchi, vitální sílu apod.), která (a nejen chemické léky!) ovlivňuje naše zdraví. O ní MZ nic neví a vědět ani nemůže. Není to jeho oblast působení. Omezující zásah do této sféry by byl závažným omezením občanských práv, vyplývajících z Ústavy.

  Toto je naše aktuální stanovisko ke zprávám, šířícím se internetem, situaci nadále bedlivě sledujeme a nechali jsme aktuálně vypracovat dvě nové právní studie současného stavu, které budeme mít příští týden, avšak předpokládáme, na základě rozhovorů s autory, právníky, že spíše potvrdí či doplní toto stanovisko.

  Navrhuji zachovat chladnou hlavu, pokračovat například i v kurzech a školeních podle plánu (což mohu za Homeopatickou akademii i další kurzy, v nichž mám organizační podíl, slíbit) a uvědomit si politickou odpovědnost nejen každého léčitele, jsou nás desetitisíce, ale i klienta alternativní medicíny, těch jsou v ČR milióny, za to, co se stane v budoucnosti se svobodou volby občanů ve věcech jejich vlastního zdraví (že jsou zde nebezpečné tlaky, o tom nelze vůbec pochybovat). Pište poslancům. Je to záležitost politické reprezentace.

  Pokračujeme v práci, abychom brzy mohli přinést další zprávy. 

  Mgr. Jiří Čehovský

  předseda občanského sdružení Homeopatická společnost

  zdroj


   4.1.8. STANOVISKO ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY(ČLK) z 8.11 2014 - Právní úprava tzv. alternativních léčebných metod   

  Dne 7.10.2014 zaslalo ministerstvo zdravotnictví ČLK žádost o stanovisko komory k „alternativním léčebným metodám“ zejména k homeopatii, a akupunktuře.

  Mz zvažuje možnost upravit pravidla poskytování „alternativních metod“ novelou zákona o zdravotních službách s určením, kteří zdravotníci by byli oprávněni tyto metody poskytovat. Alternativně zvažuje úpravu formou živností podle živnostenského zákona, přičemž se táže komory, jaké požadavky by v tomto případě měly být kladeny na provozovatele takových živností.

  Prezident ČLK informoval ministerstvo, že problematika tzv. alternativních léčebných metod je natolik komplikovaná, že není v silách ČLK ve stanoveném termínu do 29.10.2014 vypracovat komplexní stanovisko komory v této věci.

  ČLK plně podporuje medicínu založenou na důkazech a není v žádném případě zastáncem tzv. alternativních léčebných metod.

  V případě zájmu ze strany ministerstva je přesto komora ochotna zapojit se prostřednictvím svých odborníků lékařů i právníků do řešení této problematiky. Komora by uvítala, kdyby ji ministerstvo, pokud je to možné, seznámilo se svými záměry v této oblasti.

  Dr. Tomek informoval o svých osobních zkušenostech s čínskou medicínou.

  Představenstvo rozsáhle diskutovalo o nejrůznějších metodách tzv. alternativní medicíny.

  ZDROJ Zápis z jednání představenstva - listopad 2014.pdf


   4.1.9.Asociace terapeutů a přátel alternativní medicíny

  9.11. 2014

  Fotka: Asociace terapeutů a přátel alternativní medicínyVážené kolegyně, vážení kolegové,
  dovolujeme si Vás tímto pozvat na první setkání ATPAM - Asociace terapeutů a přátel alternativní medicíny, které se bude konat 1. prosince 2014 v Praze.

  J
  istě jste zaznamenali, že se v posledních týdnech mluví o zákazu provozování alternativní medicíny ze strany ministerstva zdravotnictví, a to na základě zákona o zdravotních službách. A také jste možná zaznamenali informaci, že již probíhají soudy s prvními z našich kolegů z oboru homeopatie. Tyto informace jsou bohužel pravdivé. Úředníci zatím naštěstí masivně nekontrolují naší činnost, ale nikdo z nás nemůže být úplně v klidu, protože stačí jediné udání od závistivce či nespokojeného klienta, a můžeme se ocitnout před soudem za to, že se snažíme pomáhat svým bližním na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí.

  Nejen z tohoto důvodu vznikla myšlenka založení asociace, která spojí jednotlivé obory a skupiny na poli alternativní medicíny. Nicméně aktuální výklad zákona o zdravotních službách a zákaz provozování alternativní medicíny v rukou ne-lékařů nás nutí k tomu, abychom se veřejně postavili za svá práva a za právo každého občana naší republiky na možnost volby terapeuta a metody, kterou se bude léčit.

  V současné době již probíhají jednání škol a komor z oboru homeopatie a TČM, na toto téma. Naše vize je ale ještě větší. Homeopatie a TČM jsou jen dva obory alternativní medicíny, které se v ČR aktivně provozují, a i přesto, že se jedná o obory s nejpropracovanější organizací své struktury a výuky u nás, je jich jen relativně malé množství. Alternativní medicína v ČR je ale mnohem pestřejší a zahrnuje několik desítek různých oborů a metod, kterými je možné léčit nemocné, a tyto metody a obory provozují stovky a možná i tisíce dalších terapeutů, které je potřeba spojit a vytvořit zástupný orgán, který bude jejich (i Vaším) jménem jednat s vládou, úřady, a hájit hodnotu a pozici alternativní medicíny. Doufáme, že se našeho setkání zúčastní také zástupci škol a komor homeopatie a TČM a předají nám informace o závěrech z jejich jednání.

  Cíle Asociace terapeutů a přátel alternativní medicíny:


  1. Spojení všech skupin, terapeutů, ale i všech občanů, kteří provozují či podporují alternativní medicínu, bez rozdílu konkrétních metod nebo škol.

  2. Stát se funkčním orgánem spravujícím alternativní medicínu v ČR.

  3. Vypracování návrhu na legalizaci alternativní medicíny v rukou ne-lékařů a jejího zařazení do systému péče o nemocné, a prosazení tohoto návrhu na MZ.

  4. Prosazení na MŠMT možnost akreditace pro školy vyučující alternativní metody léčby, a pro rekvalifikační kurzy v jednotlivých oborech alternativní medicíny.

  5. Zajištění úpravy zákona o zdravotních tvrzeních u bylin a dalších léčiv alternativní medicíny, a zajištění jejich dostupnosti a volného prodeje.

  6. Osvěta alternativní medicíny a jejího dobrého jména pro odborníky i veřejnost.

  Z našich cílů je jistě dobře vidět, že jsme ambiciózní a myslíme to se záchranou alternativní medicíny v Čechách vážně. Je ale také vidět, že jsme si vzali opravdu veliké sousto, a abychom měli šanci uspět, budeme potřebovat skutečnou podporu vás všech, kdo milujete alternativní medicínu tak jako my a jste ochotni se postavit za to, čemu věříte, za dědictví našich předků, ale i píli současných objevitelů na poli alternativní medicíny, a za možnost svobodné volby metody, kterou budete pečovat o své zdraví a o zdraví svých dětí.                                                                  Zastavme tento hon na čarodějnice a staňme se platnou součástí systému péče o nemocné.

  Organizační informace:
  Setkání ATPAM proběhne dne 1.12.2014 v Prostor Letňany, Křivoklátská 302, Praha.
  Zahájení proběhne v 17:30 – 18h
  Potvrzení účasti: z důvodu omezené kapacity míst je potřeba svou účast předem ohlásit na emailu info@salvare.cz nebo telefonu 774572430.
  V potvrzení účasti prosím uveďte své jméno a příjmení, telefon, obor, kterým se zabýváte a místo odkud jedete, případně zda máte možnost nabrat nějakého kolegu, pokud pojedete automobilem ze stejného směru.

  Omlouvám se, že Vám tuto pozvánku zasíláme až nyní, ale věřím, že si na takto důležitou událost i přesto najdete chvíli času. Pokud víte o někom, kdo je důležitý ve svém oboru a měl by být na setkání, zašlete mu prosím tuto povánku.

  S přáním pevného zdraví a úsměvu ve tváři
  Radomír Pieter
  Prozatimní Předseda Asociace terapeutů a přátel alternativní medicíny


  4.2. POSTOJE V MINULOSTI

  4. 2. 1.Zpravodaj Sisyfos 1/97 - K legislativě léčitelství

  www.sisyfos.cz/sisyfos/zpravodaj/sis06_08.htm

  Stanovisko předsednictva Českého klubu skeptiků SISYFOS k legislativě týkající se ... Léčení u lidových léčitelů je však spojeno se značnými zdravotními riziky přímými i nepřímými. .... Kdo by určoval, které metody jsou přijatelné a které ne?


  4. 2. 2. SNAHY O LIKVIDACI LÉČITELSTVÍ - Alternativní terapie kolem r. 2000-2001

  Citace z článků uveřejněných kolem r. 2000-2001 k tehdy chystaným zákonům  (zde úplné znění Likvidace léčitelství )

  Pouze vyjmenovali, kdo a kde smí léčit, dokonce i jen radit, jak si zlepšit zdraví. Aby nemohli poslanci a senátoři i tuhle novelu zákona v tichosti schválit

   Citáty z analýzy 

  Zentrich:Vezměte rozum do hrsti. Tento zákon hrubým způsobem oklešťuje naše základní lidská a občanská práva. Kontaktujte své poslance a senátory s požadavkem, aby proti tomuto znění zákona ostře vystoupily (viz srpnová REGENERACE, PROHLÁŠENÍ VOLIČE na straně 7). Pište dopisy do médií. Všichni lidé musí vědet, co se na ně chystá. Nesmíme připustit, aby schvalování zákona prošlo bez povšimnutí, jako se to stalo při schvalování živnostenského zákona. V jednotě je síla! Pozvedněte i vy svůj hlas, informujte své známé. Nenechme sebou donekonečna orat a vláčet podle zájmů zločinných koncernů, podle diktátu peněz a soudruhů materialistů. Ještě je čas učinit jejich řádění přítrž! Času ubývá a voda stoupá. Nechceme být opět loutkami, za jejichž provázky tahají mocipáni z šera svých sekretariátů a přepychových pracoven!

  Mgr. Čehovský Základní lidské právo. Samozřejmě, autoři návrhu zákona mohou namítnout, že každý má možnost pomoci nemocnému tím, že jej odvede k lékaři. Ale na léčitele se obracejí výlučně lidé trpícími tzv. chronickými nemocemi, jimž oficiální medicína nepomohla ani po mnoha létech vzorné lékařské péče. A právě jim často poskytuje alternativní léčba významnou pomoc, neboť, na rozdíl od léčby oficiální, používá metody celostní, ověřené staletími a nasměrované na spirituální systémy působící v člověku i mimo něj. Mluvíme-li o takových systémech jako je jóga, homeopatie, psychoenergetika, šamanismus, reiki, regresní terapie, ovlivňování aury či éterického těla, mluvíme o vyšších, nadřazených systémech ovlivňujících tělo. Jsou to vyšší úrovně ve smyslu lidské existence a ve smyslu základních životních hodnot. Jestliže budou tyto léčitelské metody nějakým zákonem omezeny nebo zakázány, znamená to jasné porušení jak Ústavy, tak Listiny základních práv a svobod, ústavě nadřazené, kde se v čl. 2 říká, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou (v tomto případě vědeckou materialistickou) ideologii.
  Ministerstvo zdravotnictví ovládané materialistickou vědeckou medicínou a silně lobované zájmovými skupinami se často snaží přesvědčit veřejnost, že léčitelé mohou poškodit své klienty. K tomu je třeba uvést jeden základní argument: právě léčitelé (na rozdíl od lékařů) používají neinvazivní metody, které z principu uškodit nemohou, nevstupují hrubými materiálními účinky do organismu léčeného. Léčitelé podle současné právní úpravy nesou rovněž odpovědnost - pokud někomu přeci jen "uškodí", zcela na to stačí současné paragrafy. Léčitelé také nějak netouží a nevolají po zákonném omezování medicíny.

  Právo je na straně léčitelů. Je zřejmé, že právo je na straně veřejnosti vyhledávající léčitele i samotných léčitelů, že se jedná o práva přirozená a základní. Že žádný parlament nemůže souhlasit s porušováním ústavy a základních práv a svobod, byť jej k tomu navádí samotné ministerstvo.

  Je však možné, že si poslanci věci, o nichž mluvíme a které léčitelé denně zažívají, vůbec neuvědomují, že o nich neví a že si zákon v bouřlivém legislativním maratónu ani nestačí pořádně přečíst. Proto je nutné je na tyto věci upozornit, vysvětlit je a říci jim, že schválením vyloučení nebo omezení léčitelství by byla významně omezena demokracie. Už jen proto, že podle statistik většina našeho obyvatelstva léčitelství využívá a podporuje.

  Říci jim, že v takovém případě nemohou dále počítat s našimi volebními hlasy.                                                 Léčitelství u nás podporuje mnoho lidí, ale musíme se projevit.

  Proto je potřebné, abychom své poslance o této věci uvědomili, například přiloženým PROHLÁŠENÍM nebo jinými cestami a způsoby. Je vhodné, abyste jako klienti léčitelů vzali na sebe svůj díl odpovědnosti a o věci hovořili, psali do novin a časopisů a nedopustili významné omezení práva volby léčby dle vlastního filozofického či jiného přesvědčení.
  Jako autor souhlasím, abyste použili kteroukoli část z tohoto článku v médiích nebo jinde při argumentaci na ochranu léčitelství


  4.2.3.Léčitelé bojují za své uznání

  17.8.2000
  Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

  Podnět k projednávání společného postupu na základě přijetí novely živnostenského zákona k 1. 3. 2000

  Nastalou situaci Česká psychoenergetická společnost (
  ČEPES) projednávala na valné hromadě dne 26. 2. 2000. Na ní vedení ČEPES pozvalo řadu hostů z českých zemí i Slovenské republiky a bylo přesvědčeno, že najdeme postupy jak společně vzniklý problém (tj. především podnikání léčitelů) řešit.

  Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.

  Vedení 
  ČEPES předpokládá, že vzniklou situaci budou chtít mnozí léčitelé a představitelé mnoha léčitelských směrů (škol) řešit hledáním nějakého způsobu, jak oddělit skutečné léčitele od těch, kteří si o sobě myslí, že jsou léčitelé, anebo těch, kteří na léčitelství parazitují. Ve své podstatě to znamená, pověřit někoho nebo vytvořit nějaké organizace, které by nějakým způsobem tento úkol splnily. Znamená to přezkušování a ten kdo to bude zajišťovat k tomu bude potřebovat oprávnění a to buď na základě pověření léčitelů anebo Ministerstva školství ČR. Protože první možnost je v tak krátké době neuskutečnitelná, zbývá možnost druhá. Vedení ČEPES si uvědomuje, že toto je situace, které by skeptikové pravděpodobně využili k dalšímu zasahování státních orgánů do léčitelství.

  Vedení
  ČEPES je přesvědčeno, že i v současné době může léčitel podnikat. Pokud totiž někdo provozuje činnost (v tomto případě léčitelskou službu), která není upravena jinými právními normami, provozuje ji oprávněně. Nese však za svou činnost plnou osobní odpovědnost a musí dodržovat určité povinnosti (např. vést účetnictví a odvádět daně).

  Vedení se snaží v současné době najít způsob, jak by léčitel mohl podnikat bez jakéhokoliv skrývání se za jinými profesemi (např. masérskými) a tento způsob předpokládáme vyřešit do září 2000. Prvořadou snahou však bude léčitele zařadit do živností volných, které stanovuje vláda svou vyhláškou. Při řešení vycházíme z katalogu povolání, ve kterém je léčitel charakterizován takto:

  "Léčení tělesných a duševních nemocí přírodními látkami, bylinami, léčivými rostlinami a jinými tradičními postupy nebo mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí a obdobnými metodami, zpravidla nepoužívanými v lékařské praxi). Poskytování rad jednotlivcům i veřejnosti v otázkách správné výživy, ochrany a zlepšování zdravotního stavu tradičními postupy založenými na léčebných účincích přírody a přírodních produktů nebo schopnostech léčitele. Příprava léků z přírodních zdrojů."

  Tuto charakteristiku jsme navrhli upravit pouze ve třech formulacích:
   
 • léčení tělesných ? bylo nahraženo - Poskytování pomoci při léčení ?.
 • ? mimořádnými schopnostmi léčitele (sugescí ? ) bylo nahraženo - mimořádnými schopnostmi léčitele (mentálním ovlivňováním, sugescí ?)
 • Příprava léků z ? byla nahražena - Příprava podpůrných prostředků ?.

  Charakteristika léčitele v katalogu povolání vychází z číselníku povolání (zaměstnání) ISCO 88, který zpracovala organizace International Labour Office v Ženevě v roce 1996. Jedná se o publikaci, která se nachází v ČR v omezeném počtu a je napsána anglicky. Tento číselník obsahuje převážnou část uznávaných povolání ve světě. Léčitele dělí na dvě základní skupiny:
   
 • léčitele, kteří používají tradiční způsoby
 • duchovní léčitele.

  Podíváte-li se na charakteristiku v našem katalogu povolání, vidíme, že jsou v ní obsaženy obě dvě skupiny. Zmiňujeme se poměrně podrobně o charakteristice léčitele, protože z toho se odvíjí i následné prokazování léčitelských schopností. Vedení 
  ČEPESje si vědomo toho, že by si léčitel ve svém osobním zájmu měl ověřit svoje schopnosti. Nepředpokládáme, že stačí se spoléhat pouze na subjektivní pocity léčitele či nemocného. Ověřování by se mělo týkat především terapeutických a diagnostických schopností. Podle dosavadních zkušeností navrhujeme zatím tyto tři způsoby:

   
 • spoluprací léčitele s lékařem se mohou ověřit obě discipliny tj. terapie i diagnostika a jejich účinnost
 • přístrojové ověření (BICOM, VOL, SEGMENT ELEKTROGRAF a další), kdy srovnáním hodnot před zahájením terapie a po působení (někdy i několika) možno hodnotit terapeutické schopnosti léčitele
 • posouzení odbornou skupinou léčitelů.

  Zatím k některým používaným praktikám (např. používání bylinek, minerálů, hudby, vůně atd.) neznáme způsob, který by vedl k prokazování schopností.
  Dalším faktorem, kterým je třeba se zabývat, je prokazování znalostí, které souvisejí s uskutečňovanou činností léčitele. Jeví se jako nutné, aby léčitel při určitých disciplinách byl schopen prokázat svoje znalosti - např. léčitelská diagnostika vyžaduje znalosti anatomické. Na druhé straně jsou některé discipliny (duchovní léčitelé), kdy znalosti lidského těla nejsou potřebné.
  Návrh Josefa Zentricha na zřízení univerzity alternativních léčitelských umění považujeme za velice podnětný, avšak každý léčitel by se měl sám svobodně rozhodnout, kterou disciplinu bude chtít studovat a v žádném případě vykonávání léčitelské činnosti by nemělo být závislé na absolvování této univerzity. Nicméně považujeme za nutné, abychom se dohodli na stanovení minima znalostí, které léčitel pro svou léčitelskou činnost potřebuje.

  Proto žádáme všechny, kterým zasíláme tento podnět k zamyšlení, pomozte najít společné postupy. Při svém zamyšlení Vás prosíme, zaměřte se i na další aspekty (např. stanovení léčitelského kodexu, stavu léčitelství v zemích EU a jinde ve světě atd.). Současně doporučujeme dodržovat zásadu, že každý léčitel zodpovídá za svoji činnost sám a ne nějaká organizace.

  Prosíme Vás o zaslání připomínek a námětů na adresu: ČEPES, Ing. V. Bažant, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
  Po zpracování všech námětů hodláme zúčastněné seznámit s konečným návrhem a případně vyvolat společná jednání pravděpodobně hned po prázdninách. Vedení sČEPES,ouhlasí se zveřejněním tohoto dokumentu za podmínek, že tento text nebude upravován nebo krácen bez předchozí konzultace s vedením ČEPES,.

  Vedení
  ČEPES
 • http://zdravi.doktorka.cz/lecitele-bojuji-sve-uznani/

  http://www.e-stranka.cz/regenerace/2001/09/9ocepes.htm


  4.2.4. Co má umět léčitel?

  Jak dál v léčitelství?

  Jak jsou spokojeni s úrovní a hodnocením léčitelství u nás členové nejznámější léčitelská organizace: České psychoenergetické společnosti (dále ČEPES,)? Jak dál v léčitelství? Co všechno by měli léčitelé umět? Měli by dokazovat své schopnosti a dostávat licenci k léčení, aby se nemuseli nemocní bát, že padnou na podvodníka? Měli by jejich schopnosti ověřovat a přezkušovat kolegové, či jiní odborníci?

  DISKUSE LÉČITELŮ

  Na tyto a další otázky hledají odpovědi zástupci léčitelských organizací, ať už na svých valných hromadách, či na společných jednáních. Valná hromada ČEPES, hodnotila činnost organizace za minulý rok jako pestrou, bohatou a obecně prospěšnou. Nepodařilo se nám ale ukončit výzkumný úkol „Ověření pomocných metod biologické rezonance (léčitelé) a biorezonanční přístrojové terapie (přístroje) při standardní léčbě syndromu chronické únavy (CFIDS) a chronické únavě“. Přesto jsme na svou vykonanou práci hrdi, protože jde o práci ojedinělou a v období tažení proti léčitelům potřebnou, především pro pracovníky rozhodující o využívání alternativních způsobů pro udržování nebo obnovování zdraví. Zbývá nám už jen statistické vyhodnocení. Pro zdůraznění významu výzkumné práce mluví skutečnost, že jde v naší zemi o druhý výzkum v oblasti léčitelské terapie. První se uskutečnil před patnácti lety pod vedením primáře MUDr. Olivy ještě v rámci Psychoenergetické laboratoře při VŠCHT Praha v letech 1984 – 1985 a byl oponován v roce 1988. Náš výzkum nesplňuje všechny podmínky pro provedení obdobné oponentury, má však vypovídající úroveň pro ty, kteří chtějí našich zkušeností využít v praxi. Proto jsme hodnocení tohoto výzkumu zveřejnili na internetu na adrese http://www.cepes.cz. Po dokončení statistického vyhodnocení chceme s tímto materiálem seznámit laickou i odbornou veřejnost.

  Jednali jsme také o postavení a budoucnosti léčitelů v ČR. Jednání se zúčastnila řada pozvaných hostů z jiných léčitelských organizací. Je možno říci, že v současné době nemá léčitel ve své činnosti žádná omezení, až na svoje svědomí. Reakce na tuto situaci byla dvojí. Jedni prezentovali názor, že není třeba v léčitelství nic regulovat. Druzí doporučovali určitou regulaci, lépe samotnými léčiteli, resp. jejich zástupci), než třeba ministerskými úředníky. Oponenti reagovali na výzvu z 21. října 2000 ze symposia SEBIT (viz REGENERACE 2/2001), kde zástupci různých léčitelských spolků doporučili organizacím sdružujícím léčitele, aby stanovily postupy, které by objektivně prokázaly léčitelské schopnosti a stanovily minima znalostí potřebných pro podnikání léčitelů.

  Následující návrh vyjadřuje názory vedení ČEPES,ke stanovení postupů k prokázání léčitelských schopností a stanovení minima znalostí léčitelů. Poslali jsme ho několika zkušeným léčitelům a spolupracovníkům někdejší Psychoenergetické laboratoře (PEL) k posouzení a vyjádření. Proto je třeba stať považovat za úvodní návrh, který bude na základě připomínek dále upravován. Připomínky čtenářů REGENERACE jsou vítány na adrese ,ČEPES, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, nebo e-mail: bazant.cepes@seznam.cz.

  NÁVRH POSTUPŮ A PODMÍNEK PRO ČINNOST LÉČITELE

  1. Znalost minim a potvrzení léčitelských schopností platí pouze pro léčitele, který poskytuje léčitelské služby (diagnostika a ovlivňování stavu nemocného) za úplatu, tj. jeho činnost je upravována podmínkami stanovenými zákonem(ny) o podnikání. Pozn.: Do této kategorie patří i léčitelé, kteří za svoji činnost přijímají finanční či jiné dary.
  2. Léčitelství patří do psychických jevů a to do oboru psychokinetika (psychoenergetika), které jsou charakterizovány výměnou energií a informací za působení vědomí způsobem, který současná věda není schopna vysvětlit. Tyto jevy bývají provázeny změnami (mikroskopickými i makroskopickými fyzikálních či biologických soustav). Toto hodnocení vychází z prací P. G. Jahna, děkana Princetonské univerzity, a prof. Fr. Kahudy, ved. fakulty VŠCHT Praha v letech 1980 – 1986.
  3. Potvrzování schopností léčitele – terapeuta vychází z předpokladu, že člověk nacházející se v určitém prostředí je tímto prostředím ovlivňován a změny způsobené tímto prostředím je možno měřit ve veličinách a jednotkách, které současná věda uznává. Léčitele, který ovlivňuje stav klienta pomocí psychických sil (nám neznámých energií označovaných jako PRANA, energie Či, REIKI, kosmická energie, atd.), můžeme považovat za ovlivňovatele prostředí, ve kterém se klient nachází a tím ovlivňuje i klienta.

  Minima znalostí

  Úvodem je nutno poznamenat, že člověka vnímáme celostně, tzn., že jak v terapii, tak v diagnostice se nezaměřujeme pouze na jednotlivé orgány, ale na celé tělo a dále považujeme psychiku člověka za nedílnou součást člověka. Z toho vyplývá, že cílem terapie je harmonizovat celého člověka, což vede ke zlepšení psychického stavu, zmírnění nebo odstranění příznaků choroby a posílení vitality. Přitom je třeba mít v patrnosti, že při určitých onemocněních (především zánětlivých procesech, jako chřipky, angíny, záněty křečových žil, atd.) může docházet zdánlivě ke zhoršení stavu (v trvání několika hodin až dní), po kterém dochází k výraznému zlepšení a urychlení uzdravovacího procesu.

  Pokud jde o diagnostiku, předpokládáme, že základem je diagnostika orgánová, tzn., že léčitel – diagnostik získává informace, které obsahují údaje o obecném postižení orgánů lidského těla. Současně upozorňujeme, že léčitelova diagnostika má být považována za orientační a má sloužit buď léčiteli a jeho další činnosti (terapii, radám), nebo lékaři k prohloubení (upřesnění) zdravotní péče. Léčitel – diagnostik musí znát zdravotní opatření, která vyplývají ze zjištění určitých chorob. Své diagnózy by neměl sdělovat pacientovi, aby tím nezhoršil jeho zdravotní stav, nebo dokonce nevyvolal nemoc v důsledku autosugesce pacienta. Pokud mu sděluje informace, měly by mít formu obecnou, určenou pro ošetřujícího lékaře, aby věděl, kam má zaměřit zvýšenou pozornost.

  Víme, že někteří léčitelé mají schopnost předvídat vývoj nemoci, tzn. jsou schopni zjišťovat informace dříve, než přístroje (léčitel je citlivější než nejdokonalejší přístroj). Ověření této schopnosti však je třeba provádět jen ve spolupráci s lékařem, nikdy prostřednictvím pacienta.

  1. Minima znalostí pro léčitele – terapeuta:
  • anatomie orgánová, kostry a svalů,
  • psychologie (psychologie nemoci, význam stresu při vzniku nemoci a jeho překonávání, soucítění jako rozhodující faktor při rozvoji léčitelských schopností atd.),
  • znalost první pomoci,
  • vliv zemského podloží a jiných fyzikálních faktorů na zdraví člověka a informativně vliv stravy a využití bylinek na zdraví člověka.
  2. Minima znalostí pro léčitele – diagnostika:
  • anatomie orgánů, kostry a svalů,
  • znalost povinností při zjištění některých skutečností (různá onemocnění ohrožující životy ostatních občanů atd.),
  • povinnosti pro uchovávání informací získaných při diagnostice před jejich zneužitím,
  • psychologie (vznik autosugesce).
  Objektivní ověřování léčitelských schopností terapeuta
  1. Využitím přístrojů, které měří změny kožního odporu, potenciálu v některých místech lidského těla před a po ovlivnění stavu nemocného léčitelem. Pokud nedostatečná empatie znemožňuje ovlivnění stavu nemocného, doporučuje se opakovat měření s jiným pacientem, u kterého empatie s léčitelem existuje.
  2. Spoluprací léčitele s lékařem, který potvrdí pozitivní účinek působení léčitele na nemocného (alespoň tři případy).
  3. Účastí na výzkumném úkolu, při němž byla zjištěna účinnost léčitele při ovlivňování stavu účastníka výzkumu.
  4. Potvrzení 20 klientů (podložené zprávou lékaře) o zlepšení zdravotního stavu. V případě falešného potvrzení zjištěného etickou komisí si tato vymiňuje řešit tento přestupek různými způsoby, včetně veřejného vyhlášení.
  Diagnostika

  Jednou z možností je doklad od lékaře, který potvrdí správnost léčitelské diagnostiky v několika případech. Čtenáře bych chtěl upozornit na skutečnost, že podrobný návrh jsme projednávali již v letech 1993 až 1995, kdy se řešilo zabezpečení podnikání léčitelů formou zákona o léčitelství. Poslanci po nás tehdy požadovali návrh způsobů, jak objektivně prokazovat léčitelské schopnosti.

  MORÁLNÍ KODEX LÉČITELE

  V rámci legislativních řešení léčitelství navrhli členové ČEPES již na své valné hromadě z 23. 1. 1993 tento MORÁLNÍ KODEX:

  1. Léčitel cítí potřebu pomáhat lidem zlepšovat jejich zdravotní stav. Léčitelskou praxi vykonává pro tento cíl a ne pro nadměrný zisk či slávu.
  2. Léčitel nedělá rozdíly mezi těmi, kteří žádají o pomoc. Jeho morálním právem je odmítnout pacienta, jestliže cítí, že mu svými schopnostmi ani metodami nemůže pomoci.
  3. Léčitel se snaží vcítit do stavu každého pacienta.
  4. Léčitel je skromný. Uvědomuje si, že schopnost léčit není jeho zásluhou. Chce-li ji používat v co nejvyšší možné míře, musí ji neustále zdokonalovat soustavnou prací na svém osobním a morálním zrání i odborným studiem.
  5. Léčitel dbá na to, aby v pacientovi nevyvolával falešné naděje na snadné a brzké uzdravení či zlepšení zdravotního stavu.
  6. Léčitel vede pacienta k aktivní spolupráci, ale neomezuje jeho svobodu myšlení.
  7. Léčitel nesnižuje postupy a názory jiných léčitelů a lékařů.
  8. Léčitel dodržuje zákony, ctí přírodu a uvědomuje si, že je její součástí.

  Považujte tento návrh rovněž za úvodní, protože určitě existují organizace, které mají podobný kodex také vypracovaný.

  Poznámka: Možná mnozí nebudou souhlasit s názorem, že léčitelská diagnóza má být orientační a pokud možno ověřená jinými metodami. Uvědomuji si plně výhodu získání prvotních informací, ale protože se jedná o psychickou činnost, kdy léčitel může být ovlivněn, doporučuji kontrolu léčitelových zjištění. S tím souvisí i prognózy vývoje nemoci. Je známa řada případů, že předpověď se neuskuteční, pokud léčitel tuto prognózu pacientovi nesdělí. Naopak existuje nebezpečí z vyvolání nemoci autosugescí. Proto klademe takový důraz na spolupráci léčitel – lékař, kde by léčitel měl lékaře na hrozící nebezpečí upozornit.

  Ing. Vlastimil BAŽANT, předseda ČEPES,

    Obsah čísla 9/2001


 • 4.2.5. Léčitelé mají mít stejnou odpovědnost jako lékaři, navrhuje ...

  www.novinky.cz › Domácí
   
  12. 12. 2008 - Návrh nového občanského zákoníku proto jako novinku zavádí smlouvu o léčebném výkonu, která povyšuje na smluvní vztah jakýkoli kontrakt ...

  Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novém občanském zákoníku, aby se mezi lékaře a léčitele dalo rovnítko, pokud jde o odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb.

  Léčitel by tak podle navrhované úpravy ručil za své dílo stejně jako lékař.

   
  Ministerstvu zdravotnictví se ale taková změna nelíbí a hodlá proto na zasedání vlády, která má o nové normě jednat v nejbližších týdnech, žádat o vyškrtnutí celé pasáže týkající se léčebných výkonů.

  Princip této části nového zákona, který jinak upravuje práva lidí v různých životních situacích, je jednoduchý. Zatímco u lékaře má pacient garantována svá práva zákonem o zdravotní péči, pokud využije služeb léčitele, požívá asi takové ochrany, jako když koupí od neznámého člověka na ulici zlaté hodinky.

  Návrh nového občanského zákoníku proto jako novinku zavádí smlouvu o léčebném výkonu, která povyšuje na smluvní vztah jakýkoli kontrakt mezi poskytovatelem a příjemcem léčby.

  Do něj vstupují obě strany automaticky, aniž by podepisovaly jakoukoli písemnou dohodu. Podle předkladatelů zákona se tím posílí práva pacientů v případě, že léčitel neodvede svou práci kvalitně.

  Léčitel by tak podle navrhované úpravy ručil za své dílo stejně jako lékař operující slepé střevo, jehož povinností je postupovat při práci podle svých odborných znalostí.

  Na druhou stranu samotní léčitelé už léta usilují o nějakou zákonnou úpravu svého podnikání. Po novele živnostenského zákona z roku 2001 totiž jejich činnost vypadla ze seznamu legálních živností a léčitelé se musí schovávat za jiné aktivity, nejčastěji rozvoj osobnosti. To poškozuje i jejich klienty.

  „V současné době záleží na osobní dohodě. Zákazník si může u soudu stěžovat, když léčitel nesplní svoji povinnost. Takových sporů bylo ale velmi málo, je to těžko prokazatelné,“ říká předseda České psychoenergetické společnosti Vlastimil Bažant. Léčitelé by se však podle něj spokojili se zařazením své činnosti do národní soustavy povolání. • 5. JAK SE POSTAVIT K POSTUPNÉ LIKVIDACI LIDSKÝCH PRÁV A OBČANSKÝCH SVOBOD V ČR?

  5.1. ZTRÁTA ROZMĚRŮ BYTÍ ČLOVĚKA

  Stará moudrost říká, že existují tři základní roviny bytí: fyzická, duševní a duchovní.

  I s přihlédnutím k předchozím bodům 1.2 a 1.3. zjišťuji, že postupně ve vývojových etapách lidstva byl člověk nejdříve připraven o ducha a pak i o duši.

  V současné době je připraven i o to poslední co mu zbylo. Tedy o fyzické tělo-,

  Drsná skutečnost naší současnosti je mimo jiné taková, že občan ČR  si  musí platit za své přežití, musí platit

  *ZDRAVOTNÍ PÉČI, která neumí vyřešit chronické stavy způsobené dopadem nejmodernějších technologií, zaváděných pod diktátem zisku. Navíc

  Zákonem č. 302/2011Sb."Zákon o zdravotních službách" BYLA OBČANOVI NYNÍ  NOVĚ PŘI ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVOTNÍ PÉČI ODEBRÁNA MOŽNOST SVOBODNÉ VOLBY DOPLŇKOVÉ ALTERNATIVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

  *když se musí pohybovat v zamořeném prostředí, jíst nezdravé jídlo, odolávat negativní manipulaci médií(která je povinen platit svými penězi aniž by měl vliv na to, co se vysílá -ČT + Český rozhlas), atp,

  Současný občan ČR se tedy stal obětí vrcholné manipulace, přivedené k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánu tmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa. Z hlediska vývoje se dostal do doby před vydáním Tolerančního patentu ( 1781).

  Záměrně vytvářená temnota (nevědomost) umožňuje uskutečňovat záměry k dosažení zisku za jakoukoliv cenu, jak jednotlivcům obdařených (ne)mocí nebo jejich úzkým skupinám a dokonce i státům (zejména USA- 130 vojenských základen po světě, agresivní války, GMO, chemtrials, atp.)

   Podle mého názoru je to dosud jen J.A. Komenský, kterému se podařilo zformulovat nezbytná základní východiska a podmínky ke změně světa jak u jednotlivce, tak i celku v dílech, která napsal v letech 1640 až 1670. Jeho myšlenky jsou nadčasové a tedy platí stále. 

  Myslím si totiž, že zejména v dílech Cesta světla a Obecná porada o nápravě věcí lidských beze zbytku nadčasově a důkladně zformuloval o co se jedná a co je potřeba dělat.

  To základní východisko-  duchovní rozměr života  a myšlenku celoživotního duchovního zrání člověka zformuloval v díle Jedno potřebné (Unum necessarium“) Viz blog pana Víta Machálka Jedno potřebné a labyrinty našeho světa Citace některých pasáží:

  Ve středu celého „Unum necessarium“ pak stojí kapitola pátá, v níž Komenský na příkladech ukazuje, jakým způsobem může každý člověk ve vlastním životě „moudře následovat Kristovo pravidlo o jednom potřebném, aby mu bylo dobře po celý život, ve smrti i po smrti“. Tato kapitola mj. pozoruhodně rozvíjí univerzální, tedy ve všech náboženských a kulturních tradicích lidstva (s výjimkou dezorientované kultury dnešního sekularizovaného Západu) pevně zakotvenou myšlenku celoživotního duchovního zrání, jehož vrcholem je umění umírat (v křesťanské i předkřesťanské latině „ars moriendi“).

  Dobrá smrt je taková, která člověka nezastihne náhle, ale umožní mu, aby se na ni připravil. Příprava na smrt spočívá ve smíření se se sebou, s bližními a s Bohem. Před tělesnou smrtí se potřebujeme zcela rozejít se svými hříchy jako možnou příčinou duchovní smrti, smířit se, jak jen to lze, se všemi lidmi, a odevzdat svůj život Bohu s důvěrou v Jeho milost v Kristu. Při dobré smrti, říká Komenský v „Unum necessarium“ (V, 41), tak nakonec „uvidíš, že jsi vykonal to, co jsi ve svém životě vykonat měl, a budeš moci radostně říci s Kristem odevzdávajícím svého ducha Otci: Dokonáno jest (Jan 19, 30), a s Pavlem: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, nyní je pro mne připravena koruna atd. (2 Timoteovi 4, 7–8).“

  V dalších kapitolách svého „Unum necessarium“ pak Komenský kristovská východiska z labyrintů ukazuje vědcům, politikům, náboženským vůdcům a celému světu. Obávám se, že v našem „postmoderním“ světě by Komenský viděl jen ještě větší dezorientaci a neschopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, cenným a bezcenným, potřebným a nepotřebným atd. než ve světě své doby.

   Zarmouceně by pozoroval, jak lidé ještě pořád (ne-li stále víc) válejí své sísyfovské balvany, ustavičně se rozpalují žádostmi Tantalovými a bezcílně bloudí v labyrintech, aniž by se chtěli chopit Ariadniny niti nabízené Stvořitelem.

  Jedinou lidskou naději paradoxně představuje skutečnost, že v zápase mezi Boží moudrostí a lidskou hloupostí nebude vítězství patřit odbojnému stvoření, ale Bohu, který nakonec ve vztahu ke zmatku Babylónu zavelí: „Vyjdi z něj, můj lide!“ (IX, 8; Zjevení 18, 4)

  J. A. Komenský zanechal závěť ve smyslu posledního duchovního poselství. Jde o poselství obsahově hluboké i jazykově krásné:

  „Vzdávám díky svému Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece mne z mnohých zase vyvedl a už mne vlastní rukou přivádí k očekávání blaženého pokoje. Neboť touha po dobru (ať už se v lidském srdci zrodí jakkoliv), je vždy potůčkem vyvěrajícím ze zřídla dobra, z Boha. Tento potůček je sám o sobě vždy dobrý a cíl má dobrý, jen kdybychom jej uměli využít. Ale na nás je vina, že nedovedeme jít podle potoků a najít zřídlo nebo svádějíce potoky v řeky přijít k moři, k dostatku a plnosti dobra. Musíme děkovat Boží dobrotě, že nás takovými oklikami našich labyrintů svou moudrostí po skrytých nitích, nitích Ariadniných, nakonec přece vyvádí k sobě, k vlastnímu zřídlu a oceánu všeho dobra. Tak tomu bylo i u mne a z toho se raduji…“ (X, 2)

  „Unum necessarium“ vrcholí Komenského podobně prostou a jednoznačnou výzvou jeho rodině, příslušníkům jeho církve, všem jeho „bratřím“ i jeho národu:

   „Nezanechávám vám žádné jiné dědictví mimo to jedno potřebné, abyste se Boha báli a jeho přikázání zachovávali; na tom totiž u člověka všechno závisí (Kazatel 12, 13)…


  5.2.SVOBODNÁ VOLBA V OČKOVÁNÍ

  Dalším příkladem oklešťování základních lidských práv a svobod v ČR je povinné očkování dětí. Mezi právní úpravou i praxí při očkováni dětí v České republice a nám kulturně nejbližších státech – v Rakousku a Německu – je propastný rozdíl. Z 28 států EU má povinné očkování jen ČR a SR.

  V porovnáni s jejich značně tolerantní úpravou, která dává na první místo autonomii a informovanost jedince, a zároveň v souladu s principem proporcionality zajišťuje ochranu veřejného zdraví a práv děti.

  Více viz ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014  Téma: OBCHOD SE STRACHEM -

  OČKOVÁNÍ Úplný text zde


  5.3. SVOBODNÁ VOLBA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLÁCH

  Dalším příkladem oklešťování základních lidských práv a svobod v ČR je povinné nezdravé stravování dětí ve školách.

  KVALITNÍ STRAVA JAKO CESTA KE ZDRAVÍ zde  Podpora školního stravování  zde

  Jak docílit možnosti vege stravování ve školách? 

  Projekt Zdravá strava do škol propojuje rodiče, děti i   

  Školní jídelna snů  6. DOPORUČENÍ

  Motto: "JESTLIŽE BUDETE SPOLEČNĚ HÁJIT VĚC SVOBODY, JEŽ JE VĚNEM LIDSKÉ PŘIROZENOSTI, KDO VÁS PŘEMŮŽE"?

  Je třeba prohloubit kvalitu svého vnímání zákonů Podstaty světa.  Ne agitovat, "evangelizovat", šířit "pravou" víru, ale  mentálně a činy vyzařovat správný typ přístupu k životu.

  Jedině myšlení obohacené aspektem věčnosti může povznést lidstvo do vyšší,

  již ne pouze materializmem žijící, civilizace.

  Je čas si uvědomit, co je pro nás důležité a co si nenecháme vzít. Nejde nás zastavit.

  Nezbývá nám, než se stát odvážnými. A odvaha dělá radost Bohu. Musíme si stát za svým, a jen tehdy vnímáme naplno sami sebe.

  Musíme převzít zodpovědnost za sebe a svá rozhodnutí. A tím se stát dospělými.

  Není nic a nikdo, co nám může ublížit.

  Síly stojící za korporátním světem pracují ve skutečnosti ve prospěch našeho růstu.

  Je potřebné si uvědomit, že veškeré situace pracují pouze a jenom pro náš vnitřní růst.

  A vnitřně růst je totéž co stávat se milující bytostí. Stávat se Bohem. A o to jediné tu jde.

  Buďte dobré mysli. S naším přičiněním  Boží pravda zvítězí.

  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak!

  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf
  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf
  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf
  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf
  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf
  Občané protestovali proti útlaku vždy, a to jak za Rakouska-Uherska, tak i za nacistické okupace a rovněž za komunistické totality. Samotnou komunistickou diktaturu svrhly statisícové davy v listopadových ulicích, a to také proto, aby mohly svobodně vyjadřovat své názory. To je to, co nyní Vondrovi a jemu podobným vadí? Avšak tenkrát nám nešlo jen o právo říkat, co si skutečně myslíme, o zbavení se vnuceného pokrytectví oficiálních lží. Věřili jsme rovněž, že konečně si budeme vládnout sami, že to, co říkáme, budou naši zástupci brát vážně. Není tomu tak! - See more at: http://blisty.cz/art/35031.html#sthash.ltWdSmPe.dpuf

  Je jen jedna cesta, jak toto všechno zvrátit, jak zastavit pád tohoto světa do válečné propasti. Je to cesta občanské neposlušnosti. Jen masové protestní hnutí občanů může prosadit změnu tohoto systému a konečné naplnění snů 17. listopadu, o nichž jsme věřili, že se již uskutečňují.

  Mají-li politikové pozorně naslouchat hlasu občanů, svých pánů, musíme mít rozhodující mocenské nástroje v rukou právě my, občané. Bez změny systému zastupitelské demokracie v demokracii přímou toho ale nikdy nedosáhneme.

  Udělejte pro tuto změnu něco hned teď, dříve, než bude pozdě

  JE třeba zahájit širší hnutí proti oklešťování lidských práv a svobod, v krajním případě vyhlásit akce generální stávky a občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

   

  Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

   

  Česká republika přijala zákony, které nikde v Evropské unii nemají v tuto chvíli ani vzdálenou podobu.

  Nabízí se otázka, zda by tato skutečnosti byla vhodným faktem tohle nové české rozhodnutí nějak napadnout nebo prohlásit za neplatné: protože je-li Česká republika členem EU, nemusí respektovat ustanovení EU? A pokud je v EU povolena “duchovní léčba”, může si Česká republika svémocně rozhodnout, že na jejím území se nic takového odehrávat nesmí?"

   

  Režim zejména dřívějšího premiéra Nečase a také současného Sobotky uvrhl Čechy, Moravany a Slezany zpět do hluboké totality. Dokonce do doby před vydání Tolerančního patentu, před rok 1871!!!!!!!!!!

   

  Ani komunistický režim si však nedovolil zakázat bylinkářství a léčitelství, řada komunistických prominentů si u léčitelů napravovala své zdraví.

   

  Ještě nikdy po listopadu 89 nečelili Češi tak obrovské ztrátě svobody rozhodování, jako právě nyní, za spojené vlády ČSSD, KDU-ČSL a ANO.

   

  Následují návrhy doporučení:

   

  6.1. Využít inspirativní myšlenky ze ZPRAVODAJE č.07/2014  TÉMA: NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE - VÝZVA - jednejme vědomě a přijměme zodpovědnost za stav svého vědomí a další vývoj!

  V současném chaosu jsme přímými účastníky zrození počátku nové civilizace na vyšším stupni vědomí.

  Ve Zpravodaji jsou navrženy k inspiraci myšlenky podporující zásadní změnu života na planetě Zemi.

  Přijměme zodpovědnost za stav svého vědomí a další vývoj k zlepšení kvality života nás všech.

  Podpořme proto každý podle svých možností zásadní změnu systému spočívající v tom, že vykročíme na společnou cestu do jednoty ve prospěch všech. 

  Při koncipování strategie dalšího postupu prosazení svobody volby ve prospěch občanů i jejich dětí doporučuji

  využít inspirativní myšlenky obsažené ve Zpravodaji  jehož úplný text je zde   ZEJMÉNA NOVÉ PRINCIPY DEMOKRACIE  zde


  6.2. VÝZVA K AKCI  Dopis ústavním činitelům

  Obraťte se na ty, kteří zatím rozhodují

  O prosazení ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁVECH A SVOBODÁCH do denního života občanů nerozhodne vláda České republiky, jak se mnozí mylně domnívají. Ti, kdo mají rozhodnout, jsou poslanci Poslanecké sněmovny ČR a senátoři Senátu Parlamentu ČR.

  Právě tito lidé mají povinnost reprezentovat a hájit názor občanů. Právě tito lidé ponesou za rozhodnutí o zákonech  a jejich následcích veškerou odpovědnost, nejen politickou. 

  Tito lidé nejsou ani kvalifikovanější ani více odborně vybavení než občané.

  Vyzývám proto každého, aby svým poslancům a senátorům sdělil svůj názor, žádost, jak mají hlasovat a ptal se jich na otázky, které jej zajímají.

  Vážení přátelé,

    přináším Vám možnost dát najevo politikům svůj nesouhlas s OKLEŠŤOVÁNÍM LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD V ČR.

  Žádost o NAPLNĚNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD můžete poslat prezidentovi, předsedům obou parlamentních komor a předsedům poslaneckých a senátorských klubů pomocí

  a) následujícího webového formuláře -Poznámka: Formulář JE TŘEBA VYTVOŘIT                                   

  b) vlastním dopisem poslancům a senátorům podle seznamu adres, které najdete na těchto následujících webech:

  Připomeňme našim politikům, že si nepřejeme, aby vládli nám, ale že své dočasné právo rozhodovat získali z našeho pověření a jen k tomu, aby dělali to, co si přeje většina občanů naší země. 


  6.3. VÝZVA K AKCI - Jak spolupodepsat petici za obecné celostátní referendum

  Naléhavost tohoto požadavku je zřejmá zvláště dnes, kdy vláda, která má minimální podporu občanů,  prosazuje zákony, které jsou prospěšné jen nejbohatší menšině. Celostátní  referendum je  nejdemokratičtější způsob, jak po vzoru  Islandu (masové demonstrace občanů) a Lotyšska (schváleno v celostátním referendu) rozhodnout o  rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb. Jen předčasné volby mohou ukončit působení této vlády! 

  S využitím celostátního referenda můžeme podstatně radikalizovat i zákon o místním referendu, a to tak, aby i zde měli  občané právo v referendu rozhodovat o všech otázkách, o nichž nyní mohou rozhodovat jen jejich (!) volení zastupitelé.

  Požadujeme uzákonění celostátního referenda a dalších nástrojů přímé demokracie tak, aby občané měli skutečný přístup k moci, jak jim to garantuje Ústava. Aby se jednalo o nástroje funkční a reálně použitelné:

   Zadejte adresu

  PETICE ZA UZÁKONĚNÍ INICIATIVY A REFERENDA

   pak dole na stránce můžete tomuto požadavku vyjádřit morální podporu  elektronickým podpisem. 

  Váš podpis se pod podpisy ostatních objeví po nějaké době, která je dána administrativními možnostmi organizátorů.

  Nebo si můžete vytisknout petiční formulář, vyplnit jej a poslat nám jej poštou (viz Kontakty). Pozvěte své přátele na Facebooku! 

  Papírová petice má již více jak 5 524 podpisů! pomozte nám dosáhnout prvních 10 000!

  Podpis na internetu je jen morální podporou. Důležité jsou písemné podpisy. Podepište obojí - internet i tištěnou petici! .

  6.4.  VÝZVA K AKCI - Jak spolupodepsat petici " Za zachování Alternativní medicíny "

  Pokud chcete nadále využívat služeb Alternativní medicíny, chcete chodit k vašemu léčiteli a kupovat si bylinky, podpořte petici.

  Jinak pokud zakážou Alternativní medicínu, budete už do konce vašeho života léčeni jen lékaři, viz jejich arogantní chování + jejich chemikálie!

  I v nemocnicích jsou šarlatáni s diplomem, o kterých se vůbec nemluví, kolika lidem ublížili!

  Lidé pozor, tohle už si nesmíme nechat líbit! V tichosti by chtěli odhlasovat zákon proti alternativní medicíně. Je to útok na svobodnou vůli občana a porušení ústavy! Berme k odpovědnosti ty, kteří zákon navrhují a schvalují. Lidé využívají Alternativních služeb dobrovolně.

  Jenom pro vaši informaci, aby jste věděli, co by tímto uzákoněním zrušili a přestalo by existovat, jsou to např. tyto obory:

  čínská medicína, homeopatie, biotronici, psychotronici, bylinkáři, kineziologie, van brein metoda, regrese, rodinné konstalace, šamanismus, irisdianostika, muzikoterapi, psychoterapie, všechny možné alternativní poradenství stravy, hubnutí a správné životosprávy a také obory jako jsou např. Reiky, Shambala, Merkaba, veškeré alternativní masáže, akupunktura, akupresura. Automatická kresba a písmo.

  Lidé, zapojte se do protestu a přeposílejte tento email dále vašim přátelům a známým.

                  http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-alternativni-mediciny-.html

   

  6.5. VÝZVA K AKCI - Podepište  petici - svoboda pro nás a naše děti

  za prosazení základních lidských práv a svobod do denního života občana ČR  

  Poznámka : Petici je nutno vytvořit

  AKCE "SVOBODA PRO NÁS A NAŠE DĚTI " K ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ NÁRODA ČESKÉHO, MORAVSKÉHO A SLEZSKÉHO

  "Svoboda pro nás a naše děti"

  Jdeme do ulic.
  Svoboda je nedělitelná. Buď ji máme, nebo ne.
  Když ji nemáme, jsme na vodítku.
  Dnes jsme na vodítku.
  Projevuje se to v celé škále oblastí našich životů.
   

  Volíme v systému, který není svobodný. Výsledkem je to, že i přes velké volání lidí po změně jsou v parlamentu i ve vládě stejní lidé. Zabarikádovaní, budující systém všeovládající mafie.
   

  Máme média, která nejsou svobodná. Soukromá média sledují zisk a zároveň pomáhají udržet status quo. Veřejnoprávní média jsou v područí politiků a slouží jejich cílům, případně cílům těch, kteří zaplatí více.
   

  Máme ekonomický systém, který je podřízen zisku, nikoliv lidem. Jeho pravidla jsou nastavena tak, že vládnou peníze. Vede to k dlouhodobému bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. Obludným výsledkem je dnes to, že několik procent lidí vlastní bohatství poloviny planety, zatímco majorita lidí žije v nedostatku. A trend je jasný. Dokud bude platit hlavní pravidlo, pravidlo silnějšího, bude se bohatství dále koncentrovat.
   

  Máme právní systém, podřízený zisku. V právních sporech rozhodují peníze. Systém je tak složitý, že bez právníka a dostatku peněz nemá člověk šanci domoci se práva. Zákony straní penězům.
   

  Máme systém zdravotní péče, podřízený zisku. Cílem systému nejsou zdraví lidé, ale dlouhodobí pacienti.
   

  Máme vzdělávací systém, podřízený zisku, respektive ztrátě. Školství je podfinancované. Školství stojí na špatných základech a místo samostatných přemýšlejících lidí pomáhá vychovávat roboty.
   

  Ničíme přírodu. Podílíme se na ničení ekosystému planety, devastujeme krajinu naší země. Plundrujeme svět kvůli zisku.
   

  Dokud bude nosným principem fungování naší společnosti právo silnějšího a důvodem života honba za penězi, bude pokračovat náš život na vodítku.
   

  Naším cílem je svoboda.
  Abychom svobodu získali, musíme změnit základní pravidla, na kterých dnes stojí uspořádání společnosti.
  Usilujeme o společnost, postavenou na spolupráci a sdílení, tedy v souladu se světem, nikoliv na jeho úkor.
  Chceme pro naše myšlenky získat podporu dalších lidí.
  Proto spolupracujeme.

   

  Byl vytvořen web http://svobodnavolba.cz/ , kde je možné se s myšlenkami seznámit.
   

  Najdete nás také na Facebooku

  Setkáváme se, diskutujeme o přístupech a připravujeme konkrétní akce.
  Spolupracujeme s jednotlivci i skupinami, se kterými sdílíme náš pohled na svět.
  Našim cílem je prosazení změn k lepšímu. Základním předpokladem je získání široké podpory všech lidí. Pokud nám chcete pomoci, přidejte se k nám.
  Jen společně se zbavíme vodítka a získáme svobodu pro sebe a naše děti.

  Více také na diskuzním foru zde  A DOST! JDEME DO ULIC?!

  Text výzvy:
  Přátelé, je na čase dát znatelně najevo "těm nahoře", že nejsme národ omezených ovcí.
  Ještě před pár měsíci by mi to bylo jedno, říkala jsem si, ta změna musí začít od každého zvlášť, ale s každým dalším nesmyslně schváleným zákonem to graduje. Mnozí se ozývají, není jim to lhostejné a přátelé věřte, pokud tomu budeme pouze přihlížet přátelé, NIC se v této republice nezmění.
  Spoustu z vás si řekne, že to k ničemu nepovede, ale i kdyby nás bylo sto, tisíc, zato to stojí. Jde o naše životy, o životy našich dětí.

  Nejdříve nám zakázali uvádět u bylinek jejich léčivé účinky, nyní díky nově v tichosti zvolenému zákonu alternativní medicínu mohou vykonávat jen doktoři (kteří se ale všemu alternativnímu spíše smějí) - viz odkaz, pak v podstatě znemožnili, aby nadále fungovaly lesní školky.. Copak to my lidé nevidíme, o co jim jde? To jsme opravdu uvěřili, že nic nezmůžeme a necháme si dále s...át na hlavu? Kam až tohle dojde?

  "Ano vykácejme lesy, postavme dálnice, ještě více dálnic, ještě VÍCE NÁKUPNÍCH CENTER, Tesek a Karolín, protože na rodinný výlet s rodinou, jedině tam!
  Svoboda očkování? To jen sektaři neví co by! Kdepak....nacpěme do našich děcek deset HEXAVAKCÍN nejlépe pár hodin po porodu!!! Je třeba vyrábět AUTISTY, SYNDROMIKY a hlavně NEMOCNÉ LIDI, protože ti se budou zaobírat sami sebou a budou hezky papkat LÉKY a přesně to FARMACIE potřebují!!
  Zrušme lesní školky a jiná zařízení, nacpěme děcka do betonových školek a VYCHOVÁVEJME JE!!!! A na rakovinu jedině CHEMOTERAPIE, protože jedině ta zabírá!! A vy ženské, vy jezte ANTIKONCEPCI ve velkém, a až se rozhodnete mít dítě, tak váš rozhozený metabolismus, zatoxikovaná játra a hormonální chaos vám nedovolí otěhotnět, není třeba se hroutit, protože máme přece UMĚLÉ OPLODNĚNÍ, no ne?
  A bylinky, homeopatika a jiné přírodní produkty, no to vůbec vážení, JEDINĚ LÉKY jsou ta správná cesta.

  Podporujme nákupní centra a zrušme FARMA TRHY A OBCHODY, musíme podporovat zahraniční trh!
  Jedině MODIFIKOVANÉ potraviny, to je ta správná cesta milý národe, protože víte co? My jsme se rozhodli pro GENOCIDU, protože my už to máme v popisu naši práce, my už jsme prostě takoví...my na vás prostě s.....e, protože vy se nezmůžete na NIC, natož se nám postavit. Jste jenom obyčejné stádo a to bude poslouchat
  Vaši poslanci a vyšší elita národa :-)"

  Přesně takto oni smýšlejí a nás zahánějí do ohrad. Necháme si to líbit nebo konečně vykročíme do ulic? Takových pokusů už tady bylo mnoho, ale pokaždé to ztroskotalo na nechuti, apatii, pohodlnosti či strachu druhých lidí a především na davové myšlence "a co se tím změní?".

  Avšak přátelé, pokud budeme takto přemýšlet, samo se nic nezmění....my jim musíme dát najevo, že nejsme národ tupců a lenochů, poseroutků, ale národ moudrých, schopných, zdravě myslících lidí a nenecháme si jejich pletichami, touhou po moci, penězích ničit životy nás všech a našich dětí!

  Přátelé, pokud se ptáte KDY? Uvedla jsem datum 22.11, ale to datum je zavádějící, jelikož je třeba tuto akci budovat pomalu, ať to není další nepromyšlená rychlokvaška. Jakmile sestavíme celý koncept akce, zveřejníme i datum.

  Napřed by se mělo spojit co nejvíce lidí z alternativní oblasti, učitelé z určitých zařízení např. lesních školek, majitelé ještě nedávných konopných shopů, majitelé zdravých výživ, farmářských a bedýnkových obchůdků, farmáři a pěstitelé, podobně smýšlející umělci a lékaři, prostě lidé, kterým není lhostejné, jak nám farmaceutický průmysl a vláda podkopává zdravou půdu pod nohama.

  Pokud jsou mezi vámi "aktivní" jedinci a máte jakékoliv zajímavé návrhy, jak tuto akci "čímkoliv" podpořit, budeme velice rádi.
  Děkujeme.

  Nechť má každý slovo a napíše, projeví svůj návrh, jak a kdy uskutečnit tuto AKCI.
  Šiřte, pozvěte své přátelé a pište své návrhy, nápady a možnosti.
  PŘÍSPĚVKY


  A ještě jeden příspěvek:
  Přátelé,
  děkujeme všem za podporu, i iniciativu, avšak buďme trpěliví, zatím jsme ve fázi oslovování a stmelování a než se pustíme do realizace, je třeba podniknout důležité kroky, aby vše proběhlo tak, jak má.

  Oslovilo nás i pár lidí, na správných místech, několik právníků, lidí ze školství, i zdravotnictví, atd., z toho vyplývá, že už mnoha lidem není současná situace lhostejná.
  Dostalo se nám i pár varování, ať se do takové akce nepouštíme, důvody zde uvádět nebudu.
   

  Zatím je nás málo na to, abychom pokročili dále, respektive není moc lidí, kteří by se chtěli ujmout organizace a spoluúčasti a jak už jsem zmínila níže v příspěvcích, nestojíme o akci rychlokvašku, ani o hurá akci ve stylu "revoluce" či obdobných protestů.
   

  Tato akce by neměla být pojata jako protitlak, ale jako cesta...poukázat na "okleštění" svobodného projevu, konání a myšlení.
  Jak už bylo zmíněno více lidmi, žádná akce destruktivní, ale konstruktivní a jak napsala jedna moudrá žena v diskuzi:
  "Akce by se měla nést v prvé řadě ne jako BOJ proti něčemu, ale
  jako PODPORA něčeho. Vzpomeňme si na Matku Terezu, ta řekla něco v tom smyslu, že nikdy nebude bojovat proti válce, nýbrž bude pro MÍR. Slova mají moc... a myslím, že většina zde, to již dávno chápe Jinak jsou třeba fakta, lidi z oborů, se zkušenostmi a všichni, co mají co říct, s tím souhlasím."
   

  A proto přátelé, potřebujeme do týmu opravdu velice schopné lidi, podobně smýšlející, z různých oblastí, ať už z oblastí uměleckých, médií, tak i lékařství, zemědělství, porodnictví, školství...atd. teprve poté se může situace odvíjet dále
  Pokud se chcete na projektu jakkoliv spolupodílet, pište na:
  Projektadost@email.cz.
  Děkujeme za vaši důvěru.

  Naja, Michal 7/96, Terezka 10/04, Eliška 09/13

  Diskuze
  Alternativní léčba

  Poradna Modrý had - PRAHA;
  Facebook

   

  6.5.1.VÝZVA K AKCI - PODPOŘTE  SPOLEČNou  VĚC - Území ČR = ÚZEMÍ S možnostÍ svobodné volby občana + Celostátní referendum podle svých  moŽNOSTÍ

  Ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a cílech aktivit potřebujeme získat co nejvíce dobrovolníků a s jejich pomocí vytvořit co největší síť dobrovolníků, kteří budou jednak zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a vydané materiály. jednak generovat další dobrovolníky a výkonné spolupracovníky, kteří se budou tvořivě spolupodílet na cílených aktivitách. Jejich činnost pak vyústí v zapojení velkého množství dalších dobrovolníků, sympatizantů a podporovatelů systémem POŠLI TO DÁL.

  Veškeré aktivity organizují výhradně neplacení dobrovolníci ve svém volném čaSE.

  Pokud máte chuť se zapojit jako dobrovolník / -ce do akce možnost svobodné volby občana v ČR a za celostátní referendum, byť i drobně a časově nenáročným způsobem, dále najdete formy podpory, které vyhovují každému podle jeho možností a potřeb.

  6.5.2. VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE  A POŠLI TO DÁL

  Motto:
  Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny. zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
  ( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


  Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
  Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám
  sobě.

  Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
  Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

  Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání. Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

  Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

  Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé. Předejte zprávu alespoň třem lidem  a doporučte jim, aby zprávu předali alespoň dalším třem lidem. Ti zas dalším třem ............

  Princip "Pošli to dál" způsobí, že informace se budou osobní komunikací z očí do očí a od ucha k uchu šířit rychle a nezávisle na tisku, rozhlasu a televizi. Když nás bude dost, stane se něco velkého.

  Přidejte se a zvolte FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI - území České republiky s možností svobodné volby občana ve prospěch jeho i jeho dětí i ve prospěch všech a celostátní referendum, která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám (text  ve formátu pdf, původně určený k podpoře boji proti USA základně a radaru v ČR , jako metodický vzor k organizaci podpory společné věci s účastí dobrovolníků) zde 

     7. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE ?

  Hnutí za přímou demokracii http://www.hzpd.cz/     http://svobodnavolba.cz/ https://www.facebook.com/svobodasvobodnevolby      http://rozkvet.cz    8. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE viz nahoře


                


  ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                  Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

  *************************************************************************************************************             

  UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

   můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST"      ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                                    

                          KNIHY :  JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU? VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

                        DOBA JEDOVÁ 1 a 2               PROMĚNA vašeho života od Ambic ke Smyslu zde

                        PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1  Nekonečné zákony na

               planetě Zemi Učebnice nového myšlení  zde              


  PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

  PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


  PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

      

  home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

  © 2014  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena