ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 06/2012

           Poslední  Aktualizace: 1. 8. 2012


ZPRAVODAJ č.06/2012 TÉMA:  HNUTÍ OCCUPY CHCE LEPŠÍ SVĚT!

Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

Vážení přátelé,

po 22 letech je nejvyšší čas ZDVIHNOUT HLAVU A NASTOUPIT CESTU K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA, obrody, uvědomění a odpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni.

SMĚR CESTY K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA NA VYŠŠÍM STUPNI  CIVILIZACE VYTYČUJÍ TAKÉ AKTIVITY HNUTÍ OCCUPY:

1."MANIFEST GLOBÁLNÍ MÁJ"

 
Globální hnutí Occupy chce lepší svět. Takový svět je možný - a zde je návod...
 
Žijeme ve světě řízeném silami nezpůsobilými poskytnout obyvatelům svobodu a důstojnost. Svět, kde se nám říká "neexistuje žádná alternativa" ke ztrátě práv získaných prostřednictvím dlouhých, tvrdých bojů našich předků a kde úspěch je definován v protikladu vůči základním lidským hodnotám, jako je solidarita a vzájemná podpora. A co více, cokoliv, pokud to nepodporuje konkurenceschopnost, sobectví a chamtivost, je považováno za nefunkční.

Ale my jsme nemlčeli! Od Tuniska přes náměstí Tahrír a Madridu či Reykjavík, od New Yorku až po Brusel lidé rebelují, aby odsoudili status quo. Naše úsilí říká "dost!" a začalo s prosazováním změn po celém světě.

To je důvod, proč se opět sjednocujeme, aby náš hlas byl letos 12. května slyšet po celém světě.

Odsuzujeme současné rozdělování ekonomických zdrojů, kdy pouze malá menšina uniká chudobě a nejistotě a budoucí generace jsou kvůli environmentálním zločinům bohatých a mocných odsouzeny žít s jedovatým dědictvím. "Demokratické" politické systémy, tam kde existují, byly zbaveny smyslu, byly podřízeny nemnohým, jež mají zájem na zvyšování moci korporací a finančních institucí.

Nynější krize není přirozeně vzniklou nehodou; byla způsobena chamtivostí těch, kteří vedou svět ke zhroucení, s pomocí ekonomiky, která se již nezajímá o obecné blaho, ale stala se ideologií ve službách finanční moci.

Probudili jsme se, a ne jen proto, abychom si stěžovali! Naším cílem je určit skutečné příčiny krize, a navrhnout alternativy.

Následující prohlášení nemluví za všechny v hnutí globálního jara/Occupy/Obsaďte náměstí. Je to pokus některých uvnitř zmíněných hnutí smířit prohlášení napsaná a schválená různými shromážděními po celém světě. Proces vzniku prohlášení byl založen na konsensu, otevřený všem a byl pravidelně zveřejňován na našich mezinárodních komunikačních platformách. Byl to tvrdý a dlouhý proces, plný kompromisů; toto prohlášení je předkládáno lidovým shromážděním po celém světě za účelem diskusí, revizí a schvalování. Jde o pracovní verzi.

Nežádáme nic od vlád, korporací nebo poslanců, jež někteří z nás považují za nelegitimní, neodpovědné nebo zkorumpované. Mluvíme k lidem tohoto světa, a to jak uvnitř i mimo naše hnutí.

Chceme jiný svět - a takový svět je možný:

1. Ekonomika musí být podřízena blahobytu lidí a podporovat životní prostředí a sloužit jemu, nikoli soukromému zisku. Chceme systém, ve kterém je práce hodnocena podle společenské užitečnosti, nikoli podle finančního či obchodního zisku. Proto požadujeme:
 • Volný a všeobecný přístup ke zdravotní péči, vzdělávání od základní školy po vysokoškolské vzdělávání a bydlení pro všechny lidské bytosti. Odmítáme úplnou privatizaci managementu veřejných služeb a využívání těchto základních služeb pro soukromý zisk.
 • Plné respektování práv dětí, včetně péče o děti zdarma pro všechny.
 • Starobní důchod, abychom mohli žít důstojně v každém věku. Povinné univerzální dávky v pracovní neschopnosti a placenou dovolenou.
 • Každá lidská bytost by měl amít k dispozici příjem odpovídající jejímu živobytí, žádáme tedy o práci, nebo případně o zaručený univerzální základní příjem.
 • Korporace by měly za své činy nést odpovědnost. Například by měly být odstraněny dotace korporacím a daňové úlevy, pokud uvedená společnost převádí pracovní místa do zahraničí, aby snížila platy, poškozuje životní prostředí nebo porušuje práva zaměstnanců.
 • Kromě chleba chceme i růže. Každý má právo využívat kulturu, podílet se na tvůrčích a obohacujících volnočasových aktivitách ve službě pokroku lidstva. Proto žádáme o postupné zkracování pracovní doby bez snížení příjmu.
 • Měla by být prosazována potravinová svrchovanost prostřednictvím udržitelného zemědělství jako nástroj pro zajišťování potravin ku prospěchu všech. To by mělo zahrnovat neomezené moratorium na výrobu a uvádění na trh u geneticky modifikovaných organismů (GMO) a okamžité snížení použití agrochemikálií.
 • Žádáme politiku, která funguje na základě pochopení, že naše měnící se životní vzorce by měly být buď organické/ekologické, nebo by vůbec neměly existovat. Tato politika by měla být založena na jednoduchém pravidle: Nebudeš porušovat rovnováhu ekosystémů kvůli pouhému zisku. Porušení této politiky by mělo být stíháno po celém světě jako čin proti životnímu prostředí, s těžkými sankcemi pro ty, kdo budou odsouzeni.
 • Politiku podporující přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, a to prostřednictvím masivních investic, které by měly pomoci změnit výrobní model.
 • Požadujeme vytvoření mezinárodních environmentálních standardů povinných pro státy, firmy, korporace a jednotlivce. Ekocida (úmyslné poškození životního prostředí, ekosystémů, biodiverzity) by měla být mezinárodně uznána za nejtěžší trestný čin.
2. Jsme přesvědčeni, že abychom těchto cílů dosáhli, ekonomika musí fungovat demokraticky na všech úrovních, od místní až po globální. Lidé musí mít demokratickou kontrolu nad finančními institucemi, nadnárodními korporacemi a jejich lobby. Za tímto účelem požadujeme:
 • Kontrolu a regulaci finančních spekulací prostřednictvím zrušení daňových rájů a zavedením daně z finančních transakcí (Financial Transaction Tax, FTT). Do té doby, dokud budou existovat, musí být Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Basilejský výbor pro bankovní regulaci radikálně demokratizovány. Jejich povinností by od nynějška měla být podporovat hospodářský rozvoj založený na demokratickém rozhodování. Bohaté vlády nesmějí mít více hlasů, protože jsou bohaté. Mezinárodní instituce se musejí být řídit zásadou, že každý člověk je roven všem ostatním - Afričan, Argentinec nebo Američan; Řek či Němec.
 • Dokud existuje, musejí globální obchodní systém a Světová obchodní organizace projít radikální reformou a demokratizací. Komercializace života a zdrojů, stejně jako mzdový a obchodní dumping mezi zeměmi musejí přestat.
 • Žádáme demokratickou kontrolu nad globálním veřejným vlastnictvím, které je definováno jako přírodní zdroje a hospodářské instituce nezbytné pro řádné hospodaření. Tímto veřejným vlastnictvím jsou: Voda, energie, vzduch, telekomunikace a spravedlivý a stabilní ekonomický systém. Ve všech těchto případech musí rozhodování být odpovědné občanům a zajistit jejich zájmy, ne zájmy malé menšiny v podobě finanční elity.
 • Dokud budou existovat sociální nerovnosti, mělo by zdanění na všech úrovních udržovat princip solidarity. Ti, kteří mají více, by měl přispět k udržení služeb o kolektivní blahobyt. Maximální příjem by měl být omezen a minimální příjem nastaven na snížení nehorázných sociálních rozdílů v našich společnostech a jejich sociálních politických a ekonomických důsledků.
 • Žádné další peníze na záchranu bank. Tak dlouho, dokud bude existovat dluh, podle příkladů v Ekvádoru a na Islandu požadujeme sociální audit pohledávek vlastněných státy. Nelegitimní dluh vůči finančním institucím by neměl být splácen.
 • Absolutní konec fiskálních úsporných opatření, z nichž má prospěch pouze menšina a způsobují velké utrpení většiny.
 • Dokud budou existovat banky, musí dojít k oddělení obchodních a finančních bank, aby se zabránilo vzniku bank, které jsou "příliš velké, než aby směly padnout" ("too big to fail").
 • Konec právní subjektivity korporací. Společnosti nemohou být vyzvednuty na stejnou úroveň práv jako lidé. Právo veřejnosti chránit dělníky, občany a životní prostředí by měl převážit nad ochranou soukromého majetku nebo investic.
3. Jsme přesvědčeni, že politické systémy musejí být plně demokratické. Proto požadujeme úplnou demokratizaci mezinárodních institucí a odstranění práva veta několika vlád. Chceme politický systém, který bude skutečně reprezentovat rozmanitost a různorodost našich společností:
 • Všechna rozhodnutí ovlivňující celé lidstvo by měla být přijímána na demokratických fórech jako participativní a přímé parlamentní shromáždění OSN nebo lidové shromáždění OSN, nikoliv v bohatých klubech jako G20 nebo G8.
 • Na všech úrovních požadujeme rozvoj demokracie, která je jako participativní jak je to jen možné, včetně nezastupitelské přímé demokracie.
 • Dokud jsou praktikovány, volební systémy by měly být tak spravedlivé a reprezentativní, jak je to možné, vyhýbat se zaujatosti, která narušují princip proporcionality.
 • Vyzýváme k demokratizaci přístupu do médií a jejich řízení. Ta by měla sloužit ke vzdělávání veřejnosti v protikladu k vytváření umělého konsensu o nespravedlivé politice.
 • Žádáme demokracii ve firmách a společnostech. Pracovníci nezávisle na výši mzdy nebo pohlaví by měli mít skutečnou rozhodovací pravomoc ve firmách a společnostech, v nichž pracují. Chceme podporovat družstevní podniky a korporace jako skutečně demokratické ekonomické instituce.
 • Nulová tolerance korupce v hospodářské politice. Musíme zastavit nadměrný vliv velkého byznysu v politice, která je dnes hlavní hrozbou pro skutečnou demokracii.
 • Požadujeme úplnou svobodu projevu, shromažďování a demonstrací, stejně jako zastavení pokusů cenzurovat internet.
 • Požadujeme respektování práv na ochranu soukromí na internetu i mimo něj. Firmy a vláda by neměly provádět vytěžování dat (data mining).
 • Jsme přesvědčeni, že vojenské výdaje jsou pro rozvoj společnosti politicky kontraproduktivní, takže požadujeme jejich snížení na minimum.
 • Občanská, kulturní, politická a ekonomická práva etnických, kulturních a sexuálních menšin by měla být plně uznána.
 • Některé z nás věří v novou Všeobecnou deklaraci lidských práv odpovídající potřebám 21. století, kterou je třeba sepsat participatorním, přímým a demokratickým způsobem. Dokud naše práva definuje současná Všeobecná deklarace lidských práv, musí být uplatňována ve vztahu ke všem - jak k bohatým, tak chudým zemím. Měla by vzniknout prováděcí instituce, která vynutí její dodržování a trestání, aby jako globální soud stíhala sociální, ekonomické a environmentální zločiny páchané vládami, korporacemi a jednotlivci. Na všech úrovních, na místní, celostátní, regionální a globální, je třeba zvážit nové ústavy pro politické instituce, jako na Islandu nebo v některých zemích Latinské Ameriky. Spravedlnost a právo se musejí platit pro všechny, jinak spravedlnost není spravedlnost a právo není právo.

Jedná se o celosvětové globální jaro. Budeme tam a budeme bojovat, dokud nevyhrajeme. Nepřestaneme být lidmi. Nejsme čísla. Jsme svobodní ženy a muži. Za globální jaro!

Za globální demokracii a sociální spravedlnost!

Vyjděte v květnu 2012 do ulic!

Podrobnosti v angličtině: ZDE      Odkaz na článek: http://blisty.cz/art/63393.html

2.HNUTÍ OCCUPY CZECH /OBČANSKÉ OBSAZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

2.1.Prohlášení k jarním akcím

 

Jsme znepokojeni stavem společnosti, v němž žijeme. Ideál demokracie se v praxi smrskl na občasný rituál voleb, v němž vybíráme mezi frázemi. Zatím vládnou peníze, respektive instituce a jedinci, kteří jimi disponují v nadbytku. Finanční systém, který nepřináší společnosti hodnoty, kontroluje skoro všechny hodnoty společností vytvořené. A kontroluje rovněž vládní politické strany, stejně jako takzvanou „opozici“. Pro začátek žádáme okamžitou demisi vlády a zastavení reforem, jejichž skutečným hlavním účelem je další rozšíření již téměř absolutního vlivu peněz na naše životy.

Od 28. dubna 2012 postupně obsadíme náměstí v Praze i v dalších městech Česka. Rozložíme zde stanové tábory po vzoru španělských měst a budeme opakovat požadavek na okamžitou demisi vlády. Přijdeme bez znaků politických stran a ideologií. Zahájíme zde diskuzi o tom, co dál, neboť si uvědomujeme, že současný společenský systém je neudržitelný a hlasování pro falešnou opozici skutečné řešení nepřinese. Přidejte se! Naše budoucnost patří nám, ne bankéřům a jejich politikům!

Zaujalo tě to? Pomož nám s propagací! Také sháníme spoustu věcí, které jsou potřeba k postavení kempu. Více info a seznam

2.2. Základní teze

 1. Jsme hnutím rozhořčených lidí. Jsme rozhořčení ze situace v ČR i po celém světě. Nejsme žádným sdružením, organizací, ani politickou stranou či jejím orgánem. Hlásíme se k hnutí 15M (Indignados) vzniklému na jaře roku 2011 ve Španělsku, i k odkazu hnutí Occupy, pocházejícímu z USA.
 2. Ostře odmítáme rasismus, xenofobii a nenávist k homosexuálům. Pokládáme rasismus a nenávist k jinakosti za svedení existujících problémů na nevinné.
 3. Domníváme se, že současný systém není (dostatečně) demokratický. Chybí v něm jakékoliv prvky přímé demokracie.
 4. Tvrdíme, že současnou ekonomickou krizi nezpůsobili obyčejní lidé, ale banky. Bojujeme proti diktatuře finančních trhů a usilujeme o to, aby ekonomiku více ovlivňovaly skutečné potřeby lidí, nikoliv korporací. Odmítáme platit za krizi způsobenou bankami.
 5. Státní dluh vyplývá jednak z obrovské korupce, jednak z celkového nastavení společnosti, kde malá skupina lidí nabývá obrovských zisků, zatímco většina společnosti si musí půjčovat i na své základní fungování, ať už skrze stát, či jako jednotlivci. Za státní dluh necítíme odpovědnost a odmítáme ho platit. Vyplývá z nelegitimního systému, vytvářeli ho lidé, kteří nás nezastupují. Naopak, domníváme se, že osoby odpovědné za špatné hospodaření s veřejnými prostředky a navyšování státního dluhu musí nést přímou hmotnou i trestní odpovědnost, nikoliv se odpovědnosti za své chybné kroky zříkat a místo toho vydírat běžné pracující.
 6. Je nutné udržet právo na důstojný život, a to nejen na papíře (v Listině základních práv a svobod), ale i fakticky. Reformy, které v současnosti vláda bez předchozí celospolečenské diskuze postupně zavádí, vnímáme jako útok na tyto hodnoty.
 7. Nelíbí se nám způsob, jakým informují (nebo spíše neinformují) veřejnoprávní média. Veřejnoprávní média jsou financována z našich peněz, a tak by měla informovat vyváženě, pokud možno objektivně a nestranně, neměla by být hlásnou troubou finančních a politických elit.
 8. Odsuzujeme jakékoliv války vedené z důvodu zisku či mocenského ovládnutí strategicky významných zdrojů či území.
 9. Odsuzujeme drancování přírodního bohatství a bezohledné ničení životního prostředí. Příroda není naším vlastnictvím a je nutné ji zachovat v co nejlepším stavu dalším generacím. Rovněž si vážíme kulturního dědictví a chceme jej co nejúčinněji chránit.
 10. Současný systém považujeme za dlouhodobě neudržitelný. Je nutné hledat alternativy. Tyto alternativy musí vzejít od nás, od probuzené veřejnosti. Nespoléhejme se už na politiky a stát. Spoléhat se musíme sami na sebe, řešení krize je v nás. My máme skutečnou moc tvořit novou budoucnost.

2.3. Kdo je OCCUPY    podívejte se zde

     Seznam propagačních materiálů

3.HNUTÍ OCCUPY CZECH / OBČANSKÉ OBSAZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

3.1. Pražské jaro 2012!

Od 28.4.2012 začala "Okupace Klárova" / Ocuupy Prague 2012  podle inspirace z akcí minulého roku 2011 ve Španělsku a USA.

Hlavní náplní jsou diskuze (nejlépe za účasti hosta) na téma (r)evoluce současného společenského systému. Z diskuzí jsou výstupy v obrazové a textové podobě. Organizátoři usilují o to, aby tuto akci neovládly současné politické strany a aby nedošlo k jakékoliv hegemonizaci ze strany jakéhokoliv hnutí, ale aby šlo čistě o nové myšlenky.

Tato akce je podporována pirátskou stranou. Podívejte se na pirátský program: http://www.pirati.cz/wiki/program:start    Zkuste se zamyslet, jak a zda by šly implementovat vaše programy do pirátského programu. Současné politické strany vládnou mj. i z důvodů nedostatečné prezentace alternativních občanských aktivit. Toto je další možnost, jak aktivity prezentovat.

3.2.Novinky naleznete zde Aktuálně z Occupy Prague

3.3.Výstupy z diskuzí v obrazové podobě naleznete zde Videa z Occupy Prague

         Pokud se na youtube.com zaregistrujete, můžete si přihlásit odběr videozáznamů kanálu OBSAĎTE ČR

 

4.HNUTÍ OCCUPY CZECH / OBČANSKÉ OBSAZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY v  ČRo

V neděli 8.7. 2012 od 22.03 na ČRo 2 byl odvysílán dokumentární pořad Occupy Prague ( 54 minut) a následně v pořadu Nedělní Noční Mikroforum proběhla k dokumentu diskuse (90 minut). Doporučuji najít čas a vyslechnout. V dokumentu i navazující diskusi naleznete významné podněty ke změně současného stavu společnosti.

4.1.Occupy Prague

Stanový tábor aktivistů na pražském KlárověFoto: Klára Bílá

28. dubna roku 2012 vyrostlo v parku na Klárově, v centru Prahy, stanové městečko hnutí Occupy Prague.

Několik desítek převážně mladých lidí umístnilo na každý z přibližně desítky stanů jeden petiční list a tím se celý kemp stal petičním místem. Začaly diskuze, sněmy, obstarávání jídla a vody, dotazy kolemjdoucích, vznikala pravidla. Hnutí tak zorganizovalo první podobnou nenásilnou akci u nás.

Jak to dopadlo? Pokračuje akce Occupy Prague dál? Jsou její účastníci naivní lidé plni ideálů nebo reálná síla nespokojené skupiny? Lidé na spodku společenského žebříčku nebo vizionáři?

Nejen na to se pokusíme odpovědět v dokumentu Dana Moravce, který byl odvysílán v neděli 8. července od 22:03 na Dvojce ČRo.

Autor: Dan Moravec         iRadio - zvukový archiv pořadu ve formátu MP3. záznam ke stažení zde 02671258.mp3

· Stávíce http://www.rozhlas.cz/praha/radiozpravy/_zprava/occupy-prague--1079704

4.2. Nedělní Noční Mikrofórum nabídlo jedinečnou možnost vyjádřit se k právě poslechnutému Dokumentu, diskutovat, hloubat a rozebírat nabízené téma, hledat přesahy, souvislosti a významy možná nečekané, ale o to zajímavější.
Každou neděli, po skončení dokumentu, se otevírá necenzurovaná diskuze a rozbor, platforma pro vaše názory, připomínky, příspěvky a otázky.
Každou neděli na vás čeká host, který je otevřený vašim myšlenkám a nebojí se odpovědět.
Nedělní Noční Mikrofórum moderuje:
Dan Moravec.

Záznam diskuse ze dne 8.7.2012 naleznete zde: http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=100305

ČRo 2 - Praha (Dvojka)
Noční Mikrofórum
 
8.7.2012 22:05 Navázali jsme tématicky na dokument s názvem Occupy Prague. Moderátor Dan Moravec se setkal s hlavními aktéry, kteří nás do smyslu celé akce zasvětili.
 

 

 

 

                   

 1.8.2012    4.3. DEKLARACE OCCUPY PRAHA – KLÁROV

                  DEKLARACE NEPŘETRŽITÉHO OSVOBOZOVÁNÍ (zkráceně  DNO)

                         Výstup pracovní skupiny „Deklarace“ k diskuzi OCCUPY Praha Klárov, 1.7.2012.

                         DEKLARACE  má 22 částí (hlav), které obsahují požadavky na změny současného stavu zde


 

ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012  SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA ,

                          KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY :  JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď    CO O NÁS PROZRAZUJÍ ZUBY  ŽíT v SRDCI  

                             MAGNETOTERAPIE , VŠECHNO JE JINAK  KNIHA TOLTÉCKÉ   MOUDROSTI

                                         DOBA  JEDOVÁ  DOBA JEDOVÁ 2  PŘEMŮŽEME AUTIZMUS ?  HAD SVĚTLA 2012 a dále  

                            MAYSKÝ KALENDÁŘ A  STROM ŽIVOTA   

                                                     JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

*************************************************************************************************************
PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ

                                                                                                        KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,